snakes

Slithering Settlers: The Story of Aruba’s Boa Situation

Dutch below

Likely introduced via the exotic pet industry, boa constrictors have had an island-wide population on Aruba since 2005. The impact of boa constrictors on Aruba has led to the implementation of control measures, including removal of snakes from the wild, but their continued presence highlights the need for continues eradication methods to avoid further unbalancing the island’s delicate ecosystems. 

(Photo credit: Vandy Louw)

The boa constrictor is a non-venomous snake species that is native to South America and the Caribbean islands of Trinidad, Tobago and Isla Margarita. Due to their popularity as exotic pets, these snakes have been introduced to other parts of the world, including Aruba. The first boa constrictor was found on Aruba in 1999, and despite efforts to curb their expansion, an island wide population was established by 2005. Between 1999 and 2016, over 4,520 constrictors were captured and removed from the island, however even with these measures, the local boa population has continued to thrive. These snakes can reach lengths over 4m (14 ft) long and can weigh up to 27 kg (60lbs). Although their coloration can vary, they are typically brown, gray and cream patterned, helping them camouflage within tree canopies. Boas rarely interact with humans but have been known to strike when they are threatened, and although not deadly, their bite can be very painful. 

 

Generalist Diet 

(Aruban burrowing owl (Athene cunicularia arubensis). Photo credit: Christian König)

Boa constrictors are apex predators, meaning they are at the top of the food chain in their ecosystems. In their native habitats, they play an important role in regulating populations of rodents and other small mammals. However, as an invasive species, their generalist diet means they could be a potential concern for a wide variety of native populations.  A 2021 study investigated the stomach contents of over 500 captured boas from Aruba.  Here, researchers identified over 400 different types of prey, with a nearly even split between mammals, lizards and birds.  In fact, with the exception of the seven different bat species known to inhabit Aruba, almost every other type of vertebrate was observed within the stomach contents evaluated. 

 

Rapid reproduction 

Boas are of significant concern because they mature quickly (within three years), have a long lifespan (40 years) and produce large litters of offspring (50+) every two years.  Left unchecked, this species is able to rapidly reproduce and outcompete native species. Of particular concern is the impact of these snakes on declining native bird populations including the burrowing owl (Athene cunicularia), Aruban parakeet (Eupsittula pertinax), and crested bobwhite (Colinus cristatus).  In fact, one boa dissected had four burrowing owls in its stomach, which when you consider the native population is estimated at around 200 pairs, is significant.  

 

Island wide Impact  

(Learning about the invasive boa constrictor. Photo credit: Suzanne Hendrik)

Aruba has already tried a wide variety of control strategies.  Organized bounty programs were found to be ineffective, as boas can be very difficult to track for inexperienced hunters. There was also a pilot effort to lure snakes into traps using live birds and chicken broth, however there was limited success given the boa’s preference for ambush predatory behavior. Other methods which have worked in other places, since as the temporary release of mongoose or the intentional introduction of a targeted disease have been dismissed as ecologically irresponsible. 

Overall, the impact of boa constrictors on the island of Aruba has been significant, highlighting the potential consequences of introducing non-native species to new environments. While these snakes may seem harmless in their natural habitats, their introduction to new ecosystems can have far-reaching and unintended consequences.  This is especially true for small islands already facing unsustainable threats from rapid urban development and climate change. 

 

DCNA 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is part of a series of articles on ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean”. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article. 

 

 

 

Waarschijnlijk geïntroduceerd via de exotische huisdierenindustrie, hebben boa constrictors sinds 2005 een eilandwijde populatie op Aruba. De impact van boa constrictors op Aruba heeft geleid tot de implementatie van controlemaatregelen, waaronder het verwijderen van slangen uit het wild, maar hun voortdurende aanwezigheid benadrukt de noodzaak van voortdurende uitroeiingsmethoden om te voorkomen dat de kwetsbare ecosystemen van het eiland verder uit balans taken.

 (Boa constrictor. Foto: Vandy Louw)

De boa constrictor is een niet-giftige slangensoort die inheems is in Zuid-Amerika en de Caribische eilanden Trinidad, Tobago en Isla Margarita. Vanwege hun populariteit als exotische huisdieren zijn deze slangen geïntroduceerd in andere delen van de wereld, waaronder Aruba. De eerste boa constrictor werd in 1999 op Aruba gevonden en ondanks pogingen om hun uitbreiding te beteugelen, was er in 2005 een eilandwijde populatie gevestigd. Tussen 1999 en 2016 werden meer dan 4.520 constrictors gevangen en van het eiland verwijderd, maar zelfs met deze maatregelen is de lokale boapopulatie blijven bloeien. Deze slangen kunnen lengtes bereiken van meer dan 4m en kunnen tot 27kg wegen. Hoewel de kleur kan variëren, hebben ze meestal een bruin, grijs en crème patroon, waardoor ze zich beter kunnen camoufleren in boomtoppen. Boa’s hebben zelden interactie met mensen, maar het is bekend dat ze toeslaan wanneer ze worden bedreigd, en hoewel ze niet dodelijk zijn, kan hun beet erg pijnlijk zijn.

 

Generalistisch dieet

 (Arubaanse holenuil (Athene cunicularia arubensis). Foto: Christian König)

Boa constrictors zijn toproofdieren, wat betekent dat ze aan de top van de voedselketen in hun ecosystemen staan. In hun oorspronkelijke leefomgeving spelen ze een belangrijke rol bij het reguleren van populaties van knaagdieren en andere kleine zoogdieren. Als een invasieve soort betekent hun generalistische dieet echter dat ze een potentieel gevaar kunnen zijn voor een grote verscheidenheid aan inheemse populaties. Een studie uit 2021 onderzocht de maaginhoud van meer dan 500 gevangen boa’s op Aruba. Hier identificeerden onderzoekers meer dan 400 verschillende soorten prooi, met een bijna gelijke verdeling tussen zoogdieren, hagedissen en vogels. In feite, met uitzondering van de zeven verschillende vleermuissoorten waarvan bekend is dat ze Aruba bewonen, werd bijna elk ander type gewervelde waargenomen in de beoordeelde maaginhoud.

 

Snelle voortplanting

Boa’s zijn een grote zorg omdat ze snel volwassen worden (binnen drie jaar), een lange levensduur hebben (40 jaar) en elke twee jaar grote nesten nakomelingen produceren (50+). Als dit niet wordt tegen gehouden, kan deze soort zich snel voortplanten en inheemse soorten overtreffen. Van bijzonder belang is de impact van deze slangen op afnemende inheemse vogelpopulaties, waaronder de Arubaanse holenuil (Athene cunicularia), maïsparkiet (Eupsittula pertinax) en kuifbobwhite (Colinus cristatus). In feite had één ontlede boa vier holenuilen in zijn maag, wat aanzienlijk is als je bedenkt dat de inheemse bevolking wordt geschat op ongeveer 200 paren.

 

Eilandwijde impact

Leren over de invasieve boa constrictor. Foto: Suzanne Hendrik

Aruba heeft al een breed scala aan controlestrategieën uitgeprobeerd. Georganiseerde premieprogramma’s bleken niet effectief te zijn, aangezien boa’s erg moeilijk te volgen kunnen zijn voor onervaren jagers. Er was ook een proefpoging om slangen in vallen te lokken met behulp van levende vogels en kippenbouillon, maar er was beperkt succes gezien de voorkeur van de boa voor roofzuchtig gedrag in een hinderlaag. Methoden die op andere plaatsen hebben gewerkt, zoals de tijdelijke vrijlating van mangoest of de opzettelijke introductie van een gerichte ziekte, zijn afgedaan als ecologisch onverantwoord.

Over het algemeen is de impact van boa constrictors op het eiland Aruba aanzienlijk geweest, wat de mogelijke gevolgen benadrukt van het introduceren van niet-inheemse soorten in nieuwe omgevingen. Hoewel deze slangen in hun natuurlijke leefomgeving misschien onschuldig lijken, kan hun introductie in nieuwe ecosystemen verstrekkende en onbedoelde gevolgen hebben. Dit geldt met name voor kleine eilanden die al te maken hebben met onhoudbare bedreigingen door snelle stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering.

 

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder andere de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean’. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

Published in BioNews 63

Date
2023
Data type
Other resources
Theme
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Author

A population assessment and habitat description of the Alsophis rufiventris on the Quill and Boven National Park, St. Eustatius

The genus Alsophis used to be very abundant in the Lesser Antilles. Numbers have declined ascribed to anthropogenic causes and the introduction of invasive species to their habitat. Most Alsophis species are classified as endangered or critically endangered by the IUCN. Alsophis rufiventris, a species native to the islands Saba and St. Eustatius, is facing a constant threat of the Javan mongoose being introduced in its habitat. Also dogs, cats, rats and humans actively influence the abundance of A. rufiventris. Though all these threats, the population of A. rufiventris seemed stable and was classified as vulnerable by the IUCN in 2016. In 2017 hurricane Irma and Maria impacted on Saba and St. Eustatius. It was expected that the A. rufiventris population was altered. Therefore a new population assessment was done in the Quill and Boven National Park on St. Eustatius in 2018 and was repeated in this study. In 2018 the population size in the study area was 165.

Distance sampling with line transects was used to estimate the population size of A. rufiventris. In this study 1068 line transect surveys resulted in 60 snakes recordings. As the snake count was sparse, N-mixture models were used as well.

Distance sampling resulted in a population size of 464 and the N-mixture models resulted in a population size of 178. These results are preliminary, as covariates had no influence on the model in the program DISTANCE. While, according to earlier research by Savit et al. in 2015 the covariates should influence the results. Multipliers have to be added in the program DISTANCE to get more accurate results. From this study the habitat preference of A. rufiventris cannot be described, as the findings on habitat categories were not significantly different from each other.

A. rufiventris is becoming more rare in its native habitat and that is a cause for concern. As many threats to the species are present, but also actively influence their abundance, the species might become, or effectively already can be categorized as (critically) endangered. It is advised to continue monitoring of this species not only on St. Eustatius but on Saba as well. Also conservation actions like establishing biosecurity and conducting rodent control might be beneficial. As these conservation actions might not happen in the near future, a breeding program in a zoo might be beneficial to preserve the genetic variance in the population.

Date
2019
Data type
Research report
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius
Author
Image
Red bellied racer

Raw data of snake surveys on St.Eustatius

Raw observation data of the Red bellied racer on St.Eustatius from 2017-2018, including: location, length, elevation and weather conditions.

Please contact Hannah Madden for more information.

Date
2018
Data type
Raw data
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius

Fieldguide to the Amphibians and Reptiles of Aruba, Curaçao and Bonaire

While translating the Dutch version of "de Amfibieen en Reptielen van Aruba, Curaçao en Bonaire" into English, I was forced to go through the entire text one more time, line by line. Thus it was inevitable that I ended up editing the text somewhat and adding to it as well. Since an English manuscript was now available, several people who had not been consulted previously could now give their comments, which have been incorporated in the English version. Thus the English translation is not a literal transcription of the Dutch version, although the differences between both versions are relatively minor. The islands of Aruba, Curaçao and Bonaire form part of a larger archipelago of islands along the Venezuelan coast. This archipelago includes all the islands from Los Monjes in the West to La Blanquilla in the East. The herpetofauna of the islands of Aruba, Curaçao and Bonaire should be viewed from this somewhat larger perspective. For this reason there are many references to the Venezuelan islands. Faunistic zones often transcend national borders. In this respect I have followed wagenaar hummelinck who in 1940 published the first general treatise of the herperofauna of this archipelago. My field guide is in large part based on this early work of wagenaar hummelinck (†).

This field guide is certainly not intended as a taxonomic work. Most guide books use slightly different classifications, sometimes all these differences can be quite exasperating. The latest classification is not necessarily the best, and some of the newer ideas have not gained general acceptance. In this English version the sub-species Leptodeira annulata bakeri and Crotalus durissus unicolor from the Dutch edition have been upgraded to full species status, in accordance with the prevailing taxonomic trends. I have simply tried to follow what seemed "the roads most traveled" and in many cases have indicated that other classifications also exist. In doing this I have certainly developed my own preferences, often siding with the "lumpers'', sometimes with the "splitters". I fully realize however that I do not have the expertise to make these kinds of taxonomic judgments, which are better left to others. It is however important to convey to the general public the idea that taxonomy has a subjective element and that taxonomy is not a static structure, but something that can change on the basis of new evidence or new interpretations. The field guide is also intended as a review summarizing available information on the herpetofauna of these islands. Local information on customs, beliefs and origins of local names has been included. The list of literature, cites many general works but is also intended to serve as a bibliography of the herpetofauna of the islands of Aruba, Curaçao and Bonaire. The sea turtles have not been included. In 1995 I published "De Schildpadden van Curaçao en Bonaire" (The turtles of Curaçao and Bonaire). This book was primarily intended for local use, one of its primary aims was to generate support for sea turtle protection. Since many books on sea turtles in the region already exist, there is no special need to translate this book into English.

Author's note, November 2017: This guide is somewhat outdated; some scientific names have changed, new invasive species have established themselves, at least on Curaçao, and of course new literature has appeared. Actually, a new edition is needed.

Date
2005
Data type
Book
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Author

Conservation of amphibians and reptiles in Aruba, Curaçao and Bonaire

Curaçao and Bonaire form part of the Netherlands Antilles, while Aruba has a “status aparte” within the Kingdom of the Netherlands. All three islands are relatively arid compared to a typical Caribbean island, with mean annual rainfall of 409-553 mm, and experience several periods of drought lasting two or more years each century. A short history of the islands is given, and protected areas are described. The laws and regulations protecting amphibians and reptiles are complex, with general laws originating from the Kingdom of the Netherlands participation in international conventions (such as CITES) together with supplemental laws of the Netherlands Antilles and individual islands. Sea turtles are generally well protected, although their nesting beaches would be vulnerable to a rise in sea level. Among the terrestrial herpetofauna, only the Aruba Island rattlesnake (Crotalus unicolor) is on the IUCN Red List, being Critically Endangered. The status of this species and others of particular interest is described. The Curaçao Island snake (Liophis triscalis) should probably be included as Vulnerable or even Endangered, though there is insufficient information at present. Iguana iguana populations on the different islands, and the Curaçao whiptail (Cnemidophorus murinus murinus) on Klein Curaçao, are distinctive and significant for conservation. An overview is given of introduced amphibians and reptiles and their possible effects on the native fauna. The arid climate of the islands may hinder the establishment of invasive species, which are often not able to survive in the bush and thus reduces their impact on native species.

Date
2006
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Author