overheid

Natuurplan Bonaire 2020-2024

Dit natuurplan beschrijft op hoofdlijn het beleid voor het waarborgen, beschermen en verbeteren van de natuur op Bonaire. De daadwerkelijk uitvoering zal worden uitgewerkt in concrete plannen van aanpak per ambitie en of doel. Het natuurplan dat voor u ligt is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt het kader beschreven, waarom het OLB een natuurplan ontwikkelt. Vervolgens wordt de historie van natuurbeleid op Bonaire beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft een globaal overzicht van de status van de natuur op Bonaire en in hoofdstuk 5 worden de huidige bedreigingen weergegeven. Uiteindelijk toont hoofdstuk 6 de ambities en bijbehorende doelen die het OLB zichzelf stelt ten aanzien van het waarborgen, beschermen en behouden van de ontzettend belangrijke natuur op Bonaire. Als laatste wordt in hoofdstuk 7 inzichtelijk gemaakt dat de aanwezige middelen niet toereikend zijn om alle gewenste ambities te realiseren.

Date
2020
Data type
Other resources
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire

Natuurbeleidsplan Bonaire 1999 -2004

Bonaire staat internationaal bekend om de schitterende natuur. Het Bonaire Marine Park en het Washington-Slagbaai Park worden hoog gewaardeerd door burgers en bezoekers. Typerend voor het eiland zijn ook de Chogogos en de Lora.
Natuur is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Bonaire. Het vormt de basis voor de belangrijkste economische activiteit van het eilandgebied: het toerisme.

De natuur op Bonaire wordt echter bedreigd door de sterke groei van economische activiteiten. Leefgebieden van planten en dieren worden vernietigd door nieuwe wegen en bebouwingen. Vervuiling van bodem en water leidt tot aantasting van ecologische processen. Het resultaat is onder andere dat het koraalrif de laatste jaren fors is aangetast en dat plantenen diersoorten lokaal zeldzaam worden of met uitsterven worden bedreigd.

Wat nodig is, is een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, zoals internationaal afgesproken in Agenda 21 (UNCED, 1992) en het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Tal van landen zijn bezig met het uitwerken van deze afspraken.
Ook de Regering van de Nederlandse Antillen heeft gekozen voor duurzame ontwikkeling. In de nota Contouren van het Milieu- en Natuurbeleid (VoMil, 1996) is aangegeven dat “de zorg voor milieu en natuur in goede wisselwerking met aanpalende beleidsterreinen een geïntegreerde plaats in de economische ontwikkeling moet krijgen”.

Het Rapport van de Commissie Sociaal-Economische Aanpak Bonaire, 1992 (rapport Pourier), dat door de eilandsraad unaniem als beleidsdocument is aangenomen, stelt: “Bonaire beschikt in haar milieu in brede zin over een kapitaalgoed bij uitstek, waar uiterst zorgvuldig mee moet worden omgesprongen .. Echter dit besef moet in alle geledingen van de Boneriaanse samenleving doordringen teneinde maatschappelijk draagvlak en medewerking te verkrijgen voor maatregelen gericht op behoud, bescherming en verbetering van dit kapitaalgoed.”  Het Eilandsbestuur van Bonaire heeft in aansluiting op de Contourennota besloten tot een samenhangend pakket van maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening, milieuhygiëne en natuur.
De ruimtelijke ordening zal vorm krijgen in het eilandelijk ontwikkelingsplan en bestemmingsplannen.
Het Milieubeleidsplan Bonaire 1999-2004 is gericht op een optimale leefomgeving voor alle burgers en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van de economische ontwikkeling.
Het Natuurbeleidsplan gaat in op het beheer van natuur en landschap op Bonaire en van het mariene ecosysteem rondom het eiland. Het plan geeft invulling aan de verplichting om een eilandelijk natuurbeleidsplan op te stellen, zoals opgenomen in de Landsverordening Grondslagen Natuurbeheer. Met het Natuurbeleidsplan onderstreept het bestuur dat het de natuur op Bonaire voor de komende generaties wil veiligstellen, mede als duurzame basis voor het toerisme op het eiland. Zo draagt Bonaire bij aan behoud van de biologische diversiteit op de Nederlands Antillen en in mondiaal verband.

Date
2020
Data type
Other resources
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire

Natuurbeleid van de Nederlandse Antillen 2000 – 2005: Aan de dageraad van een nieuw millennium

Executive summary

Both in the ocean and on land the Netherlands Antilles possesses an enormous wealth in the diversity of its nature. Biological diversity, the diversity within and between species, de diversity of habitats and sufficient space to evolve are conditions for a healthy progression of natural processes. For a sustainable development of the Netherlands Antilles the present day generation needs to protect and conserve the biological diversity for future generations. Nature also has its own intrinsic value and people are increasingly realizing how essential nature is to human well-being. Simultaneously, the vulnerability of nature to human intervention— especially in a ‘Small Island Developing State’ such as the Netherlands Antilles— demands active intervention to conserve and protect nature.

This view is laid down in the National Nature Conservation Ordinance, which forms the legal basis for this policy document. In the document before you, “Nature Conservation Policy of the Netherlands Antilles—At the dawn of a new millennium. 2000-2005”, a policy is set out which aims to protect and conserve the biological diversity of the islands and their surrounding seas.

The Netherlands Antilles has sought participation in several treaties. As a consequence of the view outlined above it fully supports these treaties. On a national level the National Nature Conservation Ordinance sets out regulations to implement these treaties.

The proposed tools to safeguard biological diversity are—aside from the legal protection of areas and species—especially management models based on realistic situation assessments that acknowledge the important role humans play in the dynamics of nature. For large parts of nature it is impossible to exclude all human influences. Humans of course are also a part of nature and cannot survive without it. Therefore it is important to assure that all elements of that nature can function optimally. These ideas are set out in the ecosystem approach.

To achieve these goals a number of prior conditions are necessary. Comprehension and awareness of the functioning of nature are needed. By those directly involved with nature conservation, as well as by the population as a whole. Targeted research on nature and distribution of information and education to the general public aimed at mobilizing people in the conservation of nature is essential.

Effectuation of nature conservation in the Netherlands Antilles is the task of the island territories. The task of the central government is to oversee the implementation of the different treaties and conventions pertaining to nature conservation. In the National Nature Conservation Ordinance part of this task is delegated to the island territories. Aside from some tasks that are specific to the central government, the central government will mainly set the policy framework and support the island territories in the execution of their tasks, through guidelines and assistance, coordination of research and development of methods. In analogy to this national Nature Policy Plan, the islands will produce Island Nature Plans, which will subsequently be integrated into the national policy.

Finally, this document presents an overview of the planned activities and the necessary financial means.

Yearly, the progress of policy implementation will be evaluated and presented to the “Staten” of the Netherlands Antilles (National Parliament).

Date
2000
Data type
Other resources
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten