Reviving Wild Forests to Enhance Food Security

Dutch below

Over the next three years, the Public Entity Saba (PES) will execute a reforestation project to restore wild forests, improve local food production and enhance Saba’s image as a green destination. Planting over 5000 trees will help Saba secure not only a more beautiful and greener island but provide fresh fruits and vegetables to locals and providing hands on opportunity to learn more about reforestation techniques.  This project is in alignment with the strategic goals and targets of the Caribbean Netherlands Nature and Environment Policy Plan 2020 – 2030 (NEPP).

Goals and targets

Flamboyant tree. Photo credit: Public Entity Saba

Over the years, Saba’s tropical and dry forests have been negatively impacted by hurricanes, less rainfall as a result of climate change and roaming goats. This has resulted in high levels of erosion throughout the island and limited the expansion of existing forests. The goal of this project is to boost the recovery process and expand upon Saba’s existing forests in order to reduce the land-based pressures of erosion and runoff, which impact Saba’s coral reefs, and increase the availability of local food. During this three year project, 5,000 trees will be planted, of which 500 will be fruit trees. The objective is to create more habitat in order to improve terrestrial and marine biodiversity through the structural restoration and expansion of Saba’s existing dry and tropical forests and at the same time improve food security on the island. The project consists of 3 components: Reforestation of wild forests, beautification and local food production. Reforestation and the planting of fruit and flowering trees will take place on government lands, in public spaces, and in close consultation and collaboration with private landowners.

Wild forests and Beautification

 For the reforestation of wild forests, trees that are native to the island or those that have become naturalized over time will be planted at various locations throughout the island to (re)create wild forests. This is a long and slow process, as the trees will be grown from seeds. Using seeds ensures genetic diversity in the trees planted and ultimately healthy and resilient forests like those in the wild. In addition to improving biodiversity, these newly planted trees will also contribute to the beautification of the island.

Flowering trees will be used to not only beautify areas of construction, but also to create shade and cooling and enhance the wellbeing of the persons living in those areas. Numerous studies have shown that the presence of trees in urban areas positively impact the mental and physical wellbeing of the residents that live there. Beautification of the island using trees will also enhance Saba’s tourism product, which is its pristine nature.

Landscape for reforesting. Photo credit: Public Entity Saba

Local food production

Most of the fruits and vegetables consumed on Saba are imported. The supply chains which make it possible for food to reach Saba are vulnerable and can be easily interrupted. This was made evident in the aftermaths of Hurricanes Irma and Maria and more recently the COVID-19 pandemic and the Russian-Ukrainian war.  A first step in improving food security is the development of a hydroponics system and local food forests. These food forests will be developed for the production of fruit and some vegetables and will be located throughout the different villages of the island and in areas which are central and accessible.

Community engagement, education and awareness 

Throughout this project, the community will be invited to participate through tree planting days and educational activities. Knowledge and know-how on the importance of protecting local trees will be transferred to students and members within the community through various events. Students of the primary and secondary schools will be introduced to reforestation through visits to the nursery and reforestation sites once they are up and running. Students will also be given the opportunity to shadow the reforestation rangers and take part in reforestation activities. For the local food production component of the project, workshops on the grafting of fruit trees will be held for the public to take part in. These measures ensure that the knowledge obtained during the project remains on Saba to benefit the island community and inspire the island’s youth to pursue careers in nature conservation and agriculture.

Text provided by Public Entity Saba

 

 

De komende drie jaar zal Public Entity Saba (PES) een herbebossingsproject uitvoeren om natuurlijke bossen te herstellen, de lokale voedselproductie te verbeteren en het imago van Saba als groene bestemming te versterken. Het planten van meer dan 5000 bomen zal Saba helpen niet alleen een mooier en groener eiland veilig te stellen, maar ook verse groenten en fruit aan de lokale bevolking te bieden en praktische kansen te bieden om meer te leren over herbebossingstechnieken. Dit project sluit aan bij de strategische doelstellingen van het Nature and Environment Policy Plan 2020 – 2030 (NEPP).

Doelen en doelstellingen

Flamboyant tree. Photo credit: Public Entity Saba

Door de jaren heen zijn de tropische en droge bossen van Saba negatief beïnvloed door orkanen, minder regenval als gevolg van klimaatverandering en rondzwervende geiten. Dit heeft geresulteerd in hoge erosieniveaus op het hele eiland en heeft de uitbreiding van bestaande bossen beperkt. Het doel van dit project is om het herstelproces te stimuleren en de bestaande bossen van Saba uit te breiden om de druk van erosie en afvoer, die de koraalriffen van Saba beïnvloeden, te verminderen en de beschikbaarheid van lokaal voedsel te vergroten. Tijdens dit drie jaar durende project zullen 5.000 bomen worden geplant, waarvan 500 fruitbomen. Het doel is om meer leefgebied te creëren om de terrestrische en mariene biodiversiteit te verbeteren door het structurele herstel en de uitbreiding van Saba’s bestaande droge en tropische bossen en tegelijkertijd de voedselzekerheid op het eiland te verbeteren. Het project bestaat uit 3 componenten: herbebossing van natuurlijke bossen, verfraaiing en lokale voedselproductie. Herbebossing en het planten van fruit- en bloeiende bomen zullen plaatsvinden op overheidsgronden, in de openbare ruimte, en in nauw overleg en samenwerking met particuliere landeigenaren.

Natuurlijke bossen en verfraaiing

Voor de herbebossing van natuurlijke bossen zullen op verschillende locaties op het eiland bomen worden geplant die inheems zijn op het eiland of die in de loop van de tijd zijn genaturaliseerd om natuurlijke bossen te (her)creëren. Dit is een lang en langzaam proces, omdat de bomen uit zaden worden gekweekt. Het gebruik van zaden zorgt voor genetische diversiteit in de geplante bomen en uiteindelijk voor gezonde en veerkrachtige bossen zoals die in het wild. Naast het verbeteren van de biodiversiteit zullen deze nieuw geplante bomen ook bijdragen aan de verfraaiing van het eiland.

Bloeiende bomen zullen niet alleen worden gebruikt om bouwgebieden te verfraaien, maar ook om schaduw en verkoeling te creëren en het welzijn van de mensen die in die gebieden wonen te vergroten. Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat de aanwezigheid van bomen in stedelijke gebieden een positieve invloed heeft op het mentale en fysieke welzijn van de bewoners. Verfraaiing van het eiland met behulp van bomen zal ook het toeristische product van Saba, namelijk de ongerepte natuur, versterken.

Lokale voedselproductie

Het merendeel van de groenten en fruit die op Saba worden geconsumeerd, wordt geïmporteerd. De toeleveringsketens die het mogelijk maken dat voedsel Saba bereikt, zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk worden onderbroken. Dit werd duidelijk in de nasleep van de orkanen Irma en Maria en meer recentelijk de COVID-19-pandemie en de Russisch-Oekraïense oorlog. Een eerste stap in het verbeteren van de voedselzekerheid is de ontwikkeling van een hydrocultuursysteem en lokale voedselbossen. Deze voedselbossen zullen worden ontwikkeld voor de productie van fruit en sommige groenten en zullen verspreid over de verschillende dorpen van het eiland en in centraal gelegen en toegankelijke gebieden liggen.

Landscape for reforesting. Photo credit: Public Entity Saba

Betrokkenheid bij de gemeenschap, educatie en bewustzijn

Tijdens dit project wordt de gemeenschap uitgenodigd om deel te nemen door middel van boomplantdagen en educatieve activiteiten. Kennis over het belang van de bescherming van lokale bomen zullen via verschillende evenementen worden overgedragen aan studenten en leden binnen de gemeenschap. Leerlingen van de basis- en middelbare scholen zullen kennismaken met herbebossing door bezoeken aan de kwekerijen en herbebossingslocaties zodra deze operationeel zijn. Studenten krijgen ook de kans om de herbebossingsrangers te volgen en deel te nemen aan herbebossingsactiviteiten. Voor het lokale voedselproductie deel van het project zullen workshops over het enten van fruitbomen worden gehouden waar het publiek aan kan deelnemen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de kennis die tijdens het project wordt verkregen op Saba blijft, wat de eilandgemeenschap ten goede komt en de jongeren van het eiland inspireert om een carrière in natuurbehoud en landbouw na te streven.

Tekst aangeleverd door Openbaar Lichaam Saba

 

 

Published in BioNews 68

Back to search results