Slithering Settlers: The Story of Aruba’s Boa Situation

Dutch below

Likely introduced via the exotic pet industry, boa constrictors have had an island-wide population on Aruba since 2005. The impact of boa constrictors on Aruba has led to the implementation of control measures, including removal of snakes from the wild, but their continued presence highlights the need for continues eradication methods to avoid further unbalancing the island’s delicate ecosystems. 

(Photo credit: Vandy Louw)

The boa constrictor is a non-venomous snake species that is native to South America and the Caribbean islands of Trinidad, Tobago and Isla Margarita. Due to their popularity as exotic pets, these snakes have been introduced to other parts of the world, including Aruba. The first boa constrictor was found on Aruba in 1999, and despite efforts to curb their expansion, an island wide population was established by 2005. Between 1999 and 2016, over 4,520 constrictors were captured and removed from the island, however even with these measures, the local boa population has continued to thrive. These snakes can reach lengths over 4m (14 ft) long and can weigh up to 27 kg (60lbs). Although their coloration can vary, they are typically brown, gray and cream patterned, helping them camouflage within tree canopies. Boas rarely interact with humans but have been known to strike when they are threatened, and although not deadly, their bite can be very painful. 

 

Generalist Diet 

(Aruban burrowing owl (Athene cunicularia arubensis). Photo credit: Christian König)

Boa constrictors are apex predators, meaning they are at the top of the food chain in their ecosystems. In their native habitats, they play an important role in regulating populations of rodents and other small mammals. However, as an invasive species, their generalist diet means they could be a potential concern for a wide variety of native populations.  A 2021 study investigated the stomach contents of over 500 captured boas from Aruba.  Here, researchers identified over 400 different types of prey, with a nearly even split between mammals, lizards and birds.  In fact, with the exception of the seven different bat species known to inhabit Aruba, almost every other type of vertebrate was observed within the stomach contents evaluated. 

 

Rapid reproduction 

Boas are of significant concern because they mature quickly (within three years), have a long lifespan (40 years) and produce large litters of offspring (50+) every two years.  Left unchecked, this species is able to rapidly reproduce and outcompete native species. Of particular concern is the impact of these snakes on declining native bird populations including the burrowing owl (Athene cunicularia), Aruban parakeet (Eupsittula pertinax), and crested bobwhite (Colinus cristatus).  In fact, one boa dissected had four burrowing owls in its stomach, which when you consider the native population is estimated at around 200 pairs, is significant.  

 

Island wide Impact  

(Learning about the invasive boa constrictor. Photo credit: Suzanne Hendrik)

Aruba has already tried a wide variety of control strategies.  Organized bounty programs were found to be ineffective, as boas can be very difficult to track for inexperienced hunters. There was also a pilot effort to lure snakes into traps using live birds and chicken broth, however there was limited success given the boa’s preference for ambush predatory behavior. Other methods which have worked in other places, since as the temporary release of mongoose or the intentional introduction of a targeted disease have been dismissed as ecologically irresponsible. 

Overall, the impact of boa constrictors on the island of Aruba has been significant, highlighting the potential consequences of introducing non-native species to new environments. While these snakes may seem harmless in their natural habitats, their introduction to new ecosystems can have far-reaching and unintended consequences.  This is especially true for small islands already facing unsustainable threats from rapid urban development and climate change. 

 

DCNA 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is part of a series of articles on ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean”. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article. 

 

 

 

Waarschijnlijk geïntroduceerd via de exotische huisdierenindustrie, hebben boa constrictors sinds 2005 een eilandwijde populatie op Aruba. De impact van boa constrictors op Aruba heeft geleid tot de implementatie van controlemaatregelen, waaronder het verwijderen van slangen uit het wild, maar hun voortdurende aanwezigheid benadrukt de noodzaak van voortdurende uitroeiingsmethoden om te voorkomen dat de kwetsbare ecosystemen van het eiland verder uit balans taken.

 (Boa constrictor. Foto: Vandy Louw)

De boa constrictor is een niet-giftige slangensoort die inheems is in Zuid-Amerika en de Caribische eilanden Trinidad, Tobago en Isla Margarita. Vanwege hun populariteit als exotische huisdieren zijn deze slangen geïntroduceerd in andere delen van de wereld, waaronder Aruba. De eerste boa constrictor werd in 1999 op Aruba gevonden en ondanks pogingen om hun uitbreiding te beteugelen, was er in 2005 een eilandwijde populatie gevestigd. Tussen 1999 en 2016 werden meer dan 4.520 constrictors gevangen en van het eiland verwijderd, maar zelfs met deze maatregelen is de lokale boapopulatie blijven bloeien. Deze slangen kunnen lengtes bereiken van meer dan 4m en kunnen tot 27kg wegen. Hoewel de kleur kan variëren, hebben ze meestal een bruin, grijs en crème patroon, waardoor ze zich beter kunnen camoufleren in boomtoppen. Boa’s hebben zelden interactie met mensen, maar het is bekend dat ze toeslaan wanneer ze worden bedreigd, en hoewel ze niet dodelijk zijn, kan hun beet erg pijnlijk zijn.

 

Generalistisch dieet

 (Arubaanse holenuil (Athene cunicularia arubensis). Foto: Christian König)

Boa constrictors zijn toproofdieren, wat betekent dat ze aan de top van de voedselketen in hun ecosystemen staan. In hun oorspronkelijke leefomgeving spelen ze een belangrijke rol bij het reguleren van populaties van knaagdieren en andere kleine zoogdieren. Als een invasieve soort betekent hun generalistische dieet echter dat ze een potentieel gevaar kunnen zijn voor een grote verscheidenheid aan inheemse populaties. Een studie uit 2021 onderzocht de maaginhoud van meer dan 500 gevangen boa’s op Aruba. Hier identificeerden onderzoekers meer dan 400 verschillende soorten prooi, met een bijna gelijke verdeling tussen zoogdieren, hagedissen en vogels. In feite, met uitzondering van de zeven verschillende vleermuissoorten waarvan bekend is dat ze Aruba bewonen, werd bijna elk ander type gewervelde waargenomen in de beoordeelde maaginhoud.

 

Snelle voortplanting

Boa’s zijn een grote zorg omdat ze snel volwassen worden (binnen drie jaar), een lange levensduur hebben (40 jaar) en elke twee jaar grote nesten nakomelingen produceren (50+). Als dit niet wordt tegen gehouden, kan deze soort zich snel voortplanten en inheemse soorten overtreffen. Van bijzonder belang is de impact van deze slangen op afnemende inheemse vogelpopulaties, waaronder de Arubaanse holenuil (Athene cunicularia), maïsparkiet (Eupsittula pertinax) en kuifbobwhite (Colinus cristatus). In feite had één ontlede boa vier holenuilen in zijn maag, wat aanzienlijk is als je bedenkt dat de inheemse bevolking wordt geschat op ongeveer 200 paren.

 

Eilandwijde impact

Leren over de invasieve boa constrictor. Foto: Suzanne Hendrik

Aruba heeft al een breed scala aan controlestrategieën uitgeprobeerd. Georganiseerde premieprogramma’s bleken niet effectief te zijn, aangezien boa’s erg moeilijk te volgen kunnen zijn voor onervaren jagers. Er was ook een proefpoging om slangen in vallen te lokken met behulp van levende vogels en kippenbouillon, maar er was beperkt succes gezien de voorkeur van de boa voor roofzuchtig gedrag in een hinderlaag. Methoden die op andere plaatsen hebben gewerkt, zoals de tijdelijke vrijlating van mangoest of de opzettelijke introductie van een gerichte ziekte, zijn afgedaan als ecologisch onverantwoord.

Over het algemeen is de impact van boa constrictors op het eiland Aruba aanzienlijk geweest, wat de mogelijke gevolgen benadrukt van het introduceren van niet-inheemse soorten in nieuwe omgevingen. Hoewel deze slangen in hun natuurlijke leefomgeving misschien onschuldig lijken, kan hun introductie in nieuwe ecosystemen verstrekkende en onbedoelde gevolgen hebben. Dit geldt met name voor kleine eilanden die al te maken hebben met onhoudbare bedreigingen door snelle stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering.

 

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder andere de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean’. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

Published in BioNews 63

Back to search results