enforcement issues

Statia’s Green Future and The Quest to Save the Bridled Quail Dove

Dutch below

In alignment with the Nature and Environment Policy Plan (NEPP), a groundbreaking project is underway to address critical environmental challenges and restore Sint Eustatius’ unique ecosystems. This project combines reforestation with invasive species management for the crucial conservation of the island’s unique biodiversity.

The Project

The primary executor of this project is St Eustatius National Parks Foundation (STENAPA), with the   appointing a focal person within its organization. The project entails two main components. The first includes activities directly related to invasive species control and ecosystem restoration, with a particular focus on the Bridled Quail Dove, an endangered bird species that only lives on a few islands in the Caribbean. The second component involves activities and structures conditional to implementing the first phase

Agave plant in front of the Quill. Photo credit: Christian König.

Invasive Species Control and Ecosystem Restoration

Sint Eustatius is facing significant threats to its vital forest ecosystems, particularly the endangered tropical dry forests. The main stressors include roaming animals, invasive species such as rats , inadequate nature conservation funding and legal enforcement,  along with the impacts of climate change. To counteract these threats, this new project focuses on monitoring and controlling invasive species, following recommendations for restoring functional forest ecosystems.

Key actions include the removal of invasive species and reforestation efforts, emphasizing endemic species (species exclusively found and naturally occurring in a particular geographic location) to enhance ecosystem resilience. Reforestation not only aids in controlling invasive species but also contributes to habitat restoration, setting the stage for future projects addressing roaming animal control. The project aims to collaborate closely with stakeholders and experts in the field to ensure effective and sustainable restoration efforts.

Bridled Quail Dove. Photo credit: Kai Wulf

One critical species, the Bridled Quail Dove, serves as an indicator for the success of invasive species control and ecosystem restoration. The project seeks to gather essential data on this species and biodiversity as a whole, laying the foundation for informed conservation strategies.

Project Implementation

A significant challenge faced by STENAPA is the insufficient structural annual income needed to sustain the basic organizational structure required for managing the island’s parks. This project addresses this issue by incorporating some of the necessary activities and organizational costs for the implementation of the project. Recognizing the urgency, the project acknowledges the inability to pause nature conservation efforts until the basic requirements for nature management are resolved.

The Sint Eustatius restoration project is a comprehensive and timely initiative that not only addresses immediate environmental threats but also lays the groundwork for sustainable governance and conservation. By prioritizing invasive species control, ecosystem restoration, and addressing organizational challenges, this project seeks to secure the future of Sint Eustatius’ natural heritage for generations to come.

DCNA

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results from several (scientific) projects but the projects themselves are not DCNA projects. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.

 

 

In lijn met het Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP), loopt een baanbrekend project om kritieke milieu-uitdagingen aan te pakken en de unieke ecosystemen van Sint Eustatius te herstellen. Dit project combineert herbebossing met het beheer van invasieve soorten voor het cruciale behoud van de unieke biodiversiteit van het eiland.

Het project

De primaire uitvoerder van dit project is Stichting Nationale Parken Sint Eustatius (STENAPA), met een door Openbaar Lichaam Sint Eustatiusbenoemde contactpersoon binnen haar organisatie. Het project bestaat uit twee hoofdonderdelen. De eerste omvat activiteiten die rechtstreeks verband houden met de bestrijding van invasieve soorten en het herstel van ecosystemen, met bijzondere aandacht voor de grote kwartelduif, een bedreigde vogelsoort die slechts op enkele eilanden in het Caribisch gebied leeft. Het tweede component omvat activiteiten en structuren die afhankelijk zijn van de uitvoering van de eerste fase.

Agave plant voor the Quill. Foto: Christian König

Bestrijding van invasieve soorten en herstel van ecosystemen

Sint Eustatius wordt geconfronteerd met aanzienlijke bedreigingen voor zijn vitale bosecosystemen, met name de bedreigde tropische droge bossen. De belangrijkste stressfactoren zijn zwervende dieren, invasieve soorten zoals ratten, ontoereikende financiering voor natuurbehoud en wettelijke handhaving, samen met de gevolgen van klimaatverandering. Om deze bedreigingen tegen te gaan, richt dit nieuwe project zich op het monitoren en beheersen van invasieve soorten, volgens aanbevelingen voor het herstel van functionele bosecosystemen.

Belangrijke acties zijn onder meer het verwijderen van invasieve soorten en herbebossingsinspanningen, waarbij de nadruk ligt op endemische soorten (soorten die uitsluitend en van nature voorkomen op een bepaalde geografische locatie) om de veerkracht van ecosystemen te vergroten. Herbebossing helpt niet alleen bij het beheersen van invasieve soorten, maar draagt ook bij aan het herstel van habitats, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor toekomstige projecten die de controle op rondzwervende dieren aanpakken. Het project heeft het doel om nauw samen te werken met belanghebbenden en experts in het veld om effectieve en duurzame herstelinspanningen te garanderen.

Grote kwartelduif. Foto: Kai Wulf

Een cruciale soort, de grote kwartelduif, dient als indicator voor het succes van de bestrijding van invasieve soorten en het herstel van ecosystemen. Het project heeft tot doel essentiële gegevens over deze soort en de biodiversiteit als geheel te verzamelen en zo de basis te leggen voor weloverwogen instandhoudingsstrategieën.

Uitvoering van het project

Een belangrijke uitdaging voor STENAPA is het ontoereikende structurele jaarinkomen dat nodig is om de organisatiestructuur, die nodig is voor het beheer van de parken van het eiland, te ondersteunen. Dit project pakt dit probleem aan door enkele van de noodzakelijke activiteiten en organisatorische kosten voor de uitvoering van het project op te nemen. Het project erkent de urgentie en het onvermogen om de inspanningen voor natuurbehoud te pauzeren totdat aan de basisvereisten voor natuurbeheer is voldaan.

Het herstelproject van Sint Eustatius is een alomvattend en actueel initiatief dat niet alleen onmiddellijke bedreigingen voor het milieu aanpakt, maar ook de basis legt voor duurzaam bestuur en natuurbehoud. Door prioriteit te geven aan de bestrijding van invasieve soorten, het herstel van ecosystemen en het aanpakken van organisatorische uitdagingen, probeert dit project de toekomst van het natuurlijk erfgoed van Sint Eustatius voor de komende generaties veilig te stellen.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

 

Published in BioNews  70

 

Date
2023
Data type
Other resources
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius
Author