Natuurbeleidsplan Bonaire 1999 -2004

Bonaire staat internationaal bekend om de schitterende natuur. Het Bonaire Marine Park en het Washington-Slagbaai Park worden hoog gewaardeerd door burgers en bezoekers. Typerend voor het eiland zijn ook de Chogogos en de Lora.
Natuur is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Bonaire. Het vormt de basis voor de belangrijkste economische activiteit van het eilandgebied: het toerisme.

De natuur op Bonaire wordt echter bedreigd door de sterke groei van economische activiteiten. Leefgebieden van planten en dieren worden vernietigd door nieuwe wegen en bebouwingen. Vervuiling van bodem en water leidt tot aantasting van ecologische processen. Het resultaat is onder andere dat het koraalrif de laatste jaren fors is aangetast en dat plantenen diersoorten lokaal zeldzaam worden of met uitsterven worden bedreigd.

Wat nodig is, is een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, zoals internationaal afgesproken in Agenda 21 (UNCED, 1992) en het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Tal van landen zijn bezig met het uitwerken van deze afspraken.
Ook de Regering van de Nederlandse Antillen heeft gekozen voor duurzame ontwikkeling. In de nota Contouren van het Milieu- en Natuurbeleid (VoMil, 1996) is aangegeven dat “de zorg voor milieu en natuur in goede wisselwerking met aanpalende beleidsterreinen een geïntegreerde plaats in de economische ontwikkeling moet krijgen”.

Het Rapport van de Commissie Sociaal-Economische Aanpak Bonaire, 1992 (rapport Pourier), dat door de eilandsraad unaniem als beleidsdocument is aangenomen, stelt: “Bonaire beschikt in haar milieu in brede zin over een kapitaalgoed bij uitstek, waar uiterst zorgvuldig mee moet worden omgesprongen .. Echter dit besef moet in alle geledingen van de Boneriaanse samenleving doordringen teneinde maatschappelijk draagvlak en medewerking te verkrijgen voor maatregelen gericht op behoud, bescherming en verbetering van dit kapitaalgoed.”  Het Eilandsbestuur van Bonaire heeft in aansluiting op de Contourennota besloten tot een samenhangend pakket van maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening, milieuhygiëne en natuur.
De ruimtelijke ordening zal vorm krijgen in het eilandelijk ontwikkelingsplan en bestemmingsplannen.
Het Milieubeleidsplan Bonaire 1999-2004 is gericht op een optimale leefomgeving voor alle burgers en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van de economische ontwikkeling.
Het Natuurbeleidsplan gaat in op het beheer van natuur en landschap op Bonaire en van het mariene ecosysteem rondom het eiland. Het plan geeft invulling aan de verplichting om een eilandelijk natuurbeleidsplan op te stellen, zoals opgenomen in de Landsverordening Grondslagen Natuurbeheer. Met het Natuurbeleidsplan onderstreept het bestuur dat het de natuur op Bonaire voor de komende generaties wil veiligstellen, mede als duurzame basis voor het toerisme op het eiland. Zo draagt Bonaire bij aan behoud van de biologische diversiteit op de Nederlands Antillen en in mondiaal verband.

Back to search results