Diadema antillarum

Reef Resurgence: A Seven-Year Mission to Save St Eustatius’ Coral Ecosystems

Dutch below 

Sint Eustatius’ once-thriving coral reefs are now mere survivors, facing a decline from 25% hard coral cover in 1999 to less than 2.5% in 2021. This alarming trend has prompted an urgent initiative – a seven-year project designed to revive the island’s coral ecosystems and safeguard not only its marine biodiversity but also the well-being of its local residents. 

(Dying Diadema antillarum. Photo credit: Alwin Hylkema)

The decrease of hard coral cover is attributed to the Caribbean-wide die-off of the sea urchin Diadema antillarum, a keystone herbivore. Without Diadema, corals struggle against algal competition, leading to a cascade effect that threatens the entire ecosystem. The consequences of this decline extend beyond biodiversity concerns; it directly impacts the local tourism and fishing industries and compromises the island’s resilience to erosion during hurricanes. 

New Hope 

Recognizing the urgency of intervention, a Nature and Environmental Policy Plan related project focuses on restoring the Diadema population.  This plan includes implementing a strategic seven-year plan to reverse the decline in coral cover. The method involves collecting post-larval sea urchins, cultivating them in land-based facilities, and reintroducing them to the reef after 6-8 months. The anticipated positive feedback loop involves the sea urchins creating a habitat conducive to coral recruitment, further attracting juvenile sea urchins. Project will be executed by the St Eustatius National Parks Foundation in collaboration with University of Applied Sciences VHL, and Saba Conservation Foundation.   

Two-Phase Approach 

(Researchers restocking Diadema sea urchins on an artificial reef. Photo credit: Alwin Hylkema)

This project includes two different phases. Phase I (2023-2024) works to establish the Reef Restoration Unit, identify restoration sites, develop land-based Diadema culture facilities, and conduct initial surveys and assessments. Next, phase II (2025-2029) will involve scaling up the restoration program, evaluating and diversifying herbivorous species, exploring the potential for active coral restoration, and further refining the restoration strategy. 

The overarching objective is to ensure healthy marine ecosystems that support both environmental and economic resilience for St Eustatius. Specific objectives include restoring reefs, increasing hard coral cover, and identifying complementary herbivores. 

As St Eustatius embarks on this ambitious seven-year journey, the project’s success promotes not only the rejuvenation of coral reefs but also the preservation of the island’s economic and environmental well-being. Through strategic interventions and collaboration, St Eustatius aims to reclaim its status as a guardian of vibrant and resilient marine ecosystems. 

DCNA  

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is about a project which is not a DCNA project. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.  

 

 

 

De eens zo bloeiende koraalriffen van Sint Eustatius zijn nu slechts overlevenden, met een afname van 25% harde koraalbedekking in 1999 tot minder dan 2.5% in 2021. Deze alarmerende trend heeft geleid tot een dringend initiatief – een zevenjarig project dat is ontworpen om de koraalecosystemen van het eiland nieuw leven in te blazen en niet alleen de mariene biodiversiteit te beschermen, maar ook het welzijn van de lokale bewoners.

(Stervend diadeem antillarum. Fotocredit: Alwin Hylkema)

De afname van de harde koraalbedekking wordt toegeschreven aan het afsterven van de zee-egel Diadema antillarum, een belangrijke herbivoor. Zonder Diadema strijden koralen tegen de concurrentie van algen, wat leidt tot een cascade-effect dat het hele ecosysteem bedreigt. De gevolgen van deze achteruitgang reiken verder dan de bezorgdheid over de biodiversiteit. Het heeft een directe invloed op de lokale toerisme- en visserijsector en brengt de veerkracht van het eiland tegen erosie tijdens orkanen in gevaar.

Nieuwe hoop

Een project in verband met het Natuur- en Milieubeleidsplan erkent de urgentie van interventie en richt zich op het herstel van de Diadema-populatie. Dit plan omvat de uitvoering van een strategisch zevenjarenplan om de achteruitgang van de koraalbedekking om te keren. De methode omvat het verzamelen van postlarvale zee-egels, deze te kweken in faciliteiten op het land en ze na 6-8 maanden op het rif te herintroduceren. Het verwachte positieve effect houdt in dat de zee-egels een habitat creëren dat bevorderlijk is voor de rekrutering van koraal, waardoor jonge zee-egels worden aangetrokken. Het project wordt uitgevoerd door St Eustatius National Parks Foundation in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, en Saba Conservation Foundation.

Aanpak in twee fasen

(Een van de onderzoekers die Diadema zee-egels uitzet op een kunstmatig rif. Fotocredit: Alwin Hylkema)

Dit project bestaat uit twee verschillende fasen. Fase I (2023-2024) werkt aan de oprichting van de Reef Restoration Unit, het identificeren van herstellocaties, het ontwikkelen van Diadema-kweekfaciliteiten op het land en het uitvoeren van eerste onderzoeken en beoordelingen. Vervolgens omvat fase II (2025-2029) het opschalen van het herstelprogramma, het evalueren en diversifiëren van herbivore soorten, het verkennen van het potentieel voor actief koraalherstel en het verder verfijnen van de herstelstrategie.

De overkoepelende doelstelling is te zorgen voor gezonde mariene ecosystemen die zowel de ecologische als de economische veerkracht van Sint-Eustatius ondersteunen. Specifieke doelstellingen zijn onder meer het herstellen van riffen, het vergroten van de harde koraalbedekking en het identificeren van complementaire herbivoren.

Terwijl Sint Eustatius aan deze ambitieuze reis van zeven jaar begint, bevordert het succes van het project niet alleen de verjonging van koraalriffen, maar ook het behoud van het economische en ecologische welzijn van het eiland. Door middel van strategische interventies en samenwerking wil Sint Eustatius zijn status als beschermer van levendige en veerkrachtige mariene ecosystemen terugwinnen.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

 

 

Published in BioNews 72

Date
2024
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius
Author

New insights into the restocking challenge of Diadema sea urchins in the Caribbean

Dutch below

 

Diadema sea urchins (Diadema antillarum) are important algae grazers, but restoration attempts often record low survival of restocked individuals. A new article sheds light on one of the causes for unsuccessful restocking. Restocked sea urchins were monitored with time-lapse cameras for 10 days. There were strong indications that queen triggerfish (Balistes vetula) waited till sunset, when Diadema sea urchins become active, to feed on their favourite prey. The abundance of this predator should therefore be a crucial factor to consider when aiming for restocking of Diadema sea urchins on Caribbean coral reefs. 

(Restocked Diadema sea urchin on an artificial reef near Saba. Photo credit: Alwin Hylkema)

Diadema sea urchins are important grazers on Caribbean coral reefs. They reduce algae cover and facilitate coral recruitment and growth. A Caribbean wide mass die-off in the 1980s and again in 2022 decimated Diadema populations. Following each die-off, scientists observed a shift to algae dominated coral reefs, where macroalgae smother corals and prevent the establishment of juvenile corals. To restore grazing pressure on macroalgae and thereby stimulate coral development, restoration of Diadema sea urchins is often considered. However, restoration attempts have varied results and retention is often low. Insights into the factors constraining restoration are crucial to successfully restock the sea urchin on Caribbean coral reefs.

(One of the researchers restocking Diadema sea urchins on an artificial reef. Photo credit: Alwin Hylkema)

Researchers from University of Applied Science Van Hall Larenstein and Wageningen University and Research have developed a successful culture method for this species. In collaboration with the Saba Conservation Foundation, lab-raised juvenile Diadema were stocked on artificial reefs near Saba, Caribbean Netherlands. The restocked Diadema were observed with underwater photo timelapse during 10 days to find out what affected their retention.

During the study, 138 day-time predator-prey interactions were recorded on camera. More than 99% of these interactions involved the queen triggerfish. Although the aggressive predator failed to capture any sea urchin during the day, retention of the sea urchins after the experiment was only 30%. The researchers think the queen triggerfish is an important factor in the low retention. Within a few days, activity of the triggerfish focused on the time around sunset and sunrise. Although it was too dark to record any predation during night-time, the researchers conclude that the queen triggerfish shifted their attention to the time that the sea urchins become active, after which they were able to feed on them.

(Time-lapse footage with a Queen triggerfish attacking one of the Diadema sea urchins (bottom left of the picture))

Coral reef managers who want to restore Diadema sea urchins should consider additional measures, such as selecting reefs with lower predator densities or implementing temporary predator control measures, to facilitate the acclimatization of urchins after restocking.

More information about the Diadema project can be found on: www.hvhl.nl/diadema

Contact information: Alwin Hylkema, alwin.hylkema@hvhl.nl

 

 

Diadema zee-egels (Diadema antillarum) zijn cruciale algeneters, maar herstelpogingen ondervinden vaak een lage overleving van uitgezette individuen. Nieuw onderzoek biedt inzicht in de redenen voor onsuccesvolle Diadema uitzettingen. Door het monitoren van zee-egels met time-lapse camera’s gedurende 10 dagen kwamen sterke aanwijzingen naar voren dat koninginnen trekkersvis (Balistes vetula) wachten tot zonsondergang, wanneer Diadema zee-egels actiever worden, om zich te voeden met hun favoriete prooi. Het lijkt er dus op dat de aanwezigheid van deze roofdieren een cruciale factor is om rekening mee te houden bij het uitzetten zee-egels op de koraalriffen in het Caribisch gebied.

(Een uitgezette Diadema-zee-egel op een kunstmatig rif in de buurt van Saba. Foto: Alwin Hylkema)

Diadema zee-egels spelen een vitale rol in het ecosysteem van Caribische koraalriffen. Ze verminderen de algengroei en bevorderen de verstiging en groei van koralen. Nadat de zee-egels massaal stierven in de jaren 80 en opnieuw in 2022 worden Caribische koraalriffen gedomineerd door algen, waardoor jonge koralen verstikt worden. Om de druk van de algen te verminderen en de ontwikkeling van koralen te stimuleren, wordt herstel van Diadema zee-egels vaak overwogen. Echter, de resultaten van herstelpogingen zijn vaak wisselend en de overleving van uitgezette zee-egels blijft vaak laag. Inzicht in de factoren die het herstel belemmeren is essentieel om met succes Diadema zee-egels te herintroduceren op de koraalriffen in het Caribisch gebied.

Onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research hebben met succes een kweekmethode ontwikkeld voor deze soort. In samenwerking met de Saba Conservation Foundation werden in het laboratorium gekweekte jonge Diadema zee-egels uitgezet op kunstmatige riffen in de buurt van Saba, Caribisch Nederland. De uitgezette zee-egels werden gedurende 10 dagen geobserveerd met onderwater camera’s om te onderzoeken wat van invloed was op hun overleving.

(Een van de onderzoekers die Diadema zee-egels uitzetten op een kunstmatig rif)

Tijdens het onderzoek werden 138 interacties tussen roofdieren en zee-egels overdag vastgelegd op camera. Meer dan 99% van deze interacties betrof koninginnen trekkersvis. Hoewel deze roofzuchtige vissen er overdag niet in slaagden om de zee-egels succesvol aan te vallen, was de overleving van de zee-egels na het experiment slechts 30%. De onderzoekers vermoeden dat de trekkersvissen een belangrijke rol spelen bij deze lage retentie. Binnen enkele dagen verschoof de activiteit van de trekkersvissen naar de momenten rond zonsondergang en zonsopgang. Hoewel er ‘s nachts te weinig licht was om predatie te registreren, concluderen de onderzoekers dat de trekkersvissen hun aandacht richtten op het tijdstip waarop de zee-egels actiever werden, waarna ze konden aanvallen.

(Time-lapse-beelden tonen een trekkersvis die een van de Diadema-zee-egels aanvalt (linksonder in de foto))

Beheerders van koraalriffen die Diadema zee-egels willen herstellen, dienen rekening te houden met aanvullende maatregelen, zoals het selecteren van riffen met lagere dichtheden aan roofvissen of het implementeren van tijdelijke maatregelen voor predatorbeheersing, om de aanpassing van de zee-egels na introductie te vergemakkelijken.

Meer informatie over het Diadema-project is te vinden op: www.hvhl.nl/diadema

Contactgegevens: Alwin Hylkema, alwin.hylkema@hvhl.nl

 

 

 

Published in BioNews 70

Date
2023
Data type
Other resources
Theme
Research and monitoring
Document
Geographic location
Saba
Author

Assisted Nature Recovery: A Novel Approach to Enhance Diadema antillarum Recruitment

The massive die-off of hte sea urchin Diademan antillarum in 1983-1984 is one of the main reasons for low coral recuirtmenat and little coral recovery in the Caribbean. As the natural recovery of D. antillarum is slow to non-existent, multiple restoration studies have been attempted. There are currently three different approaches to obtain individuals for restocking: the translocation of wild-collected juveniles or adults, lab-reared juveniles cultured from wild=collected settlers, or lab-reared juveniles cultured from gametes. All three methods are costly and can only be applied on a relatively small scale.  We propose a fourth, new, approach, which we term assisted natural recovery (ANR) of D. antillarum populations. 

 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZNjpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA10&...

Date
2022
Data type
Book
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Saba

Raak-pro Diadema II

Project description

Time: July 2023- July 2025

Project leaders: VHL (Alwin Hylkema), SCF (Kai Wulf), STENAPA (Erik Boman), WUR (Dolfi Debrot)

Project summary

Many Caribbean reefs have shifted from coral-dominated to algal-dominated ecosystems. The high algae cover reduces coral recruitment, making the reef unable to recover from other disturbances and resulting in flatter reefs with lower biodiversity. One of the reasons for the proliferation of algae is a mass die-off of the herbivorous sea urchin Diadema antillarum in the early 1980s. Natural recovery of Diadema populations is slow to non-existent, making active restoration of this important grazer a top priority in Caribbean coral reef management, especially since Diadema densities were reduced by another mass mortality event in 2022. The marine park organizations of Saba and St. Eustatius want to restore Diadema populations by restocking cultured individuals. However, important knowledge gaps need to be addressed before large numbers of Diadema can be restocked on the reef. Current culture methods can only produce a limited number of competent larvae. In addition, only 8% of the settlers survive and after restocking, survival on the reef is low as well. In the RAAK PRO Diadema II project, the bottlenecks in Diadema culture will be addressed by comparing larval survival across multiple culture methods and investigating the relation between larval size and post-settlement survival. Growing-out juveniles at sea is likely to help prepare them for life in the wild, while restocking at an optimal size might also increase survival. Finally, a thorough restocking site selection based on high shelter availability and settlement rates will increase the long-term Diadema densities. The acquired knowledge and developed practices will be verified in a larger scale restocking experiment involving at least 5000 Diadema urchins. By restoring Diadema populations through restocking, macroalgae will be more intensively removed and corals will have a chance to settle and to survive, increasing the ability of the reef to cope with other stressors.

Date
2023
Data type
Other resources
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Saba
St. Eustatius
St. Maarten

The 2022 Diadema antillarum die-off event: Comparisons with the 1983-1984 mass mortality

The 1983-1984 die-off of the long-spined sea urchin Diadema antillarum stands out as a catastrophic marine event because of its detrimental effectson Caribbean coral reefs. Without the grazing activities of this key herbivore, turf and macroalgae became the dominant benthic group, inhibiting coral recruitment and compromising coral reef recovery from other disturbances. In the decades that followed, recovery of D. antillarum populations was slow to non-existent. In late January 2022, a new mass mortality of D. antillarum was first observed in the U.S. Virgin Islands. We documented the spread and extent of this new die-off using an online survey. Infected individuals were closely monitored in the lab to record signs of illness, while a large population on Saba, Dutch Caribbean, was surveyed weekly before and during mortality to determine the lethality of this event. Within four months the die-off was distributed over 1,300 km from north to south and 2,500 km east to west. Whereas the 1983-1984 die-off advanced mostly with the currents, the 2022 event has appeared far more quickly in geographically distant areas. First die-off observations in each jurisdiction were often close to harbor areas, which, together with their rapid appearance, suggests that anthropogenic factors may have contributed to the spread of the causative agent. The signs of illness in sick D. antillarum were very similar to those recorded during the 1983-1984 die-off: lack of tube feet control, slow spine reaction followed by their loss, and necrosis of the epidermis were observed in both lab and wild urchins. Affected populations succumbed fast; within a month of the first signs of illness, a closely monitored population at Saba, Dutch Caribbean, had decreased from 4.05 individuals per m2 to 0.05 individuals per m2. Lethality can therefore be as high as 99%. The full extent of the 2022 D. antillarum die-off event is not currently known. The slower spread in the summer of 2022 might indicate that the die-off is coming to a (temporary) standstill. If this is the case, some populations will remain unaffected and potentially supply larvae to downstream areas and augment natural recovery processes. In addition, several D. antillarum rehabilitation approaches have been developed in the past decade and some are ready for large scale implementation. However, active conservation and restoration should not distract from the primary goal of identifying a cause and, if possible, implementing actions to decrease the likelihood of future D. antillarum die-off events.

Date
2023
Data type
Scientific article
Theme
Research and monitoring
Journal
Geographic location
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten

Innovative Techniques could be key for Sea Urchin Recovery

Nederlands below.

Researchers from Van Hall Larenstein, Wageningen University and Wageningen Marine Research have developed a new approach to assist Diadema sea urchins’ natural recovery.  In collaboration with the Saba Conservation Foundation, researchers provided additional substrate for settlement on the reef, increasing sea urchin recruitment and thereby demonstrating the importance of suitable settlement substrate for recovery processes.

Diadema antillarum
Photo credit: Alwin Hylkema

Deterioration of Caribbean coral reefs begun in the 1970s when diseases devastated the most important reef building corals in the region.  These issues were then accelerated, when the most abundant herbivore, the long-spined sea urchins (Diadema antillarum), suffered massive die offs in the 1980s. Within days after the Diadema die-off, macroalgae started to dominate Caribbean coral reefs.  This shift from coral dominated to macroalgae dominated reefs have had devastating effects on the biodiversity and overall reef health.

Assisted Natural Recovery

Natural recovery of the long-spined sea urchin has been slow.  A new method for sea urchin restoration, coined Assisted Natural Recovery (ANR), employs similar techniques as those used in terrestrial reforestation. The concept is centered around the idea that by removing barriers to natural recovery, succession can be accelerated. Earlier studies suggested that recovery of Diadema sea urchins might be limited by a lack of suitable settlement substrate for their larvae. With the reefs overgrown with algae, clean substrate with a fresh biofilm, which is thought to be the main cue for settlement, is lacking.

Photo credit: Alwin Hylkema

Bio Ball Streamers

With ANR the researchers provided new settlement substrate in the form of streamers attached to the reef.  In total, nine streamers, made up of 30 bio ball tied on fishing line, were attached to the reef.  Bio balls are normally used in aquarium filters and have a large surface area. A previous study, conducted in the same project, showed that this material is very effective to monitor sea urchin settlement. These streamers provided areas for sea urchin larvae to settle, protecting them until they grew large enough to migrate to the reef. In April 2021, six patch reefs were selected off the coast of Saba, of which 3 were provided with bio ball streamers and 3 were left untouched and served as control.

At the end of the study, it was demonstrated that reefs with bio ball streamers had significantly higher Diadema urchin recruit densities than those without, highlighting the importance of settlement substrate in natural recovery.  Unfortunately, the improved recruitment rate did not equate to a recovered population.  The recruits rarely grew larger than 20mm, suggesting that predation on recruits is also limiting natural recovery.  Once a recruit becomes larger than 5mm they outgrow the bio ball and need to move to the reef, where they are vulnerable to predation.

Implications

Photo credit: Alwin Hylkema

With the latest news of massive Diadema die offs, park authority managers are desperately looking for ways to protect the future of sea urchin populations in the region.  The new approach of ANR might be one of the ways to assist Diadema sea urchin recovery in the future. Researchers from the RAAK PRO Diadema project are now working on optimization of the method. However, future recovery of this sea urchin species will mostly be dependent on the scale and lethality of a new die-off that is currently happening in the Caribbean. Already accounts of these die-offs have been recorded on Saba, St. Eustatius, St. Maarten and Curacao.  Threatened reefs are struggling to combat the spread of macroalgae, and the continued loss of a herbivores would only exacerbate these issues.

You can help authorities track sea urchin health in the Caribbean by adding your observations of healthy, sick or dead urchins by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/).  To read more about the latest in sea urchin recovery methods, you can find the full article on the DCBD using the link below or follow along with the RAAK PRO Diadema project online.

 

 

Figure 2: (A) Patch reef (no. 4) with streamers on which the transect tape is removed after monitoring. (B) Streamer with buoy and (c) close-up of the bio balls

 

 

 

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Innovatieve Technieken kunnen de sleutel zijn voor het herstel van de Diadema zee-egels

Onderzoekers van de Van Hall Larenstein Hoge School, Universiteit van Wageningen en het Wageningen Marien Onderzoek hebben een nieuwe ingang ontwikkeld tot de hulpverlening naar het natuurlijk herstel van de Diadema zee-egels. In samenwerking met de Saba Conservation Foundation, hebben de onderzoekers een nieuw aanvullend substraat gevonden voor vestiging op het koraal, waarbij de rekrutering van zee-egels toegenomen is en daarmee het belang van geschikt vestigingsondergrond voor de herstelprocessen hebben aangetoond.

De verslechtering van de Caribische koraalriffen begon in de jaren zeventig toen ziektes de belangrijkste rif opbouwende koralen in de regio hebben verwoest. Deze problemen werden vervolgens versneld, toen de meest voorkomende herbivoor, de Diadema zee-egels, in de jaren tachtig massaal begon af te sterven. Binnen enkele dagen na het afsterven van de Diadema, begonnen macroalgen te domineren op de Caribische substraatkoraalriffen. Deze verschuiving van door koraal gedomineerde naar door macroalgen gedomineerde riffen heeft verwoestende gevolgen gehad voor de biodiversiteit en de algehele gezondheid van het rif.

Assisted Natural Recovery

Het natuurlijke herstel van de Diadema zee-egel is traag verlopen. Een nieuwe methode voor hulpverlenend herstel van de zee-egels, genaamd Assisted Natural Recovery (ANR), gebruikt vergelijkbare technieken als bij herbebossing op het land. Het concept is gecentreerd rond het idee dat door het wegnemen van barrières voor natuurlijk herstel, de opvolging kan worden versneld. Eerdere studies suggereerden dat het herstel van Diadema-zee-egels mogelijk wordt beperkt door een gebrek aan geschikt vestigingsondergrond voor hun larven. Doordat de riffen begroeid met algen is, ontbreekt er een schoon ondergrond met verse biofilm, waarvan wordt aangenomen dat dit de sleutel is voor nieuwe vestiging.

Photo credit: Alwin Hylkema

Bio Ball Wimpels

Met ANR methode hebben de onderzoekers een nieuw vestigingsondergrond aangebracht in de vorm van wimpels die aan het rif waren bevestigd. In totaal werden negen wimpels, bestaande uit 30 bioballen vastgebonden aan een vislijn, aan het rif bevestigd. Bioballen worden normaal gesproken gebruikt in aquariumfilters en hebben een groot oppervlak. Een eerdere studie, uitgevoerd in hetzelfde project, toonde aan dat dit materiaal zeer effectief is om de vestiging van zee-egels te volgen. Deze wimpels boden gebieden aan voor de zee-egellarven om zich vast te hechten en beschermden ze totdat ze groot genoeg waren om naar het rif te migreren. In april 2021 zijn voor de kust van Saba zes gebieden met herstelriffen geselecteerd, waarvan er 3 zijn voorzien van bioball wimpels en 3 onaangeroerd zijn gelaten en als controle hebben gediend.

Aan het einde van de studie werd aangetoond dat riffen met bioball wimpels aanzienlijk hogere rekruteringsdichtheden van Diadema-egels hadden dan die zonder, wat het belang van een nederzettingsondergrond voor natuurlijk herstel benadrukte. Helaas kwam de verbeterde rekruteringsgraad niet overeen met een herstelde populatie. De rekruten werden zelden groter dan 20 mm, wat suggereert dat predatie op rekruten ook het natuurlijke herstel beperkt. Zodra een rekruut groter wordt dan 5 mm, ontgroeien ze de biobal en moeten ze naar het rif gaan, waar ze kwetsbaar zijn voor predatie.

Photo credit: Alwin Hylkema

Implicaties

Met het laatste nieuws over massale Diadema-sterfte, zijn beheerders van parkorganisaties wanhopig op zoek naar manieren om de toekomst van zee-egelpopulaties in de regio te beschermen. De nieuwe aanpak van ANR kan in de toekomst een van de manieren zijn om Diadema-zee-egels te helpen herstellen. Onderzoekers van het RAAK PRO Diadema-project werken nu aan een optimalisatie van de methode. Toekomstig herstel van deze zee-egelsoort zal echter grotendeels afhangen van de omvang en het sterftecijfer van de nieuwe sterfgevallen dat momenteel in het Caribisch gebied voorkomen. Op Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Curaçao zijn al verslagen van deze sterfgevallen geregistreerd. Bedreigde riffen worstelen om de verspreiding van de macroalgen tegen te gaan, en het aanhoudende verlies van herbivoren zou deze problemen alleen maar verergeren.

U kunt autoriteiten helpen de gezondheid van zee-egels in het Caribisch gebied te volgen door uw observaties van gezonde, zieke of dode zee-egels toe te voegen door de AGRRA-website te bezoeken (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/). Om meer te lezen over de nieuwste methoden voor het herstel van de Diadema zee-egels, kunt u het volledige artikel over de DCBD vinden via de onderstaande link of het RAAK PRO Diadema-project online volgen.

Figuur 2 (A) Herstel rif (nr. 4) met wimpels waar de transactie tape is verwijderd na het monitoringsproces. (B) wimpel met boei en (C) Close-up van bioballen.

 

 

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

 

 

Published in BioNews 56.

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Saba
Saba bank
Author

Long-spined sea urchins: not trouble but in trouble

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below

 

Since February 2022 there have been reports of Long-spined sea urchin (Diadema) die off from a number of islands in the Caribbean, including St. Eustatius, St. Maarten, Saba and Curaçao.  Marine Protected Area authorities within the Dutch Caribbean region are concerned these events could be echoing the massive die-off  of sea urchins that occurred in the 1980s which almost completely wiped out the Caribbean long-spined sea urchin populations. A new edition of the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) free digital newsletter Bionews draws attention to the current state of the die-off, what is being done to restore these populations and what you can do to help.

IMPORTANCE FOR CORAL REEFS

Long-spined sea urchins play a critical role in maintaining healthy coral reefs, which are essential for coastal protection and a crucial source of income for people in the Dutch Caribbean as they are a magnet for tourism. Long-spined sea urchins help sustain the delicate balance within the reef by grazing on algae, an overabundance of which can damage coral.

CARIBBEAN-WIDE DISEASE

Photo credit: Alwin Hylkema

In the mid-1980s, a disease swept through the Caribbean wiping out nearly the entire sea urchin population. In mid-February 2022, reports started emerging about new extensive die-off events in the Caribbean region. Reports from within the Dutch Caribbean first came in on March 14th from the island of St. Eustatius.  Follow on reports from the remaining Dutch leeward islands of Saba and St. Maarten soon followed.  In Curaçao, the first sightings of diseased sea urchins were reported in early June.  Two weeks later, more than 90% of the surveyed populations had disappeared.

 

 

DIADEMA WORKSHOP

In April, DCNA, together with the  University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL), hosted a Diadema Restoration Workshop. This workshop gave researchers and park authority managers a comprehensive view of the overall situation of the Diadema sea urchin in the Caribbean, including the current die-off events and restoration techniques.

YOU CAN HELP

Citizens and tourists can also help track sea urchin health in the Caribbean by adding their observations of healthy, sick or dead urchins. These reports will help park authority managers to determine the causes and work on restoration approaches. You can report your sightings by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) or contact your local Park Management Organization.

Other advice to prevent spreading the disease:

  • Wash dive gear in lots of fresh water and let sun-dry
  • Dive on uninfected sites before (known) infected sites
  • Do not step on them or (re)move them: Alive or dead

Photo source: Alwin Hylkema

 

LEARN MORE

Learn more about current state, what is being done to restore these populations and what you can do to help by reading DCNA’s latest edition of its free digital newsletter Bionews available at https://dcnanature.org/news/.

DCNA’s newsletter BioNews is kindly funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) and DCNA’s activities by the Dutch Postcode Lottery.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Diadema zee-egels: geen problemen, maar in de problemen

Sinds februari 2022 zijn er berichten over het afsterven van de zee-egels (Diadema Antillarum) op een aantal eilanden in het Caribisch gebied, waaronder St. Eustatius, St. Maarten, Saba en Curaçao. De autoriteiten van beschermde zeegebieden binnen het Nederlands Caribisch gebied zijn bezorgd dat deze gebeurtenissen een weerspiegeling kunnen zijn van de massale afsterving van zee-egels die plaatsvond in de jaren tachtig waardoor de populaties van de Diadema zee-egels in het Caribisch gebied bijna volledig werden weggevaagd. Een nieuwe editie van Bionews, de gratis digitale nieuwsbrief van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), biedt aandacht aan de huidige stand van de afsterving, wat er wordt gedaan om de populaties te herstellen en wat u kunt doen om te helpen.

BELANG VOOR KORAALRIFFEN

Diadema zee-egels spelen een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde koraalriffen, welke essentieel zijn voor kustbescherming en een cruciale inkomstenbron voor mensen in het Nederlands Caribisch gebied, doordat ze een magneet zijn voor toeristen. Diadema zee-egels helpen de delicate balans binnen het rif in stand te houden door te grazen op algen, waarvan een overvloed het koraal kan beschadigen.

CARIBISCH-BREDE ZIEKTE

Foto: Alwin Hylkema

Halverwege de jaren tachtig van de 19e eeuw raasde een ziekte door het Caribisch gebied die bijna de hele zee-egelpopulatie vernietigde. Medio februari 2022 kwamen er meldingen over nieuwe omvangrijke sterfgevallen in het Caribisch gebied. Meldingen uit Nederlands Caribisch gebied kwamen voor het eerst binnen op 14 maart vanaf het eiland St. Eustatius. Vervolgberichten van de overige Nederlandse benedenwindse eilanden Saba en St. Maarten volgden snel. Op Curaçao werden begin juni de eerste waarnemingen van zieke zee-egels gemeld. Twee weken later was meer dan 90% van de onderzochte populaties verdwenen.

 

DIADEMA WORKSHOP

In april organiseerde DCNA, samen met de  University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL), een Diadema Restauratie Workshop. Deze workshop gaf onderzoekers en parkbeheer managers een uitgebreid beeld van de algehele situatie van de Diadema zee-egel in het Caribisch gebied, inclusief informatie over de huidige afstervingsgebeurtenissen en restauratietechnieken.

U KUNT HELPEN

Burgers en toeristen kunnen ook helpen de gezondheid van zee-egels in het Caribisch gebied te traceren door hun observaties van gezonde, zieke of dode zee-egels te rapporteren. Deze rapporten helpen parkbeheerders en onderzoekers om de oorzaken te bepalen en te werken aan herstelbenaderingen. U kunt uw waarnemingen melden door de AGRRA-website te bezoeken (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) of door contact op te nemen met uw plaatselijke parkbeheerorganisatie.

Ander advies om verspreiding van de ziekte te voorkomen:

– Was duikuitrusting in veel zoet water en laat het in de zon drogen

– Duik op niet-geïnfecteerde plekken voordat u duikt op (bekende) geïnfecteerde plekken

– Stap er niet op en verplaats of verwijder ze niet: levend of dood

 

Foto: Alwin Hylkema

LEER MEER

Leer meer over de huidige staat van populaties, wat er wordt gedaan om deze populaties te herstellen en wat u kunt doen om te helpen, door DCNA’s nieuwste editie van diens gratis digitale nieuwsbrief Bionews te lezen, beschikbaar op https://dcnanature.org/news/

DCNA’s nieuwsbrief BioNews wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de activiteiten van DCNA worden mede mogelijk door de Nationale Postcode Loterij.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Bushi di lama spina largo: no ta duna problema, pero ta den problema

Desde februari 2022 tabatin informacion di extincion di bushi di lama di spina largo (Diadema) den varios isla di Caribe, incluyendo St. Eustatius, St. Maarten, Saba y Corsou. Autoridad di Area Protegi Marino di Caribe Hulandes ta preocupa cu e eventonan aki por refleha morto masivo di bushi di lama cu a tuma luga den e decada di 1980 y cu a caba casi por completo cu e poblacionnan di bushi di lama di spina largo di Caribe. Un  edicion nobo di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) boletin digital gratis Bionews a hala atencion na e estado actual di extincion, loke ta haciendo pa restaura e poblacionnan aki y loke abo por haci pa yuda.

Importancia pa rif di coral

Bushi di lama di spina largo ta hunga un papel fundamental den mantene rif di coral saludabel, loke ta esencial pa proteccion di costa y un fuente di ingreso crucial pa e hendenan den Caribe Hulandes, ya cu nan ta un magnet pa turismo. Bushi di lama di spina largo ta yuda mantene e ekilibrio delicado dentro di rif door di come e alganan, di cua su sobreabundancia por daña e coralnan.

Enfermedad den henter Caribe

Foto: Alwin Hylkema

Memey di decada di 1980 un enfermedad a extende su mes pa Caribe y a caba cu casi henter e poblacion di bushi di lama. Memey di febrero di 2022, a cuminsa core informacion tocante evento nobo di  extincion masivo den region Caribe. E informenan desde Caribe Hulandes a yega pa prome biaha dia 14 di maart desde e isla di Sint Eustatius. Lihe a sigui e informacionnan di sobra islanan Hulandes di bou di biento di Saba y St. Maarten. Na Corsou e prome casonan di bushi di lama malo a keda raporta den cuminsamento di luna di juni. Dos siman despues mas di 90% di e populacion contempla a disparce.

Tayer di diadema

Den luna di abril, DCNA, hunto cu University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL) a organisa un tayer di restauracion di Diadema. E tayer aki a brinda e investigadonan y manager di autoridad di parke un vision integral di e situacion general di bushi di lama Diadema den Caribe, incluyendo e eventonan actual di extincion y  tecnica di restauracion.

Bo por yuda

Ciudadanonan y turistanan tambe por yuda rastrea salud di bushi di lama den Caribe agregando su observacionnan di bushi di lama sano, malo of morto. E informenan ta yuda e managernan di autoridad di parke determinar e causanan y traha riba acercamento di restauracion. Por informa loke bo mira bishitando e sitio web di AGRRA (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) of door di tuma contacto cu bo Organisacion di Maneho di Parke local.

Otro conseho pa evita plama e enfermedad:

– Laba e ekipo di buceo den hopi awa dushi y lag’e seca den solo.

– Sambuya na luga limpi no infecta prome cu na sitio infecta (conoci)

– No trapa riba nan ni (re)move nan: Bibo of morto

 

Foto: Alwin Hylkema

Haya sa mas

Pa obtene mas informacion tocante e estado actual, loke ta haciendo pa restaura e poblacionnan aki y loke por haci pa yuda, lesa e ultima edicion di DCNA di su boletin digital grats Bionews disponibel den https://dcnanature.org/news/.

E boletin BioNews di DCNA ta amablemente financia pa Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad Alimentario (LNV) y e actividadnan di DCNA pa Loteria di Codigo Postal Hulandes.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Seapel spiña largu: no ta problema pero den problema

For di febrüari 2022 tin reportahenan ta drenta di murimentu di seapel spiña largu òf seapel pretu (Diadema) na un grupo di isla den Karibe, inkluso Statia, St. Maarten, Saba i Kòrsou.  Organisashonnan responsabel pa áreanan marino protehá denter di e region di Karibe hulandes ta preokupá ku e eventonan akí por ta un ripitishon di e murimentu masivo di seapel ku a tuma lugá den añanan 1980 i ku a hera kaba ku e populashon di seapel di Karibe. Un edishon nobo di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) su boletin di informe digital i grátis Bionews ta pone atenshon na e aktual proseso di murimentu, kiko ta hasiendo pa restorá e populashonnan akí i kiko abo por hasi pa duna asistensia.

 

Importansia pa ref di koral

Seapel pretu tin un papel importante den mantenshon saludabel di ref di koral, ku ta esensial pa protekshon di kosta i un fuente di entrada krusial pa hende den Karibe Hulandes komo ku nan ta un atrakshon pa turismo. Seapel spiña largu ta yuda mantené e balansa delikado denter di e ref dor ku nan ta kome alga, ku ora esaki ta den abundansia grandi ta hasi daño na koral.

 

Malesa rònt region di Karibe

Foto: Alwin Hylkema

Medio di añanan 1980 un malesa a skeiru rònt di region di Karibe, kabando ku kasi hinter e populashon di seapel. Medio febrüari 2022, tin reportahenan a kuminsá drenta tokante kasonan ekstensivo di murimentu di seapel den region di Karibe. Di Karibe Hulandes e promé reportahenan a drenta riba 14 di mart for di e isla di Statia. Seguidamente pronto reportahenan di e otro islanan di Islariba, Saba ku St. Maarten a drenta. Na Kòrsou, a reportá e promé opservashonnan di seapel malu a drenta na kuminsamentu di yüni. Dos siman despues mas ku 90% di e populashonnan ku tabata bou di investigashon a disparsé.

 

Tayer di Diadema

Na aprel, DCNA a tene huntu ku Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), un tayer di Restorashon di Diadema (Seapel pretu). E tayer akí a duna investigadónan i managernan di parkenan marino un bista amplio di e situashon ku e seapel pretu ta den pa e region di Karibe, inkluso e eventonan aktual di murimentu i téknikanan di restorashon.

 

Abo por yuda

Siudadanonan i turistanan tambe por yuda registrá salubridat di seapel den Karibe dor di manda nan opservashonnan di seapel saludabel, malu òf morto. E reportahenan akí lo yuda managernan di parkenan marino determiná e kousanan i traha riba intentonan di restorashon. Bo por registrá bo opservashonnan dor di bishita e wèpsait di AGRRA (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) òf dor di tuma kontakto ku bo Organisashon di Maneho di Parke lokal.

Otro konsehonan pa prevení plamamentu di e malesa:

  • Laba ekipo di sambuyá ku hopi awa dushi i laga nan seka na solo
  • Sambuyá na sitionan ku no ta infektá promé ku bai sitionan (indiká komo) infektá
  • No trapa riba nan òf kita nan for di kaminda nan ta, bibu òf morto

Foto: Alwin Hylkema

Mas informashon

Tuma mas informashon tokante e situashon aktual, kiko ta hasiendo pa restorá e populashonnan i kiko abo por hasi pa yuda, dor di lesa e último edishon di DCNA su boletin di informe digital grátis Bionews disponibel na https://dcnanature.org/news/.

DCNA su boletin di notisia BioNews ta supsidiá generosamente pa e Ministerio hulandes di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV) i e aktividatnan di DCNA ta supsidiá pa De Postcode Loterij.

 

 

 

Published in BioNews 55.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition: How you can help

 

Help Protect Sea urchins

Help us track sea urchin health in the Caribbean by adding your observations of healthy, sick or dead urchins. These reports will allow us to determine the causes and work on restoration approaches. You can report your sightings by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/)

The causative agent of the urchin deaths is not known but may be water-borne and may spread through contact. Pathogens can survive on snorkel/dive gear. To potentially help reduce the spread of pathogens, snorkelers and divers can:

– Have good buoyancy and don’t touch any urchins or other reef life.

– Rent gear locally.

– Decontaminate dive gear after each dive.

– Dive on clean sites before (known) infected sites

All divers should use caution to not further spread this potential disease. Never touch any healthy, sick or dead sea urchins, as you could be spreading the disease. Be mindful and careful about your gear and fins, in order to avoid any touching or stirring up sediment.

Special Diadema BioNews Edition Navigation

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition: Restoration Effects

The Diadema RAAK Project is a collaborative effort between University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, Wageningen Marine Research and Wageningen University, STENAPA, Saba Conservation Foundation, Caribbean Netherlands Science Institute, University of Applied Sciences HZ, ISER Caribe, Wortel Product Design en Golden Rock Dive Center and is funded by Dutch Research Council (NWO). 

This project is working to improve local populations of long-spined sea urchins around Saba and St. Eustatius by collecting larva from the reef and allowing specimens to mature in a lab before being returned to the wild. Culturing Diadema can provide a number of benefits, including the ability to restock reefs which don’t have a natural larvae supply yet and allowing scientists to study the larval development and settlement cues. The results can consequently be used to develop new and more effective restoration methods.

In april 2022, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), together with the University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, hosted a sea urchin (Diadema Antillarum) restoration workshop on Saba. During the workshop experts and representatives from the Dutch Caribbean and Jamaica came together to join forces towards coral reef restoration. This workshop helped 21 coral experts from the Caribbean region and more than 65 online attendants, to obtain a comprehensive view of the overall situation of the Diadema sea urchin in the Caribbean, including the current die-off events and restoration techniques. Throughout the workshop important discussions took place to determine the next steps needed to mitigate the loss of Diadema sea urchins on a regional scale.

 

 

Presentation Overviews

2022 Diadema Die-off

Presenter: Alwin Hylkema (Van Hall Larenstein)

The first session covers the current status of Diadema populations within the Dutch Caribbean as well as an update on the current Diadema die-off events, scale, symptoms, treatments and update.  Put in the context of restoration, this presentation stressed the importance of RAAK Pro Diadema project and how it can assist in natural recoveries within Caribbean populations.

 

 

Introduction on Diadema Restoration

Presenter: Alwin Hylkema (Van Hall Larenstein)

This portion of the workshop introduced Diadema restoration and the various approaches to restore this important herbivore within the Caribbean.

 

 

Diadema Cultivation

Presenter: Tom Wijers (Van Hall Larenstein)

There are several restoration methods, most of which are dependent on natural larvae supply within the water (translocation, settler collection and assisted natural recovery).  However, for locations lacking adequate natural larvae supply, its possible to cultivate Diadema larvae from gametes to juveniles.  This presentation covers this process and explores its potential within the Caribbean.

 

The Diadema workshop was funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) as a support to the Nature and Environmental Policy Plan for the BES-islands, the Dutch Postcode Lottery and SIA, part of the Dutch Research Council (NWO).

 

Special Diadema BioNews Edition Navigation

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Special Edition Bionews: Concerning Die-off of Long-spined Sea Urchins

Long-spined sea urchins (Diadema antillarum) play a critical role in maintaining healthy coral reefs.  By grazing on algae, these sea urchins keep algae growth in check while also providing settlement space for corals. Unfortunately, this species was decimated in the mid-1980s, when a disease spread throughout the Caribbean, nearly wiping out their entire population.  Alarmingly, since February 2022, new reports identify similar extensive die-offs. Scientists and local reef managers are working to identify causes and improve restoration approaches.

In this Special Issue Bionews  you will find information concerning:

Dead and dying long-spined sea urchins. Photo credit: Kimani Kitson-Walters

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author