Ecologie van het zeepaardje Hippocampus reidi (Sygnathidae) op het koraalrif van Bonaire (N.A.): habitatgebruik, reproductie en interspecifieke interacties

Student Report - University of Groningen

Ecology of the seahorse Hippocampus reidi (Sygnathidae) on the coral reef of Bonaire (N.A.): habitat use, reproduction and interspecific interactions

Zeepaardjes behoren bij de familie van de Sygnathidae, die voornamelijk in zeegrasvelden voorkomt. Enkele soorten worden ook op het koraalrif aangetroffen. In deperiode van augustus tot november 1992 werd een veldonderzoèk naar Hippocampus reidi op het koraalrif van Bonaire uitgevoerd. De nadruk van deze studie lag op mogelijke ecologische adaptaties aan het koraalrif. Onderzocht werd het habitatgebruik, de voortplantingsecologie en de interspecifieke interacties van H.reidi. De populutiedichtheid van H.reidi op het koraalrif blijkt veel geringer te zijn dan in zeegrasvelden. H.reidi vormt monogame paren, waarvan de mannetjes zeer plaatstrouw zijn en de vrouwtjes een grote home range hebben. Als houvast worden vooral gorgonen (Plexaurella grisea), en in mindere mate ook steenkoraal en sponzen, gebruikt. De vrouwtjes gebruiken een breed spectrum aan substraten en de mannetjes zijn sterk op een bepaald substraat gefixeerd. De algemene tendens dat kleinere individuen op geringere dieptes zitten dan hun langere soortgenoten wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een zonering van geschikt substraat op het rif. De reproductiecycli van de paren hebben een lengte van 12 dagen en verlopen niet synchroon ten opzichte van elkaar. De paring vindt op een vast tijdstip op de ochtend van de eerste cyclus-dag plaats, De jongen worden in de donkere periode van het etmaal geboren wanneer het predatierisico op het rif minimaal is. Ze zwemmen direct naar het wateropperviak. Juveniele H.reidi verspreiden zich waarschijnlijk in het pelagiaal, mogelijk geassocieerd aan drijvende substraten. Volwassen zeepaardjes zijn op het rif goed beschermt tegenover predatoren en lopen alleen gevaar als zij korte stukken zwemmen of tijdens de balts opvallende displays vertonen. De meeste aanvallen op adulte H.reidi gaan uit van juffervissen (Pomacentridae: voornamelijk Eupomacentrus planifrons), die hun territoria verdedigen. De aanvallen berokkenen H.reidi geen letsel en mogelijk profiteert H.reidi van het grote voedselaanbod in de algentuinen van de juffervissen.

 

Back to search results