Bonaire 2050, a nature inclusive vision put into numbers

Dutch below

A study by Wageningen University and Research set-up a series of design sessions, workshops and interviews to describe a vision for Bonaire in 2050. In this ‘nature inclusive vision’, measures to combat challenges for people in all sectors, also work to strengthen nature. How could such a future look like and how would this be different from current trends?  

Bonaire, one of the Dutch Caribbean islands, is facing major challenges including managing (mass) tourism and population growth, preventing high erosion rates caused by the constant grazing of free-roaming cattle, recharging fresh water into the soil, increasing the use of renewable energy, adapting to sea level rise and extreme weather events, halting biodiversity loss, and bending the unilateral dependency on tourism. In thirty years, Bonaire will inevitably look different. Current trends will only increase these challenges. What alternative could relieve the challenges and offer a better future for people and nature?

 

Crossroads

Two outlooks have been developed through a participatory process with key actors from various sectors. The outlooks are a result of a series of design sessions, interviews and workshops with local experts, decision makers and researchers, underpinned by scientific data and field observations. For one of the outlooks, current trends have been extrapolated into the future until 2050. For the other outlook, a vision for Bonaire in 2050 is portrayed, in which nature is interwoven into all sectors. This includes integrating nature inclusive measures, such as rooftop water harvesting, reforestation and greening gardens using indigenous species and growing local food. The researchers calculated how these measures would bend the curves of the projected current trends.

Photo Credit: MMBockstael Rubio

"These outlooks form a basis for dialogue, to stimulate positive change on Bonaire "

 

Current trends extrapolated

If the current trends continue, by 2050, the population on the island is double that of today. The numbers of cruise ship tourists have increased almost fivefold, and the built-up areas are expanded to accommodate for this. The energy demand has tripled, and the water demand has nearly doubled. Meanwhile access to freshwater is increasingly difficult and costly with the drier climate.

The free-roaming grazers continue to remove vegetation, which further dries-out the landscape. The ongoing expansion of the town makes it increasingly susceptible to flooding and land wash-off. The land becomes less and less fit for growing food and the dependency on off-island imports continues. This dependency makes the island susceptible to fluctuations in world trade and market prices. The shorelines are being built up further, forming a continuous wall of constructions, which in turn threatens the touristic appeal of the island.

 

The alternative

In a future in which island policies and cultural change stimulate a beneficial partnership for people and nature, the population on the island has stabilized. Urban expansion is restricted to current designated development contours. The number of cruise ship stop-overs has reduced, and the numbers of flight passengers and the population have levelled off, halting urban expansion. There is a clear shift to high-end (eco)tourism with family inns, boutique hotels and country retreats. Most energy is produced by wind-turbines. Households and business buildings are equipped to collect rainwater and solar energy from their rooftops. All energy collected is used over the urban electricity grid, and rural areas store energy on site with batteries. This strengthens the island’s energy self-sufficiency and reduces dependence on fuel imports. Water collected from rooftops and into cisterns is used for watering gardens. It therefore reduces the energy needed to desalinize for production of freshwater. Ponds are also incorporated into the public areas.

All these water capturing measures reduce freshwater and land wash-off, protecting the coral reefs from smothering and excessive nutrient enrichment. Natural watercourses are free from man-made obstructions and the zones around them are revegetated to decrease erosion and increase water absorption into the soil. Construction of new buildings make optimal use of prevailing wind direction, window blinds and shading by vegetation to create a comfortable indoor climate and limit the need for air-conditioning. For new construction projects, the natural vegetation is kept mostly intact; no full clearances take place before construction works begin. On kunukus, shade trees are planted as fence posts, so that grazers are contained rather than allowed to roam freely. Vegetable and fruit tree production has become more common with local entrepreneurs. Fresh local produce is sold to local restaurants, hotels and supermarkets. Vegetable waste is used as fodder for goats that are kept for meat in fenced ranches. In the valley of Rincon, a food forest is developed, which attracts eco-tourism and local activities. Communities and schools also grow food together in local gardens, stimulating the interest in own food production and farming.

"Imagination is critical to sustainable and just futures for life"

These outlooks represent a range of options of the direction the future might take and what can be done to steer one way or the other. They are the basis to engage people in exploring possible futures and their consequences for society. This takes off blindfolds to avoid moving unconsciously into future situations that would be harmful and undesirable. Putting numbers to the outlooks helps people envision a desirable future and how to reach it. These outlooks have been presented to Bonaire’s Island Council on November 15th 2022 and to the general public during the Nos Zjilea cultural event of November 26, 2022, where the work has been endorsed by the deputy Lieutenant Governor.

More information: https://www.dcbd.nl/sites/default/files/documents/VerweijEtAl%282022%29_Bonaire2050-aNatureInclusiveVision_flapmapIncluded.pdf 

 

 

 

 

Een studie van Wageningen Universiteit and Research presenteert haar resultaten van een reeks van ontwerpsessies, workshops en interviews die een visie voor Bonaire in 2050 beschrijven. In deze ‘natuurinclusieve visie’ werken maatregelen om uitdagingen voor mensen in alle sectoren te bestrijden ook om de natuur te versterken. Hoe zou zo een toekomst eruit kunnen zien en hoe zou deze verschillen van huidige trends?  

Bonaire, één van de Nederlands Caribische eilanden, staat voor grote uitdagingen, waaronder het beheren van (massa)toerisme en bevolkingsgroei, het voorkomen van hoge erosiepercentages veroorzaakt door het constante grazen van vrij rondlopend vee, het aanvullen van zoet water in de bodem, het vergroten van het gebruik van hernieuwbare energie, het aanpassen aan zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden, het stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het ombuigen van de eenzijdige afhankelijkheid van toerisme. Over dertig jaar ziet Bonaire er onvermijdelijk anders uit. Huidige trends zullen deze uitdagingen alleen maar vergroten. Welk alternatief kan de uitdagingen verlichten en een betere toekomst bieden voor mens en natuur? 

KRUISPUNT 

Photo credit: MMBockstael Rubio

Twee vooruitzichten zijn ontwikkeld door middel van een participatief proces met sleutelactoren uit verschillende sectoren. De vooruitzichten zijn het resultaat van een reeks ontwerpsessies, interviews en workshops met lokale experts, besluitvormers en onderzoekers, ondersteund door wetenschappelijke gegevens en veldwaarnemingen. Voor één van de vooruitzichten zijn de huidige trends doorgetrokken naar de toekomst tot 2050. Voor het andere vooruitzicht is een visie voor Bonaire in 2050 geschetst, waarin de natuur in alle sectoren is verweven. Dit omvat het integreren van natuurinclusieve maatregelen, zoals het opvangen van water op daken, het herbebossen en vergroenen van tuinen met behulp van inheemse soorten en het verbouwen van lokaal voedsel. De onderzoekers berekenden hoe deze maatregelen de curven van de verwachte huidige trends zouden buigen. 

"Deze vooruitzichten vormen een basis voor dialoog om een positieve verandering op Bonaire te stimuleren "

HUIDIGE TRENDS GEËXTRAPOLEERD 

Als de huidige trends zich voortzetten, is de bevolking op het eiland in 2050 twee keer zo groot als nu. Het aantal cruisetoeristen is bijna vervijfvoudigd en de bebouwde kom wordt hiervoor uitgebreid. De vraag naar energie is verdrievoudigd en de vraag naar water is bijna verdubbeld. Ondertussen wordt de toegang tot zoet water steeds moeilijker en kostbaarder met het drogere klimaat. De vrij rondlopende grazers blijven vegetatie verwijderen, waardoor het landschap verder uitdroogt. De voortdurende uitbreiding van de stad maakt het steeds vatbaarder voor overstromingen en het wegspoelen van land. Het land wordt steeds minder geschikt voor het verbouwen van voedsel en de afhankelijkheid van import van buiten het eiland blijft bestaan. Deze afhankelijkheid maakt het eiland gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel en marktprijzen. De kustlijnen worden verder opgebouwd en vormen een aaneengesloten muur van constructies, wat op zijn beurt de toeristische aantrekkingskracht van het eiland bedreigd.

 

HET ALTERNATIEF 

In een toekomst waarin eilandbeleid en culturele verandering een gunstig partnerschap voor mens en natuur stimuleren, heeft de bevolking op het eiland zich gestabiliseerd. Stadsuitbreiding beperkt zich tot de huidige aangewezen ontwikkelcontouren. Het aantal tussenstops van cruiseschepen is afgenomen en het aantal vliegtuigpassagiers en de bevolking is gestabiliseerd, waardoor stadsuitbreiding tot stilstand is gekomen. Er is een duidelijke verschuiving naar hoogwaardig (eco)toerisme met familieherbergen, boetiekhotels en buitenretraites. De meeste energie wordt opgewekt door windturbines. Huishoudens en bedrijfspanden zijn ingericht om regenwater en zonne-energie van daken op te vangen. Alle ingezamelde energie wordt gebruikt via het stedelijke elektriciteitsnet en rurale gebieden slaan energie ter plaatse op met batterijen. Dit versterkt de energieonafhankelijkheid van het eiland en vermindert de afhankelijkheid van geïmporteerde brandstoffen. Water dat van daken en in regenbakken wordt opgevangen, wordt gebruikt voor het besproeien van tuinen. Het vermindert daardoor de energie die nodig is om te ontzilten voor de productie van zoetwater. Vijvers zijn ook opgenomen in de openbare ruimten. 

"Verbeelding is cruciaal voor duurzame en eerlijke toekomsten voor het leven"

Al deze wateropvang maatregelen verminderen het wegspoelen van zoet water en land, waardoor de koraalriffen worden beschermd tegen verstikking en overmatige verrijking met voedingsstoffen. Natuurlijke waterlopen zijn vrij van door de mens veroorzaakte obstakels en de zones eromheen worden opnieuw begroeid om erosie te verminderen en de wateropname in de bodem te vergroten. Bij nieuwbouw wordt optimaal gebruik gemaakt van heersende windrichting, zonwering en beschaduwing door begroeiing om een ​​comfortabel binnenklimaat te creëren en de behoefte aan airconditioning te beperken. Bij nieuwbouwprojecten wordt de natuurlijke begroeiing grotendeels intact gehouden; er vinden geen volledige ontruimingen plaats voordat de bouwwerkzaamheden beginnen. Op kunuku’s worden schaduwbomen geplant als afrasteringspalen, zodat grazers worden vastgehouden in plaats van vrij rond te dwalen. De productie van groenten en fruitbomen is gebruikelijker geworden bij lokale ondernemers. Verse lokale producten worden verkocht aan lokale restaurants, hotels en supermarkten. Plantaardig afval wordt gebruikt als voer voor geiten die voor het vlees worden gehouden in omheinde boerderijen. In de vallei van Rincon wordt een voedselbos ontwikkeld, wat ecotoerisme en lokale activiteiten aantrekt. Gemeenschappen en scholen verbouwen samen ook voedsel in lokale tuinen, waardoor de interesse in eigen voedselproductie en landbouw wordt gestimuleerd. 

Deze vooruitzichten vertegenwoordigen een scala aan opties van de richting die de toekomst zou kunnen inslaan en wat er kan worden gedaan om de ene of de andere kant op te sturen.  

Ze vormen de basis om mensen te betrekken bij het verkennen van mogelijke toekomsten en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Hierdoor worden blinddoeken verwijderd om te voorkomen dat er onbewust in toekomstige situaties die schadelijk en ongewenst zouden zijn terechtgekomen wordt. Het toevoegen van cijfers aan de vooruitzichten helpt mensen zich voor te stellen hoe een wenselijke toekomst eruit ziet en hoe deze te bereiken is.  

Deze vooruitzichten zijn op 15 november 2022 gepresenteerd aan de Eilandsraad van Bonaire en aan het grote publiek tijdens het culturele evenement Nos Zjilea op 26 november 2022, waar het werk is goedgekeurd door de plaatsvervangend Gezaghebber. 

Meer infomatie: https://www.dcbd.nl/sites/default/files/documents/VerweijEtAl%282022%29_Bonaire2050-aNatureInclusiveVision_flapmapIncluded.pdf 

 

Published in BioNews 61

Back to search results