Puffers in Peril: What’s Happening to the Pufferfish?

Dutch below

Over the past few weeks, Bonaire and Curacao have witnessed a large number of sharp-nose pufferfish washing ashore.  Interestingly, this die off seems to mirror a 2017 event of the same species near Costa Rica.  This die-off is not only a concern for the pufferfish, but also similar fish or animals that may feed on sick pufferfish, such as green turtles. 

Sharpnose pufferfish. Photo credit: Rudy Van Geldere

The sharp-nose pufferfish (Canthigaster rostrata) is a small species of pufferfish found throughout the Caribbean. It is relatively small, growing up to only 7cm in length, and is easily recognizable by its beaked snout and black and white stripes on its body. This fish is often found in shallow waters around coral reefs, where it feeds on algae and small invertebrates. While it may seem harmless due to its small size, the sharp-nose pufferfish is actually quite toxic. Like all pufferfish, it contains a potent toxin known as tetrodotoxin, which is found in its skin, liver, and other organs.

Bonaire and Curacao

In recent weeks, Bonaire and Curacao have seen a large number of these pufferfish washing ashore.  Although the root cause is still unknown, it is likely linked to the population explosion seen on the reef the months before.  This parallels to the 2017 mass mortality event that occurred along the Caribbean coast of Costa Rica.

Costa Rica

After this incident in Costa Rica, individual pufferfish were collected and studied to identify the cause of this mass die off.  It was thought this episode could be linked to similar events in other Caribbean locations and may be associated with changes in sea temperature or resource exhaustion during their recruitment period. In the end, no single cause could be identified, but this study highlighted the need to document and monitor indicators of changes in the ocean, and scientifically document mass mortality events.

Impacts

Sick sea turtle. Photo credit: STCB

The sight of hundreds of these tiny pufferfish washing ashore on Bonaire and Curacao immediately raised concern on the islands. In addition to being alarming for residents and tourists, these sick pufferfish can also have a significant impact on animals who may be scavenging for food, as these fish can be quite toxic.  Green sea turtles are opportunistic feeders, meaning they will quickly snack on dead fish they find along the reef.  Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) has already had several reports of sick green turtles since the start of this incident. STCB has had eight turtles in rehab so far and has conducted necropsies on two juvenile green turtles. During the necropsy, STCB discovered 37 pufferfish, a lethal snack for a young green turtle, in the stomach of one of the turtles.

Implications

Although there is still no clear answer as to what has caused this mass die off, it is likely linked to the population boom seen in the months before. Extreme competition for resources could leave large numbers of their population undernourished or vulnerable to disease.  It does not seem that whatever caused this mass die off is affecting other species of fish, but it is important to stay vigilant and report any unusual sightings to the local park authorities.

DCNA

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article is part of a series of articles on ‘Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean”. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.


 

 

Bonaire en Curaçao hebben de afgelopen weken een groot aantal spitsneus kogelvissen zien aanspoelen. Interessant genoeg lijkt deze sterfte een afspiegeling te zijn van een gebeurtenis in 2017 van dezelfde soort in de buurt van Costa Rica. Dit afsterven is niet alleen een zorg voor de kogelvis, maar ook voor soortgelijke vissen of dieren die zich kunnen voeden met zieke kogelvissen, zoals groene schildpadden.

spitsneus kogelvis. Foto: Rudy Van Geldere

De spitsneus kogelvis (Canthigaster rostrata) is een kleine soort kogelvis die door het hele Caribisch gebied voorkomt. Hij is relatief klein, groeit tot slechts 7 cm lang en is gemakkelijk te herkennen aan zijn snavelvormige snuit en zwart-witte strepen op zijn lichaam. Deze vis wordt vaak aangetroffen in ondiepe wateren rond koraalriffen, waar hij zich voedt met algen en kleine ongewervelde dieren. Hoewel hij misschien onschadelijk lijkt vanwege zijn kleine formaat, is de spitsneus kogelvis eigenlijk behoorlijk giftig. Zoals alle kogelvissen bevat het een krachtige toxine, bekend als tetrodotoxine, dat wordt aangetroffen in zijn huid, lever en andere organen.

Bonaire en Curaçao

De afgelopen weken zagen Bonaire en Curaçao een groot aantal van deze kogelvissen aanspoelen. Hoewel de oorzaak nog onbekend is, houdt deze waarschijnlijk verband met de explosieve groei van de  spitsneus kogelvis populatie die de maanden ervoor op het rif was waargenomen. Dit loopt parallel met de massale sterfte in 2017 langs de Caribische kust van Costa Rica.

Costa Rica

Na dit incident in Costa Rica werden individuele kogelvissen verzameld en bestudeerd om de oorzaak van deze massale afsterving te achterhalen. Men dacht dat deze episode verband zou kunnen houden met soortgelijke gebeurtenissen op andere Caribische locaties en mogelijk verband zou houden met veranderingen in de zeetemperatuur of uitputting van voedingsstoffen tijdens hun rekruteringsperiode. Uiteindelijk kon geen enkele oorzaak worden geïdentificeerd, maar deze studie benadrukte de noodzaak om indicatoren van veranderingen in de oceaan te documenteren en te volgen, en om massale sterfte episodes wetenschappelijk te documenteren.

Effecten

Zieke zeeschildpad. Foto: STCB

De aanblik van honderden van deze kleine kogelvisjes die aanspoelden op Bonaire en Curaçao veroorzaakte onmiddellijk bezorgdheid op de eilanden. Behalve dat ze alarmerend zijn voor bewoners en toeristen, kunnen deze zieke kogelvissen ook een aanzienlijk effect hebben op dieren die mogelijk op zoek zijn naar voedsel, omdat deze vissen behoorlijk giftig kunnen zijn. Groene zeeschildpadden zijn opportunistische eters, wat betekent dat ze snel zullen snoepen van dode vissen die ze langs het rif vinden. Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) heeft sinds het begin van dit incident al meerdere meldingen gehad van zieke groene schildpadden. STCB heeft tot nu toe acht schildpadden in revalidatie gehad en heeft necropsies uitgevoerd op twee jonge groene schildpadden. Tijdens een necropsie ontdekte STCB 37 kogelvissen, een dodelijke snack voor een jonge groene schildpad, in de maag van een van de schildpadden.

Implicaties

Hoewel er nog steeds geen duidelijk antwoord is op de vraag wat de oorzaak is van deze massale sterfte, houdt dit waarschijnlijk verband met de explosieve populatiegroei in de maanden ervoor. Extreme concurrentie om voedingsstoffen kan ertoe leiden dat grote aantallen van de populatie ondervoed raken of vatbaar worden voor ziekten. Het lijkt er niet op dat de oorzaak van deze massale sterfte andere vissoorten treft, maar het is belangrijk om waakzaam te blijven en ongewone waarnemingen te melden aan de plaatselijke parkautoriteiten.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder andere de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

Published in BioNews 65

 

Back to search results