Landsbesluit: Nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat

In overweging genomen hebbende:

Dat het wenselijk is een aantal domeingronden aan te wijzen als natuurreservaat in de zin van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) met het oog op de bescherming van de aldaar aanwezige inheemse flora en fauna, en het behoud van de biologische diversiteit en het karakteristieke natuurschoon van die gebieden;

Gelet op: artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no.2); Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten.

Back to search results