Fontein’s Revival: Freshwater Oasis Preserved on Bonaire

Dutch below

 

The local government of Bonaire, supported by the Dutch government in The Hague, recently announced the acquisition of the former plantation Fontein. With a significant investment of 3.4 million dollars, the government aims to safeguard the area’s natural and cultural significance and ensure continued public access. 

Historical Importance 

Yellow-shouldered Amazon Parrots. Photo credit: Hans Smulders

The name “Fontein” pays homage to the perpetual freshwater source that originates in a reservoir beneath the north-eastern area of Bonaire. This freshwater source has been historically crucial for the island and its inhabitants, dating back to when the indigenous Caquetio people occupied the region, evident in the petroglyphs found on the estate. 

The plantation, a part of Bonaire’s plantation complex, holds intrinsic cultural-historical value. From Spanish rule in 1499 to modern day, Fontein has been a witness to changing economic landscapes on the island.  Despite facing challenges, diligent efforts have been made to maintain, the plantation’s patterns and interactions between nature and culture remain visible, contributing to Bonaire’s identity. 

Natural Value 

Orange fruits of the Strongbark tree. Photo credit: Marjolijn Lopes Cardozo

The area of Fontein contains three freshwater reservoirs, as well as scrubland and introduced fruit trees.  Since freshwater sources on the island are sparse, this area has been identified as an Important Bird and Biodiversity Area by BirdLife International. This area supports various populations of threatened and restricted range birds, such as the yellow-shouldered Amazon parrot (lora). Funding to purchase Fontein was made possible through a Nature and Environmental Policy Plan (NEPP) related project by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and Public Entity Bonaire. The goal of this project is to recreate this freshwater paradise for all of the islands’ residents (human and otherwise) to enjoy. 

Heritage 

The government’s acquisition marks a critical step in preserving Bonaire’s heritage. Fontein’s complex history, from indigenous habitation to colonial struggles and post-slavery challenges, reflects the broader Caribbean narrative. The plantation’s value lies in tangible remains—prehistoric paintings, Dutch archaeological remnants, and landscape structures—all witnesses to centuries of habitation. 

Looking Forwards 

The government’s investment in Fontein reaffirms its commitment to valuing and preserving Bonaire’s heritage. The acquisition ensures that this historic plantation remains a living testament to the island’s past, providing a unique space for reflection, education, and community engagement. 

DCNA 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results from several (scientific) projects but the projects themselves are not DCNA projects. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.   

 

 

De lokale overheid van Bonaire, gesteund door de Nederlandse regering in Den Haag, heeft onlangs de overname van de voormalige plantage Fontein aangekondigd. Met een aanzienlijke investering van 3,4 miljoen dollar wil de regering de natuurlijke en culturele betekenis van het gebied veiligstellen en blijvende publieke toegankelijkheid garanderen.

Historisch belang

Geelschouder amazone papegaai. Foto: Hans Smulders

De naam “Fontein” is een eerbetoon aan de zoetwaterbron die zijn oorsprong vindt in een reservoir onder het noordoostelijke deel van Bonaire. Deze zoetwaterbron was van oudsher cruciaal voor het eiland en zijn bewoners en dateert uit de tijd dat de inheemse Caquetio bevolking de regio bezette, dit blijkt uit de rotstekeningen die op het landgoed te vinden zijn.

De plantage, onderdeel van het plantagecomplex van Bonaire, heeft een innerlijke cultuurhistorische waarde. Vanaf de Spaanse overheersing in 1499 is Fontein getuige geweest van veranderende economische landschappen op het eiland. Ondanks de uitdagingen die er zijn, zijn er ijverige inspanningen geleverd om de patronen van de plantage en de interacties tussen natuur en cultuur zichtbaar te houden, wat bijdraagt aan de identiteit van Bonaire.

Natuurlijke waarde

Oranje fruit van de Watakeli boom. Foto: Marjolijn Lopes Cardozo

Het gebied van Fontein bevat drie zoetwaterreservoirs, evenals kreupelhout en geïntroduceerde fruitbomen. Omdat zoetwaterbronnen op het eiland schaars zijn, is dit gebied door BirdLife International aangemerkt als een belangrijk vogel- en biodiversiteitsgebied. Dit gebied herbergt verschillende populaties van bedreigde vogels en vogels met een beperkt verspreidingsgebied, zoals de geelschouder amazone papegaai (Lora). De financiering voor de aankoop van Fontein is mogelijk gemaakt via een Nature and Environmental Policy Plan (NEPP) gerelateerd project van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Openbaar Lichaam Bonaire. Het doel van dit project is om dit zoetwaterparadijs opnieuw te creëren zodat alle bewoners van het eiland (menselijk en anderszins) er van kunnen genieten.

Erfgoed

De overname door de overheid markeert een cruciale stap in het behoud van het erfgoed van Bonaire. De complexe geschiedenis van Fontein, van inheemse bewoning tot koloniale strijd en uitdagingen na de slavernij, weerspiegelt de Caribische geschiedenis. De waarde van de plantage ligt in tastbare overblijfselen zoals prehistorische schilderingen, Nederlandse archeologische overblijfselen en landschapsstructuren die allemaal getuigen van eeuwenlange bewoning.

Vooruitblik

De investering van de overheid in Fontein bevestigt opnieuw haar inzet voor het waarderen en behouden van het erfgoed van Bonaire. De aankoop zorgt ervoor dat deze historische plantage een levend bewijs blijft van het verleden van het eiland en biedt een unieke ruimte voor reflectie, educatie en betrokkenheid van de gemeenschap.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

Published in BioNews 69

Back to search results