Increased Protection for Caribbean Wildlife under SPAW Protocol

Dutch, Papiamento, and Papiamentu below

 

The Protocol for Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW Protocol), an integral component of the Cartagena Convention, stands as a crucial framework dedicated to safeguarding the biodiversity within the Wider Caribbean region. Recent announcements within the SPAW Protocol have extended extra protection to six species, nominated by the Kingdom of the Netherlands and the Republic of France, marking a significant step towards conservation efforts.  

SPAW Protocol 

The Cartagena Convention serves as a regional framework aimed at preserving biodiversity in the Wider Caribbean Region. Parties to the Convention, including Aruba, Curaçao, Sint Maarten, the Netherlands (as well as the Caribbean Netherlands islands of Bonaire, Sint Eustatius, and Saba), are committed to upholding the SPAW Protocol, a pivotal regional legal agreement. 

(Parrotfish- one of the species which got increased protection under the SPAW protocol. Photo credit: Marion Haarsma- all rights reserved.)

The SPAW Protocol classifies species into Annexes I, II, and III. Annexes I and II encompass endangered or threatened plant and animal species, mandating the highest level of protection, while Annex III includes species requiring protective measures, albeit not as strict as the first two annexes. 

This classification system is integral in guiding conservation efforts. Annex I and II species benefit from comprehensive protection, prohibiting commercial trade and the destruction or killing of these species, as well as the responsibility to adopt measure to ensure the recovery of these species. Annex III species are subject to regulated measures with the aim of recovering the threatened and endangered species.  

Species 

Four species were added to Annex II: the Giant Manta Ray, the Lesser Antillean Iguana, the Oceanic Whitetip Shark, and the Whaleshark. This new status means it’s a no-go for taking, possessing, killing, or trading these species and their products. The new inclusion on Annex III includes the Caribbean reef shark and the parrotfish as a species group. Annex III, while not as restrictive, still calls for measures to ensure the protection and recovery of listed species. Furthermore, updates have been made to the Marine Mammal Action Plan for the Conservation of Marine Mammals in the Wider Caribbean region. This was decided at the last Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in October on Aruba

(Whaleshark- one of the species which got increased protection under the SPAW protocol. Photo credit: Sebastian Pena Lambarri- all rights reserved.)

Additionally, check local rules and regulations with the respective Protected Area Management Organization or local Government. For example, on Aruba and Bonaire it is prohibited to catch, kill, wound, or disturb parrotfish. Also, all shark species are fully protected in Dutch Caribbean’s Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary.  

Securing a sustainable future 

The Dutch Caribbean’s involvement in the SPAW Protocol offers benefits that include strengthened conservation efforts, international collaboration, improved resource management, and compliance with international commitments, contributing to the region’s sustainable development and ecological resilience. 

DCNA  

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.    

 

 

 

Het Protocol for Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW-protocol), een integraal onderdeel van het Verdrag van Cartagena, vormt een cruciaal kader voor het behoud van de biodiversiteit in het Caribisch gebied. Recente is aangekondigd binnen het SPAW-protocol dat er extra bescherming is gegeven aan 6 soorten, die waren voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk. Dit in een belangrijke stap in de inspanningen voor natuurbehoud. 

SPAW Protocol 

Het Verdrag van Cartagena dient als een regionaal kader dat gericht is op het behoud van de biodiversiteit in het Caribisch gebied. Partijen bij het verdrag, waaronder Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Nederland (evenals de Caribisch Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben zich gecommitteerd aan het handhaven van het SPAW-protocol, een regionale juridische overeenkomst.  

(Papegaaivis – een van de soorten die verhoogde bescherming kregen onder het SPAW-protocol. Foto krediet: Marion Haarsma – alle rechten voorbehouden.)

Het SPAW-protocol classificeert soorten in bijlagen I, II en III. De bijlagen I en II hebben betrekking op bedreigde planten- en diersoorten, waarbij het hoogste beschermingsniveau wordt opgelegd. Voor soorten in bijlage III zijn beschermende maatregelen nodig, maar niet zo streng als de eerste twee bijlagen. 

Dit classificatiesysteem is een integraal onderdeel van het begeleiden van behoudsinspanningen. De soorten van de bijlagen I en II krijgen een uitgebreide bescherming, waarbij de commerciële handel en beschadigen of doden van deze soorten verboden zijn. Evenals de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om het herstel van deze soorten te waarborgen. Soorten van bijlage III zijn onderworpen aan gereguleerde maatregelen met het oog op het herstel van de bedreigde soorten. 

 Soorten 

Aan bijlage II zijn vier soorten toegevoegd: de reuzenmanta, de Antillenleguaan, de oceanische witpunthaai en de walvishaai. Deze nieuwe status betekent dat het een no-go is voor het pakken, bezitten, doden of verhandelen van deze soorten en hun producten. Aan bijlage III zijn de Caribische rifhaai en de papegaaivis toegevoegd. Bijlage III is weliswaar niet zo restrictief, maar roept nog steeds op tot maatregelen om de bescherming en het herstel van in de lijst opgenomen soorten te waarborgen. Verder zijn er updates aangebracht in het actieplan voor zeezoogdieren voor het behoud van zeezoogdieren in het Caribisch gebied. Dit was besloten tijdens de laatste Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in oktober op Aruba.  

(Walvishaai- een van de soorten die verhoogde bescherming kregen onder het SPAW-protocol. Foto krediet: Sebastian Pena Lambarri- alle rechten voorbehouden.)

Aanvullend, controleer de lokale regels en voorschriften bij de respectieve organisatie voor het beheer van beschermde gebieden of bij de lokale overheid. Zo is het op Aruba en Bonaire verboden om papegaaivissen te vangen, te doden, te verwonden of te verstoren. Ook zijn alle haaiensoorten volledig beschermd in het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary. 

Een duurzame toekomst veiligstellen 

De betrokkenheid van de Nederlandse Cariben bij het SPAW-protocol biedt voordelen zoals versterkte instandhoudingsinspanningen, internationale samenwerking, verbeterd beheer van hulpbronnen en naleving van internationale verplichtingen, wat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling en ecologische veerkracht van de regio. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de  Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews  en de pers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

 

 

Protocol pa Area y Bida Silvestre specialmente Proteha (Protocol SPAW), un componente integral di Convenio di Cartagena, ta forma un cuadro crucial dedica na salvaguarda biodiversidad dentro di e region di Gran Caribe. Anuncio reciente dentro di Protocol SPAW a extende proteccion adicional na seis especie, nomina pa Reino Hulandes y Republica di Francia, marcando un paso notabel pa e esfuersonan di conservacion. 

Protocol SPAW 

Convenio di Cartagena ta sirbi como cuadro regional destina pa preserva biodiversidad den Region di Gran Caribe. E Partinan di e Convencion, incluyendo Aruba, Corsou, Sint Maarten, (tanto como e islanan di Caribe Hulandes Boneiro, San Eustatius y Saba), a compromete nan mes pa defende Protocol SPAW, un acuerdo legal regional fundamental. 

(Gutu – one of the species which got increased protection under the SPAW protocol. credito di potret: Marion Haarsma- all rights reserved.)

Protocol SPAW ta clasifica e especienan den e Anexonan I, II y III. Anexonan I y II ta abarca especie di mata y animal den peliger of menasa, y ta exigi e nivel mas halto di proteccion, mientras cu anexo III ta inclui especie cu ta rekeri medida di proteccion, aunke no asina estricto manera e dos prome anexonan. 

E sistema di clasificacion aki ta un parti integral pa guia e esfuersonan di conservacion. E especienan di Anexo I y II ta beneficia di un proteccion integral, prohibiendo comercio y destruccion of matansa di e especienan aki, mescos cu e responsabilidad di adopta medida pa sigura recuperacion di e especienan aki. E especienan di Anexo III ta inclui medida regula cu e meta di recupera e especienan menasa y den peliger di extincion. 

​ E especienan 

A agrega cuater especie na Anexo II: Manta Raya Gigante, Yuwana di Antia Menor, Tiburon di Ocean Punta Blanco y Tiburon Bayena. E status nobo aki ta nifica cu ta prohibi pa captura, posee, mata of comercialisa e especienan aki y nan productonan. E inclusion nobo den Anexo III ta inclui tiburon di rif di Caribe y gutu como grupo di especie. Anexo III, aunke no ta asina restrictivo, ainda ta exigi medida pa garantisa proteccion y recuperacion di e especienan inclui den e lista. Ademas, nan a realisa actualisacion na e Plan di Accion di Mamiferonan Marino pa Conservacion di Mamal di lama den e region di Gran Caribe. Esaki a keda dicidi den e ultimo Conferencia di e Partinan di Convenio di Cartagena (COPS) cu a tene den luna di october na Aruba

(Tiburon Bayena– one of the species which got increased protection under the SPAW protocol. credito di potret: Sebastian Pena Lambarri– all rights reserved. )

Ademas, ta consulta e normanan y reglamentonan local cu e respectivo Organisacion di Maneho di Area proteha of Gobierno local. Por ehempel, na Aruba y Boneiro ta prohibi pa captura, mata, herida of molesta gutu. Ademas, tur e especienan di tiburon ta completamente proteha den Santuario di tiburon y mamifero di lama Yarari di Caribe Hulandes. 

Sigurando un futuro sostenibel 

Participacion di Caribe Hulandes den Protocol SPAW ta ofrece beneficio cu ta inclui esfuerso di conservacion fortaleci, colaboracion internacional, miho maneho di recurso y cumplimento di compromisonan  internacional, loke ta contribui na desararoyo sostenibel y e resiliencia ecologico di e region. 

DCNA 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostene comunicacion (cientifico) y  divulgacion den region di Caribe Hulandes door di percura cu e informacion cientifico relaciona cu naturalesa ta ampliamente disponibel a traves di entre otro, Dutch Caribbean Biodiversity Database, e plataforma di noticia BioNews di DCNA y prensa. DCNA no ta responsabel pa e contenido y e impactonan indirecto cu resulta di e publicacion di e articulo aki.  

 

 

 

protokòl pa áreanan spesialmente protehá i bestia di mondi (Protocol for Specially Protected Areas and Wildlife – SPAW Protocol), un parti integral di e Kombenio di Cartagena, ta forma un kuadro krusial ku ta enfoká riba protekshon di biodiversidat den e region karibense mas amplio. Anunsionan resien dentro di e protokòl di SPAW a amplia e protekshon èkstra te seis espesie, nominá di parti di Reino Hulandes i Repúblika di Fransia, loke ta marka un paso importante den direkshon di e esfuersonan pa konservashon di naturalesa. 

Protokòl di SPAW 

E Kombenio di Cartagena ta sirbi komo un kuadro regional ku enfoke riba konservashon di biodiversidat den e region karibense mas amplio. E partidonan den e Kombenio, entre otro Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda (meskos ku e islanan hulandes karibense Boneiru, Sint Eustatius i Saba), a komprometé nan mes pa kumpli ku e protokòl di SPAW, un akuerdo hurídiko regional krusial. 

(Gutu – one of the species which got increased protection under the SPAW protocol. Photo credit: Marion Haarsma– all rights reserved.)

E protokòl di SPAW ta klasifiká e diferente espesienan den anekso I, II i III. E aneksonan I i II ta enserá espesienan di mata i bestia menasá ku ta rekerí e nivel di protekshon di mas haltu, miéntras anekso III ta inkluí e espesienan ku ta rekerí medida di protekshon, aunke no asina estrikto manere e dos promé aneksonan. 

E sistema di klasifikashon akí ta forma un parti integral di dunamentu di guia na esfuersonan di konservashon di naturalesa. E espesienan di den anekso I i II tin benefisio di un protekshon integral, kaminda ta prohibí negoshi komersial i destrukshon òf matamentu di e espesienan akí, i kaminda tin tambe e responsabilidat pa tuma medida pa garantisá rekuperashon di e espesienan akí. E espesienan di den anekso III ta kai bou di medidanan regulá ku komo meta pa rekuperá espesienan menasá i espesienan ku ta kore peliger di ekstinshon. 

Vários espesie 

Na anekso II a añadí kuater espesie: e chuchu gigante, e yuana di Antia abou, e tribon oseániko punta blanku i e tribon bayena. E státùs nobo akí ta nifiká ku ta prohibí pa kue, tin den poseshon, mata òf hasi negoshi ku e espesienan akí i nan produktonan. E añadishon nobo den anekso III ta enserá e e tribon karibense di ref i e gutu komo grupo di espesie. E anekso III, aunke esaki no ta asina restriktivo, tòg ta hasi un yamada pa medida pa garantisá protekshon i rekuperashon di e espesienan ku ta inkluí den e lista. Banda di esaki a hasi sierto adaptashonnan na e Plan di Akshon di Mamífero Marino pa Konservashon di Mamífero den Region Karibense mas amplio. A disidí esaki durante e último Konferensia di Partido pa e Kombenshon di Cartagena (COPS) na luna di òktober na Aruba.  

(Tibon bayena – one of the species which got increased protection under the SPAW protocol. Photo credit: Sebastian Pena Lambarri– all rights reserved.)

Ademas tin ku kontrolá e reglanan i preskripshonnan lokal serka respektivamente e Organisashon di Maneho pa Áreanan Protehá òf e gobièrnu lokal. Na Aruba i Boneiru por ehèmpel ta prohibí pa kue, mata, heridá òf molestiá gutu. Banda di esaki tur espesie di tribon ta kompletamente protehá den e Santuario di Mamífero Marino i Tribon Yarari na Hulanda Karibense.  

Sigurá un futuro sostenibel 

Enbolbimentu di Hulanda Karibense ku e protokòl di SPAW ta ofresé sierto bentahanan, manera esfuersonan fortifiká pa konservashon di naturalesa, kolaborashon internashonal, mihó maneho di rekurso i kumplimentu ku obligashonnan internashonal, loke ta kontribuí na desaroyo sostenibel i resiliensia ekológiko di e region.        

DCNA  

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)  ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews i via prensa. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan (in)direkto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí. 

 

 

 

 

Published in BioNews 71

Back to search results