nature and environmental policy plan

Preserving Paradise: Nature and Environmental Policy Plan 2020-2030

Dutch and Papiamentu below

 The Caribbean Netherlands’ Nature and Environmental Policy Plan 2020-2030 is an integrated plan to safeguard and enhance the natural environment over the next decade. Through this overarching framework and the island specific implementation agendas, a series of programs and projectshave been developed and initiated on the BES islands to help meet the ambitious goals, enhancing overall nature conservation and improving local resilience against climate change.  

NEPP 

The Nature and Environmental Policy plan 2020-2030 (NEPP) presents a strategy, setting ambitious strategic goals and targets that are worked out through milestones and in the island specific implementation agendas. The targets, milestones and measures aim to address pressing environmental challenges and promote sustainable development for the islands of Bonaire, Saba and St. Eustatius (BES). The aim of this policy is to establish a framework for implementing progressive policies that protect the Caribbean Netherlands’s unique landscapes and biodiversity while combatting climate change. 

French angel fish. Photo credit: MMBockstael-Rubio- all rights reserved

The NEPP has been developed by the Dutch Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), Infrastructure and Water Management (I&W) and Interior and Kingdom Relations (BZK) in close cooperation with the Public Entities of Bonaire, Saba and St. Eustatius and local organizations. The plan is a continuation of earlier environmental policies and reflects the Netherlands’ commitment to fulfilling international agreements such as the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), the objectives under the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Cartagena Convention and its underlying protocols. 

Strategic Goals 

Within this framework, four strategic goals have been laid out. The first is to reverse coral reef degradation through better erosion control, effective waste and wastewater management and through coral reef restoration.  The second strategic goal is to restore and conserve unique habitats and species, which is done through conserving and preserving native habitats and species and combating invasive species.  Strategic goal three concerns the sustainable use of land and water for the development of the local economy, which will focus on sustainable fisheries, balancing tourism with nature conservation and investing in sustainable local food production.  Lastly, the fourth strategic goal aims to create local conditions to ensure sustainable results of nature policy through improved awareness, education and training, employment investments and developing a structural research agenda. 

Programs and projects 

On Bonaire, Sint Eustatius and Saba steering groups have been established to coordinate, monitor, and steer the implementation of the NEPP and the island implementation agenda. Each steering group is chaired by the governor of that island, the members of the steering group are LNV, IenW, BZK and the respective Public Entity. On each island there is a program manager for the implementation of the NEPP and implementation agenda. The program manager is also the secretary of the steering group.  

Taking into consideration the limited capacity on each island, a program structure has been established to effectively initiate, execute, and monitor projects. In close cooperation with and between the steering groups, governments, park authorities, NGOs and private organizations, a set of projects and project proposals have been submitted, are in progress or have been finalized to facilitate meeting these four strategic goals. These projects cover a wide variety of topics including wastewater management, invasive species control, water quality monitoring, habitat restoration and investments in innovative agricultural practices such as hydroponics, just to name a few.  A complete overview of related projects is now available on the Dutch Caribbean Nature Alliance website (https://dcnanature.org/nepp-overview/) and kept up to date and published monthly in their free digital newsletter “BioNews”(https://dcnanature.org/news/). 

Value 

The Caribbean Netherlands’ Nature and Environmental Policy Plan 2020-2030 represents a significant step forward in the Netherlands’ commitment to sustainable development and environmental protection. By setting ambitious goals and embracing innovative strategies, the plan paves the way for a cleaner, greener, and more resilient future.  

DCNA 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related (scientific) information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains information from several projects but the projects themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article. 

 

 

 

Het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030 van Caribisch Nederland is een integraal plan om de natuur de komende tien jaar te beschermen en te versterken. Door dit overkoepelende kader en de eilandspecifieke uitvoeringsagenda’s is op de BES-eilanden een reeks programma’s en projecten ontwikkeld en gestart om de ambitieuze doelstellingen te helpen behalen, het algehele natuurbehoud te verbeteren en de lokale weerbaarheid tegen klimaatverandering te verbeteren. 

NMBP 

Het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030 (NMBP) presenteert een strategie met ambitieuze strategische doelen en streefdoelen uitgewerkt in mijlpalen en in de eilandspecifieke uitvoeringsagenda’s. De doelen, mijlpalen en maatregelen zijn gericht op het aanpakken van urgente milieu-uitdagingen en het bevorderen van duurzame ontwikkeling voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES). Het doel van dit beleid is om een kader te creëren voor de uitvoering van vooruitstrevend beleid dat de unieke landschappen en biodiversiteit van Caribisch Nederland beschermt en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaat. 

Franse keizervis. Foto credit: MMBockstael-Rubio- alle rechten voorbehouden

Het NMBP is ontwikkeld door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in nauwe samenwerking met de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius en lokale organisaties. Het plan is een voortzetting van eerder milieubeleid en weerspiegelt de Nederlandse inzet voor het nakomen van internationale afspraken zoals the Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, de doelstellingen van the Convention on Biological Diversity (CBD) en the Cartagena Convention en de daaraan ten grondslag liggende protocollen. 

Strategische doelen 

Binnen dit kader zijn vier strategische doelen opgesteld. De eerste is om de aantasting van koraalriffen om te keren door betere erosiecontrole, effectief afval- en afvalwaterbeheer en door herstel van koraalriffen. Het tweede strategische doel is het herstel en behoud van unieke leefgebieden en soorten, wat wordt gedaan door inheemse leefgebieden en soorten te behouden en invasieve soorten te bestrijden. Strategisch doel drie betreft het duurzaam gebruik van land en water voor de ontwikkeling van de lokale economie, waarbij de nadruk zal liggen op duurzame visserij, het balanceren van toerisme met natuurbehoud en investeren in duurzame lokale voedselproductie. Het vierde strategische doel, ten slotte, beoogt lokale voorwaarden te scheppen voor duurzame resultaten van het natuurbeleid door middel van betere voorlichting, onderwijs en opleiding, werkgelegenheidsinvesteringen en het ontwikkelen van een structurele onderzoeksagenda. 

Programma’s en projecten 

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn stuurgroepen ingesteld om de uitvoering van het NMBP en de eilandelijke uitvoeringsagenda te coördineren, te monitoren en te sturen. Elke stuurgroep wordt voorgezeten door de gezaghebber van dat eiland. De leden van de stuurgroep zijn LNV, IenW, BZK en het betreffende openbaar lichaam. Op elk eiland is er een programmamanager voor de uitvoering van het NMBP en de uitvoeringsagenda. De programmamanager is tevens secretaris van de stuurgroep. 

Rekening houdend met de beperkte capaciteit op elk eiland, is er een programmastructuur opgezet om projecten effectief te initiëren, uit te voeren en te monitoren. In nauwe samenwerking met en tussen de stuurgroepen, overheden, parkautoriteiten, ngo’s en particuliere organisaties is een reeks projecten en projectvoorstellen ingediend, in uitvoering of afgerond om het behalen van deze vier strategische doelen te vergemakkelijken. Deze projecten hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen, waaronder afvalwaterbeheer, beheersing van invasieve soorten, monitoring van de waterkwaliteit, herstel van leefgebieden en investeringen in innovatieve landbouwpraktijken zoals hydrocultuur, om er maar een paar te noemen. Een compleet overzicht van gerelateerde projecten is nu beschikbaar op de website van de Dutch Caribbean Nature Alliance (https://dcnanature.org/nepp-overview/) en wordt maandelijks bijgewerkt en gepubliceerd in hun gratis digitale nieuwsbrief “BioNews”(https://dcnanature.org/news/). 

Waarde 

Het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030 van Caribisch Nederland is een belangrijke stap voorwaarts in de Nederlandse inzet voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Door ambitieuze doelen te stellen en innovatieve strategieën te omarmen, maakt het plan de weg vrij voor een schonere, groenere en veerkrachtigere toekomst. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps)communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde (wetenschappelijke) informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel bevat informatie van verschillende projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

 

 

 

E Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2023-2030 di Hulanda Karibense ta un plan integral pa protehá i fortifiká nos ambiente natural den e próksimo 10 aña. Pa medio di e kuadro general akí i e agèndanan di implementashon spesífiko pa kada isla a desaroyá i inisiá un seri di programa i proyektona e islanan BES pa yuda realisá e metanan ambisioso, mehorá  konservashon en general di naturalesa i mehorá e resiliensia lokal kontra kambio di klima. 

Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030 

E Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030 ta presentá un strategia ku metanan stratégiko ambisioso i ophetivonan ku ta keda elaborá pa medio di logronan i den e agèndanan di implementashon spesífiko pa kada isla. E metanan, logronan i medidanan ta enfoká riba atendementu ku desafionan di medio ambiente urgente i riba promoshon di desaroyo sostenibel pa e islanan Boneiru, Saba i Sint Eustatius (BES). Meta di e maneho akí ta pa krea un kuadro pa implementashon di maneho progresivo ku ta protehá e paisahenan úniko i e biodiversidat di Hulanda Karibense i ku na mes momentu ta kombatí kambio di klima. 

French angel fish. Photo credit: MMBockstael-Rubio- all rights reserved

E ministerionan di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV), Infrastruktura i Maneho di Awa (I&W) i Asuntunan di Interior i Relashonnan den Reino (BZK) den kolaborashon estrecho ku e entidatnan públiko Boneiru, Saba i Sint Eustatius i organisashonnan lokal a desaroyá e Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030. E plan akí ta un kontinuashon di e maneho anterior di medio ambiente i ta reflektá Hulanda su dedikashon pa kumpli ku  tratadonan internashonal, manera e Metanan Sostenibel di Desaroyo (SDG) di Nashonnan Uní, e metanan di e Tratado enkuanto Diversidat Biológiko (CBD) i e Tratado di Cartagena i e protokòlnan ku ta basá riba esaki. 

Metanan stratégiko 

Dentro di e kuadro akí a formulá kuater meta stratégiko. E promé ta pa drai bèk e degradashon di ref di koral pa medio di mihó kontròl riba eroshon, maneho efektivo di desperdisio i awa shushi i restorashon di ref di koral. E di dos meta stratégiko ta restorashon i konservashon di habitatnan i espesienan úniko, loke ta keda realisá pa medio di konservashon i preservashon di habitatnan i espesienan endémiko i pa medio di kombatí espesienan invasivo. E di tres meta stratégiko ta trata di uso sostenibel di tera i awa pa desaroyo di ekonomia lokal, kaminda énfasis lo ta riba piskamentu sostenibel, ponementu di turismo den ekilibrio ku preservashon di naturalesa i invershon den produkshon lokal i sostenibel di kuminda. E di kuater meta stratégiko, finalmente, tin komo ophetivo pa krea kondishonnan lokal pa resultadonan sostenibel di maneho di naturalesa, pa medio di mihó informashon, enseñansa i formashon, invershon den oportunidat pa trabou i desaroyo di un agènda di investigashon struktural. 

Programa i proyekto 

Na Boneiru, Sint Eustatius i Saba a instituí gruponan di direkshon pa kordiná, monitoreá i duna direkshon na implementashon di e Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030 i e agènda insular di implementashon. Gezaghèber di e isla ta presidí kada grupo di direkshon. E miembronan di e grupo di direkshon ta e ministerionan di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda, Infrastruktura i Maneho di Awa, Asuntunan di Interior i Relashonnan den Reino i e entidat públiko en kestion. Na kada isla tin un mènedjer di programa pa implementashon di e  Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030  i e agènda di implementashon. E mènedjer di programa ta alabes sekretario di e grupo di direkshon. 

Teniendo kuenta ku e kapasidat limitá na kada isla, a establesé un struktura di programa pa inisiá, implementá i monitoreá e proyektonan efektivamente. Den kolaborashon estrecho ku i entre e gruponan di direkshon, gobièrnunan, outoridatnan di parke, organisashonnan no-gubernamental (ngo-nan) i organisashonnan partikular a entregá un seri di proyekto i proposishon pa proyekto ku ta den implementashon òf ku a finalisá, pa fasilitá kumplimentu ku e kuater metanan stratégiko akí. E proyektonan akí ta relashoná ku un variedat amplio di tópiko, entre otro maneho di awa shushi, kontròl di espesienan invasivo, monitoreo di kalidat di awa, restorashon di habitat i invershon den práktika inovativo di agrikultura manera hidrokultura, djis pa menshoná algun. Un bista general kompleto di e proyektonan enbolbí ta disponibel awor riba wèpsait di Dutch Caribbean Nature Alliance (https://dcnanature.org/nepp-overview/) i ta keda aktualisá mensualmente i publiká den nan boletin di notisia digital grátis ‘BioNews’. 

Balor 

E Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente pa Hulanda Karibense ta un paso importante padilanti pa loke ta trata Hulanda su dedikashon na desaroyo sostenibel i protekshon di medio ambiente. Pa medio di formulá metanan ambisioso i brasa strategianan inovativo, e plan ta habri kaminda pa un futuro mas limpi, mas bèrdè i mas resiliente. 

DCNA 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews i via prensa. E artíkulo akí ta kontené informashon di diferente proyekto, pero e proyektonan mes no ta investigashon di DCNA. No por derivá ningun derecho for di e kontenido. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan indirekto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí.  

 

 

Published in BioNews 68

Date
2023
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Legislation
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Extra budget for nature in the Caribbean Netherlands

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) and the World Wide Fund for Nature (WWF-NL)  are pleased that protection for nature in the Caribbean Netherlands has been included in the budget by the cabinet for the coming governmental term. Last week it was announced that the government wants to allocate an additional 35 million euros for nature in the Caribbean Netherlands, as was included in the coalition agreement.

More than 35 million euros will be made available for the implementation of the Nature and Environmental Policy Plan (NEPP) in the Caribbean Netherlands. This NEPP is an ambitious program for nature and the environment that runs through 2030. In addition to the contribution for nature, the coalition agreement also includes a structural budget of 30 million euros per year to protect culture and nature in the Caribbean Netherlands. This can be used to tackle long-term issues such as wastewater treatment and waste disposal.

“We are extremely grateful that ten million has been reserved in the budget for strengthening the management of nature parks on Bonaire, Saba and St. Eustatius,” said Tadzio Bervoets, director of DCNA, the umbrella organization for all national parks on the six Dutch Caribbean islands. “This shows once again the importance that parks have in preserving nature on and around our islands. Hopefully this will lead to a long-term and structural reinforcement of the nature parks, not only in the Caribbean Netherlands, but also in the future for Aruba, Curaçao and Sint Maarten.”

“With this money, serious steps can be taken to protect vulnerable biodiversity,” said Arjan de Groene, Landscape Coordinator of the Caribbean Netherlands, for WWF-NL. “We are happy to work with the Minister and the local administrators and organizations on a proper implementation of this budget. It would be great if we can have a conversation about this in the short term.”

Nature in the Caribbean part of the kingdom has been declining for years. On land, nature has been damaged by erosion and increased building construction, and under water the reefs are strongly deteriorated due to pollution and climate change. This new budget is therefore desperately needed to improve the overhall health of nature.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Extra budget voor natuur Caribisch Nederland

 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) zijn verheugd met het budget voor bescherming van de natuur in Caribisch Nederland dat door het kabinet voor de komende regeringsperiode is gereserveerd. Afgelopen week werd bekend hoe de overheid de meer dan 35 miljoen euro extra voor natuur op Caribisch Nederland, zoals opgenomen in het regeerakkoord specifiek wil bestemmen.

De ruim 35 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP) Caribisch Nederland. Dit NMBP is een ambitieus programma voor natuur en milieu dat loopt tot 2030. Naast de bijdrage voor natuur is er ook een structurele post van 30 miljoen euro per jaar opgenomen in het regeerakkoord om de cultuur en natuur in Caribisch Nederland te beschermen. Dit kan ingezet worden om langlopende issues zoals afvalwaterzuivering en vuilophaal aan te pakken.

 

“We zijn bijzonder dankbaar dat er tien miljoen in het budget is gereserveerd voor de versterking van het beheer van natuurparken op Bonaire, Saba en St. Eustatius” aldus Tadzio Bervoets, directeur van de DCNA, de overkoepelende organisatie voor alle nationale parken op alle zes de Nederlands Caribische eilanden. “Dit toont eens te meer het belang dat parken hebben in het behoud van de natuur op en rond onze eilanden. Hopelijk leidt dit tot een langdurige en structurele versterking van de natuurparken, niet alleen in Caribisch Nederland, maar in de toekomst ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten”

 

“Met dit geld kunnen serieuze stappen worden gemaakt om de kwetsbare biodiversiteit te beschermen”, aldus Arjan de Groene, Landschapscoördinator Caribisch Nederland, van WWF-NL. “We werken graag samen met de minister en de lokale bestuurders en organisaties aan een goede invulling van dit budget. Goed als we op korte termijn hierover het gesprek kunnen voeren.”

De natuur in het Caribisch deel van het koninkrijk gaat al jaren achteruit. Op land is de natuur beschadigd door erosie en steeds verder oprukkende bebouwing en onder water gaan de koraalriffen sterk acteruit door vervuiling en klimaatverandering. Dit nieuwe budget is dan ook hard nodig om de natuur weer gezond te maken.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Presupuesto extra pa naturalesa den Caribe Hulandes

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) y Fondo Mundial pa Naturalesa (WWF-NL) ta contento cu e presupuesto pa proteccion di naturalesa den Caribe Hulandes cu e gabinete a reserva pa e proximo periodo di gobernacion. Siman pasa a anuncia cu gobierno kier destina mas di 35 miyon extra pa naturalesa den Caribe Hulandes, tal y como manera tuma den e acuerdo di gobernacion.

E mas di 35 miyon ta wordo poni na disposicion di implementacion di e Plan di Maneho Ambiental y di Naturalesa (PNMB) den Caribe Hulandes. PNMB ta un programa ambicioso pa naturalesa y medio ambiente cu ta core te aña 2030. Ademas di e contribucion pa naturalesa, tambe a inclui un post structural di 30 miyon anual den e acuerdo di gobernacion pa proteha cultura y naturalesa den Caribe Hulandes. Esaki por wordo uza pa trata asunto a largo plazo, manera tratamento di awa di beerput y recogemento di sushi.

“Nos ta hopi agradeci cu a reserva dies miyon den e presupuesto pa fortalece maneho di e parkenan natural na Boneiro, Saba y Sint Eustatius”,Tadzio Bervoets, director di DCNA, e organisacion coordinador di tur e parkenan nacional den e seis islanan di Caribe Hulandes a bisa. “Esaki ta demostra un biaha mas e importancia cu e parkenan tin den preservacion di naturalesa na y alrededor di nos islanan. Nos ta spera cu esaki lo conduci na un fortificacion structural a largo plazo di e parkenan natural, no solamente den Caribe Hulandes, sino tambe den futuro pa Aruba, Corsou y Sint Maarten”.

“Cu e placa aki por tuma medida serio pa proteha e biodiversidad vulnerabel”, Arjan de Groene, Coordinado di Paisahe di Caribe Hulandes, di WWF-NL a bisa. “Nos ta feliz di traha cu e minister, e mandatarionan y organisacionnan local na implementacion adecuado di e presupuesto aki. Lo ta bon si nos por hiba un conversacion tocante esaki a corto plazo”.

Naturalesa den e parti Caribense di reino ta empeorando durante añanan caba. Riba tera, erosion y construccion di cas ta avansa cada vez mas, y bou di awa e rifnan di coral ta deteriora severamente debi na contaminacion y cambio climatico. Por lo tanto, e presupuesto nobo aki ta hopi necesario pa haci  naturalesa saludabel atrobe.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Fondo èkstra pa naturalesa di Karibe Hulandes

Dutch Caribbean Natura Alliance (DCNA) i Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) ta kontentu ku e fondo pa protekshon di naturalesa den Karibe Hulandes ku e gabinete a reservá pa e periodo di gobernashon benidero. Siman pasá a bira konosí kon gobièrnu ta bai destiná spesífikamente e mas ku 35 mion èkstra pa naturalesa na Karibe Hulandes, manera ku ta pará den e akuerdo di gobernashon.

Ta pone e mas ku 35 mion disponibel pa implementashon di e Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP) Caribisch Nederland/Plan di Maneho pa Naturalesa i Medioambiente Karibe Hulandes. E NMBP akí ta un programa ambisioso pa naturalesa i medioambiente ku ta kana te ku 2030. Banda di e kontribushon pa naturalesa a hinka tambe un pòst struktural di 30 mion pa aña den e akuerdo di gobernashon pa protekshon di kultura i naturalesa na Karibe Hulandes. Lo por usa esaki pa atendé tópikonan di término largu manera kloaka i rekohementu di sushi.

“Nos ta sumamente agradesido ku a reservá dies mion den e presupuesto pa refuerso di maneho di parkenan di naturalesa na Boneiru, Saba i Statia” segun Tadzio Bervoets, director di DCNA, ku ta e organisashon kapa, bou di kua tur e parkenan nashonal di e seis islanan di Karibe Hulandes ta kai.  “Esaki ta demonstrá mas prinsipalmente e importansia ku e parkenan tin den konservashon di naturalesa, riba i rondó di nos islanan. E speransa ta ku esaki ta kondusí na un refuerso struktural pa e parkenan di naturalesa. No solamente pa Hulanda Karibense pero den futuro tambe pa Aruba, Kòrsou i St. Maarten”.

“Ku e sèn akí por tuma pasonan serio pa protehá e biodiversidat frágil” segun Arjan de Groene, Kordinadó di Paisahe di Hulanda Karibense, di WWF-NL. “Gustosamente nos ta traha huntu ku e minister i e mandatarionan lokal i organisashonnan pa duna un bon kontenido pa e fondo. Lo ta bon ku nos por tene kombershonnan riba esaki denter di poko.”

Naturalesa den e parti Karibense di Reino ya pa añanan ta bayendo atras. Riba tera naturalesa a sufri daño pa motibu di eroshon i oumento kontinuo di konstrukshon. I bou di awa e refnan di koral ta bai duru atras pa motibu di polushon i kambio di klima. E fondo nobo aki ta hopi nesesario pa hasi e naturalesa salú atrobe.

 

 

 

Published in BioNews 51

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire
Saba
Saba bank
St. Eustatius
Author