Jasper Raijmakers

New Research on Mangrove Restoration for Bonaire

Nederlands below.

 

Since 2020, the Mangrove Maniacs have planted over 1500 mangroves along the southwest coast of Bonaire. A new collaborative project with Van Hall Larenstein University of Applied Sciences monitored and mapped these newly planted mangroves. A healthy fringing mangrove forest will provide new habitat, nursery, and foraging grounds as well as a vital line of coastal defense for the southern wetlands.

 

Red mangrove. Photo credit: Jasper Raijmakers

IMPORTANCE OF MANGROVES

Worldwide, mangroves become more important each day due to the threats of climate change and sea level rising. Unfortunately, Bonaire is no exception to these threats. Mangroves provide multiple ecosystem goods and services (EGS). One of the main EGS is coastal protection due to their ability to attenuate waves, prevent erosion and increase sedimentation. Furthermore, they are important for their ability to store blue carbon, which is carbon stored in coastal and marine ecosystems. Mangroves sequestrate and store more carbon per unit area than tropical rainforests due to their woody prop roots and dense above and belowground biomass. Also, they have a high biodiversity, serve as a fish and bird nursery, and provide opportunities for ecotourism.

 

RESEARCH

Recently, Jasper Raijmakers, an undergraduate from the International Forest and Nature Management program of Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, worked with the Mangrove Maniacs to map and monitor the planting sites along the southwest coast, as well as compare and evaluate two mangrove restoration techniques. For all large planting sites, the numbers of alive, dead and tagged red and black mangrove outplants were counted in a grid and presented in a heat map (an example can be seen below).

To compliment the maps, the success rate of the standard outplanting mangrove restoration technique was compared against the thesis work of student Shamyi Lanjouw, a WUR MSc Forest and Nature Conservation student, who was conducting her thesis on mangrove restoration with the use of BESE-elements®. BESE-elements® are biodegradable 3D structures that offer structural stability for intertidal vegetation. Interestingly, using both techniques found high survival rates and statistically speaking there was no significant difference between the relative growth rates between the two methods. The implications of this show that, in this particular case, investing in additional restoration material is not more effective than using traditional methods.

 

IMPACT ON FUTURE

These maps will be a vital management tool for mangrove restoration in the future. Using these maps, land area managers can quickly access an overview of the large planting sites, as well as have information needed to support monitoring of the outplants, track the project’s progress, as well as aid in identifying future planting sites. In addition, these maps will provide helpful visuals for publications and social media of the Mangrove Maniacs. A healthy fringing mangrove forest will provide the first line of coastal defense along the southern wetlands. Buffering against rising sea levels, worsening storms and erosion, these mangroves will protect the fragile salt pans and lakes located throughout the south. Furthermore, by providing a physical buffer between land and sea, this will also help mitigate human pressure along the south, also serving to protect the iconic nearshore coral reefs within this area.

Example heat map for Red Slave outplanting site.

 

For more information you can find the full reports of Jasper Raijmakers and Shamyi Lanjouw using the links below.

Lanjouw, S. 2022. Testing a biodegradable engineering product for mangrove restoration along a high wave-energy coastline. Wageningen University and Research. Thesis Report.

Raijmakers, J.R. 2022. Map mangrove planting sites and compare and evaluate mangrove restoration techniques. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences. Thesis Report.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuw onderzoek naar mangroverestauratie voor Bonaire

Sinds 2020 hebben de Mangrove Maniacs meer dan 1500 mangroven geplant langs de zuidwestkust van Bonaire. In een nieuw samenwerkingsproject met Hogeschool Van Hall Larenstein zijn deze nieuw aangeplante mangroven gemonitord en in kaart gebracht. Een gezond mangrovebos aan de zuidwestkust zal nieuwe leefgebieden, kraamkamers en foerageergebieden creëren. Net zoals een vitale kustverdedigingslinie voor de zuidelijke wetlands.

BELANG VAN MANGROVEN

Wereldwijd worden mangroven elke dag belangrijker door de dreigingen veroorzaakt door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Helaas is Bonaire geen uitzondering op deze bedreigingen. Mangroven leveren meerdere diensten. Een van de belangrijkste dienst is kustbescherming doordat ze golven dempen, erosie voorkomen en sedimentatie vergroten. Bovendien zijn ze belangrijk voor het vastleggen van CO2. Mangroven leggen meer CO2 vast dan tropische regenwouden vanwege hun houtachtige luchtwortels en dichte boven- en ondergrondse biomassa. Ze hebben een hoge biodiversiteit, dienen als broedplaats voor vogels en habitat voor juveniele vissen. Ook bieden ze kansen voor ecotoerisme.

 

ONDERZOEK

Onlangs heeft Jasper Raijmakers, een student van de opleiding Internationaal Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein, samen met de Mangrove Maniacs gewerkt aan het in kaart brengen en monitoren van de mangroven langs de zuidwestkust, en het vergelijken en evalueren van twee mangroverestauratie technieken. Voor alle grote aanplantgebieden werden de aantallen levende, dode en gemonitorde rode en zwarte mangroven geteld in een raster en weergegeven in een hittekaart.

Als aanvulling op de kaarten werd het succespercentage van de standaard uitplantingstechniek voor mangroveherstel vergeleken met de scriptie van student Shamyi Lanjouw, een WUR MSc-student Bos- en natuurbescherming, die haar scriptie uitvoerde over mangroveherstel met behulp van BESE-elementen®. BESE-elementen® zijn biologisch afbreekbare 3D-structuren die structurele stabiliteit bieden voor inter-getijdenvegetatie. Bij beide technieken werden hoge overlevingspercentages gevonden. Statistisch gezien was er geen significant verschil tussen de relatieve groeisnelheden tussen de twee methoden. Dus in dit specifieke geval investeren in aanvullend restauratiemateriaal is niet effectiever dan het gebruik van traditionele methoden.

 

IMPACT OP DE TOEKOMST

Deze kaarten zullen in de toekomst een essentieel beheersinstrument zijn voor het herstel van mangroven. Met behulp van deze kaarten hebben beheerders snel toegang tot een overzicht van de grote aanplantgebieden, evenals informatie die nodig is om het monitoren van de mangroven te ondersteunen, de voortgang van het project te volgen en te helpen bij het identificeren van toekomstige aanplantgebieden. Bovendien zullen deze kaarten nuttige beelden bieden voor publicaties en sociale media van de Mangrove Maniacs. Een gezond mangrovebos langs de zuidwestkust zal de eerste kustverdedigingslinie vormen langs de zuidelijke wetlands. Deze mangroven bufferen tegen stijgende zeespiegels, extremere stormen en erosie. Hierdoor zullen de kwetsbare zoutpannen en meren in het zuiden worden beschermd. Deze fysieke buffer zal ook dienen als bescherming van de iconische koraalriffen in dit gebied.

Voor meer informatie kunt u de volledige scripties van Jasper Raijmakers en Shamyi Lanjouw vinden via onderstaande links.

Lanjouw, S. 2022. Testing a biodegradable engineering product for mangrove restoration along a high wave-energy coastline. Wageningen University and Research. Thesis Report.

Raijmakers, J.R. 2022. Map mangrove planting sites and compare and evaluate mangrove restoration techniques. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences. Thesis Report.

 

 

Published in BioNews 55.

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire