DCNA

Innovative Techniques could be key for Sea Urchin Recovery

Nederlands below.

Researchers from Van Hall Larenstein, Wageningen University and Wageningen Marine Research have developed a new approach to assist Diadema sea urchins’ natural recovery.  In collaboration with the Saba Conservation Foundation, researchers provided additional substrate for settlement on the reef, increasing sea urchin recruitment and thereby demonstrating the importance of suitable settlement substrate for recovery processes.

Diadema antillarum
Photo credit: Alwin Hylkema

Deterioration of Caribbean coral reefs begun in the 1970s when diseases devastated the most important reef building corals in the region.  These issues were then accelerated, when the most abundant herbivore, the long-spined sea urchins (Diadema antillarum), suffered massive die offs in the 1980s. Within days after the Diadema die-off, macroalgae started to dominate Caribbean coral reefs.  This shift from coral dominated to macroalgae dominated reefs have had devastating effects on the biodiversity and overall reef health.

Assisted Natural Recovery

Natural recovery of the long-spined sea urchin has been slow.  A new method for sea urchin restoration, coined Assisted Natural Recovery (ANR), employs similar techniques as those used in terrestrial reforestation. The concept is centered around the idea that by removing barriers to natural recovery, succession can be accelerated. Earlier studies suggested that recovery of Diadema sea urchins might be limited by a lack of suitable settlement substrate for their larvae. With the reefs overgrown with algae, clean substrate with a fresh biofilm, which is thought to be the main cue for settlement, is lacking.

Photo credit: Alwin Hylkema

Bio Ball Streamers

With ANR the researchers provided new settlement substrate in the form of streamers attached to the reef.  In total, nine streamers, made up of 30 bio ball tied on fishing line, were attached to the reef.  Bio balls are normally used in aquarium filters and have a large surface area. A previous study, conducted in the same project, showed that this material is very effective to monitor sea urchin settlement. These streamers provided areas for sea urchin larvae to settle, protecting them until they grew large enough to migrate to the reef. In April 2021, six patch reefs were selected off the coast of Saba, of which 3 were provided with bio ball streamers and 3 were left untouched and served as control.

At the end of the study, it was demonstrated that reefs with bio ball streamers had significantly higher Diadema urchin recruit densities than those without, highlighting the importance of settlement substrate in natural recovery.  Unfortunately, the improved recruitment rate did not equate to a recovered population.  The recruits rarely grew larger than 20mm, suggesting that predation on recruits is also limiting natural recovery.  Once a recruit becomes larger than 5mm they outgrow the bio ball and need to move to the reef, where they are vulnerable to predation.

Implications

Photo credit: Alwin Hylkema

With the latest news of massive Diadema die offs, park authority managers are desperately looking for ways to protect the future of sea urchin populations in the region.  The new approach of ANR might be one of the ways to assist Diadema sea urchin recovery in the future. Researchers from the RAAK PRO Diadema project are now working on optimization of the method. However, future recovery of this sea urchin species will mostly be dependent on the scale and lethality of a new die-off that is currently happening in the Caribbean. Already accounts of these die-offs have been recorded on Saba, St. Eustatius, St. Maarten and Curacao.  Threatened reefs are struggling to combat the spread of macroalgae, and the continued loss of a herbivores would only exacerbate these issues.

You can help authorities track sea urchin health in the Caribbean by adding your observations of healthy, sick or dead urchins by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/).  To read more about the latest in sea urchin recovery methods, you can find the full article on the DCBD using the link below or follow along with the RAAK PRO Diadema project online.

 

 

Figure 2: (A) Patch reef (no. 4) with streamers on which the transect tape is removed after monitoring. (B) Streamer with buoy and (c) close-up of the bio balls

 

 

 

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Innovatieve Technieken kunnen de sleutel zijn voor het herstel van de Diadema zee-egels

Onderzoekers van de Van Hall Larenstein Hoge School, Universiteit van Wageningen en het Wageningen Marien Onderzoek hebben een nieuwe ingang ontwikkeld tot de hulpverlening naar het natuurlijk herstel van de Diadema zee-egels. In samenwerking met de Saba Conservation Foundation, hebben de onderzoekers een nieuw aanvullend substraat gevonden voor vestiging op het koraal, waarbij de rekrutering van zee-egels toegenomen is en daarmee het belang van geschikt vestigingsondergrond voor de herstelprocessen hebben aangetoond.

De verslechtering van de Caribische koraalriffen begon in de jaren zeventig toen ziektes de belangrijkste rif opbouwende koralen in de regio hebben verwoest. Deze problemen werden vervolgens versneld, toen de meest voorkomende herbivoor, de Diadema zee-egels, in de jaren tachtig massaal begon af te sterven. Binnen enkele dagen na het afsterven van de Diadema, begonnen macroalgen te domineren op de Caribische substraatkoraalriffen. Deze verschuiving van door koraal gedomineerde naar door macroalgen gedomineerde riffen heeft verwoestende gevolgen gehad voor de biodiversiteit en de algehele gezondheid van het rif.

Assisted Natural Recovery

Het natuurlijke herstel van de Diadema zee-egel is traag verlopen. Een nieuwe methode voor hulpverlenend herstel van de zee-egels, genaamd Assisted Natural Recovery (ANR), gebruikt vergelijkbare technieken als bij herbebossing op het land. Het concept is gecentreerd rond het idee dat door het wegnemen van barrières voor natuurlijk herstel, de opvolging kan worden versneld. Eerdere studies suggereerden dat het herstel van Diadema-zee-egels mogelijk wordt beperkt door een gebrek aan geschikt vestigingsondergrond voor hun larven. Doordat de riffen begroeid met algen is, ontbreekt er een schoon ondergrond met verse biofilm, waarvan wordt aangenomen dat dit de sleutel is voor nieuwe vestiging.

Photo credit: Alwin Hylkema

Bio Ball Wimpels

Met ANR methode hebben de onderzoekers een nieuw vestigingsondergrond aangebracht in de vorm van wimpels die aan het rif waren bevestigd. In totaal werden negen wimpels, bestaande uit 30 bioballen vastgebonden aan een vislijn, aan het rif bevestigd. Bioballen worden normaal gesproken gebruikt in aquariumfilters en hebben een groot oppervlak. Een eerdere studie, uitgevoerd in hetzelfde project, toonde aan dat dit materiaal zeer effectief is om de vestiging van zee-egels te volgen. Deze wimpels boden gebieden aan voor de zee-egellarven om zich vast te hechten en beschermden ze totdat ze groot genoeg waren om naar het rif te migreren. In april 2021 zijn voor de kust van Saba zes gebieden met herstelriffen geselecteerd, waarvan er 3 zijn voorzien van bioball wimpels en 3 onaangeroerd zijn gelaten en als controle hebben gediend.

Aan het einde van de studie werd aangetoond dat riffen met bioball wimpels aanzienlijk hogere rekruteringsdichtheden van Diadema-egels hadden dan die zonder, wat het belang van een nederzettingsondergrond voor natuurlijk herstel benadrukte. Helaas kwam de verbeterde rekruteringsgraad niet overeen met een herstelde populatie. De rekruten werden zelden groter dan 20 mm, wat suggereert dat predatie op rekruten ook het natuurlijke herstel beperkt. Zodra een rekruut groter wordt dan 5 mm, ontgroeien ze de biobal en moeten ze naar het rif gaan, waar ze kwetsbaar zijn voor predatie.

Photo credit: Alwin Hylkema

Implicaties

Met het laatste nieuws over massale Diadema-sterfte, zijn beheerders van parkorganisaties wanhopig op zoek naar manieren om de toekomst van zee-egelpopulaties in de regio te beschermen. De nieuwe aanpak van ANR kan in de toekomst een van de manieren zijn om Diadema-zee-egels te helpen herstellen. Onderzoekers van het RAAK PRO Diadema-project werken nu aan een optimalisatie van de methode. Toekomstig herstel van deze zee-egelsoort zal echter grotendeels afhangen van de omvang en het sterftecijfer van de nieuwe sterfgevallen dat momenteel in het Caribisch gebied voorkomen. Op Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Curaçao zijn al verslagen van deze sterfgevallen geregistreerd. Bedreigde riffen worstelen om de verspreiding van de macroalgen tegen te gaan, en het aanhoudende verlies van herbivoren zou deze problemen alleen maar verergeren.

U kunt autoriteiten helpen de gezondheid van zee-egels in het Caribisch gebied te volgen door uw observaties van gezonde, zieke of dode zee-egels toe te voegen door de AGRRA-website te bezoeken (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/). Om meer te lezen over de nieuwste methoden voor het herstel van de Diadema zee-egels, kunt u het volledige artikel over de DCBD vinden via de onderstaande link of het RAAK PRO Diadema-project online volgen.

Figuur 2 (A) Herstel rif (nr. 4) met wimpels waar de transactie tape is verwijderd na het monitoringsproces. (B) wimpel met boei en (C) Close-up van bioballen.

 

 

 

More info in the Dutch Caribbean Biodiversity Database

 

 

 

 

Published in BioNews 56.

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Saba
Saba bank
Author

BioNews 56

BioNews is a newsletter produced by the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) which focuses on science and conservation in the Dutch Caribbean. BioNews provides regular updates on science and nature projects as well as overviews of on-going research and monitoring efforts, long term projects, recent reports and publications.

In BioNews 56 you will find articles on:

 

You will also find up to date overviews of:

You can sign-up here or send an email to research@DCNAnature.org and we will be happy to add you to our mailing list.

For previous versions, please check the BioNews archive

*This newsletter was published by DCNA and funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Tags
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Long-spined sea urchins: not trouble but in trouble

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below

 

Since February 2022 there have been reports of Long-spined sea urchin (Diadema) die off from a number of islands in the Caribbean, including St. Eustatius, St. Maarten, Saba and Curaçao.  Marine Protected Area authorities within the Dutch Caribbean region are concerned these events could be echoing the massive die-off  of sea urchins that occurred in the 1980s which almost completely wiped out the Caribbean long-spined sea urchin populations. A new edition of the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) free digital newsletter Bionews draws attention to the current state of the die-off, what is being done to restore these populations and what you can do to help.

IMPORTANCE FOR CORAL REEFS

Long-spined sea urchins play a critical role in maintaining healthy coral reefs, which are essential for coastal protection and a crucial source of income for people in the Dutch Caribbean as they are a magnet for tourism. Long-spined sea urchins help sustain the delicate balance within the reef by grazing on algae, an overabundance of which can damage coral.

CARIBBEAN-WIDE DISEASE

Photo credit: Alwin Hylkema

In the mid-1980s, a disease swept through the Caribbean wiping out nearly the entire sea urchin population. In mid-February 2022, reports started emerging about new extensive die-off events in the Caribbean region. Reports from within the Dutch Caribbean first came in on March 14th from the island of St. Eustatius.  Follow on reports from the remaining Dutch leeward islands of Saba and St. Maarten soon followed.  In Curaçao, the first sightings of diseased sea urchins were reported in early June.  Two weeks later, more than 90% of the surveyed populations had disappeared.

 

 

DIADEMA WORKSHOP

In April, DCNA, together with the  University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL), hosted a Diadema Restoration Workshop. This workshop gave researchers and park authority managers a comprehensive view of the overall situation of the Diadema sea urchin in the Caribbean, including the current die-off events and restoration techniques.

YOU CAN HELP

Citizens and tourists can also help track sea urchin health in the Caribbean by adding their observations of healthy, sick or dead urchins. These reports will help park authority managers to determine the causes and work on restoration approaches. You can report your sightings by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) or contact your local Park Management Organization.

Other advice to prevent spreading the disease:

  • Wash dive gear in lots of fresh water and let sun-dry
  • Dive on uninfected sites before (known) infected sites
  • Do not step on them or (re)move them: Alive or dead

Photo source: Alwin Hylkema

 

LEARN MORE

Learn more about current state, what is being done to restore these populations and what you can do to help by reading DCNA’s latest edition of its free digital newsletter Bionews available at https://dcnanature.org/news/.

DCNA’s newsletter BioNews is kindly funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) and DCNA’s activities by the Dutch Postcode Lottery.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Diadema zee-egels: geen problemen, maar in de problemen

Sinds februari 2022 zijn er berichten over het afsterven van de zee-egels (Diadema Antillarum) op een aantal eilanden in het Caribisch gebied, waaronder St. Eustatius, St. Maarten, Saba en Curaçao. De autoriteiten van beschermde zeegebieden binnen het Nederlands Caribisch gebied zijn bezorgd dat deze gebeurtenissen een weerspiegeling kunnen zijn van de massale afsterving van zee-egels die plaatsvond in de jaren tachtig waardoor de populaties van de Diadema zee-egels in het Caribisch gebied bijna volledig werden weggevaagd. Een nieuwe editie van Bionews, de gratis digitale nieuwsbrief van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), biedt aandacht aan de huidige stand van de afsterving, wat er wordt gedaan om de populaties te herstellen en wat u kunt doen om te helpen.

BELANG VOOR KORAALRIFFEN

Diadema zee-egels spelen een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde koraalriffen, welke essentieel zijn voor kustbescherming en een cruciale inkomstenbron voor mensen in het Nederlands Caribisch gebied, doordat ze een magneet zijn voor toeristen. Diadema zee-egels helpen de delicate balans binnen het rif in stand te houden door te grazen op algen, waarvan een overvloed het koraal kan beschadigen.

CARIBISCH-BREDE ZIEKTE

Foto: Alwin Hylkema

Halverwege de jaren tachtig van de 19e eeuw raasde een ziekte door het Caribisch gebied die bijna de hele zee-egelpopulatie vernietigde. Medio februari 2022 kwamen er meldingen over nieuwe omvangrijke sterfgevallen in het Caribisch gebied. Meldingen uit Nederlands Caribisch gebied kwamen voor het eerst binnen op 14 maart vanaf het eiland St. Eustatius. Vervolgberichten van de overige Nederlandse benedenwindse eilanden Saba en St. Maarten volgden snel. Op Curaçao werden begin juni de eerste waarnemingen van zieke zee-egels gemeld. Twee weken later was meer dan 90% van de onderzochte populaties verdwenen.

 

DIADEMA WORKSHOP

In april organiseerde DCNA, samen met de  University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL), een Diadema Restauratie Workshop. Deze workshop gaf onderzoekers en parkbeheer managers een uitgebreid beeld van de algehele situatie van de Diadema zee-egel in het Caribisch gebied, inclusief informatie over de huidige afstervingsgebeurtenissen en restauratietechnieken.

U KUNT HELPEN

Burgers en toeristen kunnen ook helpen de gezondheid van zee-egels in het Caribisch gebied te traceren door hun observaties van gezonde, zieke of dode zee-egels te rapporteren. Deze rapporten helpen parkbeheerders en onderzoekers om de oorzaken te bepalen en te werken aan herstelbenaderingen. U kunt uw waarnemingen melden door de AGRRA-website te bezoeken (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) of door contact op te nemen met uw plaatselijke parkbeheerorganisatie.

Ander advies om verspreiding van de ziekte te voorkomen:

– Was duikuitrusting in veel zoet water en laat het in de zon drogen

– Duik op niet-geïnfecteerde plekken voordat u duikt op (bekende) geïnfecteerde plekken

– Stap er niet op en verplaats of verwijder ze niet: levend of dood

 

Foto: Alwin Hylkema

LEER MEER

Leer meer over de huidige staat van populaties, wat er wordt gedaan om deze populaties te herstellen en wat u kunt doen om te helpen, door DCNA’s nieuwste editie van diens gratis digitale nieuwsbrief Bionews te lezen, beschikbaar op https://dcnanature.org/news/

DCNA’s nieuwsbrief BioNews wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de activiteiten van DCNA worden mede mogelijk door de Nationale Postcode Loterij.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Bushi di lama spina largo: no ta duna problema, pero ta den problema

Desde februari 2022 tabatin informacion di extincion di bushi di lama di spina largo (Diadema) den varios isla di Caribe, incluyendo St. Eustatius, St. Maarten, Saba y Corsou. Autoridad di Area Protegi Marino di Caribe Hulandes ta preocupa cu e eventonan aki por refleha morto masivo di bushi di lama cu a tuma luga den e decada di 1980 y cu a caba casi por completo cu e poblacionnan di bushi di lama di spina largo di Caribe. Un  edicion nobo di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) boletin digital gratis Bionews a hala atencion na e estado actual di extincion, loke ta haciendo pa restaura e poblacionnan aki y loke abo por haci pa yuda.

Importancia pa rif di coral

Bushi di lama di spina largo ta hunga un papel fundamental den mantene rif di coral saludabel, loke ta esencial pa proteccion di costa y un fuente di ingreso crucial pa e hendenan den Caribe Hulandes, ya cu nan ta un magnet pa turismo. Bushi di lama di spina largo ta yuda mantene e ekilibrio delicado dentro di rif door di come e alganan, di cua su sobreabundancia por daña e coralnan.

Enfermedad den henter Caribe

Foto: Alwin Hylkema

Memey di decada di 1980 un enfermedad a extende su mes pa Caribe y a caba cu casi henter e poblacion di bushi di lama. Memey di febrero di 2022, a cuminsa core informacion tocante evento nobo di  extincion masivo den region Caribe. E informenan desde Caribe Hulandes a yega pa prome biaha dia 14 di maart desde e isla di Sint Eustatius. Lihe a sigui e informacionnan di sobra islanan Hulandes di bou di biento di Saba y St. Maarten. Na Corsou e prome casonan di bushi di lama malo a keda raporta den cuminsamento di luna di juni. Dos siman despues mas di 90% di e populacion contempla a disparce.

Tayer di diadema

Den luna di abril, DCNA, hunto cu University of Applied Sciences Van Hall Larenstein (VHL) a organisa un tayer di restauracion di Diadema. E tayer aki a brinda e investigadonan y manager di autoridad di parke un vision integral di e situacion general di bushi di lama Diadema den Caribe, incluyendo e eventonan actual di extincion y  tecnica di restauracion.

Bo por yuda

Ciudadanonan y turistanan tambe por yuda rastrea salud di bushi di lama den Caribe agregando su observacionnan di bushi di lama sano, malo of morto. E informenan ta yuda e managernan di autoridad di parke determinar e causanan y traha riba acercamento di restauracion. Por informa loke bo mira bishitando e sitio web di AGRRA (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) of door di tuma contacto cu bo Organisacion di Maneho di Parke local.

Otro conseho pa evita plama e enfermedad:

– Laba e ekipo di buceo den hopi awa dushi y lag’e seca den solo.

– Sambuya na luga limpi no infecta prome cu na sitio infecta (conoci)

– No trapa riba nan ni (re)move nan: Bibo of morto

 

Foto: Alwin Hylkema

Haya sa mas

Pa obtene mas informacion tocante e estado actual, loke ta haciendo pa restaura e poblacionnan aki y loke por haci pa yuda, lesa e ultima edicion di DCNA di su boletin digital grats Bionews disponibel den https://dcnanature.org/news/.

E boletin BioNews di DCNA ta amablemente financia pa Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad Alimentario (LNV) y e actividadnan di DCNA pa Loteria di Codigo Postal Hulandes.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Seapel spiña largu: no ta problema pero den problema

For di febrüari 2022 tin reportahenan ta drenta di murimentu di seapel spiña largu òf seapel pretu (Diadema) na un grupo di isla den Karibe, inkluso Statia, St. Maarten, Saba i Kòrsou.  Organisashonnan responsabel pa áreanan marino protehá denter di e region di Karibe hulandes ta preokupá ku e eventonan akí por ta un ripitishon di e murimentu masivo di seapel ku a tuma lugá den añanan 1980 i ku a hera kaba ku e populashon di seapel di Karibe. Un edishon nobo di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) su boletin di informe digital i grátis Bionews ta pone atenshon na e aktual proseso di murimentu, kiko ta hasiendo pa restorá e populashonnan akí i kiko abo por hasi pa duna asistensia.

 

Importansia pa ref di koral

Seapel pretu tin un papel importante den mantenshon saludabel di ref di koral, ku ta esensial pa protekshon di kosta i un fuente di entrada krusial pa hende den Karibe Hulandes komo ku nan ta un atrakshon pa turismo. Seapel spiña largu ta yuda mantené e balansa delikado denter di e ref dor ku nan ta kome alga, ku ora esaki ta den abundansia grandi ta hasi daño na koral.

 

Malesa rònt region di Karibe

Foto: Alwin Hylkema

Medio di añanan 1980 un malesa a skeiru rònt di region di Karibe, kabando ku kasi hinter e populashon di seapel. Medio febrüari 2022, tin reportahenan a kuminsá drenta tokante kasonan ekstensivo di murimentu di seapel den region di Karibe. Di Karibe Hulandes e promé reportahenan a drenta riba 14 di mart for di e isla di Statia. Seguidamente pronto reportahenan di e otro islanan di Islariba, Saba ku St. Maarten a drenta. Na Kòrsou, a reportá e promé opservashonnan di seapel malu a drenta na kuminsamentu di yüni. Dos siman despues mas ku 90% di e populashonnan ku tabata bou di investigashon a disparsé.

 

Tayer di Diadema

Na aprel, DCNA a tene huntu ku Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), un tayer di Restorashon di Diadema (Seapel pretu). E tayer akí a duna investigadónan i managernan di parkenan marino un bista amplio di e situashon ku e seapel pretu ta den pa e region di Karibe, inkluso e eventonan aktual di murimentu i téknikanan di restorashon.

 

Abo por yuda

Siudadanonan i turistanan tambe por yuda registrá salubridat di seapel den Karibe dor di manda nan opservashonnan di seapel saludabel, malu òf morto. E reportahenan akí lo yuda managernan di parkenan marino determiná e kousanan i traha riba intentonan di restorashon. Bo por registrá bo opservashonnan dor di bishita e wèpsait di AGRRA (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/) òf dor di tuma kontakto ku bo Organisashon di Maneho di Parke lokal.

Otro konsehonan pa prevení plamamentu di e malesa:

  • Laba ekipo di sambuyá ku hopi awa dushi i laga nan seka na solo
  • Sambuyá na sitionan ku no ta infektá promé ku bai sitionan (indiká komo) infektá
  • No trapa riba nan òf kita nan for di kaminda nan ta, bibu òf morto

Foto: Alwin Hylkema

Mas informashon

Tuma mas informashon tokante e situashon aktual, kiko ta hasiendo pa restorá e populashonnan i kiko abo por hasi pa yuda, dor di lesa e último edishon di DCNA su boletin di informe digital grátis Bionews disponibel na https://dcnanature.org/news/.

DCNA su boletin di notisia BioNews ta supsidiá generosamente pa e Ministerio hulandes di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV) i e aktividatnan di DCNA ta supsidiá pa De Postcode Loterij.

 

 

 

Published in BioNews 55.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Grant from the European Union to enhance nature protection and sustainable tourism

Nederlands and Papiamentu below.

Lac Bay is a unique tourism hot spot which boasts a wide array of habitats from fringing coral reefs to expansive seagrass meadows to the largest mangrove forest in the Dutch Caribbean.  This area is the setting for a number of new activities to restore critical marine habitats under a project implemented by the Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire) with funding from RESEMBID of €792,480.

The agreement to fund the project was signed by STINAPA Bonaire and the Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme (RESEMBID) on Monday 13th June 2022.

RESEMBID is funded by the European Union and implemented by Expertise France – the development cooperation agency of the Government of France. It supports sustainable human development efforts in 12 Caribbean Overseas Countries and Territories (OCTs) – Aruba, Anguilla, Bonaire, British Virgin Islands, the Cayman Islands, Curaçao, Montserrat, Saba, Sint Eustatius, Saint Barthélemy, Sint Maarten and Turks and Caicos.

“Lac Bay is a critically important ecosystem. It is a refuge for migratory birds, functions as a nursery for fish and turtles, and is a major tourist attraction on the island,” said Judith Raming, the Manager of the Bonaire National Marine Park. Under the Project the institutional capacity of the Park’s staff will be strengthened. “With the support of RESEMBID, our marine park rangers will be able to better enforce environmental legislation. Our team is looking forward to working towards a more sustainable future for Lac!” said Raming.

The project titled ‘‘Realizing a Blue Economy on Bonaire: Restoring Marine Biodiversity and Promoting Sustainable Recreation in Lac Bay” has five main goals: to restore critical marine habitats, to promote sustainable recreation, to enforce environmental regulations, to monitor water quality, and to ensure sustainable financing.

Photo source: Reef Renewal Foundation Bonaire

“We are very excited to collaborate with STINAPA on this important large-scale project, including a variety of integrated restoration activities for the unique and complex Lac habitat” said Francesca Virdis, Chief Operations Officer of the Reef Renewal Foundation Bonaire. “Communication and stakeholders’ engagement will be key to succeed and ultimately ensure that nature and community will both benefit in the long term.”

Fabian Mckinnon, Programme Director at RESEMBID said, “It is almost serendipitous that RESEMBID’s agreement with STINAPA was finalized mere days after this year’s World Oceans Day, the theme of which was Revitalization: Collective Action for the Ocean. The work that STINAPA will undertake to restore these critical marine habitats is a phenomenal example of this collective action. RESEMBID is truly thrilled to both finance this work and give the technical support that will ensure this is a sustainable project to benefit the people of Bonaire for years to come”

Initiated by Commissioners James Kroon, Hennyson Thielman and Governor Rijna, the project presents a number of exciting opportunities to improve the health and resilience of Lac Bay, as well as encouraging sustainable recreation. The project includes seagrass and coral restoration, improved marine park support through increased presence and educational campaigns as well as an Environmental Impact Study for the dredging of sand from the bay.

“Pressures on humans and environment will continue to increase across Bonaire. Lac Bay will be faced with unprecedented levels of threats as recreational use and effects of climate change are steadily rising, like the increased influxes of sargassum and the deteriorating water conditions. Initiatives such as RESEMBID provide the tools needed to build local capacity and foster improved resilience in this critical natural area. I am very pleased the RESEMBID program granted funds to STINAPA to execute this project for Lac Bay”, according to commissioner Kroon.

Commissioner Thielman: “This is a very important project for the sustainable development of our island. Here we see how nature and economic development can go hand in hand. I am very grateful to the RESEMBID program for this financial contribution as well as to STINAPA for their vision to bring nature and sustainable economic development together”.

Follow along on STINAPA’s social media platforms for periodic updates as this project unfolds.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Subsidie van de Europese Unie om natuurbescherming en duurzaam toerisme op Bonaire te versterken

Lac Baai is een uniek ecosysteem en een toeristische trekpleister. De baai herbergt koraalriffen, uitgestrekte zeegrasvelden en het grootste mangrovebos in het Nederlands Caribisch gebied.  Het Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme (RESEMBID) van de Europese Unie geeft een subsidie van  €792.480 aan Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) om deze mariene habitats te herstellen.

RESEMBID wordt uitgevoerd door Expertise France – het ontwikkelingssamenwerkingsbureau van de Franse regering. Het ondersteunt inspanningen voor duurzame menselijke ontwikkeling in 12 Caribische landen en gebieden overzee – Aruba, Anguilla, Bonaire, Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Curaçao, Montserrat, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Barthélemy, Sint-Maarten en de Turks- en Caicoseilanden.

“Lac Baai is een uiterst belangrijk ecosysteem. Het is een toevluchtsoord voor trekvogels, fungeert als een kraamkamer voor vissen en schildpadden, en is een belangrijke toeristische attractie op het eiland”, zegt Judith Raming, de manager van het Bonaire National Marine Park. In het kader van het project zal de handhavings capaciteit van het park worden versterkt. “Met de steun van RESEMBID kunnen onze parkwachters de natuurwetgeving beter handhaven. Ons team kijkt ernaar uit om te werken aan een duurzamere toekomst voor Lac!” zegt Raming.

Het project getiteld ‘‘Het realiseren van een Blauwe Economie op Bonaire: Het restaureren van de Mariene Biodiversiteit en het Promoten van de Duurzame Recreatie in Lac Baai” heeft vijf hoofddoelen: het restaureren van belangrijke mariene habitats, het promoveren van duurzame recreatie, het bevorderen van een betere handhaving van de wetgeving, het monitoren van de waterkwaliteit en het veiligstellen van de duurzame financiering.

Photo source: Reef Renewal Foundation Bonaire

“We zijn erg verheugd om met STINAPA samen te werken aan dit belangrijke grootschalige project, inclusief een verscheidenheid aan geïntegreerde restauratie-activiteiten voor de unieke en complexe Lac-habitat”, zegt Francesca Virdis, Hoofd Operations Medewerker van de Reef Renewal Foundation Bonaire. “Communicatie en de betrokkenheid van belanghebbenden zullen de sleutel zijn om te slagen en er uiteindelijk voor te zorgen dat zowel de natuur als de gemeenschap op lange termijn hiervan profiteren.”

Fabian Mckinnon, programmadirecteur bij RESEMBID “Het is een mooi toeval dat de overeenkomst van RESEMBID met STINAPA slechts enkele dagen na de Wereld Oceanendag van dit jaar werd afgerond, met als thema Revitalisatie: Collectieve Actie voor de Oceaan. Het werk dat STINAPA zal ondernemen om deze belangrijke mariene habitats te herstellen, is een goed voorbeeld van  collectieve actie. RESEMBID is erg enthousiast om zowel dit werk te financieren als de technische ondersteuning te geven die ervoor zal zorgen dat mensen van Bonaire de komende jaren van dit project kunnen profiteren.”

Het project, geinitieerd door de gedeputeerden James Kroon en Hennyson Thielman en gezaghebber Rijna, probeert de veerkracht van Lac Baai te verbeteren en duurzame recreatie aan te moedigen.

“De druk op mens en de natuur zal op Bonaire blijven toenemen. Lac Bay zal geconfronteerd worden met bedreigingen naarmate het recreatief gebruik en de effecten van klimaatverandering gestaag toenemen, zoals een grotere instroom van sargassum en de verslechterende watercondities. Initiatieven zoals dit van RESEMBID bieden het gereedschap aan dat nodig is om de lokale capaciteit op te bouwen en de veerkracht in dit belangrijk natuurgebied te verbeteren. Ik ben erg blij dat het RESEMBID-programma subsidie aan STINAPA heeft toegekend om dit project voor Lac Baai uit te voeren”, aldus gedeputeerde Kroon.

Gedeputeerde Thielman: “Dit is een heel belangrijk project voor de duurzame ontwikkeling van ons eiland. Hier zien we hoe de natuur en de economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Ik ben het RESEMBID-programma zeer dankbaar voor deze financiële bijdrage. Ook wil ik STINAPA complimenteren voor hun visie van het samenbrengen van de natuur en de duurzame economische ontwikkeling”.

Volg op de pagina’s van de sociale media van STINAPA de periodieke updates terwijl dit project zich verder ontwikkelt.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Supsidio di Union Oropeo pa reforsá protekshon di naturalesa i turismo duradero na Boneiru

Bahia di Lac ta un atrakshon grandi pa turismo ku por ta orguyoso di tin un variashon amplio di habitat koriendo di ref di koral na rant di e boka te na kama ekstenso di yerba di laman te na e mondi mas grandi di palu di mangel (mangrove) den region di Karibe Hulandes.  E área akí ta e sitio pa un seri di aktividat nobo pa restorá habitatnan marino importante den kuadro di un proyekto ku Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA Bonaire) ta bai realisá ku fondo di parti di RESEMBID na rason di €792,480.

STINAPA Bonaire i “the Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme / Programa pa Resiliensia, Energia Duradero i Biodiversidat Marino (RESEMBID)” a firma e akuerdo pa supsidiá e proyekto riba djaluna 13 di yüni 2022.

RESEMBID ta traha ku fondo di Union Oropeo i ta implementá pa Expertise France – e agensia di desaroyo di koperashon di Gobièrnu di Fransia. E ta sostené esfuersonan duradero humano den 12 Pais i Teritorio Karibense (LGO) – Aruba, Anguilla, Boneiru, British Virgin Islands, Islanan Cayman, Curaçao, Montserrat, Saba, Statia, Saint Barthélemy, Sint Maarten i Islanan Turks i Caicos.

“Bahia di Lac ta un ekosistema sumamente importante. E ta un lugá di refugio pa para migratorio, e ta funshoná komo un krèsh pa piská i turtuga, i ta un atrakshon turístiko grandi riba e isla,” Judith Raming, Manager di Parke Nashonal Marino Boneiru a bisa. Ku e proyekto akí e kapasidat di personal di e Parke lo krese. “Ku e sosten di RESEMBID, nos rangernan di parke lo haña oportunidat pa bai ehekutá na forma mihó e mantenshon di e legislashon di naturalesa. Nos tim ta ansioso pa bai traha na un futuro mas duradero pa Lac!” Raming a deklará.

E proyekto bou di e título ‘‘Realisá un Ekonomia Blou na Boneiru: Restorando Biodiversidat Marino i Promoviendo Rekreo Duradero den Bahia di Lac” tin sinku meta prinsipal: restorá habitatnan marino importante, promové rekreo duradero, realisá kumplimentu ku legislashon di naturalesa, monitoreá kalidat di awa, i sigurá finansiamentu duradero.

Photo source: Reef Renewal Foundation Bonaire

“Nos ta hopi ansioso pa kolaborá ku STINAPA den kuadro di e proyekto importante i grandi aki, inkluso un variedat di aktividat di restorashon integrá pa e habidat úniko i kompleho di Lac” Francesca Virdis, Hefe di Empleado di Operashon di Reef Renewal Foundation Bonaire, a bisa. “Komunikashon i komprometementu  di stakeholdernan lo bira importante pa éksito i finalmente sigurá ku naturalesa i komunidat tur dos lo benefisiá na término largu.”

Fabian Mckinnon, Direktor di Programa na RESEMBID a bisa, “Ta kasi un tremendo koinsidensia ku a finalisá e akuerdo di RESEMBID ku STINAPA djis algun dia despues di selebrashon di Dia Mundial di Oséano di e aña akí, di kua e tema tabata Revitalisashon: Akshon Kolektivo  pa Oséano. E trabou ku STINAPA lo bai hasi pa restorá e habitatnan marino asina importante ta un ehèmpel fenomenal di e akshon kolektivo akí. RESEMBID ta realmente konmové pa tantu finansiá e trabou akí komo pa duna sosten tékniko ku lo sigurá ku esaki lo ta un proyekto duradero ku ta benefisiá e pueblo di Boneiru pa añanan pa bini”

Diputadonan James Kroon, Hennyson Thielman i Gezaghèber Rijna a duna inisio na e proyekto, ku ta trese kuné un seri di oportunidat interesante pa mehorá e salubridat i e resiliensia di Bahia di Lac, i tambe promové rekreo duradero. E proyekto ta inkluí restorashon di yerba di laman i di koral, alsa sosten na e parke ku mas presensia i kampaña edukashonal i tambe un Estudio di Impakto riba Medioambiente relashoná ku kobamentu di santu for di e bahia.

“Preshon riba hende i medioambiente lo sigui subi rònt Boneiru. Bahia di Lac lo bai su mes konfrontá ku nivelnan sin presedente di menasa dor di uso pa rekreo i efektonan di kambio di klima ku ta subi regularmente, manera e fluho entrante di sargasum i e deterioro di kondishon di awa. Inisiativanan manera e programa di RESEMBID ta duna e hèrmèntnan nesesario pa krea kapasidat lokal i desaroyá resiliensia mehorá pa e área natural importante akí. Mi ta sumamente kontentu ku e programa di RESEMBID a duna supsidio na STINAPA pa ehekutá e proyekto akí pa e Bahia di Lac”, segun diputado Kroon.

Diputado Thielman a trese dilanti: “Esaki ta un proyekto importante pa e desaroyo duradero di nos isla. Aki nos ta mira kon naturalesa i desaroyo ekonómiko por kana huntu man den man. Mi ta sumamente gradesido na e programa di RESEMBID pa e kontribushon finansiero pero tambe na STINAPA pa nan vishon pa trese naturalesa ku desaroyo ekonómiko duradero huntu”.

Sigui STINAPA su páginanan di medionan sosial pa informashon periódiko nobo tokante e desaroyo di e proyekto.

 

 

 

Published in BioNews 55.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author

State Secretary Her Excellency Drs. Alexandra van Huffelen receives an urgent message regarding nature protection in the Dutch Caribbean.

Nederlands, Papiamento and Papiamentu below.

On Saturday, June 18th 2022, State Secretary Her Excellency Drs. Alexandra van Huffelen visited the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) office in Bonaire.  The DCNA made use of the opportunity to request her urgent attention to the conservation of the biodiversity hotspot in the “Kingdom of the Netherlands”.  The six Dutch Caribbean Islands are well known for their beautiful and diverse nature, whilst at the same time its conservation has not been sufficiently addressed. The current support from the Netherlands is mainly directed to the BES islands.

And, as nature does not have any borders, it is of the utmost importance that the Kingdom provides support to all the six Dutch Caribbean Islands in nature conservation plans and projects such as DCNA’s Dutch Caribbean Climate Action Plan.

DCNA’s Treasurer, Mr. Norman Kuipéri, of the Aruba National Park Foundation, and board member Mr. Paul Stokkermans, of the Carmabi Foundation from Curaçao , together with DCNA’s Director, Mr. Tadzio Bervoets, gave a presentation to Her Excellency highlighting DCNA’s work, including the challenges and threats the Protected Area Management organizations on each of the islands are facing, in their efforts to conserve and safeguard nature in the Dutch Caribbean. The lack of sustainable funding, policy support, and adequate spatial planning hamper conservation management efforts. Amongst the most significant threats include poorly regulated (coastal) development, waste and wastewater management, as well as overgrazing, overfishing, the impact of invasive species, and of climate change (warming of the seas, changing weather patterns, and rising sea levels).

Constructive discussions were held on the above topics, including climate change, and DCNA’s Dutch Caribbean Climate Action Plan, which was launched in May of 2022. This plan provides concrete recommendations for all six islands on both climate adaptation and mitigation strategies in order to combat climate change effects. Sustainable development and combating climate change require an integrated approach that prioritizes protection of nature, energy independence, sustainable tourism, and a diverse blue economy. Most importantly, this needs to be a joint effort where the countries work together to strengthen each other’s effort and determination.

 

Photo: left to right: Ms. Nina Zander (DCNA Climate Research intern), Mr. Diego Marquez (DCNA Research & Monitoring Workgroup assistant), Mrs. Tineke van Bussel (DCNA Research Communication liaison), Mrs. Emeray Martha-Neuman (DCNA Office manager), Mr. Tadzio Bervoets (DCNA Director), State Secretary H.E. Drs. Alexandra van Huffelen, Mr. Norman Kuipéri (DCNA Treasurer), Mr. Paul Stokkermans (DCNA board member)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlands

Staatssecretaris Hare Excellentie Drs. Alexandra van Huffelen krijgt een dringend bericht over natuurbescherming in het Nederlands Caribisch gebied.

 

Op zaterdag 18 juni 2022 heeft Staatssecretaris Hare Excellentie Drs. Alexandra van Huffelen het kantoor van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) op Bonaire bezocht. De DCNA heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om haar dringende aandacht te vragen voor het behoud van de biodiversiteitshotspot in het “Koninkrijk der Nederlanden”. De zes Nederlands Caribische eilanden staan ​​bekend om hun prachtige en diverse natuur, terwijl het behoud ervan op hetzelfde moment onvoldoende wordt geadresseerd. De huidige steun vanuit Nederland is vooral gericht op de BES-eilanden. Maar, aangezien de natuur geen grenzen kent, is het van het grootste belang dat het Koninkrijk ondersteuning biedt aan alle zes de Caribische eilanden in diens natuurbehoud plannen en projecten, zoals DCNA’s Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch gebied.

DCNA’s penningmeester, dhr. Norman Kuipéri, van de Aruba National Park Foundation, en bestuurslid dhr. Paul Stokkermans, van de Carmabi Foundation uit Curaçao, gaven samen met DCNA’s directeur, dhr. Tadzio Bervoets, een presentatie aan Hare Excellentie waarin het werk van DCNA belicht werd, inclusief de uitdagingen en bedreigingen waarmee de beheerorganisaties van beschermde gebieden op elk van de eilanden worden geconfronteerd bij hun inspanningen om de natuur in Caribisch Nederland te behouden en te beschermen. Het gebrek aan duurzame financiering, beleidsondersteuning en adequate ruimtelijke planning belemmeren de inspanningen op het gebied van natuurbehoud. Tot de belangrijkste bedreigingen behoren slecht gereguleerde (kust)ontwikkeling, afval- en afvalwaterbeheer, evenals overbegrazing, overbevissing, de impact van invasieve soorten en klimaatverandering (opwarming van de zeeën, veranderende weerspatronen en een stijgende zeespiegel).

Er werden constructieve gesprekken gevoerd over bovenstaande onderwerpen, waaronder klimaatverandering, en over DCNA’s Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch gebied, welke in mei 2022 werd gedeeld. Dit plan biedt concrete aanbevelingen voor alle zes de eilanden over zowel klimaatadaptatie- als mitigatiestrategieën om de effecten van klimaatverandering te bestrijden. Duurzame ontwikkeling en de bestrijding van klimaatverandering vereisen een geïntegreerde aanpak die prioriteit geeft aan natuurbescherming, energieonafhankelijkheid, duurzaam toerisme en een diverse blauwe economie. Het belangrijkste is dat dit een gezamenlijke inspanning moet zijn waarbij de landen samenwerken om elkaars inzet en vastberadenheid te versterken.

Foto: van links naar rechts: mevrouw Nina Zander (DCNA Klimaat verandering onderzoeksstagaire) de heer Diego Marquez (DCNA Onderzoek & Monitoring Werkgroepassistent), mevrouw Tineke van Bussel (DCNA Onderzoek Communicatie liaison), mevrouw Emeray Martha-Neuman (DCNA Office manager), de heer Tadzio Bervoets (DCNA directeur), staatssecretaris H.E. Drs. Alexandra van Huffelen, Dhr. Norman Kuipéri (DCNA Penningmeester), Dhr. Paul Stokkermans (DCNA bestuurslid)

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamento

Secretaria di Estado su Excelencia Drs. Alexandra van Huffelen ta ricibi un mensahe urgente tocante proteccion di naturalesa den Caribe Hulandes.

Diasabra 18 di juni di aña 2022, Secretaria di Estado su Excelencia Drs. Alexandra van Huffelen a bishita oficina di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) na Boneiro. DCNA a haci uzo di e oportunidad pa pidi su atencion urgente pa conservacion di hotspot di biodiversidad den  “Reino Hulandes”. E seis islanan di Caribe Hulandes ta bon conoci pa nan naturalesa bunita y diversifica, mientras cu na mes momento su conservacion no a wordo suficientemente aborda. E apoyo actual di Hulanda ta dirigi principalmente riba e islanan BES.

Y, ya cu naturalesa no tin frontera, ta di suma importancia pa Reino brinda apoyo na e seis islanan di Caribe Hulandes den nan plannan y proyectonan di conservacion di naturalesa, manera e Plan di accion climatico di Caribe Hulandes di DCNA.

Tesorero di DCNA, Sr. Norman Kuiperi, di Fundacion Parke Nacional di Aruba, y miembro di  board, Sr. Paul Stokkermans, di Fundacion Carmabi di Corsou, hunto cu Director di DCNA, Sr. Tadzio Bervoets, a duna un presentacion na Su Excelencia destacando e trabou di DCNA, incluyendo nan desafionan y esfuersonan pa conserva y salvaguarda naturalesa den Caribe Hulandes. Falta di financiacion sostenibel, apoyo politico y planificacion espacial adecuado ta obstaculisa e esfuersonan di parti di maneho di conservacion. Entre e menasanan mas importante ta inclui desaroyo (di costa) mal regula, maneho di desecho y awa residual, tambe pastoreo excesivo, piscamento excesivo, impacto di e especienan invasor y cambio climatico (keintamento di lama, cambio den e patronchinan climatico y aumento di nivel di lama).

A tene discusion constructivo tocante e temanan anterior, entre nan cambio climatico, y e Plan di Accion Climatico di Caribe Hulandes di DCNA, cu a wordo lansa na mei di aña 2022. E plan aki ta proporciona recomendacion concreto pa e seis islanan tocante strategia di mitigacion y adaptacion climatico pa combati cambio climatico y efecto di e cambio. Desaroyo sostenibel y lucha contra e cambio climatico ta rekeri un enfoke integral cu ta priorisa proteccion di naturalesa, independencia energetico, turismo sostenibel y economia blauw diversifica. Loke ta mas importante,  emester ta un esfuerso conhuntamente den cua e paisnan ta traha hunto pa fortalece e esfuerso y  determinacion di otro.

Potret: di robes pa drechi: Sra. Nina Zander (stagaire di investigacion climatico di DCNA), Sr. Diego Marquez (asistente di grupo di trabou di investigacion y monitoreo di DCNA), Sra. Tineke van Bussel (liaison di investigacion di comunicacion di DCNA), Sra. Emeray Martha-Neuman (Gerente di oficina di DCNA), Sr. Tadzio Bervoets (Director DCNA), Secretaria di Estado S.E. Drs. Alexandra van Huffelen, Sr. Norman Kuiperi (Tesorero di DCNA), Sr. Paul Stokkermans (miembro di board di DCNA)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papiamentu

Sekretario di Estado Su Ekselensia Drs. Alexandra van Huffelen a risibí un mensahe di urgensia tokante protekshon di naturalesa na Karibe Hulandes.

Djasabra 18 di yüni 2022, Sekretario di Estado Su Ekselensia Drs. Alexandra van Huffelen a hasi un bishita na ofisina di Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) na Boneiru.  DCNA a hasi uso di e oportunidat pa hala su atenshon urgentemente pa konservashon di e atrakshon grandi di biodiversidat den “Reino Hulandes”.  E seis islanan di Karibe Hulandes ta konosí pa nan naturalesa bunita i diverso, miéntras ku na mes momentu e konservashon di nan naturalesa no a haña sufisiente dedikashon. E sosten aktual di Hulanda ta dirigí prinsipalmente na e islanan BES.

I, komo ku naturalesa no konosé frontera, ta di sumo importansia ku Reino ta duna sosten na tur e seis islanan di Karibe Hulandes ku nan plannan i proyektonan di konservashon manera DCNA su Plan di Akshon pa Klima na Karibe Hulandes / Dutch Caribbean Climate Action Plan.

DCNA su Tesorero sr. Norman Kuipéri, di Aruba National Park Foundation, i miembro di direktiva sr. Paul Stokkermans, di Carmabi Foundation di Kòrsou, huntu ku Direktor di DCNA sr. Tadzio Bervoets, a duna un presentashon na su ekselensia enfatisando e trabou di DCNA, inkluso e retonan i menasanan ku e Organisashonnan di Maneho di Área Protehá ta enfrentá na kada un di e islanan, den nan esfuerso pa konservá i salbaguardiá naturalesa na Karibe Hulandes. E falta di fondo duradero, sosten di maneho, i planifikashon adekuá di teritorio ta un estorbo pa esfuersonan di maneho pa konservashon. Entre e menasanan mas signifikante ta inkluí regulashon pober di desaroyo di teritorio (na kosta), maneho di shushi i awa di kloaka, i tambe komementu eksesivo di bestia ku ta kana lòs den naturalesa, piskamentu eksesivo, e impakto di espesienan invasivo i/òf kambio di klima (kentamentu di oséano, kambio di patronchi di wer i subimentu di nivel di laman).

Diskushonnan konstruktivo a tuma lugá tokante e tópikonan menshoná akiriba, inkluso kambio di klima i DCNA su Plan di Akshon pa Klima na Karibe Hulandes. ku a keda lansá na mei 2022. E plan akí ta presentá rekomendashonnan konkreto pa tur e seis isla tantu riba adaptashon na klima komo pa strategianan di suavisashon pa kombatí efektonan di kambio di klima. Desaroyo duradero i kombatimentu di kambio di klima ta eksigí un strategia integrá ku duna prioridat na protekshon di naturalesa, independensia di energia, turismo duradero i un ekonomia blou diverso. Mas importante ainda, esaki ta eksigí di ta un esfuerso komun den kua paisnan ta traha huntu pa fortalesé esfuerso i determinashon di kada unu.

Foto: di man robes pa man drechi: Sra. Nina Zander (DCNA stazjèr Investigashon di Klima), sr. Diego Marquez (DCNA asistente di Grupo di Trabou Investigashon & Monitoreo), sra. Tineke van Bussel (DCNA Empleado pa Komunikashon di Investigashon), sra. Emeray Martha-Neuman (DCNA manager di Ofisina), sr. Tadzio Bervoets (DCNA Direktor), Sekretario di Estado Drs. Alexandra van Huffelen, sr. Norman Kuipéri (DCNA Tesorero), sr. Paul Stokkermans (DCNA miembro di direktiva)

 

 

 

Published in BioNews 55.

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition: How you can help

 

Help Protect Sea urchins

Help us track sea urchin health in the Caribbean by adding your observations of healthy, sick or dead urchins. These reports will allow us to determine the causes and work on restoration approaches. You can report your sightings by visiting the AGRRA website (https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/)

The causative agent of the urchin deaths is not known but may be water-borne and may spread through contact. Pathogens can survive on snorkel/dive gear. To potentially help reduce the spread of pathogens, snorkelers and divers can:

– Have good buoyancy and don’t touch any urchins or other reef life.

– Rent gear locally.

– Decontaminate dive gear after each dive.

– Dive on clean sites before (known) infected sites

All divers should use caution to not further spread this potential disease. Never touch any healthy, sick or dead sea urchins, as you could be spreading the disease. Be mindful and careful about your gear and fins, in order to avoid any touching or stirring up sediment.

Special Diadema BioNews Edition Navigation

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition: Restoration Effects

The Diadema RAAK Project is a collaborative effort between University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, Wageningen Marine Research and Wageningen University, STENAPA, Saba Conservation Foundation, Caribbean Netherlands Science Institute, University of Applied Sciences HZ, ISER Caribe, Wortel Product Design en Golden Rock Dive Center and is funded by Dutch Research Council (NWO). 

This project is working to improve local populations of long-spined sea urchins around Saba and St. Eustatius by collecting larva from the reef and allowing specimens to mature in a lab before being returned to the wild. Culturing Diadema can provide a number of benefits, including the ability to restock reefs which don’t have a natural larvae supply yet and allowing scientists to study the larval development and settlement cues. The results can consequently be used to develop new and more effective restoration methods.

In april 2022, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), together with the University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, hosted a sea urchin (Diadema Antillarum) restoration workshop on Saba. During the workshop experts and representatives from the Dutch Caribbean and Jamaica came together to join forces towards coral reef restoration. This workshop helped 21 coral experts from the Caribbean region and more than 65 online attendants, to obtain a comprehensive view of the overall situation of the Diadema sea urchin in the Caribbean, including the current die-off events and restoration techniques. Throughout the workshop important discussions took place to determine the next steps needed to mitigate the loss of Diadema sea urchins on a regional scale.

 

 

Presentation Overviews

2022 Diadema Die-off

Presenter: Alwin Hylkema (Van Hall Larenstein)

The first session covers the current status of Diadema populations within the Dutch Caribbean as well as an update on the current Diadema die-off events, scale, symptoms, treatments and update.  Put in the context of restoration, this presentation stressed the importance of RAAK Pro Diadema project and how it can assist in natural recoveries within Caribbean populations.

 

 

Introduction on Diadema Restoration

Presenter: Alwin Hylkema (Van Hall Larenstein)

This portion of the workshop introduced Diadema restoration and the various approaches to restore this important herbivore within the Caribbean.

 

 

Diadema Cultivation

Presenter: Tom Wijers (Van Hall Larenstein)

There are several restoration methods, most of which are dependent on natural larvae supply within the water (translocation, settler collection and assisted natural recovery).  However, for locations lacking adequate natural larvae supply, its possible to cultivate Diadema larvae from gametes to juveniles.  This presentation covers this process and explores its potential within the Caribbean.

 

The Diadema workshop was funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) as a support to the Nature and Environmental Policy Plan for the BES-islands, the Dutch Postcode Lottery and SIA, part of the Dutch Research Council (NWO).

 

Special Diadema BioNews Edition Navigation

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Special Edition Bionews: Concerning Die-off of Long-spined Sea Urchins

Long-spined sea urchins (Diadema antillarum) play a critical role in maintaining healthy coral reefs.  By grazing on algae, these sea urchins keep algae growth in check while also providing settlement space for corals. Unfortunately, this species was decimated in the mid-1980s, when a disease spread throughout the Caribbean, nearly wiping out their entire population.  Alarmingly, since February 2022, new reports identify similar extensive die-offs. Scientists and local reef managers are working to identify causes and improve restoration approaches.

In this Special Issue Bionews  you will find information concerning:

Dead and dying long-spined sea urchins. Photo credit: Kimani Kitson-Walters

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Bionews Diadema Special Edition - Background and Current State

As previously mentioned, a new wave of long-spiced sea urchins (Diadema antillarum) die-offs are happening throughout the Caribbean, including reports from the northern three islands of the Dutch Caribbean.

 

In mid-February 2022, the first reports of extensive Diadema die-offs came in from St. Thomas of the U.S. Virgin Islands. Within a month, additional mortality events had been independently observed on Saba, St. Eustatius, Dominica, Jamaica, St. Vincent. On St Maarten, Diadema loss has been recorded on the dive sites Little Bay (fort Amsterdam), Frenchman’s Reef and Cowboy Reef (Indigo Bay). In Curaçao, the first sightings of diseased sea urchins were reported in early June.  Two weeks later, more than 90% of the surveyed populations had disappeared.

On March 14th, 2022, St. Eustatius’ STENAPA was alerted by dive shops of a significant number of dead long-spined sea urchins in the artificial harbor area.  After conducting a survey, it was determined that 44% of the urchins were dead and 6% appeared to be sick, leaving only half the population in a healthy state.  The sick urchins were unable to stay attached to the substrate and had very minimal spine movement.

The video below was taken on St. Eustatius in March of 2022 by Kitmani Kitson-Walters (CNSI) and shows a number of sick and dying urchins across the seafloor.

A collaborative region-wide effort – the Diadema Response Network – has quickly formed to track and try to understand the cause of this recent die-off of Diadema (and possibly other sea urchins).

 

Special Diadema BioNews Edition Navigation

 

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

DCNA Launches Dutch Caribbean Climate Action Plan

May 16th 2022- Today the DCNA launches a Climate Action Plan for the Dutch Caribbean. This plan provide concrete recommendations for all our islands on both climate adaptation and mitigation strategies to combat climate change effects.

Photo credit: A.O. Debrot

Caribbean islands are at the forefront of the climate crisis, with effects already starting to become noticeable in the region. Experts have warned, including in the recently released IPCC Sixth Assessment Report, that we have just ten years left to avert the worst climate impacts but that this will require decisive action, both in terms of adaptation and mitigation strategies.

The Dutch Caribbean islands are particularly vulnerable to climate change impacts. People’s lives and livelihoods as well as most economic activities are located near coastal areas while the region’s unique nature is already under pressure from human impacts. This is compounded by the fact that, due to the island’s small geographic area and limited human capacity, the resilience to recover from disastrous events is low.

As stewards of nature in the Dutch Caribbean the parks united in the DCNA see first-hand how the changing climate is already affecting the islands. We see it as vital for all the governments, both in the Netherlands and in the Dutch Caribbean,  to embrace this plan and collaborate with local stakeholders on the implementation of a climate smart future for our beautiful islands and their communities.

As the impacts of climate change worsen, it is essential that greater efforts are placed on enhancing the implementation of mitigation and adaptation strategies in the Dutch Caribbean. Sustainable development and combating climate change require an integrated approach that prioritises, protection of nature, energy independence, sustainable tourism industry, and a diverse blue economy. But most importantly this needs to be a joint effort where countries work together to strengthen each other’s effort and resolve.

Read the Dutch Caribbean Climate Action Plan in English.
Or in Dutch.

 

 

Published in BioNews 54

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author