invasive alien species

Slithering Settlers: The Story of Aruba’s Boa Situation

Dutch below

Likely introduced via the exotic pet industry, boa constrictors have had an island-wide population on Aruba since 2005. The impact of boa constrictors on Aruba has led to the implementation of control measures, including removal of snakes from the wild, but their continued presence highlights the need for continues eradication methods to avoid further unbalancing the island’s delicate ecosystems. 

(Photo credit: Vandy Louw)

The boa constrictor is a non-venomous snake species that is native to South America and the Caribbean islands of Trinidad, Tobago and Isla Margarita. Due to their popularity as exotic pets, these snakes have been introduced to other parts of the world, including Aruba. The first boa constrictor was found on Aruba in 1999, and despite efforts to curb their expansion, an island wide population was established by 2005. Between 1999 and 2016, over 4,520 constrictors were captured and removed from the island, however even with these measures, the local boa population has continued to thrive. These snakes can reach lengths over 4m (14 ft) long and can weigh up to 27 kg (60lbs). Although their coloration can vary, they are typically brown, gray and cream patterned, helping them camouflage within tree canopies. Boas rarely interact with humans but have been known to strike when they are threatened, and although not deadly, their bite can be very painful. 

 

Generalist Diet 

(Aruban burrowing owl (Athene cunicularia arubensis). Photo credit: Christian König)

Boa constrictors are apex predators, meaning they are at the top of the food chain in their ecosystems. In their native habitats, they play an important role in regulating populations of rodents and other small mammals. However, as an invasive species, their generalist diet means they could be a potential concern for a wide variety of native populations.  A 2021 study investigated the stomach contents of over 500 captured boas from Aruba.  Here, researchers identified over 400 different types of prey, with a nearly even split between mammals, lizards and birds.  In fact, with the exception of the seven different bat species known to inhabit Aruba, almost every other type of vertebrate was observed within the stomach contents evaluated. 

 

Rapid reproduction 

Boas are of significant concern because they mature quickly (within three years), have a long lifespan (40 years) and produce large litters of offspring (50+) every two years.  Left unchecked, this species is able to rapidly reproduce and outcompete native species. Of particular concern is the impact of these snakes on declining native bird populations including the burrowing owl (Athene cunicularia), Aruban parakeet (Eupsittula pertinax), and crested bobwhite (Colinus cristatus).  In fact, one boa dissected had four burrowing owls in its stomach, which when you consider the native population is estimated at around 200 pairs, is significant.  

 

Island wide Impact  

(Learning about the invasive boa constrictor. Photo credit: Suzanne Hendrik)

Aruba has already tried a wide variety of control strategies.  Organized bounty programs were found to be ineffective, as boas can be very difficult to track for inexperienced hunters. There was also a pilot effort to lure snakes into traps using live birds and chicken broth, however there was limited success given the boa’s preference for ambush predatory behavior. Other methods which have worked in other places, since as the temporary release of mongoose or the intentional introduction of a targeted disease have been dismissed as ecologically irresponsible. 

Overall, the impact of boa constrictors on the island of Aruba has been significant, highlighting the potential consequences of introducing non-native species to new environments. While these snakes may seem harmless in their natural habitats, their introduction to new ecosystems can have far-reaching and unintended consequences.  This is especially true for small islands already facing unsustainable threats from rapid urban development and climate change. 

 

DCNA 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is part of a series of articles on ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean”. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article. 

 

 

 

Waarschijnlijk geïntroduceerd via de exotische huisdierenindustrie, hebben boa constrictors sinds 2005 een eilandwijde populatie op Aruba. De impact van boa constrictors op Aruba heeft geleid tot de implementatie van controlemaatregelen, waaronder het verwijderen van slangen uit het wild, maar hun voortdurende aanwezigheid benadrukt de noodzaak van voortdurende uitroeiingsmethoden om te voorkomen dat de kwetsbare ecosystemen van het eiland verder uit balans taken.

 (Boa constrictor. Foto: Vandy Louw)

De boa constrictor is een niet-giftige slangensoort die inheems is in Zuid-Amerika en de Caribische eilanden Trinidad, Tobago en Isla Margarita. Vanwege hun populariteit als exotische huisdieren zijn deze slangen geïntroduceerd in andere delen van de wereld, waaronder Aruba. De eerste boa constrictor werd in 1999 op Aruba gevonden en ondanks pogingen om hun uitbreiding te beteugelen, was er in 2005 een eilandwijde populatie gevestigd. Tussen 1999 en 2016 werden meer dan 4.520 constrictors gevangen en van het eiland verwijderd, maar zelfs met deze maatregelen is de lokale boapopulatie blijven bloeien. Deze slangen kunnen lengtes bereiken van meer dan 4m en kunnen tot 27kg wegen. Hoewel de kleur kan variëren, hebben ze meestal een bruin, grijs en crème patroon, waardoor ze zich beter kunnen camoufleren in boomtoppen. Boa’s hebben zelden interactie met mensen, maar het is bekend dat ze toeslaan wanneer ze worden bedreigd, en hoewel ze niet dodelijk zijn, kan hun beet erg pijnlijk zijn.

 

Generalistisch dieet

 (Arubaanse holenuil (Athene cunicularia arubensis). Foto: Christian König)

Boa constrictors zijn toproofdieren, wat betekent dat ze aan de top van de voedselketen in hun ecosystemen staan. In hun oorspronkelijke leefomgeving spelen ze een belangrijke rol bij het reguleren van populaties van knaagdieren en andere kleine zoogdieren. Als een invasieve soort betekent hun generalistische dieet echter dat ze een potentieel gevaar kunnen zijn voor een grote verscheidenheid aan inheemse populaties. Een studie uit 2021 onderzocht de maaginhoud van meer dan 500 gevangen boa’s op Aruba. Hier identificeerden onderzoekers meer dan 400 verschillende soorten prooi, met een bijna gelijke verdeling tussen zoogdieren, hagedissen en vogels. In feite, met uitzondering van de zeven verschillende vleermuissoorten waarvan bekend is dat ze Aruba bewonen, werd bijna elk ander type gewervelde waargenomen in de beoordeelde maaginhoud.

 

Snelle voortplanting

Boa’s zijn een grote zorg omdat ze snel volwassen worden (binnen drie jaar), een lange levensduur hebben (40 jaar) en elke twee jaar grote nesten nakomelingen produceren (50+). Als dit niet wordt tegen gehouden, kan deze soort zich snel voortplanten en inheemse soorten overtreffen. Van bijzonder belang is de impact van deze slangen op afnemende inheemse vogelpopulaties, waaronder de Arubaanse holenuil (Athene cunicularia), maïsparkiet (Eupsittula pertinax) en kuifbobwhite (Colinus cristatus). In feite had één ontlede boa vier holenuilen in zijn maag, wat aanzienlijk is als je bedenkt dat de inheemse bevolking wordt geschat op ongeveer 200 paren.

 

Eilandwijde impact

Leren over de invasieve boa constrictor. Foto: Suzanne Hendrik

Aruba heeft al een breed scala aan controlestrategieën uitgeprobeerd. Georganiseerde premieprogramma’s bleken niet effectief te zijn, aangezien boa’s erg moeilijk te volgen kunnen zijn voor onervaren jagers. Er was ook een proefpoging om slangen in vallen te lokken met behulp van levende vogels en kippenbouillon, maar er was beperkt succes gezien de voorkeur van de boa voor roofzuchtig gedrag in een hinderlaag. Methoden die op andere plaatsen hebben gewerkt, zoals de tijdelijke vrijlating van mangoest of de opzettelijke introductie van een gerichte ziekte, zijn afgedaan als ecologisch onverantwoord.

Over het algemeen is de impact van boa constrictors op het eiland Aruba aanzienlijk geweest, wat de mogelijke gevolgen benadrukt van het introduceren van niet-inheemse soorten in nieuwe omgevingen. Hoewel deze slangen in hun natuurlijke leefomgeving misschien onschuldig lijken, kan hun introductie in nieuwe ecosystemen verstrekkende en onbedoelde gevolgen hebben. Dit geldt met name voor kleine eilanden die al te maken hebben met onhoudbare bedreigingen door snelle stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering.

 

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder andere de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean’. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

Published in BioNews 63

Date
2023
Data type
Other resources
Theme
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Author

Invasive Coralita Threatens Biodiversity Dutch Caribbean

Dutch below

Coralita is an ornamental plant that was introduced to several Caribbean islands but has quickly found its way to the top of the invasive species lists for the Dutch Caribbean.  Its fast-growing vines smother and outcompetes native vegetation, changing the landscape of the islands. Conservations efforts include manual removal, herbicides and awareness campaigns. 

Coralita vine flowering. Photo credit: Marjolijn Lopes Cardozo

It is easy to fall in love with coralita. This ornamental plant, also known as the coral vine (Antigonon leptopus) was introduced to a number of Caribbean islands as a garden accessory in the 1940s.  Its brightly colored flowers and quickly growing vines make quite the statement piece in any garden. In its native territory, growth of this plant is limited by droughts, however in the Dutch Caribbean this plant has been flourishing. Within the Dutch Caribbean, coralita has been able to spread quickly, year round, due to it’s ability to grow near water collection points such as drainage channels. 

 

Consequences 

Coralita can spread very quickly. Its vines can reach up to 15 meters in length and rapidly cover entire areas of land. This vine is able spread both horizontally (across fields) or vertically (up trees and buildings), smothering native vegetation beneath it. In addition, this decrease in native flora is also impacting local insect and spider communities.  In fact, researchers from the Vrije Universiteit Amsterdam were able to demonstrate that on St. Eustatius, in areas of dense coralita, there was a decrease in native insects and spiders. Although often thought of as pests, these creatures play a critical role in the local ecosystem by serving as pollinators, aiding in decomposition and nutrient cycling as well as serving as a food source for native reptiles and birds.  Decrease in native vegetation and thus a decrease in insects and spiders will have a cascading effect in limiting the biodiversity of these islands in the future. 

Coralita smothering local vegetation. Photo credit: Achsah Mitchell

 

Innovative Ideas 

Luckily, islands have some creative ways of combating this issue. In 2018, individuals from the St. John’s community on Saba planted five lemon trees to bring attention to and work towards the eradication of the invasive vine.  Land was selected and cleared, to be used as a fruit orchard, both working to eliminate coralita and provide a source of fresh fruit for the island. Overall, this project served to encourage community action (planting lemon trees) to achieve a common goal (removing coralita). 

On St. Eustatius, researchers have found a novel way to use a classification map to help managers quickly identify dense areas of coralita.  In fact, using this method, they showed that coralita is not randomly spread across the island, but typically found along roads and drainage channels.  Overall, the vine was found more commonly in grasslands, disturbed natural areas and urban sites and rarely in undisturbed natural forest. This information will be key in constructing an invasive species management for the island.

 

Future work 

Photo credit: Jasper Molleman

The impact of coralita on the Dutch Caribbean is significant. It not only threatens the biodiversity of the islands, but it also has economic consequences, such as reduced tourism appeal and increased costs of removal efforts. Education is an important first step to getting involved in local conservation efforts. Current efforts include manual removal by trained volunteers and the use of herbicides to control the plant’s growth. In addition, awareness campaigns are being conducted to educate residents and visitors on the importance of protecting native vegetation and preventing the spread of invasive species.  

 

DCNA  

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is part of a series of articles on ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean”. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.   

 

 

 

Coralita is een sierplant die op verschillende Caribische eilanden is geïntroduceerd, maar al snel zijn weg naar de top van de invasieve soortenlijsten voor de Nederlandse Cariben heeft gevonden. De snelgroeiende ranken verstikken en verdringen de inheemse vegetatie, waardoor het landschap van de eilanden verandert. Instandhoudingsinspanningen omvatten handmatige verwijdering, herbiciden en bewustmakingscampagnes.

Invasieve Coralita. Foto: Marjolijn Lopes Cardozo

Het is gemakkelijk om verliefd te worden op coralita. Deze sierplant, ook wel bekend als de koraalklimmer (Antigonon leptopus), werd in de jaren 40 op een aantal Caribische eilanden geïntroduceerd als tuinaccessoire. De felgekleurde bloemen en snelgroeiende ranken zijn een blikvanger in elke tuin. In zijn inheemse grondgebied wordt de groei van deze plant beperkt door droogtes, maar in de Nederlandse Cariben woekert deze plant. Binnen het Nederlandse Caribisch gebied kan coralita zich het hele jaar door snel verspreiden omdat het in de buurt van waterverzameling, zoals drainagekanalen, groeit.

 

Gevolgen

Coralita kan zich zeer snel verspreiden. De ranken kunnen tot 15 meter lang worden en bedekken snel hele stukken land. Deze rank kan zich zowel horizontaal (over velden) als verticaal (op bomen en gebouwen) verspreiden en de inheemse vegetatie eronder verstikken. Bovendien heeft deze afname van de inheemse flora ook gevolgen voor lokale insecten en spinnen. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam konden zelfs aantonen dat er op St. Eustatius, in gebieden met veel coralita, een afname was van inheemse insecten en spinnen. Hoewel ze vaak als ongedierte worden beschouwd, spelen deze wezens een cruciale rol in het lokale ecosysteem door als bestuivers te dienen, te helpen bij de afbraak en de kringloop van voedingsstoffen en als voedselbron voor inheemse reptielen en vogels. Afname van inheemse vegetatie en dus afname van insecten en spinnen zal een cascade-effect hebben bij het beperken van de biodiversiteit van deze eilanden in de toekomst.

Invasieve Coralita. Foto: Achsah Mitchell

 

Innovatieve ideeën

Gelukkig hebben eilanden een aantal creatieve manieren om dit probleem te bestrijden. In 2018 hebben individuen uit de St. John’s-gemeenschap op Saba vijf citroenbomen geplant om aandacht te vragen voor en te werken aan de uitroeiing van de invasieve coralita. Er werd land geselecteerd en gekapt om te worden gebruikt als fruitboomgaard, zowel om coralita te elimineren als om een bron van vers fruit voor het eiland te bieden. Over het algemeen diende dit project om gemeenschapsactie aan te moedigen (citroenbomen planten) om een gemeenschappelijk doel te bereiken (coralita verwijderen).

Op St. Eustatius hebben onderzoekers een nieuwe manier gevonden om een classificatiekaart te gebruiken om managers te helpen snel gebieden met veel coralita te identificeren. Met deze methode toonden ze zelfs aan dat coralita niet willekeurig over het eiland wordt verspreid, maar meestal langs wegen en afwateringskanalen wordt aangetroffen. Over het algemeen werd de rank vaker aangetroffen in graslanden, verstoorde natuurgebieden en stedelijke gebieden en zelden in ongestoord natuurlijk bos. Deze informatie zal van cruciaal belang zijn bij het opzetten van een beheer van invasieve soorten voor het eiland.

 

Toekomstwerk

Foto: Jasper Molleman

Het effect van coralita op Caribisch Nederland is aanzienlijk. Het bedreigt niet alleen de biodiversiteit van de eilanden, maar heeft ook economische gevolgen, zoals verminderde aantrekkingskracht voor het toerisme en hogere kosten voor verwijderingsinspanningen. Onderwijs is een belangrijke eerste stap om betrokken te raken bij lokale inspanningen voor natuurbehoud. Huidige inspanningen omvatten handmatige verwijdering door getrainde vrijwilligers en het gebruik van herbiciden om de groei van de plant te beheersen. Daarnaast worden bewustmakingscampagnes gevoerd om bewoners en bezoekers voor te lichten over het belang van het beschermen van inheemse vegetatie en het voorkomen van de verspreiding van invasieve soorten.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean’. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

Published in BioNews 63

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean

Dutch below 

More than 210 invasive alien species have been documented in the wild within the Dutch Caribbean. These species can have major ecological effects by decimating native flora or fauna. They can also cause large economic losses and impact human health. Over the next few weeks, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) will publish several articles on “invasive alien species” to help provide context to this complex issue.  

Boa constrictor. Photo credit: Diego Marquez

Invasive alien species are animals and plants introduced by human activity – deliberately or accidentally – to a natural environment outside their native range. Invasive species can have severe environmental, economic, and social impacts to their new areas. Environmentally, invasive species can be determinantal to local flora and fauna by preying on native species, outcompeting native species for food or other resources, causing, or carrying diseases, and preventing native species from reproducing. Consequently, they can have negative economic impacts on the agriculture, tourism, fishery and industry sectors. Invasive species can also bring new pathogens which can have a societal impact by making people sick or lead to outbreaks which can affect travel to these areas. The most recent examples include Chikungunya, Zika and West Nile Viruses, all which were introduced from exotic invasive mosquitoes. 

Many scientific studies have shown that alien invasive species are one of the major causes of biodiversity loss globally and that island ecosystems are especially vulnerable. This is due to the islands’ small size (with small plant and animal populations), unique species, relatively large borders that are difficult to control and a small human population lacking the necessary capacity and resources.

 

Dutch Caribbean 

A report from Wageningen University and Research estimated that there are more than 210 invasive alien species within the Dutch Caribbean alone. These include 27 introduced marine species, 65 introduced terrestrial plants, 72 introduced terrestrial and freshwater animals and 47 introduced agricultural pests and diseases and the list grows longer each year. 

Coralita vine. Photo credit: Marjolijn Lopes Cardozo

Some invasive alien species are a common issue for all six islands, including rats which devastate local bird populations, or lionfish, which spread quickly and consume many local reef fish. This also includes invasive feral grazers, such as goats, which can demolish local vegetation and contribute to desertification and biodiversity loss. 

In addition, many islands have their own specific issues, such as the boa constrictors on Aruba or the vervet monkeys on St. Maarten. Some of these invasive species were brought over to the islands as pets but were released into the wild once the owner could no longer care for them.  

 

Managing Invasive Species 

Lionfish.  Photo credit: Rudy van Gelderen

The introduction of invasive species should be avoided in the first place. This includes following the local import and export laws, effective border controls and regular monitoring. Furthermore, it is important that there is better cooperation between the parks and Customs, for example, in training of Customs officers in CITES and invasive species detection. Even the best prevention cannot stop all invasive species, however. Once a species is introduced, early detection and rapid assessment and response can still allow the islands to control the issue. Unfortunately, management options for dealing with invasive species are frequently not optimal. Decisions need to be made whether a complete eradication is needed or that monitoring and restricting the distribution (mitigation) is the best or only option. Eradication is a complex task and never the preferred management method, nevertheless, sometimes it is the only choice. Inaction would be a crueler fate for the islands as these invasive alien species can quickly negatively impact the islands’ biodiversity, human health, and/or economy. 

For more information, see the Wageningen University Report on Alien Invasive Species . Stay tuned for the follow-up articles where we take a deeper dive into these issues on each island. 

DCNA 

 The DCNA supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.  

 

 

Meer dan 210 invasieve uitheemse soorten zijn in het wild gedocumenteerd in de Nederlandse Cariben. Deze soorten kunnen grote ecologische effecten hebben door de inheemse flora of fauna te decimeren. Ze kunnen ook grote economische verliezen veroorzaken en de menselijke gezondheid aantasten. De komende weken zal de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) verschillende artikelen publiceren over “invasieve uitheemse soorten” om context te geven aan deze complexe kwestie.

Boa constrictor. Foto: Diego Marquez

Invasieve uitheemse soorten zijn planten en dieren die door menselijke activiteit – opzettelijk of per ongeluk – zijn geïntroduceerd in een natuurlijke omgeving buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Invasieve soorten kunnen ernstige ecologische, economische en sociale gevolgen hebben voor hun nieuwe gebieden. Vanuit milieuoogpunt kunnen invasieve soorten bepalend zijn voor de lokale flora en fauna door op inheemse soorten te jagen, inheemse soorten te overtreffen voor voedsel of andere hulpbronnen, ziekten te veroorzaken of te dragen en te voorkomen dat inheemse soorten zich voortplanten. Hierdoor kunnen ze ook negatieve economische gevolgen hebben voor de sectoren landbouw, toerisme, visserij en industrie. Invasieve soorten kunnen ook nieuwe ziekteverwekkers met zich meebrengen die een maatschappelijke impact kunnen hebben door mensen ziek te maken of tot uitbraken te leiden die het reizen naar deze gebieden kunnen beïnvloeden. De meest recente voorbeelden zijn Chikungunya-, Zika- en West-Nijlvirussen, allemaal geïntroduceerd door exotische invasieve muggen.

Veel wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat invasieve uitheemse soorten wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken zijn van het verlies aan biodiversiteit en dat ecosystemen op eilanden bijzonder kwetsbaar zijn. Dit komt door de kleine omvang van de eilanden (met kleine plant- en dierpopulaties), unieke soorten, relatief grote grenzen die moeilijk te controleren zijn en een kleine menselijke populatie die niet over de nodige capaciteit en middelen beschikt.

 

Nederlands Caribisch gebied

Een rapport van Wageningen University and Research schat dat er alleen al in Caribisch Nederland meer dan 210 invasieve uitheemse soorten zijn. Deze omvatten 27 geïntroduceerde mariene soorten, 65 geïntroduceerde terrestrische planten, 72 geïntroduceerde land- en zoetwaterdieren en 47 geïntroduceerde plagen en ziekten in de landbouw en de lijst wordt elk jaar langer.

Coralita. Foto: Marjolijn Lopes Cardozo

Sommige invasieve uitheemse soorten zijn een veelvoorkomend probleem voor alle zes de eilanden, waaronder ratten die lokale vogelpopulaties verwoesten, of koraalduivels, die zich snel verspreiden en veel lokale rifvissen consumeren. Hieronder vallen ook invasieve wilde grazers, zoals geiten, die lokale vegetatie kunnen vernietigen en bijdragen aan woestijnvorming en verlies aan biodiversiteit.

Daarnaast hebben veel eilanden hun eigen specifieke problematiek, zoals de boa constrictors op Aruba of de groene meerkatten, een apensoort, op Sint Maarten. Sommige van deze invasieve soorten werden als huisdier naar de eilanden gebracht, maar werden in het wild vrijgelaten toen de eigenaar niet langer voor ze kon zorgen.

 

Beheer van invasieve soorten

Koraalduivel. Foto: Rudy van Gelderen

De introductie van invasieve soorten moet in de eerste plaats worden vermeden. Dit omvat het volgen van de lokale import- en exportwetten, effectieve grenscontroles en regelmatige controles. Verder is het van belang dat er een betere samenwerking komt tussen de parken en de Douane, bijvoorbeeld bij het trainen van douanebeambten in CITES en detectie van invasieve soorten. Zelfs de beste preventie kan echter niet alle invasieve soorten stoppen. Als een soort eenmaal is geïntroduceerd, kunnen de eilanden het probleem nog steeds onder controle krijgen door vroege detectie en snelle beoordeling en reactie. Helaas zijn de beheersmethoden voor het omgaan met invasieve soorten vaak niet optimaal. Beslissingen moeten worden genomen of volledige uitroeiing nodig is of dat toezicht houden en beperking van de verspreiding (mitigatie) de beste of enige optie is. Uitroeiing is een complexe taak en nooit de geprefereerde beheersmethode, maar soms is het de enige keuze. Niets doen zou een wreder lot zijn voor de eilanden, aangezien deze invasieve uitheemse soorten snel een negatieve invloed kunnen hebben op de biodiversiteit, de menselijke gezondheid en/of de economie van de eilanden.

Zie voor meer informatie het Wageningen University Report on Alien Invasive Species. Houd ons in de gaten voor de vervolgartikelen waarin we op elk eiland dieper ingaan op deze problemen.

DCNA

De DCNA ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel

 

Published on BioNews 62

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Biodiversity in a globalized world: The journey of exotic species from origin to impact

Abstract

Invasive alien species (IAS) are species that have been introduced to locations outside of their distributional range via human transport. In their novel exotic range, these species reach quickly reproduce and/or spread, hence the connotation “invasive”. Examples of well-known problematic IAS include tropical mosquitos bearing diseases such as Zika virus, predatory animals such as the lionfish or black rats, and plants blanketing anything they encounter. IAS are considered to be a major threat to biodiversity with extensive societal and economic consequences. However, invasive species do not become invasive overnight; invasion is the final and most detrimental stage of a much longer process. The aim of this thesis was to disentangle the natural and anthropogenic causes and consequences of species invasion by following exotic species from their origin to their impact. This thesis is structured along the different stages of species invasion and answers three overall research questions: Where do exotic species come from?; Where do exotic species end up?; What are the consequences of exotic species invasion?. The first question Where do exotic species come from? is answered in Chapter 2 that showed that exotic species and species endangered with extinction inhabit the same locations but contrast each other in terms of their traits. Both groups are overrepresented on human-impacted oceanic islands. The question: Where do exotic species end up? is answered by Chapters 3-5. In this section I conclude that within islands invaded by several exotic reptiles, these species are found almost exclusively in human-impacted environments with open or shrubby vegetation. Conversely, native species reach highest abundances in forest sites (Chapter 3). Hurricanes severely alter available habitats for reptiles (Chapter 4). Native species abundances of the lizard genus Anolis decreased with increasing levels of hurricane-induced habitat change, especially on St. Martin that was severely hit by the hurricanes Irma and Maria. Exotic species varied in their response, but we detected exotic species in previously uninvaded forests. That species from small, less populated islands also get introduced was demonstrated by the first published record of an exotic Saban anole (A. sabanus) found in the harbor of St. Eustatius (Chapter 5). This chapter serves as proof of concept that shipping is an important vector for exotic reptiles. The question What are the consequences of species invasion? is answered in Chapters 6-8, featuring the extensive invasion of the Coralita vine (A. leptopus) on St. Eustatius, impacting approximately one-third of this island. Coralita significantly alters the species composition of arthropod communities on St. Eustatius. After invasion the unique communities in urban and natural sites become homogenized to the point where they become undistinguishable (Chapter 6). The plant also has societal consequences through the reduced availability of ecosystem services (ES) (Chapter 7-8). Through a novel methodology we were able to provide estimates of ES value loss to the economy of St. Eustatius (Chapter 7-8), amounting to 42.000 dollar per year in case 3% of the island would be dominantly covered by the plant, rising to 640.000 dollar per year in case the entire range of Coralita would reach dominant coverage. We estimate that it requires a total investment of 12,7 million dollars (12% of GDP) to revert back from the worst case scenario to a Coralita-free situation. In general based on the work in this thesis I can conclude that the process of species invasion is 1) to some extent predictable at its various stages; 2) an important, independent driver of change augmented by several natural and anthropogenic factors; and 3) has major consequences for biological systems as well as human welfare and wellbeing through invasion-induced changes in ecosystem services.

 

 

https://research.vu.nl/en/publications/biodiversity-in-a-globalized-worl...

 

Date
2022
Data type
Research report
Theme
Research and monitoring
Report number
PhD Thesis
Geographic location
Saba
St. Eustatius
St. Maarten

An integrative approach to assess non-native iguana presence on Saba and Montserrat: are we losing all native Iguana populations in the Lesser Antilles?

Abstract

Invasive alien species are among the main drivers of the ongoing sixth mass extinction wave, especially affecting island populations. Although the Caribbean is well-known for its high species richness and endemism, also for reptiles, equally important is the regional contribution of non-native species to island biodiversity. The Lesser Antilles encompass high genetic diversity in Iguana, though most native populations either have gone extinct or are declining following competitive hybridization with invasive non-native iguanas. Here we assessed non-native presence in two poorly-studied native melanistic Iguana iguana populations using available genetic tools, and explored utilizing size-dependent body measurements to discriminate between native and non-native iguanas. Genetic samples from Saba and Montserrat were genotyped across 17 microsatellite loci with STRUCTURE and multivariate analyses indicating non-native iguanas presence only on Saba. This was corroborated by mtDNA and nDNA sequences, highlighting a non-native origin in Central America and the ABC islands. We identied preliminary evidence suggestive of hybridization. Morphological variation among size-dependent characteristics showed that non-native iguanas have signicantly larger subtympanic plates than native iguanas. Non-native individuals also differed in scalation and coloration patterns. Overall, our ndings demonstrate the need for continuous monitoring for non-native iguanas within remaining native Iguana populations in the Lesser Antilles, with those not directly threatened by non-native iguanas restricted to only 8.7% of the historic range. Although genetic data allows for identication of non-native or hybrid iguana presence, this eld-to-lab workow is time consuming. Rapid in-situ identication of non-native individuals is crucial for conservation management, and besides scale and coloration patterns, we have highlighted the utility of size-dependent variables for rapid diagnosis. We urge regional partners to build morphometric databases for native Iguana populations that will help to quickly detect future incursions of non-native iguanas and allow the rapid implementation of effective countermeasures during the early phase of invasion.

Date
2022
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Journal
Geographic location
Saba