DCNA

Bonaire 2050, a nature inclusive vision put into numbers

Dutch below

A study by Wageningen University and Research set-up a series of design sessions, workshops and interviews to describe a vision for Bonaire in 2050. In this ‘nature inclusive vision’, measures to combat challenges for people in all sectors, also work to strengthen nature. How could such a future look like and how would this be different from current trends?  

Bonaire, one of the Dutch Caribbean islands, is facing major challenges including managing (mass) tourism and population growth, preventing high erosion rates caused by the constant grazing of free-roaming cattle, recharging fresh water into the soil, increasing the use of renewable energy, adapting to sea level rise and extreme weather events, halting biodiversity loss, and bending the unilateral dependency on tourism. In thirty years, Bonaire will inevitably look different. Current trends will only increase these challenges. What alternative could relieve the challenges and offer a better future for people and nature?

 

Crossroads

Two outlooks have been developed through a participatory process with key actors from various sectors. The outlooks are a result of a series of design sessions, interviews and workshops with local experts, decision makers and researchers, underpinned by scientific data and field observations. For one of the outlooks, current trends have been extrapolated into the future until 2050. For the other outlook, a vision for Bonaire in 2050 is portrayed, in which nature is interwoven into all sectors. This includes integrating nature inclusive measures, such as rooftop water harvesting, reforestation and greening gardens using indigenous species and growing local food. The researchers calculated how these measures would bend the curves of the projected current trends.

Photo Credit: MMBockstael Rubio

"These outlooks form a basis for dialogue, to stimulate positive change on Bonaire "

 

Current trends extrapolated

If the current trends continue, by 2050, the population on the island is double that of today. The numbers of cruise ship tourists have increased almost fivefold, and the built-up areas are expanded to accommodate for this. The energy demand has tripled, and the water demand has nearly doubled. Meanwhile access to freshwater is increasingly difficult and costly with the drier climate.

The free-roaming grazers continue to remove vegetation, which further dries-out the landscape. The ongoing expansion of the town makes it increasingly susceptible to flooding and land wash-off. The land becomes less and less fit for growing food and the dependency on off-island imports continues. This dependency makes the island susceptible to fluctuations in world trade and market prices. The shorelines are being built up further, forming a continuous wall of constructions, which in turn threatens the touristic appeal of the island.

 

The alternative

In a future in which island policies and cultural change stimulate a beneficial partnership for people and nature, the population on the island has stabilized. Urban expansion is restricted to current designated development contours. The number of cruise ship stop-overs has reduced, and the numbers of flight passengers and the population have levelled off, halting urban expansion. There is a clear shift to high-end (eco)tourism with family inns, boutique hotels and country retreats. Most energy is produced by wind-turbines. Households and business buildings are equipped to collect rainwater and solar energy from their rooftops. All energy collected is used over the urban electricity grid, and rural areas store energy on site with batteries. This strengthens the island’s energy self-sufficiency and reduces dependence on fuel imports. Water collected from rooftops and into cisterns is used for watering gardens. It therefore reduces the energy needed to desalinize for production of freshwater. Ponds are also incorporated into the public areas.

All these water capturing measures reduce freshwater and land wash-off, protecting the coral reefs from smothering and excessive nutrient enrichment. Natural watercourses are free from man-made obstructions and the zones around them are revegetated to decrease erosion and increase water absorption into the soil. Construction of new buildings make optimal use of prevailing wind direction, window blinds and shading by vegetation to create a comfortable indoor climate and limit the need for air-conditioning. For new construction projects, the natural vegetation is kept mostly intact; no full clearances take place before construction works begin. On kunukus, shade trees are planted as fence posts, so that grazers are contained rather than allowed to roam freely. Vegetable and fruit tree production has become more common with local entrepreneurs. Fresh local produce is sold to local restaurants, hotels and supermarkets. Vegetable waste is used as fodder for goats that are kept for meat in fenced ranches. In the valley of Rincon, a food forest is developed, which attracts eco-tourism and local activities. Communities and schools also grow food together in local gardens, stimulating the interest in own food production and farming.

"Imagination is critical to sustainable and just futures for life"

These outlooks represent a range of options of the direction the future might take and what can be done to steer one way or the other. They are the basis to engage people in exploring possible futures and their consequences for society. This takes off blindfolds to avoid moving unconsciously into future situations that would be harmful and undesirable. Putting numbers to the outlooks helps people envision a desirable future and how to reach it. These outlooks have been presented to Bonaire’s Island Council on November 15th 2022 and to the general public during the Nos Zjilea cultural event of November 26, 2022, where the work has been endorsed by the deputy Lieutenant Governor.

More information: https://www.dcbd.nl/sites/default/files/documents/VerweijEtAl%282022%29_Bonaire2050-aNatureInclusiveVision_flapmapIncluded.pdf 

 

 

 

 

Een studie van Wageningen Universiteit and Research presenteert haar resultaten van een reeks van ontwerpsessies, workshops en interviews die een visie voor Bonaire in 2050 beschrijven. In deze ‘natuurinclusieve visie’ werken maatregelen om uitdagingen voor mensen in alle sectoren te bestrijden ook om de natuur te versterken. Hoe zou zo een toekomst eruit kunnen zien en hoe zou deze verschillen van huidige trends?  

Bonaire, één van de Nederlands Caribische eilanden, staat voor grote uitdagingen, waaronder het beheren van (massa)toerisme en bevolkingsgroei, het voorkomen van hoge erosiepercentages veroorzaakt door het constante grazen van vrij rondlopend vee, het aanvullen van zoet water in de bodem, het vergroten van het gebruik van hernieuwbare energie, het aanpassen aan zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden, het stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het ombuigen van de eenzijdige afhankelijkheid van toerisme. Over dertig jaar ziet Bonaire er onvermijdelijk anders uit. Huidige trends zullen deze uitdagingen alleen maar vergroten. Welk alternatief kan de uitdagingen verlichten en een betere toekomst bieden voor mens en natuur? 

KRUISPUNT 

Photo credit: MMBockstael Rubio

Twee vooruitzichten zijn ontwikkeld door middel van een participatief proces met sleutelactoren uit verschillende sectoren. De vooruitzichten zijn het resultaat van een reeks ontwerpsessies, interviews en workshops met lokale experts, besluitvormers en onderzoekers, ondersteund door wetenschappelijke gegevens en veldwaarnemingen. Voor één van de vooruitzichten zijn de huidige trends doorgetrokken naar de toekomst tot 2050. Voor het andere vooruitzicht is een visie voor Bonaire in 2050 geschetst, waarin de natuur in alle sectoren is verweven. Dit omvat het integreren van natuurinclusieve maatregelen, zoals het opvangen van water op daken, het herbebossen en vergroenen van tuinen met behulp van inheemse soorten en het verbouwen van lokaal voedsel. De onderzoekers berekenden hoe deze maatregelen de curven van de verwachte huidige trends zouden buigen. 

"Deze vooruitzichten vormen een basis voor dialoog om een positieve verandering op Bonaire te stimuleren "

HUIDIGE TRENDS GEËXTRAPOLEERD 

Als de huidige trends zich voortzetten, is de bevolking op het eiland in 2050 twee keer zo groot als nu. Het aantal cruisetoeristen is bijna vervijfvoudigd en de bebouwde kom wordt hiervoor uitgebreid. De vraag naar energie is verdrievoudigd en de vraag naar water is bijna verdubbeld. Ondertussen wordt de toegang tot zoet water steeds moeilijker en kostbaarder met het drogere klimaat. De vrij rondlopende grazers blijven vegetatie verwijderen, waardoor het landschap verder uitdroogt. De voortdurende uitbreiding van de stad maakt het steeds vatbaarder voor overstromingen en het wegspoelen van land. Het land wordt steeds minder geschikt voor het verbouwen van voedsel en de afhankelijkheid van import van buiten het eiland blijft bestaan. Deze afhankelijkheid maakt het eiland gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel en marktprijzen. De kustlijnen worden verder opgebouwd en vormen een aaneengesloten muur van constructies, wat op zijn beurt de toeristische aantrekkingskracht van het eiland bedreigd.

 

HET ALTERNATIEF 

In een toekomst waarin eilandbeleid en culturele verandering een gunstig partnerschap voor mens en natuur stimuleren, heeft de bevolking op het eiland zich gestabiliseerd. Stadsuitbreiding beperkt zich tot de huidige aangewezen ontwikkelcontouren. Het aantal tussenstops van cruiseschepen is afgenomen en het aantal vliegtuigpassagiers en de bevolking is gestabiliseerd, waardoor stadsuitbreiding tot stilstand is gekomen. Er is een duidelijke verschuiving naar hoogwaardig (eco)toerisme met familieherbergen, boetiekhotels en buitenretraites. De meeste energie wordt opgewekt door windturbines. Huishoudens en bedrijfspanden zijn ingericht om regenwater en zonne-energie van daken op te vangen. Alle ingezamelde energie wordt gebruikt via het stedelijke elektriciteitsnet en rurale gebieden slaan energie ter plaatse op met batterijen. Dit versterkt de energieonafhankelijkheid van het eiland en vermindert de afhankelijkheid van geïmporteerde brandstoffen. Water dat van daken en in regenbakken wordt opgevangen, wordt gebruikt voor het besproeien van tuinen. Het vermindert daardoor de energie die nodig is om te ontzilten voor de productie van zoetwater. Vijvers zijn ook opgenomen in de openbare ruimten. 

"Verbeelding is cruciaal voor duurzame en eerlijke toekomsten voor het leven"

Al deze wateropvang maatregelen verminderen het wegspoelen van zoet water en land, waardoor de koraalriffen worden beschermd tegen verstikking en overmatige verrijking met voedingsstoffen. Natuurlijke waterlopen zijn vrij van door de mens veroorzaakte obstakels en de zones eromheen worden opnieuw begroeid om erosie te verminderen en de wateropname in de bodem te vergroten. Bij nieuwbouw wordt optimaal gebruik gemaakt van heersende windrichting, zonwering en beschaduwing door begroeiing om een ​​comfortabel binnenklimaat te creëren en de behoefte aan airconditioning te beperken. Bij nieuwbouwprojecten wordt de natuurlijke begroeiing grotendeels intact gehouden; er vinden geen volledige ontruimingen plaats voordat de bouwwerkzaamheden beginnen. Op kunuku’s worden schaduwbomen geplant als afrasteringspalen, zodat grazers worden vastgehouden in plaats van vrij rond te dwalen. De productie van groenten en fruitbomen is gebruikelijker geworden bij lokale ondernemers. Verse lokale producten worden verkocht aan lokale restaurants, hotels en supermarkten. Plantaardig afval wordt gebruikt als voer voor geiten die voor het vlees worden gehouden in omheinde boerderijen. In de vallei van Rincon wordt een voedselbos ontwikkeld, wat ecotoerisme en lokale activiteiten aantrekt. Gemeenschappen en scholen verbouwen samen ook voedsel in lokale tuinen, waardoor de interesse in eigen voedselproductie en landbouw wordt gestimuleerd. 

Deze vooruitzichten vertegenwoordigen een scala aan opties van de richting die de toekomst zou kunnen inslaan en wat er kan worden gedaan om de ene of de andere kant op te sturen.  

Ze vormen de basis om mensen te betrekken bij het verkennen van mogelijke toekomsten en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Hierdoor worden blinddoeken verwijderd om te voorkomen dat er onbewust in toekomstige situaties die schadelijk en ongewenst zouden zijn terechtgekomen wordt. Het toevoegen van cijfers aan de vooruitzichten helpt mensen zich voor te stellen hoe een wenselijke toekomst eruit ziet en hoe deze te bereiken is.  

Deze vooruitzichten zijn op 15 november 2022 gepresenteerd aan de Eilandsraad van Bonaire en aan het grote publiek tijdens het culturele evenement Nos Zjilea op 26 november 2022, waar het werk is goedgekeurd door de plaatsvervangend Gezaghebber. 

Meer infomatie: https://www.dcbd.nl/sites/default/files/documents/VerweijEtAl%282022%29_Bonaire2050-aNatureInclusiveVision_flapmapIncluded.pdf 

 

Published in BioNews 61

Date
2023
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Legislation
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author

Special Edition Bionews: Caribbean Cetacean Society Expedition

Whale and dolphin research expedition 2022

This year, the third and sixth joint scientific expeditions of the Ti Whale An Nou program took place. Ti Whale An Nou means “our own little whales” in a mix of English and French Caribbean Creole. The research program studies the diversity, distribution and quantity of whales and dolphins in the Caribbean, as well as the threats facing them. The information is used to improve the conservation of cetaceans (whales and dolphins) in the Wider Caribbean region.  The expedition started in Martinique and covered a total of eleven Caribbean islands during their journey. Six scientific expeditions of 15 days took place between March and September 2022.

The expedition also focused on improving capacity building in the Caribbean by training the several representatives of the Protected Area Management Organizations to conduct marine mammal science. Therefore, from the Dutch Caribbean representatives joined third and sixth joint scientific expedition .

This expedition is coordinated by the Caribbean Cetacean Society (CCS) and is made possible thanks to several partners including  the World Wide Fund for Nature the Netherlands (WWF-NL), the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) and other partners. 

In this Special Issue Bionews  you will find information concerning:
 

 

Ti Whale An Nour 2022 Expedition Overview

Watch this video and learn more about this expedition and some participants from the Dutch Caribbean region. 

 

Protecting whales and dolphin in the Caribbean 

 Watch the video in which Tadzio Bervoets (former Director DCNA) explains: 

 • Why DCNA is supporting the CCS .
 • DCNA’s strategy to get support from the governments for the protection of transboundary species.

 

Whale and dolphin research program in the Caribbean 

Watch the video in which Jeffrey Bernus (CCS Expedition Leader) explains: 

 • The goal of Caribbean Cetacean Society (CCS).
 • Why is it important to involve different islands throughout the Wider Caribbean region.
 • Lessons learned from the previous expeditions

 

Transboundary Protection
 

Fortunately, the marine mammals of the Caribbean Netherlands receive special protection within the the Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary.  This sanctuary comprises all the waters of Bonaire and Saba and St. Eustatius. The name of the sanctuary “Yarari” is a Taíno Indian word, meaning ‘a fine place’ as it is intended to provide “a fine place” for marine mammals, sharks and rays. This special edition of BioNews contains information on the Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary and an overview of the current knowledge on marine mammals, sharks and rays in the Dutch Caribbean. The goal is to eventually extend the borders of this sanctuary to also include the neighboring Dutch Caribbean islands: Aruba, Curaçao and St. Maarten.

Learn more about the marine mammals of the Dutch Caribbean by checking out the Yarari Marine Mammals and Shark Sanctuary Special Edition BioNews.

 

 

Stay -up to date

Would you like to keep receiving nature news?

Sign-up for our free digital newsletter BioNews here

 

BioNews is funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).
DCNA’s activities are generously supported by the Dutch Postcode Lottery.

 

Want to support DCNA's activities?

Thanks to local conservation efforts, nature on our islands is protected. We want you and your loved ones to be able to enjoy it for many years to come. 

Donate funds or Nature photography to DCNA's online photo archive for non-profit use

 

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

BioNews 60

BioNews is a newsletter produced by the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) which focuses on science and conservation in the Dutch Caribbean. BioNews provides regular updates on science and nature projects as well as overviews of on-going research and monitoring efforts, long term projects, recent reports and publications.

In BioNews 60 you will find articles on:

You will also find up to date overviews of:

You can sign-up here or send an email to research@DCNAnature.org and we will be happy to add you to our mailing list.

For previous versions, please check the BioNews archive

*This newsletter was published by DCNA and funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) and Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) Organise Marine Management Workshop in Aruba

Dutch, Papiamentu and Papiamento below

 

From the 21st to the 23rd of November 2022, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) together with Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) hosted a workshop on Marine Management in Aruba. Delegates from both governments and park management organisations representing islands in the Dutch Caribbean came together for in-depth discussion on how to address the unique challenges our islands face when protecting the ocean. It is the first time such a workshop was organised for the Dutch Caribbean. 

At the start of the workshop invited experts from Australia, Jamaica, United Kingdom, Colombia, the USA and Aruba presented examples of best practices and innovative approaches to ocean protection from around the world, which were used in problem solving exercises and round table discussions on an expansive mix of subjects such as marine park management, sustainable fisheries management, control and enforcement at sea, sustainable tourism and strategic stakeholder mapping. Minister Ursell Arends, the Minister of Integrity, Transport, Nature and Senior Affairs for the government of Aruba kicked-off the workshop, outlining the ambitious agenda that Aruba has for marine conservation, which includes establishing an ‘island-round’ marine park. 

Minister Ursell Arends: “For many years, Aruba has prioritised our economic prosperity, at the expense of our nature. The ambition is to expand the current four-area marine park to an island-round marine park as part of a larger goal for Aruba’s eventual Marine Spatial Plan. Rather than prohibit activities, the island-round marine park model will create a roadmap for a sustainable balance between the human and economic activities of our maritime space and the conservation of marine life.” 

As part of the workshop, participants were invited to hike through Parke Nacional Arikok to learn more about Aruba’s diverse flora and fauna. This hike served as a reminder of why it is vital to protect nature and also gave FPNA the chance to showcase the important work the team is doing to protect and conserve nature in Aruba. 

“We were honoured to collaborate with DCNA to host the Marine Management workshop in Aruba and welcome key stakeholders and international experts to share knowledge and expertise on marine management with the different island representatives”, said Natasha Silva, Chief Conservation Officer, FPNA. Now more than ever, our oceans are under great threat, and from the workshop it is evident that we all have ambitious plans to protect and manage our island’s marine environment and beyond. Collaboration on local level and cross-island is key in implementing innovative approaches to protect our oceans for generations to come.  

This was the first of a series of workshops that DCNA plans to host in the coming years, each time on a different island but all focused on sustainable management of natural resources and the protection of nature. This workshop was generously sponsored by the Oceans5 funders’ collaborative and supported by the Blue Marine Foundation and the Allen Institute for Artificial Intelligence. 

“It was great to see such a big diversity of participants who were all enthusiastic about collaborating with each other,” says Irene Kingma, Policy Advisor to DCNA. “As DCNA-secretariat, we play a facilitatory role towards our members, and capacity building and knowledge sharing is a central part in that.”

Marine Management Workshop hike in Parke Nacional Arikok together with Minister Ursell Arends led by Ranger Rambo Flanegin.

 

 

DE DUTCH CARIBBEAN NATURE ALLIANCE (DCNA) EN FUNDACION PARKE NACIONAL ARUBA (FPNA) ORGANISEREN MARIEN BEHEER WORKSHOP OP ARUBA 

Van 21 tot en met 23 november 2022 organiseerde de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) samen met Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) een workshop over Marien Beheer op Aruba. Afgevaardigden van zowel regeringen als parkbeheerorganisaties, die eilanden in het Nederlands Caribisch gebied vertegenwoordigen, kwamen samen voor een diepgaande discussie over hoe de unieke uitdagingen waarmee onze eilanden worden geconfronteerd bij het beschermen van de oceaan, kunnen worden aangepakt. Het is de eerste keer dat een dergelijke workshop wordt georganiseerd voor het Nederlands Caribisch gebied. 

Aan het begin van de workshop presenteerden uitgenodigde experts uit Australië, Jamaica, het Verenigd Koninkrijk, Colombia, de VS en Aruba voorbeelden van beste praktijken en innovatieve benaderingen van oceaanbescherming van over de hele wereld, welke werden gebruikt bij probleemoplossende oefeningen en rondetafelgesprekken over een uitgebreide mix van onderwerpen zoals marien parkbeheer, duurzaam visserijbeheer, controle en handhaving op zee, duurzaam toerisme en het in kaart brengen van strategische belanghebbenden. Minister Ursell Arends, de minister van Integriteit, Transport, Natuur en Hogere Zaken voor de regering van Aruba, trapte de workshop af en schetste de ambitieuze agenda die Aruba heeft voor het behoud van de zee, waaronder de oprichting van een ‘eiland-rond’ marien park. 

Minister Ursell Arends: “Voor vele jaren heeft Aruba onze economische welvaart geprioriteerd ten koste van onze natuur. De ambitie is om het huidige mariene park bestaande uit vier gebieden uit te breiden tot een eiland-rond marien park als onderdeel van een groter doel voor het Aruba’s uiteindelijke Mariene Ruimtelijk Plan. In plaats van het verbieden van activiteiten, zal het eiland-ronde mariene parkmodel een routekaart creëren voor een duurzame balans tussen de menselijke en economische activiteiten van onze maritieme ruimte en het behoud van zeeleven.” 

Als onderdeel van de workshop werden deelnemers uitgenodigd om door Parke Nacional Arikok te wandelen om meer te leren over Aruba’s diverse flora en fauna. Deze wandeling diende als een herinnering aan waarom het van vitaal belang is om de natuur te beschermen en het gaf FPNA ook de kans om het belangrijke werk te laten zien dat het team uitvoert om de natuur op Aruba te beschermen en te behouden. 

“We waren vereerd om samen te werken met de DCNA om de Marien Beheer Workshop op Aruba te organiseren en de belangrijkste belanghebbenden en internationale experts te verwelkomen om kennis en expertise over Marien Beheer te delen met de verschillende eilandvertegenwoordigers”, zei Natasha Silva, Hoofd Natuurbeheer, FPNA. Onze oceanen worden nu meer dan ooit bedreigd en uit de workshop blijkt dat we allemaal ambitieuze plannen hebben om het mariene milieu van onze eilanden en daarbuiten te beschermen en te beheren. Samenwerking op lokaal en eiland overschrijdend niveau is essentieel bij het implementeren van innovatieve benaderingen om onze oceanen voor toekomstige generaties te beschermen. 

Dit was de eerste van een reeks workshops die de DCNA van plan is de komende jaren te organiseren, telkens op een ander eiland maar allen gefocust op duurzaam beheer van natuurlijke bronnen en het beschermen van de natuur. Deze workshop werd genereus gesponsord door het Oceans5 financiers’ collaboratief en ondersteund door de Blue Marine Foundation en het Allen Institute for Artificial Intelligence. 

“Het was geweldig om zo’n grote diversiteit aan deelnemers te zien die allen enthousiast waren over het samenwerken met elkaar” zegt Irene Kingma, beleidsadviseur van DCNA. “Als DCNA-secretariaat spelen we een faciliterende rol richting onze leden en capaciteitsopbouw en het delen van kennis zijn daarbij een centraal onderdeel.” 

Marien Beheer Workshop wandeling in Parke Nacional Arikok samen met Minister Ursell Arends onder leiding van Ranger Rambo Flanegin.

 

 

DUTCH CARIBBEAN NATURE ALLIANCE (DCNA) I FUNDACION PARKE NACIONAL ARUBA (FPNA) A ORGANISÁ TAYER NA ARUBA TOKANTE MANEHO MARINO  

For di 21 te ku 23 di novèmber 2022 Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) huntu ku Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a organisá un tayer na Aruba tokante Maneho Marino. Delegashonnan di tantu gobièrnunan komo organisashonnan di maneho di parke ku ta representá e islanan den Karibe Hulandes, a bini huntu pa un debate profundo tokante kon por atendé ku e desafionan úniko ku nos islanan ta konfrontá den kaso di protekshon di oséano. Ta promé biaha ku ta organisá un semehante tayer pa Hulanda Karibense. 

Na komienso di e tayer ekspertonan invitá for di Oustralia, Jamaica, Reino Uní, Colombia, Merka i Aruba a presentá vários ehèmpel di ‘best practices’ i aserkamentu inovativo di protekshon di oséano prosedente di tur parti di mundu, ku nan ta usa den kaso di ehersisio pa solushoná problema i diskushon di mesa rondó tokante un meskla di tópiko, manera maneho di parke marino, maneho sostenibel di piskamentu, supervishon i mantenshon di lei riba laman, turismo sostenibel i inventarisashon di stakeholdernan stratégiko. Minister Ursell Arends, minister di Integridat, Transporte, Naturalesa i Asuntunan di Adulto Mayor pa gobièrnu di Aruba, a habri e tayer i a duna un diskripshon di e agènda ambisioso ku Aruba tin pa preservashon di laman, entre otro un parke marino rònt di e isla.     

Minister Ursell Arends: ‘Pa hopi aña kaba Aruba ta pone nos prosperidat ekonómiko na promé lugá, a kosto di nos naturalesa. Nos ambishon ta pa ekspandé e parke marino aktual ku kuater área pa logra un parke marino rònt di henter nos isla komo parti di un meta mas grandi pa e Plan Espasial Marino final di Aruba. Na lugá di prohibí aktividat, e modelo di parke marino rònt di nos isla lo krea un plan pa un ekilibrio duradero entre aktividatnan humano i ekonómiko den nos espasio marítimo i preservashon di bida bou di laman.’ 

Komo parti di e tayer a invitá e partisipantenan pa hasi un kaminata den Parke Nacional Arikok pa haña sa mas tokante e variedat di flora i founa di Aruba. E kaminata akí a rekordá tur hende dikon ta esensial pa protehá naturalesa i a duna FPNA e oportunidat tambe pa mustra e trabou importante ku e tim ta hasi pa protehá i preservá naturalesa na Aruba. 

‘Nos a sinti nos honrá pa traha huntu ku DCNA pa organisá e tayer di Maneho Marino na Aruba i yama bon biní na e stakeholdernan i ekspertonan internashonal importante pa kompartí konosementu i ekspertisio tokante maneho marino ku e representantenan di e diferente islanan’, segun Natasha Silva, Chief Conservation Officer di FPNA. Awor akí mas ku nunka nos oséanonan ta bou di menasa serio, i for di e tayer a resultá ku nos tur tin plannan ambioso pa protehá i manehá e medio ambiente di nos isla i pafó di esaki. Kolaborashon riba nivel lokal i entre e islanan ta esensial na momentu di implementashon di aserkamentunan inovativo pa protehá nos oséanonan pa generashonnan di futuro. 

Esaki ta e promé di un seri di tayer ku DCNA ke organisá den e añanan binidero, kada biaha na un otro isla, pero tur ku enfoke riba maneho sostenibel di rekursonan natural i protekshon di naturalesa. E laso di kolaborashon di Oceans5-financiers a spònser e tayer akí generosamente ku sosten di Blue Marine Foundation i Allen Institute for Artificial Intelligence.  

‘Tabata fantástiko pa mira un diversidat asina grandi di partisipante kaminda tur tabata hopi entusiasmá pa traha huntu ku otro’, segun Irene Kingma, konsehero di maneho di DCNA. ‘Komo sekretariado di DCNA nos tin un ròl fasilitario den direkshon di nos miembronan, kaminda desaroyo di kapasidat i kompartimentu di konosementu ta para sentral.’ 

Kaminata relashoná ku e tayer di Maneho Marino den Parke Nacional Arikok huntu ku minister Ursell Arends bou di guia di bòswagter Rambo Flanegin.

DUTCH CARIBBEAN NATURE ALLIANCE (DCNA) Y FUNDACION PARKE NACIONAL ARUBA (FPNA) TA ORGANISA TAYER DI MANEHO MARINO NA ARUBA

Di dia 21 pa 23 di november di aña 2022, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) hunto cu Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) a organisa un tayer tocante Maneho Marino na Aruba. Delegado di tanto gobierno como organisacionnan di maneho di parke cu ta representa e islanan di Caribe Hulandes a bini hunto pa un debate profundo tocante con pa aborda e desafionan unico cu nos islanan ta enfrenta ora di proteha ocean. Ta pa di prome biaha cu a organisa un tayer di e tipo aki pa Caribe Hulandes.

Na comienso di e tayer experto invita di Australia, Jamaica, Reino Uni, Colombia, Merca y Aruba a presenta ehempel di miho practica y acercamento innovado pa proteccion di e oceannan di henter mundo, cu a wordo uza den ehercicio di resolucion di problema y discusion di mesa rondo tocante un combinacion expansivo di tema manera maneho di parke marino, maneho sostenibel di pesca, control y aplicacion den lama, turismo sostenibel y mapeo di parti interesa strategico.  Minister Ursell Arends, Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor di gobierno di Aruba, a inaugura e tayer y a describi e agenda ambicioso cu Aruba tin pa conservacion marino, cu ta inclui e establecimento di un parke marino “rond di e isla”.

Ministro Ursell Arends: “Durante hopi aña caba, Aruba a priorisa nos prosperidad economico, a costa di nos naturalesa. E ambicion ta pa expande e parke marino actual di cuater area pa un parke marino rond di e isla como parti di un meta mas amplio pa e eventual Plan Espacial Marino di Aruba. Na luga di prohibi actividnan, e modelo di parke marino rond di e isla lo crea un hoja di ruta pa un sostenibel entre e actividadnan humano y economico di nos espacio maritimo y conservacion di bida marino”.

Como parte di e tayer, a invita e participantenan pa hike door di Parke Nacional Arikok pa siña mas tocante e diversidad di flora y fauna di Aruba. E hikeaki a sirbi como un recordatorio di pakico ta vital pa proteha naturalesa y tambe a duna FPNA oportunidad di mustra e importante trabou cu e ekipo ta haciendo pa proteha y conserva naturalesa na Aruba.

“Nos a sinti nos honra pa traha hunto cu DCNA pa organisa e tayer di Maneho Marino na Aruba y duna bonbini na interesadonan importante y expertonan internacional pa comparti conocemento y experencia tocante maneho marino cu e diferente representantenan di e islanan”, Natasha Silva, Directora di Conservacion di FPNA a bisa. Awor mas cu nunca nos oceannan ta bou di un gran menasa, y di e tayer ta evidente cu nos tur tin plan ambicioso pa proteha y administra e medio ambiente marino di nos isla y eyfo. E colaboracion riba nivel local y mas afo di nos islanan ta esencial den  implementacion di acercamento innovado pa proteha nos oceannan pa e generacionnan binidero.

Esaki tabata e prome di un serie di tayer cu DCNA ta plania di realisa den e proximo añanan, cada biaha na un diferente isla, pero tur dirigi riba maneho sostenibel di e recursonan natural y proteccion di naturalesa. E tayer aki a wordo patrocina generosamente pa colaboracion di Oceans5-financiers y apoya pa Blue Marine Foundation and the Allen Institute for Artificial Intelligence.

Fundacion Blue Marine y Allen Institute for Artificial Intelligence.

“Tabata tremendo pa mira un diversidad asina grandi di participante cu tabata entusiasma pa traha hunto”, Irene Kingma, consehero di maneho di DCNA a bisa. “Como secretaria di DCNA, nos ta desempeña un papel facilitado pa nos miembronan, na unda desaroyo di capacidad y intercambio di conocimento ta central”.

 

Hike di e Tayer di Maneho Marino den Parke Nacional Arikok hunto cu Minister Ursell Arends dirigi pa e Ranger Rambo Flanegin.

 

 

Published in BioNews 60

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Keys to Building Resilience in the Dutch Caribbean

Dutch below

Two new position papers presented to the Dutch Parliament, by the Dutch Caribbean Nature Alliance and Wageningen University and Research, emphasize the need for empowered Park Management Organizations as well as the use of Nature Based Solutions. These two strategies will build strength and resilience across the Dutch Caribbean to better combat the effects of climate change.

The Dutch Caribbean is already experiencing the effects of climate change, most of which will continue to worsen in the upcoming years.  This includes sea level rise, increased air and water temperatures, increased occurrence of invasive species and tropical diseases, overall diminished biodiversity and an increase in the intensity and change in the frequency of hurricanes, just to name a few.  Strengthening these islands to build resilience is no longer an option but a must.  Two new positions papers from the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) and Wageningen University and Research (WUR) present impactful solutions to move forward.

Empowering Park Management Organizations

On November 19th 2022, the DCNA was invited by the Permanent Parliamentary Committee on Kingdom Relations to participate in a round table discussion in the House of Representatives. Irene Kingma, DCNA’s policy and public affairs advisor, spoke on behalf of the DCNA. During this meeting, DCNA emphasized three core conditions which are essential for the Dutch Caribbean to combat the pressures of climate change.

 • The first is to ensure structural funding for the Park Management Organizations on the six Dutch Caribbean islands is provided so the organizations can execute their core tasks that are vital in ensuring our island ecosystems remain in good health.
 • The second was to stress that the availability of the budget required for the implementation-phase of the Nature and Environment Policy Plan BES (NMBP-BES) needs to be guaranteed. It is also vital that the CAS-islands (Curacao, Aruba, Bonaire) have a chance to benefit from this policy plan moving forward.
 • Lastly, DCNA insisted that representatives from all six islands should be involved in discussions about how to tackle the climate crisis. Park Management Organizations provide critical insights and experience which will prove key in designing and implementing future climate action policy.

 

Nature Based Solution

Dr. Dolfi Debrot (WUR) presented a position paper in which he stresses that ‘nature-based solutions’ will be vital in protecting the Dutch Caribbean. Nature has evolved over millions of years to naturally protect itself, so it only makes sense to use this to our advantage. Healthy local environments will aid in maintaining soil fertility, storing vital ground water, minimizing erosion, protecting critical coastlines and capturing carbon dioxide. WUR argues for, amongst others, forest and mangrove restoration and a reduction of free roaming livestock, improved agricultural methods (to include the use of drought-resistant species) and the introduction of innovative technologies. These include the use of artificial reefs to support the local protective function of coral and restore reef diversity as well as the use of Fish Aggregation Devices to shift of fishing pressures away from the reef to target pelagic species. Also noted are the need to improve coastal water quality through proper waste processing and sewage treatment plants as well as a “Coastal Setback Policy”. This latter refers to defining a strip along the coast where construction is prohibited to allow the growth of a wide margin of coastal vegetation that can serve to protect infrastructure against the onslaught of hurricanes. At the same time, such a coastal setback will equally protect the coral reefs and seagrass beds along the coast by limiting inflow of construction rubble and refuse during those same hurricanes. Implementing these changes will boost the islands’ natural ability to regulate these pressures and will give the islands greater resilience to the effects of climate change.

 

 

More information

Read more about DCNA’s Climate Action Plan and recent position paper as well as WUR call for more nature-based solutions through their position paper and presentation.

Or re-watch the round table discussion (in Dutch): https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/duurzame-ontwikkeling-het-koninkrijk

 

 

Sleutels tot het bouwen van veerkracht in het Nederlands Caribisch gebied.

Twee nieuwe positie papers die door de Dutch Caribbean Nature Alliance en Wageningen University and Research aan het Nederlands Parlement gepresenteerd zijn, benadrukken de noodzaak om parkbeheerorganisaties te versterken en het gebruik van natuur gebaseerde oplossingen. Deze twee strategieën zullen in het Nederlands Caribisch gebied kracht en veerkracht bouwen om de effecten van klimaatverandering beter te kunnen bestrijden.

Het Nederlands Caribisch gebied ondervindt nu al de effecten van klimaatverandering, waarvan de meeste de komende jaren zullen verergeren. Dit omvat zeespiegelstijging, verhoogde lucht- en watertemperaturen, een toename in het voorkomen van invasieve soorten en tropische ziekten, algehele verminderde biodiversiteit en een toename in de intensiteit en een verandering in de frequentie van het voorkomen van orkanen, om er maar een aantal te noemen. Het versterken van deze eilanden om veerkracht op te bouwen is niet langer een optie, maar een must. Twee nieuwe positie papers van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Wageningen University and Research (WUR) presenteren impactvolle oplossingen om verder te komen.

Het versterken  an Park Beheer Organisaties

Op 19 november 2022, werd de DCNA door de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Irene Kingma, de DCNA’s adviseur beleid en publieke aangelegenheden, sprak namens de DCNA. Tijdens deze bijeenkomst benadrukte de DCNA drie kernvoorwaarden die essentieel zijn voor het Nederlands Caribisch gebied om de druk van klimaatverandering tegen te gaan.

 • De eerste is om ervoor te zorgen dat de parkbeheerorganisaties op de zes Nederlands Caribische eilanden structureel worden gefinancierd, zodat de organisaties hun kerntaken kunnen uitvoeren die essentieel zijn om ervoor te zorgen dat onze eilandecosystemen in goede gezondheid blijven.
 • De tweede is dat de beschikbaarheid van het benodigde budget voor de uitvoeringsfase van het Natuur- en Milieubeleidsplan BES (NMBP-BES) moet worden gegarandeerd. Het is ook van essentieel belang dat de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba, Bonaire) de kans krijgen om te profiteren van dit beleidsplan.
 • De laatste is dat vertegenwoordigers van alle zes de eilanden moeten worden betrokken bij discussies over de aanpak van de klimaatcrisis. Parkbeheerorganisaties bieden kritische inzichten en ervaring die van cruciaal belang zullen blijken bij het ontwerpen en implementeren van toekomstig klimaatactiebeleid.

 

Natuur Gebaseerde Oplossing

Dr. Dolfi Debrot (WUR) presenteerde een positie paper waarin hij benadrukt dat ‘natuur gebaseerde oplossingen’ essentieel zullen zijn bij de bescherming van het Nederlands Caribisch gebied. De natuur is gedurende miljoenen jaren geëvolueerd om zichzelf op natuurlijke wijze te beschermen, dus het is niet meer dan logisch om dit in ons voordeel te gebruiken. Gezonde lokale omgevingen zullen helpen bij het behoud van de bodemvruchtbaarheid, het vasthouden van vitaal grondwater, het minimaliseren van erosie, het beschermen van kritieke kustlijnen en het vastleggen van koolstofdioxide. De WUR pleit onder andere voor bos en mangrove herstel, vermindering van vrij rondlopend vee, verbeterde landbouwmethodes (om het gebruik van droogte-resistente soorten te betrekken) en de introductie van innovatieve technologieën. Deze omvatten het gebruik van kunstmatige riffen om de lokale beschermende functie van koraal te ondersteunen en de rif diversiteit te herstellen, evenals het gebruik van visaggregatie-apparaten om de visserijdruk van het rif te verplaatsen naar pelagische soorten. Ook genoteerd staat de noodzaak om de kwaliteit van het kustwater te verbeteren door middel van goede afvalverwerking en rioolwaterzuiveringsinstallaties, evenals “Kust terugval beleid”. Dit laatste verwijst naar het definiëren van een strook langs de kust waar constructie verboden is om de groei van een brede marge van kustvegetatie mogelijk te maken die kan dienen om de infrastructuur te beschermen tegen de woeste aanval van orkanen. Tegelijkertijd zal een dergelijke terugslag langs de kust de koraalriffen en zeegrasvelden langs deze kust beschermen doordat de instroom van bouwpuin en afval tijdens diezelfde orkanen beperkt wordt. Het implementeren van deze veranderingen zal het natuurlijke vermogen van de eilanden om deze drukken te reguleren vergroten en zal de eilanden grotere veerkracht geven ten opzichte van de effecten van klimaatverandering.

Meer Informatie

Lees meer over de DCNA’s Klimaat Actie Plan en recente positie paper, evenals WUR’s oproep tot meer natuur gebaseerde oplossingen in hun positie paper en presentatie.

Of kijk het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer terug (in het Nederlands).

 

 

Published in BioNews 60

Date
2022
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Legislation
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author

Rapid Decline in Lionfish for the Saba Bank

Research conducted by the Saba Bank Management Unit and Wageningen University and Research documented the third incidence of rapid lionfish population decline within the Western Atlantic since their introduction over 30 years ago.  This local population crash could indicate that lionfish are reaching the final stage of their invasion for this area.

Lionfish. Photo credit: Rudy van Gelderen

Lionfish, a venomous fish native to the Indo-pacific, were first introduced in the Western Atlantic more than 30 years ago.  Since then, they’ve been steadily spreading throughout the Caribbean, now reaching as far south as Brazil. Although populations seemed to be expanding rapidly, several locations have actually started to see a “leveling-off” of numbers, leaving many experts to believe the Caribbean may start to see more stable or even decreasing lionfish populations moving forward.

Boom-Bust

A recent survey recorded lionfish captured in lobster and redfish (snapper) fishery traps within the Saba Bank.  Since 2010, Saba Bank has seen a rapid rise in lionfish numbers and then a subsequent population crash since 2020.  This represents the third case of boom-bust events for lionfish populations within the tropical Western Atlantic.  The first event was documented in the Bahamas in 2012, and the second event, which was associated with a high incident of skin lesions, was observed in the Gulf of Mexico in 2020.

Lobster trap. Photo credit: Hans Leijnse

Interestingly, none of the lionfish caught within the Saba Bank showed any signs of skin lesions, leaving experts uncertain to the cause of the sudden population dip. Overall, long term monitoring data shows that the lionfish caught in traps peaked between 2012 and 2015 and then steadily declined before reaching its lowest values in 2020.  Although the lionfish invasion is one of the most widely studied marine fish invasions, there is still very little known about the factors controlling these populations.  Perhaps the rapid decrease in populations within the Gulf of Mexico resulted in lower overall larval recruitment for the Caribbean. If this is the case, researchers expect to see lower lionfish populations in other areas of the Caribbean as well.

Final Stage

There are 27 exotic marine species recorded throughout the Dutch Caribbean. Research, such as this, gives local governments and park management organizations a better understanding of the fragility of local reefs. It would appear that lionfish have now reached the final stage of their invasion, firmly established on the reef with population numbers beginning to stabilize. Hopefully, local predators will soon develop resistance to the lionfish venom, allowing these fish to become integrated into the local food web.

You can learn more by finding the full report on the Dutch Caribbean Biodiversity Database.

 

 

Published in BioNews 59

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Saba bank
Author

New Coral Reef Breeding Nursery on Bonaire

A brand new, innovative floating coral fish breeding nursery is being tested at the Dive Friends Sand Dollar location on Bonaire.  This project, led by the startup company RoffaReefs, hopes to improve local coral reef fish populations to enhance the overall coral reef health for the Bonaire National Marine Park.

RoffaReef Floating Nursery. Photo credit: Casper Douma

Coral reefs are extraordinarily dynamic yet fragile ecosystems.  From the microorganisms working to build the reef’s foundation to the more recognizable reef inhabitants at the top of the food chain, this diverse ecosystem faces an incalculable number of threats. It is widely known that globally, reefs are struggling to keep up with the changes due to climate change and increased human activity. Sander van Lopik of RoffaReefs has a unique approach to help strengthen coral reefs in the future.

Photo credit: Casper Douma

Floating Fish Nursery

As part of the larger World Wide Fund for Nature the Netherlands (WWF-NL) “Dutch Caribbean Marine Strategy”, RoffaReefs has designed a system to breed marine fish larvae both in controlled aquarium environments and in the wild. Founded in the Rotterdam Zoo Diergaarde Blijdorp, RoffaReefs will begin testing its fish breeding system in the Bonaire National Marine Park through the use of a floating fish nursery. The goal of this project is to strengthen the overall health of the coral reefs by bolstering the local fish populations. Reef fish help maintain balance throughout the coral reefs as herbivorous fish graze on algae which would otherwise smother the coral while carnivorous fish aid in keeping overall populations in balance.

The floating fish nursery is being tested at the Dive Friends Sand Dollar location along the western coast of Bonaire. Throughout the pilot study, data will be collected to aid in improving the breeding system for the next series of trials. This research is a collaborative effort involving WWF-NL, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), STINAPA, TU Delft, Diergaarde Blijdorp and KKV lijn in water B.V.

DCNA office lab. Photo credit: Casper Douma

DCNA-office lab

During the project, the researchers have their laboratory set-up at the DCNA office on Bonaire. Here, they are bringing fish eggs to determine the species. The goal is to develop an automatic imagery recognition tool to recognize the species with the ultimate goal to develop a “fish spawning calendar” so we know when and where fish species reproduce during the year.

Future

Projects, such as the RoffaReefs fish nursery, can contribute to healthier coral reefs which is important amongst others for local fisheries, tourism, and to mitigate the effects of sea level rise and worsening storm conditions.

Stay up to date on the projects latest developments by following along with the RoffaReefs Facebook page https://www.facebook.com/RoffaReefs/ or by signing up for the DCNA monthly newsletter BioNews (https://dcnanature.org/news/).

Photo credit: Casper Douma

 

 

 

Published in BioNews 59

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Author

First mosquito survey for the ABC islands in nearly 75 years

Dutch and Papiamentu below

Kralendijk, Bonaire – 10th of November – In 2018 , Naturalis Biodiversity Center conducted the first mosquito survey for the Dutch Leeward Islands (Sint Maarten, Sint Eustatius and Saba) in more than 70 years. In November, they plan to repeat these surveys, this time for the islands of Aruba, Bonaire and Curacao. The team will consist of five researchers and two students from different institutes and universities, and will be executed in close collaboration with the local vector control units of each island.

Picture of a Haemagogus chrysochlorus mosquito. This mosquito is endemic to Aruba and Curaçao, which is the only place on earth where this species can be found. Picture Carel de Haseth taken at Pos Monton, Curaçao.

In addition to being a household nuisance, mosquitoes can spread a number of human and livestock pathogens which are responsible for causing diseases such as dengue, chikungunya, malaria, Zika, Rift Valley and West Nile Fever. In the last decade, the Caribbean has seen a series of mosquito-borne disease outbreaks including the 2014 chikungunya outbreak, the 2016 Zika outbreak and several dengue outbreaks with the last one documented in 2020.

Mosquito Surveys

A new study, led by Naturalis Biodiversity Center from Leiden, the Netherlands, will assess the current mosquito biodiversity across the islands of Aruba, Bonaire and Curacao. The aim will be to visit each island for 7-10 days, setting 10-16 traps to inventory adult mosquitos. In addition, the aquatic larvae will be sampled from various potential mosquito breeding sites. These surveys will take place between November 13th and December 6th, starting in Aruba. The aim of the expedition is to gain knowledge on mosquito diversity and establish identification tools to help public health research on the islands.

 

The possible yield of one mosquito trap in 24 hours. Photo credit: Sam Boerlijst, 2018.

 

Human Health Implications

Often during an outbreak, the only way to slow down the spread of a disease is to control the specific mosquito population responsible for its dissemination. Therefore, effective management requires updated information on both local mosquito populations as well as their distribution across the islands. As environmental conditions continue to shift due to climate, paired with an increase in human population for the islands, we can expect to see changes in insect populations (such as mosquitos) in the future.

This expedition is part of the Mobocon Program, which focuses on capacity building for mosquito borne disease control in Bonaire, Sint Eustatius and Saba. This program already started in 2017 and is funded by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport

Salt water rock pools can be natural breeding places for some mosquitoes. Photo: Jordy van der Beek.

 

 

 

EERSTE MUGGENONDERZOEK OP ARUBA, BONAIRE EN CURAÇAO IN BIJNA 75 JAAR

Kralendijk, Bonaire – 10 november – In 2018 voerde Naturalis Biodiversity Center het eerste steekmuggenonderzoek uit op de Bovenwindse Eilanden (Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba) in meer dan 70 jaar. In november worden deze onderzoeken herhaald, ditmaal op Aruba, Bonaire en Curaçao. Het team zal bestaan ​​uit vijf onderzoekers en twee studenten van verschillende instellingen en universiteiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale eenheden voor vectorbestrijding van elk van deze eilanden.

Een mug van de soort Haemagogus chrysochlorus. Deze muggensoort is endemisch op Aruba en Curaçao, de enige plek op aarde waar hij voorkomt. Foto Carel de Haseth gemaakt nabij Pos Monton, Curaçao.

Steekmuggen zijn niet alleen vervelend, maar kunnen ook allerlei pathogenen overbrengen bij mensen en landbouwdieren, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot ziektes als dengue, chikungunya, malaria, zika, riftdalkoorts en het westnijlkoorts. In de afgelopen tien jaar zijn er in het Caribisch gebied diverse uitbraken van door muggen overgedragen ziektes geweest, onder andere chikungunya in 2014, zika in 2016 en meerdere dengue-uitbraken, waarvan de laatste is gemeld in 2020.

Muggenonderzoek

Er komt een nieuw onderzoek onder leiding van het Leidse Naturalis Biodiversity Center om de huidige muggenbiodiversiteit op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao in kaart te brengen. Het doel is om 7-10 dagen naar elk eiland te gaan, waarbij 10-16 vallen worden geplaatst om volwassen muggen te inventariseren. Daarnaast worden de larven in het water bemonsterd op verschillende mogelijke broedplaatsen van steekmuggen. Deze onderzoeken vinden plaats tussen 13 november en 6 december, te beginnen op Aruba. Het doel van de expeditie is kennis opdoen over de diversiteit van steekmuggen en het maken van hulpmiddelen voor de determinatie van steekmuggen ter  ondersteuning van het volksgezondheidsonderzoek op de eilanden.

 

De mogelijke opbrengst van één muggenval in 24 uur. Foto Sam Boerlijst, 2018.

 

Gevolgen voor de volksgezondheid

Bij een uitbraak is het beheersen van de specifieke muggenpopulatie die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de ziekte vaak de enige manier om de verspreiding te vertragen. Daarom is er up-to-date informatie nodig over lokale muggenpopulaties en de verspreiding daarvan over de eilanden om ziektes effectief te beheersen. Aangezien de omstandigheden als gevolg van het klimaat telkens verschuiven en er steeds meer mensen wonen op de eilanden, zijn er in de toekomst veranderingen in de insectenpopulaties (zoals die van muggen) te verwachten.

Deze expeditie maakt deel uit van het Mobocon-programma, dat zich richt op capaciteitsopbouw voor de bestrijding van door muggen overgedragen ziektes op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit programma is al in 2017 gestart en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Rotspoelen met brak water kunnen natuurlijke broedplaatsen zijn voor sommige steekmuggen. Foto: Jordy van der Beek.

 

 

PROMÉ INVESTIGASHON TOKANTE SANGURA NA E ISLANAN ABC DEN KASI 75 AÑA

Na 2018, Naturalis Biodiversity Center a ehekutá e promé investigashon tokante sangura na e Islariba Hulandes (Sint Maarten, Statia i Saba) den kasi 70 aña. Pa luna di novèmber nan tin planeá pa ripití e investigashon, e biaha akí riba e islanan di Aruba, Boneiru i Kòrsou. E tim lo konsistí di sinku investigadó i dos studiante desendiente di diferente instituto i universidat, i nan lo ehekutá e investigashon den kolaborashon estrecho ku e departamentonan di kontrol di vèktòr (animal ku ta plama malesa) na kada isla.

Picture of a Haemagogus chrysochlorus mosquito. This mosquito is endemic to Aruba and Curaçao, which is the only place on earth where this species can be found. Picture Carel de Haseth taken at Pos Monton, Curaçao.

Banda di e echo ku nan ta un molèster na kas, sangura por plama un kantidat di mikro organismo kousante di malesa pa hende i animal ku ta responsabel pa diferente malesa manera dengue, chikungunya, malaria, Zika, keintura di Rift Valley i di West Nile. Durante e último dékada, e region di Karibe a pasa den un seri di brote di malesa kousá pa infekshon di sangura, inkluso e brote di chikungunya na 2014, e brote di Zika na 2016 i diferente brote di dengue ku esun mas resien ta dokumentá na 2020.

Investigashon di Sangura

Un estudio nobo, bou di guia di Naturalis Biodiversity Center di Leiden, Hulanda, lo evaluá e aktual biodiversidat di sangura rònt e islanan di Aruba, Boneiru i Kòrsou. E meta lo ta pa bishitá kada isla pa un periodo di 7-10 dia, harma 10-16 trampa pa kohe sangura i traha inventario di sangura adulto. Banda di esaki, lo traha muestra di larva akuátiko for di vários potensial kriadero di sangura. E investigashonnan lo tuma lugá entre 13 di novèmber pa 6 di desèmber, kuminsando na Aruba. E meta di e ekspedishon ta pa haña konosementu di e diversidat di sangura i krea hèrmènt di identifikashon pa yuda investigashon di salubridat públiko riba e islanan.

 

The possible yield of one mosquito trap in 24 hours. Photo credit: Sam Boerlijst, 2018.

 

Implikashon pa Salubridat Humano

Hopi biaha durante un brote, e úniko manera pa baha e plamamentu di e malesa ta kontrol di e populashon di e sangura spesífiko ku ta responsabel pa sembramentu di e malesa. Pa e motibu akí, maneho efektivo ta eksigí informashon al dia tantu tokante e populashon lokal di sangura komo tambe nan distribushon riba e islanan. Komo ku kondishonnan kousá pa kambio di klima ta sigui na trese kambio den kondishonnan di medioambiente, mará na kresementu di populashon humano riba e islanan, nos por spera di mira kambio den otro populashon ekológiko (manera di sangura) den futuro.

E ekspedishon akí ta parti di e Mobocon Programa, ku ta enfoká riba kreashon di kapasidat den kontrol di malesa kousá pa sangura na Boneiru, Statia i Saba. E programa akí a start kaba na 2017 ku fondo di e Ministerio di Salubridat, Bienestar i Deporte.

Salt water rock pools can be natural breeding places for some mosquitoes. Photo: Jordy van der Beek.

 

 

 

Article features in BioNews 59

Date
2022
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Author

BioNews 59

BioNews is a newsletter produced by the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) which focuses on science and conservation in the Dutch Caribbean. BioNews provides regular updates on science and nature projects as well as overviews of on-going research and monitoring efforts, long term projects, recent reports and publications.

In BioNews 59 you will find articles on:

You will also find up to date overviews of:

You can sign-up here or send an email to research@DCNAnature.org and we will be happy to add you to our mailing list.

For previous versions, please check the BioNews archive

*This newsletter was published by DCNA and funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Date
2022
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Tags
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Biodiversity Monitoring Strategy - notes from an exploration by parks

Notes from a series of sessions to jointly define a biodiversity monitoring strategy. The sessions were organized by the Dutch Caribben Nature Alliance (DCNA) and Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Nature parks from Aruba (ARIKOK), Bonaire (STINAPA), Curacao (CARMABI), St.Maarten (Nature Foundation St.Maarten), Saba (Saba Conservation Foundation) and St.Eustatius (STENAPA) contributed to the sessions.

 

Date
2012
Data type
Other resources
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author