Openbaar Lichaam Bonaire

Beleidsnota cultuur Bonaire

Sinds 1993 is de algemene economische visie van Bonaire: groei met behoud van natuur en cultuur. Bij deze visie hoort een beleid gericht op het behouden van het unieke karakter van Bonaire en het ontwikkelen van een duurzame economie. De aanleiding voor deze Beleidsnota Cultuur is dat reeds geruime tijd de behoefte bestaat aan een Cultuurbeleid waarin de visie, missie, beleidsdoelen en de randvoorwaarden zijn vastgelegd. De urgentie voor een Kadernota Cultuurbeleid is om twee redenen toegenomen. Bonaire bevindt zich in het proces van staatkundige herstructurering, waardoor een nadere positiebepaling van Bonaire op het terrein van cultuur noodzakelijk is.

Naast de staatkundige herstructurering is een andere ontwikkeling die aandacht vraagt. Als gevolg van immigratie heeft zich een bevolkingsgroei afgespeeld waardoor de bevolking van Bonaire is gegroeid van 11.136 (1/1/2006) naar 13.389 (1/1/2010). Een bevolkingstoename dus van 17% in drie jaar (dit zijn de meest recente en officiele cijfers afkomstig van  het Centraal Bureau voor Statistiek). Indien deze stijgende trend zich voortzet zal de bevolking in 2025 uitgroeien tot ca 25.000 inwoners. Deze toename als gevolg van immigratie heeft consequenties voor de culturele ontwikkeling, het authentieke karakter en de identiteit van Bonaire.

De beleidsdoelen van het cultuurbeleid en speerpunten beschreven in dit document zijn:

 • behoud en beschermen van cultureel erfgoed
 • faciliteren en promotie van culturele en artistieke expressie
 • Bevordering cultuureducatie
 • Verbetering culturele documentatie en registratie
 • Stimulering van cultuur via de media
 • Bevordering cultuurtoerisme
 • Verbetering culturele infrastructuur
 • Bevordering culturele samenwerking            
Date
2010
Data type
Other resources
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire

Ruimtelijk OntwikkelingsPlan Bonaire

Het eilandsgebied Bonaire wil het ruimtelijk beleid voor de komende jaren vastleggen in een ruimtelijk ontwikkelingsplan. Er is behoefte aan een helder plan dat gebruikt kan worden als basis voor ruimtelijke keuzes. In dit ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt vastgelegd waarvoor, waar en hoe er de komende jaren gebouwd kan worden. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is een instrument, waaraan nieuwe ruimtelijke en functionele ontwikkelingen de komende jaren getoetst zullen worden. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is enerzijds een beleidsdocument en anderzijds een juridisch instrument. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan stuurt de ruimtelijke ontwikkelingen op Bonaire voor de komende jaren.

Bonaire heeft grote ruimtelijke kwaliteiten. De rijkdom van de onderwaternatuur en het bijzondere karakter van het landschap en de natuur zijn uniek. Kralendijk en Rincon zijn twee plaatsen met elk hun eigen waarden. Daarbij heeft Bonaire ook een eigen identiteit. Dit alles maakt Bonaire enig in zijn soort. Het doel van dit ruimtelijk ontwikkelingsplan is om deze kwaliteiten en deze identiteit vast te leggen en ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen deze waarden en kwaliteiten niet aantasten. Het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan is gebaseerd op de huidige situatie, maar biedt ruimte aan gewenste toekomstige ontwikkelingen. In deze zin is het ruimtelijk ontwikkelingsplan geen plan met beperkingen, maar biedt het ontwikkelingsmogelijkheden. Bonaire moet zich immers verder duurzaam kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor het eiland als geheel, maar ook voor elk individu. Het in dit plan vervatte ruimtelijk beleid is gericht op versterking van de ruimtelijke waarden en het bevorderen van de sociale cohesie. Het voorhanden hebben van een ruimtelijk ontwikkelingsplan is een essentiële voorwaarde voor het voeren van een goed ruimtelijk ordeningsbeleid en het tot stand brengen van een goede ruimtelijke ordening op Bonaire. De kwaliteiten en de identiteit van Bonaire en de inwoners van Bonaire hebben hier recht op.

Het ruimtelijk ontwikkelingsplan beslaat het grondgebied van Bonaire, Klein Bonaire en het Bonaire Marine Park. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan heeft dus betrekking op zowel het stedelijk als het landelijk gebied en op zowel land als water. Voor Klein Bonaire is eerder een ruimtelijk ontwikkelingsplan vastgesteld. Het onderhavige ruimtelijk ontwikkelingsplan neemt dit over en komt hiervoor in de plaats.

Please download the accompanying GIS maps here.

Date
2010
Data type
Other resources
Theme
Legislation
Geographic location
Bonaire

Natuurplan Bonaire 2020-2024

Dit natuurplan beschrijft op hoofdlijn het beleid voor het waarborgen, beschermen en verbeteren van de natuur op Bonaire. De daadwerkelijk uitvoering zal worden uitgewerkt in concrete plannen van aanpak per ambitie en of doel. Het natuurplan dat voor u ligt is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt het kader beschreven, waarom het OLB een natuurplan ontwikkelt. Vervolgens wordt de historie van natuurbeleid op Bonaire beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft een globaal overzicht van de status van de natuur op Bonaire en in hoofdstuk 5 worden de huidige bedreigingen weergegeven. Uiteindelijk toont hoofdstuk 6 de ambities en bijbehorende doelen die het OLB zichzelf stelt ten aanzien van het waarborgen, beschermen en behouden van de ontzettend belangrijke natuur op Bonaire. Als laatste wordt in hoofdstuk 7 inzichtelijk gemaakt dat de aanwezige middelen niet toereikend zijn om alle gewenste ambities te realiseren.

Date
2020
Data type
Other resources
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire

Aerial photographs Bonaire

Aerial photographs of Bonaire. The photographs are scanned from paper. Photographs are in their original obligue position and still need to be leveled and rectified. 

Please contact the DCBD administrator for access to the raw digital photographs

Date
1961
Data type
Raw data
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire

Ramsar sites map of Bonaire

Ramsar sites map of Bonaire (GIS) Status in 2021 with a 500 meter bufferzone. The protected RAMSAR sites on Bonaire are:

 • Washington Slagbaai
 • Klein Bonaire
 • Lac
 • Pekelmeer

'The Convention on Wetlands of International Importance, called the Ramsar Convention, is an intergovernmental treaty that provides the framework for national action and international cooperation for the conservation and wise use of wetlands and their resources. The Ramsar Convention is the oldest of the modern global intergovernmental environmental agreements. See also detailed information convention description and RSIS RAMSAR viewer. The convention was approved in 1971 in the Iranian city of Ramsar and entered into force in 1975.

The Netherlands is a Ramsar party since 1980. The convention adopts a broad definition of wetlands, ranging from lakes and rivers to underground aquifers and man-made wetlands, such as fish ponds, paddy fields and salt pans. The mission of the Ramsar Convention is the conservation and wise use of all wetlands through local, regional and national actions and international cooperation, as a contribution to achieving sustainable development in the world. The contracting parties commit themselves to the three pillars of the treaty: 1. working on the 'wise use' of all their wetlands; 2. designate and effectively manage 'Wetlands of International Importance', the so-called Ramsar Sites; 3. international cooperation on transboundary wetlands, shared wetland systems and species.

The Ramsar sites of Bonaire were extended with a 500 m bufferzone in 2021, while two sites were merged (https://www.ramsar.org/news/the-netherlands-extends-its-protected-wetlands-on-bonaire), resulting in four RAMSAR sites:

 

 

Date
2021
Data type
Maps and Charts
Theme
Governance
Legislation
Tags
Geographic location
Bonaire
Image