coal reef

Reef Resurgence: A Seven-Year Mission to Save St Eustatius’ Coral Ecosystems

Dutch below 

Sint Eustatius’ once-thriving coral reefs are now mere survivors, facing a decline from 25% hard coral cover in 1999 to less than 2.5% in 2021. This alarming trend has prompted an urgent initiative – a seven-year project designed to revive the island’s coral ecosystems and safeguard not only its marine biodiversity but also the well-being of its local residents. 

(Dying Diadema antillarum. Photo credit: Alwin Hylkema)

The decrease of hard coral cover is attributed to the Caribbean-wide die-off of the sea urchin Diadema antillarum, a keystone herbivore. Without Diadema, corals struggle against algal competition, leading to a cascade effect that threatens the entire ecosystem. The consequences of this decline extend beyond biodiversity concerns; it directly impacts the local tourism and fishing industries and compromises the island’s resilience to erosion during hurricanes. 

New Hope 

Recognizing the urgency of intervention, a Nature and Environmental Policy Plan related project focuses on restoring the Diadema population.  This plan includes implementing a strategic seven-year plan to reverse the decline in coral cover. The method involves collecting post-larval sea urchins, cultivating them in land-based facilities, and reintroducing them to the reef after 6-8 months. The anticipated positive feedback loop involves the sea urchins creating a habitat conducive to coral recruitment, further attracting juvenile sea urchins. Project will be executed by the St Eustatius National Parks Foundation in collaboration with University of Applied Sciences VHL, and Saba Conservation Foundation.   

Two-Phase Approach 

(Researchers restocking Diadema sea urchins on an artificial reef. Photo credit: Alwin Hylkema)

This project includes two different phases. Phase I (2023-2024) works to establish the Reef Restoration Unit, identify restoration sites, develop land-based Diadema culture facilities, and conduct initial surveys and assessments. Next, phase II (2025-2029) will involve scaling up the restoration program, evaluating and diversifying herbivorous species, exploring the potential for active coral restoration, and further refining the restoration strategy. 

The overarching objective is to ensure healthy marine ecosystems that support both environmental and economic resilience for St Eustatius. Specific objectives include restoring reefs, increasing hard coral cover, and identifying complementary herbivores. 

As St Eustatius embarks on this ambitious seven-year journey, the project’s success promotes not only the rejuvenation of coral reefs but also the preservation of the island’s economic and environmental well-being. Through strategic interventions and collaboration, St Eustatius aims to reclaim its status as a guardian of vibrant and resilient marine ecosystems. 

DCNA  

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is about a project which is not a DCNA project. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.  

 

 

 

De eens zo bloeiende koraalriffen van Sint Eustatius zijn nu slechts overlevenden, met een afname van 25% harde koraalbedekking in 1999 tot minder dan 2.5% in 2021. Deze alarmerende trend heeft geleid tot een dringend initiatief – een zevenjarig project dat is ontworpen om de koraalecosystemen van het eiland nieuw leven in te blazen en niet alleen de mariene biodiversiteit te beschermen, maar ook het welzijn van de lokale bewoners.

(Stervend diadeem antillarum. Fotocredit: Alwin Hylkema)

De afname van de harde koraalbedekking wordt toegeschreven aan het afsterven van de zee-egel Diadema antillarum, een belangrijke herbivoor. Zonder Diadema strijden koralen tegen de concurrentie van algen, wat leidt tot een cascade-effect dat het hele ecosysteem bedreigt. De gevolgen van deze achteruitgang reiken verder dan de bezorgdheid over de biodiversiteit. Het heeft een directe invloed op de lokale toerisme- en visserijsector en brengt de veerkracht van het eiland tegen erosie tijdens orkanen in gevaar.

Nieuwe hoop

Een project in verband met het Natuur- en Milieubeleidsplan erkent de urgentie van interventie en richt zich op het herstel van de Diadema-populatie. Dit plan omvat de uitvoering van een strategisch zevenjarenplan om de achteruitgang van de koraalbedekking om te keren. De methode omvat het verzamelen van postlarvale zee-egels, deze te kweken in faciliteiten op het land en ze na 6-8 maanden op het rif te herintroduceren. Het verwachte positieve effect houdt in dat de zee-egels een habitat creëren dat bevorderlijk is voor de rekrutering van koraal, waardoor jonge zee-egels worden aangetrokken. Het project wordt uitgevoerd door St Eustatius National Parks Foundation in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, en Saba Conservation Foundation.

Aanpak in twee fasen

(Een van de onderzoekers die Diadema zee-egels uitzet op een kunstmatig rif. Fotocredit: Alwin Hylkema)

Dit project bestaat uit twee verschillende fasen. Fase I (2023-2024) werkt aan de oprichting van de Reef Restoration Unit, het identificeren van herstellocaties, het ontwikkelen van Diadema-kweekfaciliteiten op het land en het uitvoeren van eerste onderzoeken en beoordelingen. Vervolgens omvat fase II (2025-2029) het opschalen van het herstelprogramma, het evalueren en diversifiëren van herbivore soorten, het verkennen van het potentieel voor actief koraalherstel en het verder verfijnen van de herstelstrategie.

De overkoepelende doelstelling is te zorgen voor gezonde mariene ecosystemen die zowel de ecologische als de economische veerkracht van Sint-Eustatius ondersteunen. Specifieke doelstellingen zijn onder meer het herstellen van riffen, het vergroten van de harde koraalbedekking en het identificeren van complementaire herbivoren.

Terwijl Sint Eustatius aan deze ambitieuze reis van zeven jaar begint, bevordert het succes van het project niet alleen de verjonging van koraalriffen, maar ook het behoud van het economische en ecologische welzijn van het eiland. Door middel van strategische interventies en samenwerking wil Sint Eustatius zijn status als beschermer van levendige en veerkrachtige mariene ecosystemen terugwinnen.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

 

 

Published in BioNews 72

Date
2024
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
St. Eustatius
Author