Uncovering the Secrets of the Red-Billed Tropicbird in the Southern Caribbean

Dutch Below

Red-billed Tropicbirds were once thought to be rare visitors to the Southern Caribbean, however, there has been an increase in sightings in recent years. A new study published in the Journal of Caribbean Ornithology with authors from Aruba, Curacao, and Bonaire including the National Audubon Society, Bonaire Wild Bird Rehab and Birdwatching Aruba, consolidated observations over the last eight decades to better understand the status and distribution of this bird, particularly around the ABC islands.

Red Billed Tropicbird (Phaethon aethereus)

There is still little known about Red-billed Tropicbirds’ biology, distribution, and movements, particularly in the Caribbean. One study, conducted on St. Eustatius, tracked a Red-billed Tropicbird traveling over 2,000 km over the Atlantic Ocean. Other data has shown these birds can venture far from their breeding grounds, with observational records as far north as Canada and the British Isles.

 

80-year review

The first Red-billed Tropicbird record for the ABC islands was documented in 1939, when a single bird landed on a boat near Curacao.  This was followed by two more records near Curacao in the 1960s and three records between Curacao and Bonaire in the 1970s.  In fact, all together, there were only nine recorded sightings of Red-billed Tropicbirds around the ABC islands in 80 years starting in 1939.

However, these trends started to shift in 2010, when four different individuals were recorded on Aruba over the course of two years.  Then, starting in 2013, there have been at least six more photographed across the ABC islands.  In addition, a number of immature or injured birds have been found and brought to bird rehabilitation centers on the ABC islands, but few of these birds survived.  In total, there have been 20 Red-billed Tropicbirds recorded since 1939, with 11 of these sightings occurring in the last 12 years.

 

Shifting trends?

Red Billed Tropicbird (Phaethon aethereus)

Many seabirds are quite flexible in their distribution and travel patterns. Seabirds have been known to shift their flight patterns to reflect changes in prey populations, large-scale weather patterns or even climate change. It is interesting to see the increased sightings of these birds in recent years.  Is this a reflection of a true shift in Red-billed Tropicbird movement or is it perhaps related to the increase in skilled birders or improved accessibility to online databases for archiving sightings of rare birds?  There is still much to learn about these unique seabirds and it will be interesting to see how these trends continue to evolve over the next decade.

 

Report your sightings

Have you seen a Red-billed Tropicbird? Report your nature sightings and photos on the website www.Observation.org or download the free apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Species reports by local communities and tourists are invaluable for nature conservation efforts to help increase public awareness and overall species protection. Besides, DCNA, Observation International and Naturalis Biodiversity Center are working together to develop on automated species identification app for your phone. Your uploaded photos are of great value to make this possible. For questions, please contact research@DCNAnature.org.

The DCNA supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results of one of those scientific studies but the study itself is not a DCNA study.

 

 

Ooit werd gedacht dat roodsnavelkeerkringvogels zeldzame bezoekers waren in de zuidelijke Caraïben, maar de laatste jaren is het aantal waarnemingen toegenomen. Een nieuwe studie gepubliceerd in Journal of Caribbean Ornithology met auteurs uit Aruba, Curaçao en Bonaire, waaronder de National Audubon Society, Bonaire Wild Bird Rehab en Birdwatching Aruba, consolideerde observaties van de afgelopen acht decennia om de status en verspreiding van deze vogel beter te begrijpen, vooral rond de ABC-eilanden.

Red Billed Tropicbird (Phaethon aethereus)

Er is nog weinig bekend over de biologie, verspreiding en bewegingen van roodsnavelkeerkringvogels, met name in het Caribisch gebied. Een studie, uitgevoerd op St. Eustatius, volgde een roodsnavelkeerkringvogel die meer dan 2000 km over de Atlantische Oceaan reisde. Andere gegevens hebben aangetoond dat deze vogels zich ver van hun broedgebieden kunnen wagen, met observaties tot in het noorden van Canada en de Britse eilanden.

 

80 jaar terugblik

De eerste roodsnavelkeerkringvogel waarneming voor de ABC-eilanden werd gedocumenteerd in 1939, toen een enkele vogel landde op een boot in de buurt van Curaçao. Dit werd gevolgd door nog twee gedocumenteerde observaties in de buurt van Curaçao in de jaren zestig en drie gedocumenteerde observaties tussen Curaçao en Bonaire in de jaren zeventig. Alles bij elkaar waren er slechts negen geregistreerde waarnemingen van roodsnavelkeerkringvogels rond de ABC-eilanden in 80 jaar vanaf 1939.

Deze trends begonnen echter te verschuiven in 2010, toen in de loop van twee jaar vier verschillende individuen op Aruba werden geregistreerd. Daarna, vanaf 2013, zijn er nog minstens zes gefotografeerd op de ABC-eilanden. Daarnaast is een aantal jonge of gewonde vogels gevonden en naar vogelopvangcentra op de ABC-eilanden gebracht, maar weinig van deze vogels hebben het overleefd. In totaal zijn er 20 roodsnavelkeerkringvogels geregistreerd sinds 1939, waarvan 11 in de afgelopen 12 jaar.

 

Veranderende tendens?

Red Billed Tropicbird (Phaethon aethereus)

Veel zeevogels zijn vrij flexibel in hun leefgebied en reispatronen. Van zeevogels is bekend dat ze hun vluchtpatronen verschuiven door veranderingen in prooipopulaties, grootschalige weerpatronen of zelfs klimaatverandering. Het is interessant om de toegenomen waarnemingen van deze vogels in de afgelopen jaren te zien. Is dit een weerspiegeling van een echte verschuiving in de beweging van roodsnavelkeerkringvogels of heeft het misschien te maken met de toename van bekwame vogelaars of verbeterde toegankelijkheid tot online databases voor het archiveren van waarnemingen van zeldzame vogels? Er valt nog veel te leren over deze unieke zeevogels en het zal interessant zijn om te zien hoe deze trends zich de komende tien jaar zullen blijven ontwikkelen.

Meld uw waarnemingen

Heb je een roodsnavelkeerkringvogel gezien? Meld je waarnemingen en foto’s op de website www.Observation.org of download de gratis apps (iPhone (iObs) & Android (ObsMapp)).

Soortrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algehele bescherming van soorten te helpen vergroten. Bovendien werken DCNA, Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde soortidentificatie-app voor je telefoon. Uw geüploade foto’s zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org.

 

Wells, J.V., Albers, E., Oversteegen, M., Oversteegen, S., de Vries, H. and Wellens, R., 2022. Status of the Red-billed Tropicbird (Phaethon aethereus) on and around the islands of Aruba, Curaçao, and Bonaire. Journal of Caribbean Ornithology, 35, pp.83-88

 

Published in BioNews 61

 

Back to search results