State Secretary Her Excellency Drs. Alexandra van Huffelen receives an urgent message regarding nature protection in the Dutch Caribbean.

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

On Saturday, June 18th 2022, State Secretary Her Excellency Drs. Alexandra van Huffelen visited the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) office in Bonaire.  The DCNA made use of the opportunity to request her urgent attention to the conservation of the biodiversity hotspot in the “Kingdom of the Netherlands”.  The six Dutch Caribbean Islands are well known for their beautiful and diverse nature, whilst at the same time its conservation has not been sufficiently addressed. The current support from the Netherlands is mainly directed to the BES islands.

And, as nature does not have any borders, it is of the utmost importance that the Kingdom provides support to all the six Dutch Caribbean Islands in nature conservation plans and projects such as DCNA’s Dutch Caribbean Climate Action Plan.

DCNA’s Treasurer, Mr. Norman Kuipéri, of the Aruba National Park Foundation, and board member Mr. Paul Stokkermans, of the Carmabi Foundation from Curaçao , together with DCNA’s Director, Mr. Tadzio Bervoets, gave a presentation to Her Excellency highlighting DCNA’s work, including the challenges and threats the Protected Area Management organizations on each of the islands are facing, in their efforts to conserve and safeguard nature in the Dutch Caribbean. The lack of sustainable funding, policy support, and adequate spatial planning hamper conservation management efforts. Amongst the most significant threats include poorly regulated (coastal) development, waste and wastewater management, as well as overgrazing, overfishing, the impact of invasive species, and of climate change (warming of the seas, changing weather patterns, and rising sea levels).

Constructive discussions were held on the above topics, including climate change, and DCNA’s Dutch Caribbean Climate Action Plan, which was launched in May of 2022. This plan provides concrete recommendations for all six islands on both climate adaptation and mitigation strategies in order to combat climate change effects. Sustainable development and combating climate change require an integrated approach that prioritizes protection of nature, energy independence, sustainable tourism, and a diverse blue economy. Most importantly, this needs to be a joint effort where the countries work together to strengthen each other’s effort and determination.

 

Photo: left to right: Ms. Nina Zander (DCNA Climate Research intern), Mr. Diego Marquez (DCNA Research & Monitoring Workgroup assistant), Mrs. Tineke van Bussel (DCNA Research Communication liaison), Mrs. Emeray Martha-Neuman (DCNA Office manager), Mr. Tadzio Bervoets (DCNA Director), State Secretary H.E. Drs. Alexandra van Huffelen, Mr. Norman Kuipéri (DCNA Treasurer), Mr. Paul Stokkermans (DCNA board member)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Staatssecretaris Hare Excellentie Drs. Alexandra van Huffelen krijgt een dringend bericht over natuurbescherming in het Nederlands Caribisch gebied.

 

Op zaterdag 18 juni 2022 heeft Staatssecretaris Hare Excellentie Drs. Alexandra van Huffelen het kantoor van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) op Bonaire bezocht. De DCNA heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om haar dringende aandacht te vragen voor het behoud van de biodiversiteitshotspot in het “Koninkrijk der Nederlanden”. De zes Nederlands Caribische eilanden staan ​​bekend om hun prachtige en diverse natuur, terwijl het behoud ervan op hetzelfde moment onvoldoende wordt geadresseerd. De huidige steun vanuit Nederland is vooral gericht op de BES-eilanden. Maar, aangezien de natuur geen grenzen kent, is het van het grootste belang dat het Koninkrijk ondersteuning biedt aan alle zes de Caribische eilanden in diens natuurbehoud plannen en projecten, zoals DCNA’s Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch gebied.

DCNA’s penningmeester, dhr. Norman Kuipéri, van de Aruba National Park Foundation, en bestuurslid dhr. Paul Stokkermans, van de Carmabi Foundation uit Curaçao, gaven samen met DCNA’s directeur, dhr. Tadzio Bervoets, een presentatie aan Hare Excellentie waarin het werk van DCNA belicht werd, inclusief de uitdagingen en bedreigingen waarmee de beheerorganisaties van beschermde gebieden op elk van de eilanden worden geconfronteerd bij hun inspanningen om de natuur in Caribisch Nederland te behouden en te beschermen. Het gebrek aan duurzame financiering, beleidsondersteuning en adequate ruimtelijke planning belemmeren de inspanningen op het gebied van natuurbehoud. Tot de belangrijkste bedreigingen behoren slecht gereguleerde (kust)ontwikkeling, afval- en afvalwaterbeheer, evenals overbegrazing, overbevissing, de impact van invasieve soorten en klimaatverandering (opwarming van de zeeën, veranderende weerspatronen en een stijgende zeespiegel).

Er werden constructieve gesprekken gevoerd over bovenstaande onderwerpen, waaronder klimaatverandering, en over DCNA’s Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch gebied, welke in mei 2022 werd gedeeld. Dit plan biedt concrete aanbevelingen voor alle zes de eilanden over zowel klimaatadaptatie- als mitigatiestrategieën om de effecten van klimaatverandering te bestrijden. Duurzame ontwikkeling en de bestrijding van klimaatverandering vereisen een geïntegreerde aanpak die prioriteit geeft aan natuurbescherming, energieonafhankelijkheid, duurzaam toerisme en een diverse blauwe economie. Het belangrijkste is dat dit een gezamenlijke inspanning moet zijn waarbij de landen samenwerken om elkaars inzet en vastberadenheid te versterken.

Foto: van links naar rechts: mevrouw Nina Zander (DCNA Klimaat verandering onderzoeksstagaire) de heer Diego Marquez (DCNA Onderzoek & Monitoring Werkgroepassistent), mevrouw Tineke van Bussel (DCNA Onderzoek Communicatie liaison), mevrouw Emeray Martha-Neuman (DCNA Office manager), de heer Tadzio Bervoets (DCNA directeur), staatssecretaris H.E. Drs. Alexandra van Huffelen, Dhr. Norman Kuipéri (DCNA Penningmeester), Dhr. Paul Stokkermans (DCNA bestuurslid)

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Secretaria di Estado su Excelencia Drs. Alexandra van Huffelen ta ricibi un mensahe urgente tocante proteccion di naturalesa den Caribe Hulandes.

Diasabra 18 di juni di aña 2022, Secretaria di Estado su Excelencia Drs. Alexandra van Huffelen a bishita oficina di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) na Boneiro. DCNA a haci uzo di e oportunidad pa pidi su atencion urgente pa conservacion di hotspot di biodiversidad den  “Reino Hulandes”. E seis islanan di Caribe Hulandes ta bon conoci pa nan naturalesa bunita y diversifica, mientras cu na mes momento su conservacion no a wordo suficientemente aborda. E apoyo actual di Hulanda ta dirigi principalmente riba e islanan BES.

Y, ya cu naturalesa no tin frontera, ta di suma importancia pa Reino brinda apoyo na e seis islanan di Caribe Hulandes den nan plannan y proyectonan di conservacion di naturalesa, manera e Plan di accion climatico di Caribe Hulandes di DCNA.

Tesorero di DCNA, Sr. Norman Kuiperi, di Fundacion Parke Nacional di Aruba, y miembro di  board, Sr. Paul Stokkermans, di Fundacion Carmabi di Corsou, hunto cu Director di DCNA, Sr. Tadzio Bervoets, a duna un presentacion na Su Excelencia destacando e trabou di DCNA, incluyendo nan desafionan y esfuersonan pa conserva y salvaguarda naturalesa den Caribe Hulandes. Falta di financiacion sostenibel, apoyo politico y planificacion espacial adecuado ta obstaculisa e esfuersonan di parti di maneho di conservacion. Entre e menasanan mas importante ta inclui desaroyo (di costa) mal regula, maneho di desecho y awa residual, tambe pastoreo excesivo, piscamento excesivo, impacto di e especienan invasor y cambio climatico (keintamento di lama, cambio den e patronchinan climatico y aumento di nivel di lama).

A tene discusion constructivo tocante e temanan anterior, entre nan cambio climatico, y e Plan di Accion Climatico di Caribe Hulandes di DCNA, cu a wordo lansa na mei di aña 2022. E plan aki ta proporciona recomendacion concreto pa e seis islanan tocante strategia di mitigacion y adaptacion climatico pa combati cambio climatico y efecto di e cambio. Desaroyo sostenibel y lucha contra e cambio climatico ta rekeri un enfoke integral cu ta priorisa proteccion di naturalesa, independencia energetico, turismo sostenibel y economia blauw diversifica. Loke ta mas importante,  emester ta un esfuerso conhuntamente den cua e paisnan ta traha hunto pa fortalece e esfuerso y  determinacion di otro.

Potret: di robes pa drechi: Sra. Nina Zander (stagaire di investigacion climatico di DCNA), Sr. Diego Marquez (asistente di grupo di trabou di investigacion y monitoreo di DCNA), Sra. Tineke van Bussel (liaison di investigacion di comunicacion di DCNA), Sra. Emeray Martha-Neuman (Gerente di oficina di DCNA), Sr. Tadzio Bervoets (Director DCNA), Secretaria di Estado S.E. Drs. Alexandra van Huffelen, Sr. Norman Kuiperi (Tesorero di DCNA), Sr. Paul Stokkermans (miembro di board di DCNA)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Sekretario di Estado Su Ekselensia Drs. Alexandra van Huffelen a risibí un mensahe di urgensia tokante protekshon di naturalesa na Karibe Hulandes.

Djasabra 18 di yüni 2022, Sekretario di Estado Su Ekselensia Drs. Alexandra van Huffelen a hasi un bishita na ofisina di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) na Boneiru.  DCNA a hasi uso di e oportunidat pa hala su atenshon urgentemente pa konservashon di e atrakshon grandi di biodiversidat den “Reino Hulandes”.  E seis islanan di Karibe Hulandes ta konosí pa nan naturalesa bunita i diverso, miéntras ku na mes momentu e konservashon di nan naturalesa no a haña sufisiente dedikashon. E sosten aktual di Hulanda ta dirigí prinsipalmente na e islanan BES.

I, komo ku naturalesa no konosé frontera, ta di sumo importansia ku Reino ta duna sosten na tur e seis islanan di Karibe Hulandes ku nan plannan i proyektonan di konservashon manera DCNA su Plan di Akshon pa Klima na Karibe Hulandes / Dutch Caribbean Climate Action Plan.

DCNA su Tesorero sr. Norman Kuipéri, di Aruba National Park Foundation, i miembro di direktiva sr. Paul Stokkermans, di Carmabi Foundation di Kòrsou, huntu ku Direktor di DCNA sr. Tadzio Bervoets, a duna un presentashon na su ekselensia enfatisando e trabou di DCNA, inkluso e retonan i menasanan ku e Organisashonnan di Maneho di Área Protehá ta enfrentá na kada un di e islanan, den nan esfuerso pa konservá i salbaguardiá naturalesa na Karibe Hulandes. E falta di fondo duradero, sosten di maneho, i planifikashon adekuá di teritorio ta un estorbo pa esfuersonan di maneho pa konservashon. Entre e menasanan mas signifikante ta inkluí regulashon pober di desaroyo di teritorio (na kosta), maneho di shushi i awa di kloaka, i tambe komementu eksesivo di bestia ku ta kana lòs den naturalesa, piskamentu eksesivo, e impakto di espesienan invasivo i/òf kambio di klima (kentamentu di oséano, kambio di patronchi di wer i subimentu di nivel di laman).

Diskushonnan konstruktivo a tuma lugá tokante e tópikonan menshoná akiriba, inkluso kambio di klima i DCNA su Plan di Akshon pa Klima na Karibe Hulandes. ku a keda lansá na mei 2022. E plan akí ta presentá rekomendashonnan konkreto pa tur e seis isla tantu riba adaptashon na klima komo pa strategianan di suavisashon pa kombatí efektonan di kambio di klima. Desaroyo duradero i kombatimentu di kambio di klima ta eksigí un strategia integrá ku duna prioridat na protekshon di naturalesa, independensia di energia, turismo duradero i un ekonomia blou diverso. Mas importante ainda, esaki ta eksigí di ta un esfuerso komun den kua paisnan ta traha huntu pa fortalesé esfuerso i determinashon di kada unu.

Foto: di man robes pa man drechi: Sra. Nina Zander (DCNA stazjèr Investigashon di Klima), sr. Diego Marquez (DCNA asistente di Grupo di Trabou Investigashon & Monitoreo), sra. Tineke van Bussel (DCNA Empleado pa Komunikashon di Investigashon), sra. Emeray Martha-Neuman (DCNA manager di Ofisina), sr. Tadzio Bervoets (DCNA Direktor), Sekretario di Estado Drs. Alexandra van Huffelen, sr. Norman Kuipéri (DCNA Tesorero), sr. Paul Stokkermans (DCNA miembro di direktiva)

 

 

 

Published in BioNews 55.

Back to search results