snails

Disappearance of St. Maarten’s Snails

Nederlands Below

 

Land and freshwater mollusks were surveyed over the course of three visits in 2015, 2020 and 2021 on the Dutch and French sides of St. Maarten. Snails are important for a healthy soil and are an important food source for many species. Alarmingly, it has become clear that a number of land snail species are declining. In fact, it is suspected that a number of species will disappear completely if no action is taken soon.

Rare and/or endangered snails

Striped Helicinid (Helicina fasciata)- Photo credit: Tello Neckheim

About 49 species of mollusks (namely clams and snails) have been documented on St. Maarten. Depending on which list you use, between 15 and 16 of which are endangered, representing about a third of the island’s mollusk populations. Unfortunately, too little research has been done on these mollusks to make definitive conclusions, but it appears that four species may have already been lost, including the Apple Snail (Pomacea glauca), Marbled Physa (Aplexa marmorata), Glabrous Ramshorn (Biomphalaria glabatra) and Mottled Fingernail Clam (Eupera viridans).  And the terrestrial snails Pupiform Mountain Snail (Chondropoma pupiforme), Striped Helicinid (Helicina fasciata), Transparant Bulimulus (Bulimulus diaphanous fraterculus) and some more species are endangered on St. Maarten.

Critical Habitats

Pleurodonte guadeloupensis martinensis- Photo credit: Tello Neckheim

The main causes of the decline in populations include habitat loss due to hurricanes, pollution and construction. In fact, the island has almost no primary (or original) forest left. Secondary forest is restored forest where, in addition to indigenous species of plants and animals, there are often many introduced exotic species which can bring about a number of other issues for the island.

One particularly vulnerable habitat is forest with calcareous moist soil. On the Dutch side of the island, this habitat is mainly found at Billy Folly, where only a limited piece of original habitat is still present. Nearly the entire “mountain” has now been built up with houses. During the 2021 visit, a road was built right through the primary forest. This road will likely lead to new construction projects, which could result in the disappearance of the last remnant of forest causing the loss of any snail species bound to this area.

Another disappearing habitat is moist secondary forest on neutral soil. This habitat is mainly found on the French part around Mont Paradis. This habitat is scarce but not threatened because there are no building plans on and around Mont Paradis. On the Dutch side it is found on Sentry hill and Sint Peter hill.

Importance of snails

These snails represent an important part of the natural balance for the island.  They consume rotting leaf litter and fungi and can help recycle nutrients in the soil.  In addition, they provide food source to a number of mammals, birds, reptiles and even insects, helping convert nutrients found in the soil to a digestible food source for larger predators.  A healthy environment for St. Martin starts in the soil, so understanding and preserving these tiny island inhabitants will be critical in protecting the island’s delicate ecological balance.

Report your sightings

Have you observed snails? Report your nature sightings and photos on the website www.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection. Besides, DCNA, Observation International and Naturalis Biodiversity Center are working together to develop on automated species identification app for your phone. Your uploaded photos are of great value to make this possible. For questions, please contact research@DCNAnature.org

Read more

You can find the completed list of land and freshwater mollusks documented during this study on the Dutch Caribbean Biodiversity Database.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Verdwijnen van slakken op Sint Maarten

Land- en zoetwaterweekdieren zijn onderzocht tijdens drie bezoeken in 2015, 2020 en 2021 op de Nederlandse en Franse kant van St. Maarten. Slakken zijn belangrijk voor een gezonde bodem en zijn een belangrijke voedselbron voor veel soorten. Verontrustend is de bevinding dat een aantal soorten landslakken achteruitgaat. Sterker nog, het vermoeden bestaat dat een aantal soorten volledig zal verdwijnen als er niet snel actie wordt ondernomen.

Zeldzame en/of bedreigde slakken

Striped Helicinid (Helicina fasciata)- Photo credit: Tello Neckheim

Ongeveer 49 soorten weekdieren (kokkels en slakken) zijn gedocumenteerd op St. Maarten. Afhankelijk van de lijst die gebruikt wordt, zijn er tussen de 15 en 16 bedreigd, die ongeveer een derde van de weekdierpopulaties van het eiland vertegenwoordigen. Helaas is er te weinig onderzoek gedaan naar deze weekdieren om definitieve conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat er al vier soorten verloren zijn gegaan, waaronder de Appelslak (Pomacea glauca), Gemarmerde Physa (Aplexa marmorata), Glabrous Ramshorn (Biomfalaria glabatra) en Mottled Fingernail Clam (Eupera viridans). En de landslakken Pupiform Mountain Snail (Chondropoma pupiforme), Striped Helicinid (Helicina fasciata), Transparante Bulimulus (Bulimulus diaphanous fraterculus) en nog enkele andere soorten worden bedreigd op St. Maarten.

Kritieke Habitats

Pleurodonte guadeloupensis martinensis- Photo credit: Tello Neckheim

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de populaties zijn het verlies van leefgebieden als gevolg van orkanen, vervuiling en constructie. In feite heeft het Franse deel van het eiland bijna geen primair (of origineel) bos meer. Secundair bos is hersteld bos waar, naast inheemse soorten planten en dieren, vaak veel geïntroduceerde exotische soorten zijn die een aantal andere problemen voor het eiland veroorzaken.

Een bijzonder kwetsbare habitat is bos met kalkrijke vochtige grond. Aan de Nederlandse kant van het eiland is dit leefgebied vooral te vinden bij Billy Folly, waar nog maar een beperkt stukje oorspronkelijk leefgebied aanwezig is. Bijna de hele “berg” is nu bebouwd met huizen. Tijdens het bezoek van 2021 is er een weg aangelegd dwars door het oerbos. Deze weg zal waarschijnlijk leiden tot nieuwbouwprojecten, wat kan leiden tot het verdwijnen van het laatste restant van het bos, waardoor alle aan dit gebied gebonden slakkensoorten verloren gaan.

Een ander verdwijnend leefgebied is vochtig secundair bos op neutrale grond. Dit leefgebied komt vooral voor op het Franse deel rond Mont Paradis. Dit leefgebied is schaars maar niet bedreigd omdat er geen bouwplannen zijn op en rond Mont Paradis. Aan de Nederlandse kant is het te vinden op Sentry hill en Sint Peter hill.

Belang van slakken

De slakken vormen een belangrijk onderdeel van het natuurlijke evenwicht van het eiland. Ze consumeren rottend bladafval en schimmels en kunnen helpen voedingsstoffen in de bodem te recyclen. Bovendien vormen ze een voedselbron voor een aantal zoogdieren, vogels, reptielen en zelfs insecten, en helpen ze voedingsstoffen in de bodem om te zetten in een verteerbare voedselbron voor grotere roofdieren. Een gezonde omgeving voor St. Maarten begint in de bodem, dus het begrijpen en behouden van deze kleine eilandbewoners zal van cruciaal belang zijn bij het beschermen van het delicate ecologische evenwicht van het eiland.

Meld je natuur waarnemingen

Heb je slakken gezien? Meld dan je natuurwaarnemingen en foto’s op de website www.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een app voor je telefoon voor het geautomatiseerd identificeren van soorten. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org

Meer informatie

De volledige lijst van land- en zoetwaterweekdieren die tijdens dit onderzoek zijn gedocumenteerd, vindt u in de Dutch Caribbean Biodiversity Database.

 

 

 

Published in BioNews 52

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Maarten
Author

Rare and/or Endangered Land and Freshwater Molluscs of St. Martin

Rare and/or Endangered Land and Freshwater Mollusks of St. Martin.

In this article, Sint Maarten means the Dutch part and Saint-Martin the French part of the island. When referring to the entire island, St. Martin is used as the name (English name) along with the satellite islands such as Tintamarre.

Should we be concerned about the disappearance of land snail species on St. Maarten and Saint-Martin? After three visits in 2015, 2020 and 2021, during which the land and freshwater mollusks were inventoried, it is becoming increasingly clear that a number of land snail species are doing badly and that their numbers are declining. It is suspected that a number of species will disappear or decimate to untraceable populations.

About 49 species of land snails are known from St. Martin (Coomans, 1967; Hovestadt & Neckheim, 2020; Neckheim & Hovestadt, 2021). Depending on which species you count, whether or not they are known only from literature. 15-16 species of these are endangered. That's about a third of all land snails. Too little intensive research has been done on freshwater molluscs, but it seems that four freshwater species may no longer be found on St. Martin. Namely Apple Snail Pomacea glauca, Marbled Physa Aplexa marmorata, Glabrous Ramshorn Biomphalaria glabatra and Mottled Fingernail Clam Eupera viridans. In any case, these species have never been found again.

Causes of decline include habitat loss, climatic conditions such as hurricanes, and habitat pollution. The main cause is loss of habitat. There is still a lot of construction on Sint Maarten and the loss of vulnerable habitat is not taken into account. Moreover, many construction sites have an illegal character. On Saint-Martin, the advance of housing construction seems to be much slower. St. Martin actually has almost no primary forest left. Due to the construction of plantations in the past and hurricanes, much primary forest has disappeared. Primary forest is the original forest, so primary forest. Secondary forest is restored forest where, in addition to indigenous species of plants and trees, there are also exotic plants and trees, but it does look natural. Depending on the species, land snail populations can recover if primary forest is changed to secondary forest.

A vulnerable habitat is forest on calcareous moist soil. On Sint Maarten this is mainly present at Billy Folly. On Billy Folly there is only a limited piece of original nature present. That part consists of a strip of 150 x 100 meters with moist forest and an equally large part around the westernmost limestone rock. On the eastern side on the highest part is also a limestone rock with some vegetation consisting of an approximately equal area. A safety light for aircraft has been placed at this location. Almost the entire “mountain” has now been built up with houses. During my visit in 2021, a road was built right through primary forest, so that the last remnant of forest on the south side of the mountain disappears. Most likely houses will be built along this road. Building is accompanied by the complete disappearance of the original habitat. As a result, the land snail species that are bound to that habitat also disappear. Not only the land snails disappear but also all other species of invertebrates bound to this habitat. Species specific to this habitat are Chondropoma pupiforme, Helicina fasciata, Bulimulus diaphanus fraterculus, Macroceramus signatus, Pseudopineria viequensis and Obeliscus swiftianus. Bulimulus diaphanus fraterculus, Macroceramus signatus and Obeliscus swiftianus are most likely only found here on all of St. Martin. Chondropoma pupiforme, Pseudopineria viequensis and Helicina fasciata also occur rare elsewhere respectively on Sint Maarten and Saint-Martin.

Another disappearing habitat is moist secondary forest on neutral soil. This habitat is mainly found on the French part around Mont Paradis. Specifically, here come Pleurodonte guadaloupensis martinensis, Lucidella striatula christophori, Helicina fasciata, Succinea nov. spec. and Bulimulus lehmanni for. This habitat is scarce but not threatened because there are no building plans on and around Mont Paradis. On the Dutch part this habitat is around Sint Peter hill, where roads are built in 2015 and Sentry Hill where a funicular is built.

In this article, a distinction is made between native and long-established species (native) versus recently introduced species (immigrant). A number of immigrant species, also called exotics, can be rare to very rare on St. Martin, but because they are not indigenous and are common elsewhere on other islands or mainland, they do not need to obtain protective status.

The following types of land snails are rare, very rare, or have already disappeared from St. Martin. The used English names are mostly taken from Delannoye et al.(2015):

Helicina fasciata - Striped Drop, Striped Helicinid

A species of moist to wet shaded habitats. Not rare on other Caribbean islands. Rare on Sint Maarten and lesser rare on Saint Martin but does not appear to be endangered. On Sint Maarten it only occurs on Billy Folly and Sint Peter hills. That is why this species is called vulnerable.

Lucidella striatula christophori - Christopher Striated Helicinid

Occurs only on and around Mont Paradis. So very rare on the island. Also occurs on other Caribbean islands, but it is still not clear which (sub)species there are. Coomans (1967) does not mention this species, and therefore this species may have been introduced in recent times, or overlooked because of its rarity.

Chondropoma pupiforme - Pupiform Round Mouth Snail

This species lives on moist calcareous soil with light or thick vegetation. In the past, this species has been found in many places on Sint Maarten and in recent times discovered also on Tintamarre (Bochaton, et al., 2020). Live snails are very rarely observed. But finding freshly empty houses is a sign that the species lives there. In Terres Basses, the species has been observed in many places in the past, but that part is almost completely cultivated. During my inventories, the species has hardly been found. Only empty houses are found on Red Rock as well as on the chalky rocks along the airport and above. So it has become a rare species of St. Martin. On Billy Folly where the species was common, its habitat has been reduced to several hectares. This species is also found on Anguilla.

Diplopoma crenulatum - Crenulated Round Mouth Snail

This limestone lover is only found on the French part of the island. But there it is very rare. In the north of St. Martin there is sporadic calcareous soil on the surface (the Point Blanche formation). But on the small island of Tintamarre, which belongs to Saint-Martin, the species looks common. But in general it is a very rare species. Also occurs on other islands such as Martinique.

Diplopoma sulculosum Sulculos – Wrinkled Round Mouth Snail

This species occurs on Anguilla and St. Barts and possibly on Tintamarre. This has not yet been officially established. If so, this is the rarest species of the Annularidae on St. Martin.

Gundlachia radiata - Radiant Limpet

This is a small species of freshwater snail and only found in the mountain stream La Loterie. It is therefore a very rare snail, but this species occurs on various islands in the Caribbean and it is unclear whether it is an autochthonous species. This freshwater snail is not mentioned by Coomans (1967). It only appears in clean freshwater and this is scares on St. Martin, so this species can be used as an indicator.

Succinea spec. nov. - Ambersnail

This species is described as new for science (Neckheim, Margry) but has not yet been published. The species was previously known as Succinea approximans and is widely distributed on St. Martin. This snail lives in moist to wet places with a lot of vegetation and those places become rare on St. Martin. Because it is an endemic species, protection is important.

Bulimulus diaphanus fraterculus - Transparant Bulimulus

This somewhat larger snail is only known from Billy Folly and then as empty shells. During the last visits, fresh shells were always found in the natural part of Billy Folly, but the species is very rare on the island and needs protection. In fact, the habitat needs protection.

Bulimulus lehmanni - Lehman Bulimulus

This species occurs on Anguilla and has been found a number of times on St. Martin and Tintamarre. Alain Bertrand (Bertrand, 2002) found a freshly empty shell on Mont Caréta. Until now, only empty houses have been found on Tintamarre. It is unclear whether this species is native or extinct.

Macroceramus signatus - Ceramic Signed Urocopt

Occurs on Anguilla and a number of other islands and was recently found on Billy Folly (Neckheim & Hovestadt, 2021). It is possible that the species also occurs somewhere in Basses Terres, but it is difficult to search there because of the many private areas. This species is strongly associated with calcareous soil. It is a very rare species on the island. It is unclear whether it is an indigenous species or recently introduced. At Billy Folly it lives under natural conditions. Not mentioned in Coomans (1967), may be also overlooked.

Pseudopineria viequensis – Viequens Urocopt

This species, bound to calcareous moist areas, is not rare on the Caribbean islands, but on St. Martin only known from Billy Folly, limestone crevices at Mullet and on Tintamarre. Because of his need for a special habitat which is urbanized on St. Martin it is a rare species. Needs protection on the Dutch part.

Pleurodonte guadeloupensis martinensis – St. Martin’s Pleurodonte

This somewhat larger species is only found around Mont Paradis and Mont Caréta. It is therefore a very rare species of which alive snail has never been found. Only empty houses have been found and collected, some of which are freshly empty. This endemic species is therefore most likely living on Saint-Martin. Because this is an endemic subspecies for St. Martin it derives extra attention and protection.

Species not observed, which are known only from literature, the following terrestrial species are either very rare or no longer present on St. Martin.

Omalonyx matheroni – Matheron’s Ambersnail

A species of moist to wet primary forests. Not found recently. Could occur on Mont Paradis. Taxonomy is uncertain, it is may be possible there is a confusion with Amphibulimus spec. which lives on Mount Scenery Saba and other Caribbean islands.

Brachypodella antiperversa – Férussac’s Cylindrella

A limestone lover, who was probably introduced from Guadeloupe in the past with building material. Was known from one location near Grand Case and has not been found in the present. .

Melaniella gracillima sanctithomensis -

This small and anyway rare species has not been found in recent times. It is unclear whether this is an indigenous species.

Literature

Bertrand, A., 2002. Notes sur les mollusques terrestres de Saint-Martin (Petites Antilles). – Documents Malacologiques 2: 35-37.

Bochaton, C., D. Cochard, M. Gala, J. Chalifour & A. Lenoble, 2020. Initial observations of the subfossil fauna from Tintamarre island (Anguilla Bank, Lesser Antilles). – Quaternaire, 31(4): 327-340.

Coomans, H.E., 1967. The non-marine mollusca of st. Martin. – Studies on the Fauna of Curaçao 24, (94): 118-145.

Delannoye, R., Charles L., Pointier J.-P. & Massimin D. 2015.  Mollusques continentaux de La Martinique. Non-marine Molluscs of Martinique, Lesser Antilles. Biotope, Mèze; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris [collection Inventaires et biodiversité], 328 p.

 

Hovestadt, A & C.M. Neckheim, 2020. A critical checklist of the non-marine molluscs of St. Martin, with notes on the terrestrial malacofauna of Anguilla and Saint-Barthélemy, and the description of a new subspecies. – Folia Conchyliologica, 57: 1 – 38.

Neckheim, C.M. & A. Hovestadt, 2021. Nieuwe gegevens over de land- en zoetwatermollusken van Sint Maarten (Nederlandse Antillen). – Spirula 428: 42-49.

 

Date
2022
Data type
Research report
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
St. Maarten
Author

Drie nog niet vermelde landslakkensoorten van Saba en Sint Maarten, Nederlandse Antillen, verzameld in 1991

Three not yet reported land snail species from Saba and St. Martin (Netherlands’ Antilles), collected in 1991 Summary. During a one-day visit to Saba (Netherlands’ Antilles) in 1991 seven species of terrestrial snails were collected. All shells were collected empty. Two species among them, i.e. Bulimulus lehmanni (L. Pfeiffer, 1868) and Opeas hannense (L. Pfeiffer, 1840), were not yet reported from Saba. In drift collected in 1991 along the northeast coast of St. Martin (Netherlands’ Antilles) one specimen of Praticolella spec. was found. Also this species was not reported before from St. Martin

Date
2021
Data type
Scientific article
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Journal
Geographic location
Saba
St. Maarten

De landslakken van Saba

Summary.
 
Based on the literature and own observations a checklist is provided with 27 species of land- and freshwater snails that may occur on Saba, a Dutch island in the Lesser Antilles. Nine species are recorded for the first time from Saba. 

Date
2015
Data type
Scientific article
Tags
Journal
Geographic location
Saba