Invasive Alien Species in the Dutch Caribbean

Dutch below 

More than 210 invasive alien species have been documented in the wild within the Dutch Caribbean. These species can have major ecological effects by decimating native flora or fauna. They can also cause large economic losses and impact human health. Over the next few weeks, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) will publish several articles on “invasive alien species” to help provide context to this complex issue.  

Boa constrictor. Photo credit: Diego Marquez

Invasive alien species are animals and plants introduced by human activity – deliberately or accidentally – to a natural environment outside their native range. Invasive species can have severe environmental, economic, and social impacts to their new areas. Environmentally, invasive species can be determinantal to local flora and fauna by preying on native species, outcompeting native species for food or other resources, causing, or carrying diseases, and preventing native species from reproducing. Consequently, they can have negative economic impacts on the agriculture, tourism, fishery and industry sectors. Invasive species can also bring new pathogens which can have a societal impact by making people sick or lead to outbreaks which can affect travel to these areas. The most recent examples include Chikungunya, Zika and West Nile Viruses, all which were introduced from exotic invasive mosquitoes. 

Many scientific studies have shown that alien invasive species are one of the major causes of biodiversity loss globally and that island ecosystems are especially vulnerable. This is due to the islands’ small size (with small plant and animal populations), unique species, relatively large borders that are difficult to control and a small human population lacking the necessary capacity and resources.

 

Dutch Caribbean 

A report from Wageningen University and Research estimated that there are more than 210 invasive alien species within the Dutch Caribbean alone. These include 27 introduced marine species, 65 introduced terrestrial plants, 72 introduced terrestrial and freshwater animals and 47 introduced agricultural pests and diseases and the list grows longer each year. 

Coralita vine. Photo credit: Marjolijn Lopes Cardozo

Some invasive alien species are a common issue for all six islands, including rats which devastate local bird populations, or lionfish, which spread quickly and consume many local reef fish. This also includes invasive feral grazers, such as goats, which can demolish local vegetation and contribute to desertification and biodiversity loss. 

In addition, many islands have their own specific issues, such as the boa constrictors on Aruba or the vervet monkeys on St. Maarten. Some of these invasive species were brought over to the islands as pets but were released into the wild once the owner could no longer care for them.  

 

Managing Invasive Species 

Lionfish.  Photo credit: Rudy van Gelderen

The introduction of invasive species should be avoided in the first place. This includes following the local import and export laws, effective border controls and regular monitoring. Furthermore, it is important that there is better cooperation between the parks and Customs, for example, in training of Customs officers in CITES and invasive species detection. Even the best prevention cannot stop all invasive species, however. Once a species is introduced, early detection and rapid assessment and response can still allow the islands to control the issue. Unfortunately, management options for dealing with invasive species are frequently not optimal. Decisions need to be made whether a complete eradication is needed or that monitoring and restricting the distribution (mitigation) is the best or only option. Eradication is a complex task and never the preferred management method, nevertheless, sometimes it is the only choice. Inaction would be a crueler fate for the islands as these invasive alien species can quickly negatively impact the islands’ biodiversity, human health, and/or economy. 

For more information, see the Wageningen University Report on Alien Invasive Species . Stay tuned for the follow-up articles where we take a deeper dive into these issues on each island. 

DCNA 

 The DCNA supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.  

 

 

Meer dan 210 invasieve uitheemse soorten zijn in het wild gedocumenteerd in de Nederlandse Cariben. Deze soorten kunnen grote ecologische effecten hebben door de inheemse flora of fauna te decimeren. Ze kunnen ook grote economische verliezen veroorzaken en de menselijke gezondheid aantasten. De komende weken zal de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) verschillende artikelen publiceren over “invasieve uitheemse soorten” om context te geven aan deze complexe kwestie.

Boa constrictor. Foto: Diego Marquez

Invasieve uitheemse soorten zijn planten en dieren die door menselijke activiteit – opzettelijk of per ongeluk – zijn geïntroduceerd in een natuurlijke omgeving buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Invasieve soorten kunnen ernstige ecologische, economische en sociale gevolgen hebben voor hun nieuwe gebieden. Vanuit milieuoogpunt kunnen invasieve soorten bepalend zijn voor de lokale flora en fauna door op inheemse soorten te jagen, inheemse soorten te overtreffen voor voedsel of andere hulpbronnen, ziekten te veroorzaken of te dragen en te voorkomen dat inheemse soorten zich voortplanten. Hierdoor kunnen ze ook negatieve economische gevolgen hebben voor de sectoren landbouw, toerisme, visserij en industrie. Invasieve soorten kunnen ook nieuwe ziekteverwekkers met zich meebrengen die een maatschappelijke impact kunnen hebben door mensen ziek te maken of tot uitbraken te leiden die het reizen naar deze gebieden kunnen beïnvloeden. De meest recente voorbeelden zijn Chikungunya-, Zika- en West-Nijlvirussen, allemaal geïntroduceerd door exotische invasieve muggen.

Veel wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat invasieve uitheemse soorten wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken zijn van het verlies aan biodiversiteit en dat ecosystemen op eilanden bijzonder kwetsbaar zijn. Dit komt door de kleine omvang van de eilanden (met kleine plant- en dierpopulaties), unieke soorten, relatief grote grenzen die moeilijk te controleren zijn en een kleine menselijke populatie die niet over de nodige capaciteit en middelen beschikt.

 

Nederlands Caribisch gebied

Een rapport van Wageningen University and Research schat dat er alleen al in Caribisch Nederland meer dan 210 invasieve uitheemse soorten zijn. Deze omvatten 27 geïntroduceerde mariene soorten, 65 geïntroduceerde terrestrische planten, 72 geïntroduceerde land- en zoetwaterdieren en 47 geïntroduceerde plagen en ziekten in de landbouw en de lijst wordt elk jaar langer.

Coralita. Foto: Marjolijn Lopes Cardozo

Sommige invasieve uitheemse soorten zijn een veelvoorkomend probleem voor alle zes de eilanden, waaronder ratten die lokale vogelpopulaties verwoesten, of koraalduivels, die zich snel verspreiden en veel lokale rifvissen consumeren. Hieronder vallen ook invasieve wilde grazers, zoals geiten, die lokale vegetatie kunnen vernietigen en bijdragen aan woestijnvorming en verlies aan biodiversiteit.

Daarnaast hebben veel eilanden hun eigen specifieke problematiek, zoals de boa constrictors op Aruba of de groene meerkatten, een apensoort, op Sint Maarten. Sommige van deze invasieve soorten werden als huisdier naar de eilanden gebracht, maar werden in het wild vrijgelaten toen de eigenaar niet langer voor ze kon zorgen.

 

Beheer van invasieve soorten

Koraalduivel. Foto: Rudy van Gelderen

De introductie van invasieve soorten moet in de eerste plaats worden vermeden. Dit omvat het volgen van de lokale import- en exportwetten, effectieve grenscontroles en regelmatige controles. Verder is het van belang dat er een betere samenwerking komt tussen de parken en de Douane, bijvoorbeeld bij het trainen van douanebeambten in CITES en detectie van invasieve soorten. Zelfs de beste preventie kan echter niet alle invasieve soorten stoppen. Als een soort eenmaal is geïntroduceerd, kunnen de eilanden het probleem nog steeds onder controle krijgen door vroege detectie en snelle beoordeling en reactie. Helaas zijn de beheersmethoden voor het omgaan met invasieve soorten vaak niet optimaal. Beslissingen moeten worden genomen of volledige uitroeiing nodig is of dat toezicht houden en beperking van de verspreiding (mitigatie) de beste of enige optie is. Uitroeiing is een complexe taak en nooit de geprefereerde beheersmethode, maar soms is het de enige keuze. Niets doen zou een wreder lot zijn voor de eilanden, aangezien deze invasieve uitheemse soorten snel een negatieve invloed kunnen hebben op de biodiversiteit, de menselijke gezondheid en/of de economie van de eilanden.

Zie voor meer informatie het Wageningen University Report on Alien Invasive Species. Houd ons in de gaten voor de vervolgartikelen waarin we op elk eiland dieper ingaan op deze problemen.

DCNA

De DCNA ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel

 

Published on BioNews 62

Back to search results