Landsbesluit: aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 10 februari 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat).

In overweging genomen hebbende:

  • Dat het ter voldoening aan de Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84) wenselijk is om het Spaans Lagoen-gebied aan te wijzen als een natuurreservaat in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2);
  • Dat het voorts uit oogpunt van doelmatigheid wenselijk is om de aanwij-zing van het Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat te doen ge-schieden door toevoeging van dit gebied aan het bestaande natuurre-servaat Parke Nacional Arikok;

Back to search results