Keys to Building Resilience in the Dutch Caribbean

Dutch below

Two new position papers presented to the Dutch Parliament, by the Dutch Caribbean Nature Alliance and Wageningen University and Research, emphasize the need for empowered Park Management Organizations as well as the use of Nature Based Solutions. These two strategies will build strength and resilience across the Dutch Caribbean to better combat the effects of climate change.

The Dutch Caribbean is already experiencing the effects of climate change, most of which will continue to worsen in the upcoming years.  This includes sea level rise, increased air and water temperatures, increased occurrence of invasive species and tropical diseases, overall diminished biodiversity and an increase in the intensity and change in the frequency of hurricanes, just to name a few.  Strengthening these islands to build resilience is no longer an option but a must.  Two new positions papers from the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) and Wageningen University and Research (WUR) present impactful solutions to move forward.

Empowering Park Management Organizations

On November 19th 2022, the DCNA was invited by the Permanent Parliamentary Committee on Kingdom Relations to participate in a round table discussion in the House of Representatives. Irene Kingma, DCNA’s policy and public affairs advisor, spoke on behalf of the DCNA. During this meeting, DCNA emphasized three core conditions which are essential for the Dutch Caribbean to combat the pressures of climate change.

  • The first is to ensure structural funding for the Park Management Organizations on the six Dutch Caribbean islands is provided so the organizations can execute their core tasks that are vital in ensuring our island ecosystems remain in good health.
  • The second was to stress that the availability of the budget required for the implementation-phase of the Nature and Environment Policy Plan BES (NMBP-BES) needs to be guaranteed. It is also vital that the CAS-islands (Curacao, Aruba, Bonaire) have a chance to benefit from this policy plan moving forward.
  • Lastly, DCNA insisted that representatives from all six islands should be involved in discussions about how to tackle the climate crisis. Park Management Organizations provide critical insights and experience which will prove key in designing and implementing future climate action policy.

 

Nature Based Solution

Dr. Dolfi Debrot (WUR) presented a position paper in which he stresses that ‘nature-based solutions’ will be vital in protecting the Dutch Caribbean. Nature has evolved over millions of years to naturally protect itself, so it only makes sense to use this to our advantage. Healthy local environments will aid in maintaining soil fertility, storing vital ground water, minimizing erosion, protecting critical coastlines and capturing carbon dioxide. WUR argues for, amongst others, forest and mangrove restoration and a reduction of free roaming livestock, improved agricultural methods (to include the use of drought-resistant species) and the introduction of innovative technologies. These include the use of artificial reefs to support the local protective function of coral and restore reef diversity as well as the use of Fish Aggregation Devices to shift of fishing pressures away from the reef to target pelagic species. Also noted are the need to improve coastal water quality through proper waste processing and sewage treatment plants as well as a “Coastal Setback Policy”. This latter refers to defining a strip along the coast where construction is prohibited to allow the growth of a wide margin of coastal vegetation that can serve to protect infrastructure against the onslaught of hurricanes. At the same time, such a coastal setback will equally protect the coral reefs and seagrass beds along the coast by limiting inflow of construction rubble and refuse during those same hurricanes. Implementing these changes will boost the islands’ natural ability to regulate these pressures and will give the islands greater resilience to the effects of climate change.

 

 

More information

Read more about DCNA’s Climate Action Plan and recent position paper as well as WUR call for more nature-based solutions through their position paper and presentation.

Or re-watch the round table discussion (in Dutch): https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/duurzame-ontwikkeling-het-koninkrijk

 

 

Sleutels tot het bouwen van veerkracht in het Nederlands Caribisch gebied.

Twee nieuwe positie papers die door de Dutch Caribbean Nature Alliance en Wageningen University and Research aan het Nederlands Parlement gepresenteerd zijn, benadrukken de noodzaak om parkbeheerorganisaties te versterken en het gebruik van natuur gebaseerde oplossingen. Deze twee strategieën zullen in het Nederlands Caribisch gebied kracht en veerkracht bouwen om de effecten van klimaatverandering beter te kunnen bestrijden.

Het Nederlands Caribisch gebied ondervindt nu al de effecten van klimaatverandering, waarvan de meeste de komende jaren zullen verergeren. Dit omvat zeespiegelstijging, verhoogde lucht- en watertemperaturen, een toename in het voorkomen van invasieve soorten en tropische ziekten, algehele verminderde biodiversiteit en een toename in de intensiteit en een verandering in de frequentie van het voorkomen van orkanen, om er maar een aantal te noemen. Het versterken van deze eilanden om veerkracht op te bouwen is niet langer een optie, maar een must. Twee nieuwe positie papers van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Wageningen University and Research (WUR) presenteren impactvolle oplossingen om verder te komen.

Het versterken  an Park Beheer Organisaties

Op 19 november 2022, werd de DCNA door de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Irene Kingma, de DCNA’s adviseur beleid en publieke aangelegenheden, sprak namens de DCNA. Tijdens deze bijeenkomst benadrukte de DCNA drie kernvoorwaarden die essentieel zijn voor het Nederlands Caribisch gebied om de druk van klimaatverandering tegen te gaan.

  • De eerste is om ervoor te zorgen dat de parkbeheerorganisaties op de zes Nederlands Caribische eilanden structureel worden gefinancierd, zodat de organisaties hun kerntaken kunnen uitvoeren die essentieel zijn om ervoor te zorgen dat onze eilandecosystemen in goede gezondheid blijven.
  • De tweede is dat de beschikbaarheid van het benodigde budget voor de uitvoeringsfase van het Natuur- en Milieubeleidsplan BES (NMBP-BES) moet worden gegarandeerd. Het is ook van essentieel belang dat de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba, Bonaire) de kans krijgen om te profiteren van dit beleidsplan.
  • De laatste is dat vertegenwoordigers van alle zes de eilanden moeten worden betrokken bij discussies over de aanpak van de klimaatcrisis. Parkbeheerorganisaties bieden kritische inzichten en ervaring die van cruciaal belang zullen blijken bij het ontwerpen en implementeren van toekomstig klimaatactiebeleid.

 

Natuur Gebaseerde Oplossing

Dr. Dolfi Debrot (WUR) presenteerde een positie paper waarin hij benadrukt dat ‘natuur gebaseerde oplossingen’ essentieel zullen zijn bij de bescherming van het Nederlands Caribisch gebied. De natuur is gedurende miljoenen jaren geëvolueerd om zichzelf op natuurlijke wijze te beschermen, dus het is niet meer dan logisch om dit in ons voordeel te gebruiken. Gezonde lokale omgevingen zullen helpen bij het behoud van de bodemvruchtbaarheid, het vasthouden van vitaal grondwater, het minimaliseren van erosie, het beschermen van kritieke kustlijnen en het vastleggen van koolstofdioxide. De WUR pleit onder andere voor bos en mangrove herstel, vermindering van vrij rondlopend vee, verbeterde landbouwmethodes (om het gebruik van droogte-resistente soorten te betrekken) en de introductie van innovatieve technologieën. Deze omvatten het gebruik van kunstmatige riffen om de lokale beschermende functie van koraal te ondersteunen en de rif diversiteit te herstellen, evenals het gebruik van visaggregatie-apparaten om de visserijdruk van het rif te verplaatsen naar pelagische soorten. Ook genoteerd staat de noodzaak om de kwaliteit van het kustwater te verbeteren door middel van goede afvalverwerking en rioolwaterzuiveringsinstallaties, evenals “Kust terugval beleid”. Dit laatste verwijst naar het definiëren van een strook langs de kust waar constructie verboden is om de groei van een brede marge van kustvegetatie mogelijk te maken die kan dienen om de infrastructuur te beschermen tegen de woeste aanval van orkanen. Tegelijkertijd zal een dergelijke terugslag langs de kust de koraalriffen en zeegrasvelden langs deze kust beschermen doordat de instroom van bouwpuin en afval tijdens diezelfde orkanen beperkt wordt. Het implementeren van deze veranderingen zal het natuurlijke vermogen van de eilanden om deze drukken te reguleren vergroten en zal de eilanden grotere veerkracht geven ten opzichte van de effecten van klimaatverandering.

Meer Informatie

Lees meer over de DCNA’s Klimaat Actie Plan en recente positie paper, evenals WUR’s oproep tot meer natuur gebaseerde oplossingen in hun positie paper en presentatie.

Of kijk het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer terug (in het Nederlands).

 

 

Published in BioNews 60

Back to search results