endangered

Disappearance of St. Maarten’s Snails

Nederlands Below

 

Land and freshwater mollusks were surveyed over the course of three visits in 2015, 2020 and 2021 on the Dutch and French sides of St. Maarten. Snails are important for a healthy soil and are an important food source for many species. Alarmingly, it has become clear that a number of land snail species are declining. In fact, it is suspected that a number of species will disappear completely if no action is taken soon.

Rare and/or endangered snails

Striped Helicinid (Helicina fasciata)- Photo credit: Tello Neckheim

About 49 species of mollusks (namely clams and snails) have been documented on St. Maarten. Depending on which list you use, between 15 and 16 of which are endangered, representing about a third of the island’s mollusk populations. Unfortunately, too little research has been done on these mollusks to make definitive conclusions, but it appears that four species may have already been lost, including the Apple Snail (Pomacea glauca), Marbled Physa (Aplexa marmorata), Glabrous Ramshorn (Biomphalaria glabatra) and Mottled Fingernail Clam (Eupera viridans).  And the terrestrial snails Pupiform Mountain Snail (Chondropoma pupiforme), Striped Helicinid (Helicina fasciata), Transparant Bulimulus (Bulimulus diaphanous fraterculus) and some more species are endangered on St. Maarten.

Critical Habitats

Pleurodonte guadeloupensis martinensis- Photo credit: Tello Neckheim

The main causes of the decline in populations include habitat loss due to hurricanes, pollution and construction. In fact, the island has almost no primary (or original) forest left. Secondary forest is restored forest where, in addition to indigenous species of plants and animals, there are often many introduced exotic species which can bring about a number of other issues for the island.

One particularly vulnerable habitat is forest with calcareous moist soil. On the Dutch side of the island, this habitat is mainly found at Billy Folly, where only a limited piece of original habitat is still present. Nearly the entire “mountain” has now been built up with houses. During the 2021 visit, a road was built right through the primary forest. This road will likely lead to new construction projects, which could result in the disappearance of the last remnant of forest causing the loss of any snail species bound to this area.

Another disappearing habitat is moist secondary forest on neutral soil. This habitat is mainly found on the French part around Mont Paradis. This habitat is scarce but not threatened because there are no building plans on and around Mont Paradis. On the Dutch side it is found on Sentry hill and Sint Peter hill.

Importance of snails

These snails represent an important part of the natural balance for the island.  They consume rotting leaf litter and fungi and can help recycle nutrients in the soil.  In addition, they provide food source to a number of mammals, birds, reptiles and even insects, helping convert nutrients found in the soil to a digestible food source for larger predators.  A healthy environment for St. Martin starts in the soil, so understanding and preserving these tiny island inhabitants will be critical in protecting the island’s delicate ecological balance.

Report your sightings

Have you observed snails? Report your nature sightings and photos on the website www.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection. Besides, DCNA, Observation International and Naturalis Biodiversity Center are working together to develop on automated species identification app for your phone. Your uploaded photos are of great value to make this possible. For questions, please contact research@DCNAnature.org

Read more

You can find the completed list of land and freshwater mollusks documented during this study on the Dutch Caribbean Biodiversity Database.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Verdwijnen van slakken op Sint Maarten

Land- en zoetwaterweekdieren zijn onderzocht tijdens drie bezoeken in 2015, 2020 en 2021 op de Nederlandse en Franse kant van St. Maarten. Slakken zijn belangrijk voor een gezonde bodem en zijn een belangrijke voedselbron voor veel soorten. Verontrustend is de bevinding dat een aantal soorten landslakken achteruitgaat. Sterker nog, het vermoeden bestaat dat een aantal soorten volledig zal verdwijnen als er niet snel actie wordt ondernomen.

Zeldzame en/of bedreigde slakken

Striped Helicinid (Helicina fasciata)- Photo credit: Tello Neckheim

Ongeveer 49 soorten weekdieren (kokkels en slakken) zijn gedocumenteerd op St. Maarten. Afhankelijk van de lijst die gebruikt wordt, zijn er tussen de 15 en 16 bedreigd, die ongeveer een derde van de weekdierpopulaties van het eiland vertegenwoordigen. Helaas is er te weinig onderzoek gedaan naar deze weekdieren om definitieve conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat er al vier soorten verloren zijn gegaan, waaronder de Appelslak (Pomacea glauca), Gemarmerde Physa (Aplexa marmorata), Glabrous Ramshorn (Biomfalaria glabatra) en Mottled Fingernail Clam (Eupera viridans). En de landslakken Pupiform Mountain Snail (Chondropoma pupiforme), Striped Helicinid (Helicina fasciata), Transparante Bulimulus (Bulimulus diaphanous fraterculus) en nog enkele andere soorten worden bedreigd op St. Maarten.

Kritieke Habitats

Pleurodonte guadeloupensis martinensis- Photo credit: Tello Neckheim

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de populaties zijn het verlies van leefgebieden als gevolg van orkanen, vervuiling en constructie. In feite heeft het Franse deel van het eiland bijna geen primair (of origineel) bos meer. Secundair bos is hersteld bos waar, naast inheemse soorten planten en dieren, vaak veel geïntroduceerde exotische soorten zijn die een aantal andere problemen voor het eiland veroorzaken.

Een bijzonder kwetsbare habitat is bos met kalkrijke vochtige grond. Aan de Nederlandse kant van het eiland is dit leefgebied vooral te vinden bij Billy Folly, waar nog maar een beperkt stukje oorspronkelijk leefgebied aanwezig is. Bijna de hele “berg” is nu bebouwd met huizen. Tijdens het bezoek van 2021 is er een weg aangelegd dwars door het oerbos. Deze weg zal waarschijnlijk leiden tot nieuwbouwprojecten, wat kan leiden tot het verdwijnen van het laatste restant van het bos, waardoor alle aan dit gebied gebonden slakkensoorten verloren gaan.

Een ander verdwijnend leefgebied is vochtig secundair bos op neutrale grond. Dit leefgebied komt vooral voor op het Franse deel rond Mont Paradis. Dit leefgebied is schaars maar niet bedreigd omdat er geen bouwplannen zijn op en rond Mont Paradis. Aan de Nederlandse kant is het te vinden op Sentry hill en Sint Peter hill.

Belang van slakken

De slakken vormen een belangrijk onderdeel van het natuurlijke evenwicht van het eiland. Ze consumeren rottend bladafval en schimmels en kunnen helpen voedingsstoffen in de bodem te recyclen. Bovendien vormen ze een voedselbron voor een aantal zoogdieren, vogels, reptielen en zelfs insecten, en helpen ze voedingsstoffen in de bodem om te zetten in een verteerbare voedselbron voor grotere roofdieren. Een gezonde omgeving voor St. Maarten begint in de bodem, dus het begrijpen en behouden van deze kleine eilandbewoners zal van cruciaal belang zijn bij het beschermen van het delicate ecologische evenwicht van het eiland.

Meld je natuur waarnemingen

Heb je slakken gezien? Meld dan je natuurwaarnemingen en foto’s op de website www.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een app voor je telefoon voor het geautomatiseerd identificeren van soorten. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org

Meer informatie

De volledige lijst van land- en zoetwaterweekdieren die tijdens dit onderzoek zijn gedocumenteerd, vindt u in de Dutch Caribbean Biodiversity Database.

 

 

 

Published in BioNews 52

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Maarten
Author

An integrative approach to assess non-native iguana presence on Saba and Montserrat: are we losing all native Iguana populations in the Lesser Antilles?

Abstract

Invasive alien species are among the main drivers of the ongoing sixth mass extinction wave, especially affecting island populations. Although the Caribbean is well-known for its high species richness and endemism, also for reptiles, equally important is the regional contribution of non-native species to island biodiversity. The Lesser Antilles encompass high genetic diversity in Iguana, though most native populations either have gone extinct or are declining following competitive hybridization with invasive non-native iguanas. Here we assessed non-native presence in two poorly-studied native melanistic Iguana iguana populations using available genetic tools, and explored utilizing size-dependent body measurements to discriminate between native and non-native iguanas. Genetic samples from Saba and Montserrat were genotyped across 17 microsatellite loci with STRUCTURE and multivariate analyses indicating non-native iguanas presence only on Saba. This was corroborated by mtDNA and nDNA sequences, highlighting a non-native origin in Central America and the ABC islands. We identied preliminary evidence suggestive of hybridization. Morphological variation among size-dependent characteristics showed that non-native iguanas have signicantly larger subtympanic plates than native iguanas. Non-native individuals also differed in scalation and coloration patterns. Overall, our ndings demonstrate the need for continuous monitoring for non-native iguanas within remaining native Iguana populations in the Lesser Antilles, with those not directly threatened by non-native iguanas restricted to only 8.7% of the historic range. Although genetic data allows for identication of non-native or hybrid iguana presence, this eld-to-lab workow is time consuming. Rapid in-situ identication of non-native individuals is crucial for conservation management, and besides scale and coloration patterns, we have highlighted the utility of size-dependent variables for rapid diagnosis. We urge regional partners to build morphometric databases for native Iguana populations that will help to quickly detect future incursions of non-native iguanas and allow the rapid implementation of effective countermeasures during the early phase of invasion.

Date
2022
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Journal
Geographic location
Saba