Lesser Antillean Iguana

Guana Guardians: Safeguarding Iguanas for a Vibrant Future

Dutch below

Known for its striking appearance and important ecological role, the Lesser Antillean Iguana plays a crucial part in the ecosystem on St. Eustatius. In October, the Dutch government will officially propose to upgrade this speciesfrom Annex III to Annex II of the Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) during the next Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in October on Aruba. This change will give the authorities within the Caribbean the tools they need to further protect this species. 

(lesser Antillean iguana (Iguana delicatissima) Photo credit: Philippa King-STENAPA- all rights reserved)

The Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima) is a critically endangered species endemic to the Caribbean Lesser Antilles, a chain of islands stretching from the Virgin Islands in the north to Grenada in the south. Within the Dutch Caribbean, since its extinction on St. Maarten, this iguana can only be found on the island of Statia. These iguanas are typically found in scrub woodlands, dry tropical forests and mangroves but are also known to venture into human-altered landscapes like abandoned quarries and urban areas. 

Distinctive Appearance 

On St. Eustatius, the Lesser Antillean Iguana is distinguishable by the lack of the large scale on the corner of its jaw and the absence of black stripes on its tail for which the non-native ‘green’ iguanas (Iguana iguana) are known for. The confusion with the protected native iguana can be reduced by calling the non-native species ‘striped-tailed iguana’. As both the non-native and native species are green during some parts of their life cycle, the use of colors within the name can be confusing. At the date of this publication, there is only one confirmed sighting of a green/striped-tailed iguana on St Eustatius. Even though it’s currently only one animal, an adult invasive female iguana can lay a nest of hybrid offspring if she mates with native male iguanas. Over the recent years, more than 10 non-native iguanas have been removed from Statia. The native iguanas have evolved several adaptations that help them thrive in their challenging environments. Their long, muscular tails aid in maintaining balance, enabling them to navigate trees and branches with ease. Moreover, their strong, sharp claws allow them to climb trees and rocky surfaces, providing access to safe havens, typically a nearby burrow, and prime basking spots. 

Conservation Status and Threats 

Unfortunately, the Lesser Antillean Iguana faces numerous conservation challenges. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has classified this species as Critically Endangered. In addition to habitat loss and degradation due to urbanization, tourism, and introduction of feral predators (such as cats, dogs and mongooses), the main reason for their decline is competition from introduced green iguanas that continue to threaten the remaining populations. Green iguanas can compete with native iguanas for resources, and interbreeding between the species leads to hybridization; a process through which the native populations is slowly displaced.  Additionally, illegal poaching for the pet trade poses a considerable threat, as these charismatic reptiles are sought after as exotic pets. 

Conservation Efforts 

To safeguard the Lesser Antillean Iguana, conservation efforts have been implemented across the island of St. Eustatius. Protected areas have been established to preserve crucial habitats and prevent further destruction while research and monitoring programs aid in improving overall understanding of the iguanas’ behavior, population dynamics and habitat needs. Furthermore, on St. Eustatius this species is protected under the National Nature Conservation Framework Act BES. Although these steps are important for their protection, it is important that residents and visitors stay vigilant in protecting these local iguanas from the continuous threat of non-native iguanas arriving from for example St. Maarten. 

Another important step is to further strengthen its protection and legal status. The Kingdom of the Netherlands will propose to upgrade the Lesser Antillean Iguana from Annex III to Annex II of the Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW).  This upgrade would mean that these iguanas would now be under the highest level of protection, meaning the possession, trade or even disturbance of these species is forbidden.  

The Lesser Antillean Iguana is a captivating and ecologically significant species that enriches St. Eustatius’s biodiversity.  Given this species’ ecological role and importance as a key stone species in the Caribbean dry forest ecosystem, these iguanas deserve our admiration and improved conservation efforts. By promoting awareness, implementing protective measures, and respecting their natural habitats, we can ensure that future generations can appreciate the beauty and importance of these remarkable reptiles in the Dutch Caribbean. 

DCNA      

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.     

 

 

Bekend om zijn opvallende verschijning en belangrijke ecologische rol, speelt de antillenleguaan een cruciale rol in het ecosysteem op Sint Eustatius. In oktober zal de Nederlandse regering officieel voorstellen om deze soort op te waarderen van bijlage III naar bijlage II van het Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) tijdens de volgende Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in oktober op Aruba. Deze verandering zal de autoriteiten in het Caribisch gebied de instrumenten geven die ze nodig hebben om deze soort verder te beschermen. 

De antillenleguaan (Iguana delicatissima) Foto: Philippa King-STENAPA- all rights reserved

De antillenleguaan (Iguana delicatissima) is een ernstig bedreigde diersoort die endemisch is voor de Bovenwindse Eilanden, een eilandenketen die zich uitstrekt van de Maagdeneilanden in het noorden tot Grenada in het zuiden. Binnen het Nederlandse Caribisch gebied komt deze leguaan sinds het uitsterven op Sint Maarten alleen nog voor op het eiland Sint Eustatius. Deze leguanen worden doorgaans aangetroffen in struikgewas, droge tropische bossen en mangroven, maar het is ook bekend dat ze zich wagen in door de mens veranderde landschappen, zoals verlaten steengroeven en stedelijke gebieden. 

Onderscheiden

Op Sint Eustatius is de antillenleguaan te onderscheiden door het ontbreken van de grote schub op de hoek van de kaak en het ontbreken van zwarte strepen op de staart waar de niet-inheemse ‘groene’ leguanen (Iguana iguana) om bekend staan. De verwarring met de beschermde inheemse leguaan kan worden verminderd door de uitheemse soort ‘gestreepte staartleguaan’ te noemen. Omdat zowel de niet-inheemse als de inheemse soort tijdens sommige delen van hun levenscyclus groen zijn, kan het gebruik van kleuren in de naam verwarrend zijn. Op de datum van deze publicatie is er slechts één bevestigde waarneming van een groen/gestreepte staartleguaan op Sint Eustatius. Ook al is het momenteel maar één dier, een volwassen invasieve vrouwelijke leguaan kan een nest van hybride nakomelingen leggen als ze paart met inheemse mannelijke leguanen. De afgelopen jaren zijn ruim tien niet-inheemse leguanen van Sint Eustatius verwijderd. De inheemse leguanen hebben verschillende aanpassingen ontwikkeld die hen helpen te gedijen in hun uitdagende omgevingen. Hun lange, gespierde staarten helpen bij het bewaren van het evenwicht, waardoor ze gemakkelijk door bomen en takken kunnen navigeren. Bovendien zorgen hun sterke, scherpe klauwen ervoor dat ze in bomen en rotsachtige oppervlakken kunnen klimmen, waardoor ze toegang kunnen krijgen tot een veilige plek, meestal een nabijgelegen hol, en uitstekende locaties om te zonnebaden. 

Staat van instandhouding en bedreigingen 

Helaas wordt de antillenleguaan geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van natuurbehoud. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) heeft deze soort geclassificeerd als ernstig bedreigd. Naast het verlies en de achteruitgang van het leefgebied als gevolg van verstedelijking, toerisme en de introductie van wilde roofdieren (zoals katten, honden en mangoesten), is de belangrijkste reden voor hun achteruitgang de concurrentie van geïntroduceerde groene leguanen die de resterende populaties blijven bedreigen. Groene leguanen kunnen concurreren met inheemse leguanen om hulpbronnen, en kruising tussen de soorten leidt tot hybridisatie; een proces waardoor de inheemse bevolking langzaam wordt verdreven. Bovendien vormt de illegale stroperij voor de handel in huisdieren een aanzienlijke bedreiging, omdat deze charismatische reptielen gewild zijn als exotische huisdieren. 

Beschermen 

Om de antillenleguaan te beschermen, zijn er op heel Sint Eustatius natuurbehoudsinspanningen uitgevoerd. Er zijn beschermde gebieden ingesteld om cruciale leefgebieden te behouden en verdere vernietiging te voorkomen, terwijl onderzoeks- en monitoringprogramma’s helpen bij het verbeteren van het algemene inzicht in het gedrag van de leguanen, de populatiedynamiek en de benodigde leefgebieden. Bovendien wordt deze soort op Sint Eustatius beschermd op grond van the National Nature Conservation Framework Act BES. Hoewel deze stappen belangrijk zijn voor hun bescherming, is het ook belangrijk dat bewoners en bezoekers waakzaam blijven bij het beschermen van deze lokale leguanen tegen de voortdurende dreiging van niet-inheemse leguanen die bijvoorbeeld uit Sint Maarten komen. 

Een andere belangrijke stap is het verder versterken van de bescherming en juridische status ervan. Het Koninkrijk der Nederlanden zal voorstellen om de antillenleguaan op te waarderen van Bijlage III naar Bijlage II van het Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW). Deze upgrade zou betekenen dat deze leguanen nu onder het hoogste beschermingsniveau zouden vallen, wat betekent dat het bezit, de handel of zelfs verstoring van deze soorten verboden is. 

De antillenleguaan is een ecologisch belangrijke soort die de biodiversiteit van Sint Eustatius verrijkt. Gezien de ecologische rol en het belang van deze soort als sleutelsoort in het Caribische droge bosecosysteem, verdienen deze leguanen onze bewondering en verbeterde inspanningen voor natuurbehoud. Door het bewustzijn te bevorderen, beschermende maatregelen te nemen en hun natuurlijke leefgebied te respecteren, kunnen we ervoor zorgen dat toekomstige generaties de schoonheid en het belang van deze opmerkelijke reptielen in het Nederlandse Caribisch gebied kunnen waarderen. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlands-Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

 

 

Published in BioNews 68

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Legislation
Geographic location
St. Eustatius
Author

The Lesser Antillean Iguana on St. Eustatius: A 2012 population status update and cause for concern

To assess the status and current population densities of the endangered Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima) on the island of St. Eustatius, we spent more than 80 h searching for iguanas and covered more than 63 km of trails and tracks — but found only 22 iguanas, for an overall average of 3.7 h per iguana. Overall population density was 0.35 iguanas per hectare, which represents 0.5–1.0% of densities documented elsewhere in healthy populations. Population densities have declined across all habitats since the last assessment in 2004. The lack of nesting sites and high iguana mortalities due to anthropogenic causes were the two core factors limiting recovery of iguanas on St. Eustatius.

Our principal recommendations are to:

  • (a) Train and equip border officials to prevent potential entry of mongooses and Green Iguanas from neighboring islands;
  • (b) implement enforcement and upgrade protective legislation;
  • (c) develop and maintain new additional nesting habitat, a measure that is both easy and inexpensive; and
  • (d) establish a program to promoto "iguana-friendly" gardens as the main means of reducing cumulative mortality.

Finally, we propose the development of an in situ husbandry and breeding program to help bolster the overall recovery program, a move that would also benefit islanders by offering a relaxed setting in which they could better learn to appreciate this emblematic island species.

Date
2013
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius