cryptobenthic

Unveiling Hidden Communities with FARMS

Dutch below

A collaborative study, led by the University of Texas at Austin, deployed 102 specialized fish monitoring structures across six locations, including the deep reefs of Curacao.  The goal of this study was to identify a standardized simple and effective way to survey small, bottom-dwelling fish populations.

From shallow tide pools to the deep sea, unique evolutionary traits allow fish to occupy every corner of the ocean. Historically, fish populations have been tracked using visual surveys, which can often overlook small or bottom-associated (cryptobenthic) species. A collaborative study, led by the University of Texas at Austin, explored a new technique to quantify these difficult to find species by utilizing a Fish-specific Autonomous Reef Monitoring Structures (FARMS).

FARMS

These FARMS are specifically created using easily accessible and affordable materials. Through a combination of stacked PVC pipes and mesh baskets, FARMS can be deployed in a wide variety of locations to investigate these cryptobenthic populations.  Although FARMS may not fully replicate the surrounding environment, especially in habitats with no solid structures, this study did find these structures to be an efficient technique for sampling local diversity, capturing a higher number of species per unit area compared to other methods.

Curacao

During this study, FARMS were deployed across six locations (Hawaii, Texas, Panama, Saudi Arabia, Brazil and Curacao). The FARMS deployed off Curacao were used to explore deeper areas of reef, placed at 60m, 146m and 223m depth. Due to the limitations for SCUBA-based research, deep reefs are some of the least explored ecosystems and the vast majority of deep reef research has relied on visual counts. Accordingly, one of the FARMS captured a species of goby (Psilotris laurae) which has never before been documented on Curacao. This highlights the ability of these systems to provide a new, improved way of sampling populations, particularly in deep or hard to reach locations.

Fish species found using FARMS. Photo credit: Simon Brandl

Impacts

Overall, FARMS are considered a simple, standardized, and cost-effective technique for studying cryptobenthic fish communities in habitats where other sampling methods are considered impractical or restricted. The study highlighted the potential of FARMS for exploring under sampled habitats, such as deep reefs, where they could contribute to the discovery of new species and enhance our understanding of cryptobenthic fish diversity and distribution patterns.

DCNA

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the (in) direct impacts resulting from publishing this article.

 

 

Een collaboratieve studie, geleid door de University of Texas in Austin, heeft 102 gespecialiseerde structuren voor het monitoren van vissen ingezet op zes locaties, waaronder de diepe riffen van Curaçao. Het doel van deze studie was om een gestandaardiseerde, eenvoudige en effectieve manier te vinden om kleine, op de bodem levende vispopulaties te onderzoeken.

Van ondiepe getijdenpoelen tot de diepzee, dankzij unieke evolutionaire eigenschappen kunnen vissen elke hoek van de oceaan bezetten. Historisch gezien zijn vispopulaties gevolgd met behulp van visuele onderzoeken, die vaak kleine of met de bodem geassocieerde (cryptobenthische) soorten over het hoofd kunnen zien. Een gezamenlijke studie, geleid door de University of Texas in Austin, onderzocht een nieuwe techniek om deze moeilijk te vinden soorten te kwantificeren door gebruik te maken van een visspecifieke autonome rif monitor structuur (FARMS).

FARMS

Deze FARMS zijn speciaal gemaakt met behulp van gemakkelijk toegankelijke en betaalbare materialen. Door een combinatie van gestapelde PVC-buizen en gaasmanden kan FARMS op een groot aantal verschillende locaties worden ingezet om deze cryptobenthische populaties te onderzoeken. Hoewel FARMS de omgeving mogelijk niet volledig nabootsen, vooral in habitats zonder vaste structuren, vond deze studie deze structuren een efficiënte techniek voor het bemonsteren van lokale diversiteit, waarbij een groter aantal soorten per oppervlakte-eenheid werd gevangen in vergelijking met andere methoden.

Curaçao

Tijdens dit onderzoek werden FARMS ingezet op zes locaties (Hawaii, Texas, Panama, Saoedi-Arabië, Brazilië en Curaçao). De FARMS die buiten Curaçao werden ingezet, werden gebruikt om diepere delen van het rif te verkennen, geplaatst op 60 meter, 146 meter en 223 meter diepte. Vanwege de beperkingen van SCUBA-gebaseerd onderzoek, zijn diepe riffen een van de minst onderzochte ecosystemen en de overgrote meerderheid van diep rifonderzoek is gebaseerd op visuele tellingen. Niet geheel onverwachts ving een van de FARMS dan ook een soort grondel (Psilotris laurae) die nog nooit eerder op Curaçao was gedocumenteerd. Dit benadrukt de capaciteit van deze systemen om een nieuwe, verbeterde manier te bieden om populaties te bemonsteren, met name op diepe of moeilijk bereikbare locaties.

Vissoorten gevonden met FARMS. Foto: Simon Brandl

Effecten

Over het algemeen worden FARMS beschouwd als een eenvoudige, gestandaardiseerde en kosteneffectieve techniek voor het bestuderen van cryptobenthische visgemeenschappen in habitats waar andere bemonsteringsmethoden als onpraktisch of beperkt worden beschouwd. De studie benadrukte het potentieel van FARMS voor het verkennen van onder bemonsterde habitats, zoals diepe riffen, waar ze kunnen bijdragen aan de ontdekking van nieuwe soorten en ons begrip van de diversiteit en verspreidingspatronen van cryptobenthische vissen kunnen vergroten.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de (in)directe gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

 

Published in BioNews 67

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Geographic location
Curacao
Author