DCNA

Fontein’s Revival: Freshwater Oasis Preserved on Bonaire

Dutch below

 

The local government of Bonaire, supported by the Dutch government in The Hague, recently announced the acquisition of the former plantation Fontein. With a significant investment of 3.4 million dollars, the government aims to safeguard the area’s natural and cultural significance and ensure continued public access. 

Historical Importance 

Yellow-shouldered Amazon Parrots. Photo credit: Hans Smulders

The name “Fontein” pays homage to the perpetual freshwater source that originates in a reservoir beneath the north-eastern area of Bonaire. This freshwater source has been historically crucial for the island and its inhabitants, dating back to when the indigenous Caquetio people occupied the region, evident in the petroglyphs found on the estate. 

The plantation, a part of Bonaire’s plantation complex, holds intrinsic cultural-historical value. From Spanish rule in 1499 to modern day, Fontein has been a witness to changing economic landscapes on the island.  Despite facing challenges, diligent efforts have been made to maintain, the plantation’s patterns and interactions between nature and culture remain visible, contributing to Bonaire’s identity. 

Natural Value 

Orange fruits of the Strongbark tree. Photo credit: Marjolijn Lopes Cardozo

The area of Fontein contains three freshwater reservoirs, as well as scrubland and introduced fruit trees.  Since freshwater sources on the island are sparse, this area has been identified as an Important Bird and Biodiversity Area by BirdLife International. This area supports various populations of threatened and restricted range birds, such as the yellow-shouldered Amazon parrot (lora). Funding to purchase Fontein was made possible through a Nature and Environmental Policy Plan (NEPP) related project by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and Public Entity Bonaire. The goal of this project is to recreate this freshwater paradise for all of the islands’ residents (human and otherwise) to enjoy. 

Heritage 

The government’s acquisition marks a critical step in preserving Bonaire’s heritage. Fontein’s complex history, from indigenous habitation to colonial struggles and post-slavery challenges, reflects the broader Caribbean narrative. The plantation’s value lies in tangible remains—prehistoric paintings, Dutch archaeological remnants, and landscape structures—all witnesses to centuries of habitation. 

Looking Forwards 

The government’s investment in Fontein reaffirms its commitment to valuing and preserving Bonaire’s heritage. The acquisition ensures that this historic plantation remains a living testament to the island’s past, providing a unique space for reflection, education, and community engagement. 

DCNA 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains the results from several (scientific) projects but the projects themselves are not DCNA projects. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.   

 

 

De lokale overheid van Bonaire, gesteund door de Nederlandse regering in Den Haag, heeft onlangs de overname van de voormalige plantage Fontein aangekondigd. Met een aanzienlijke investering van 3,4 miljoen dollar wil de regering de natuurlijke en culturele betekenis van het gebied veiligstellen en blijvende publieke toegankelijkheid garanderen.

Historisch belang

Geelschouder amazone papegaai. Foto: Hans Smulders

De naam “Fontein” is een eerbetoon aan de zoetwaterbron die zijn oorsprong vindt in een reservoir onder het noordoostelijke deel van Bonaire. Deze zoetwaterbron was van oudsher cruciaal voor het eiland en zijn bewoners en dateert uit de tijd dat de inheemse Caquetio bevolking de regio bezette, dit blijkt uit de rotstekeningen die op het landgoed te vinden zijn.

De plantage, onderdeel van het plantagecomplex van Bonaire, heeft een innerlijke cultuurhistorische waarde. Vanaf de Spaanse overheersing in 1499 is Fontein getuige geweest van veranderende economische landschappen op het eiland. Ondanks de uitdagingen die er zijn, zijn er ijverige inspanningen geleverd om de patronen van de plantage en de interacties tussen natuur en cultuur zichtbaar te houden, wat bijdraagt aan de identiteit van Bonaire.

Natuurlijke waarde

Oranje fruit van de Watakeli boom. Foto: Marjolijn Lopes Cardozo

Het gebied van Fontein bevat drie zoetwaterreservoirs, evenals kreupelhout en geïntroduceerde fruitbomen. Omdat zoetwaterbronnen op het eiland schaars zijn, is dit gebied door BirdLife International aangemerkt als een belangrijk vogel- en biodiversiteitsgebied. Dit gebied herbergt verschillende populaties van bedreigde vogels en vogels met een beperkt verspreidingsgebied, zoals de geelschouder amazone papegaai (Lora). De financiering voor de aankoop van Fontein is mogelijk gemaakt via een Nature and Environmental Policy Plan (NEPP) gerelateerd project van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Openbaar Lichaam Bonaire. Het doel van dit project is om dit zoetwaterparadijs opnieuw te creëren zodat alle bewoners van het eiland (menselijk en anderszins) er van kunnen genieten.

Erfgoed

De overname door de overheid markeert een cruciale stap in het behoud van het erfgoed van Bonaire. De complexe geschiedenis van Fontein, van inheemse bewoning tot koloniale strijd en uitdagingen na de slavernij, weerspiegelt de Caribische geschiedenis. De waarde van de plantage ligt in tastbare overblijfselen zoals prehistorische schilderingen, Nederlandse archeologische overblijfselen en landschapsstructuren die allemaal getuigen van eeuwenlange bewoning.

Vooruitblik

De investering van de overheid in Fontein bevestigt opnieuw haar inzet voor het waarderen en behouden van het erfgoed van Bonaire. De aankoop zorgt ervoor dat deze historische plantage een levend bewijs blijft van het verleden van het eiland en biedt een unieke ruimte voor reflectie, educatie en betrokkenheid van de gemeenschap.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

Published in BioNews 69

Date
2023
Data type
Media
Theme
Governance
Geographic location
Bonaire
Author

The Science Behind Protecting Birds

Dutch, Papiamento and Papiamentu below 

 

A new DCNA project “Monitoring for Bird Biodiversity Conservation in the Dutch Caribbean” has officially been launched. Through combining enhanced training, field surveys and the use of a standardized monitoring programme, local nature management organizations can now better contribute to monitoring and protecting land bird populations and its environments across the Dutch Caribbean.  

Through this new project, the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) aims to equip the nature management organizations (parks)- Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA), Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI), Saba Conservation Foundation, St. Eustatius National Parks (STENAPA) and Nature Foundation St. Maarten– with the tools to actively monitor land bird populations and analyze the data. This project is more than mere data collection; it is a dynamic, science-driven initiative designed to facilitate comprehensive analysis and knowledge sharing, offering insights into the health of the local ecosystems. The project started this year and will run through the first quarter of 2028. The project is funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and DCNA’s activities are funded by the Dutch Postcode Lottery. 

Ecological Health 

Birds offer a unique lens through which the parks can assess the overall health of their ecosystems.  In addition, birds play a crucial role in island ecosystems e.g., pollinating flowers, dispersing seeds, and emphasize how important protected areas are for certain restricted-range, vulnerable species. By tracking the relative abundance and species composition of birds across different environment types, there are a number of key insights to be gained on island, inter-island and regional levels. 

One objective is to better understand the relative abundance of birds, both in general and for specific species. Through careful observation, this project will look to discern patterns and fluctuations over seasons and time. These fluctuations are not just indicators of avian life but windows into broader ecological dynamics. 

In addition, this project will investigate the composition of bird species in various environments throughout the year.  This will give the parks a better understanding of how local ecosystems evolve and adapt throughout the year. 

The monitoring efforts will help to ensure that species under threat are identified in time to influence their long-term survival. Also, changes- or the absence thereof- in bird population sizes may indicate environmental change or stability. In this way, monitoring bird population can tell us more about nature’s “health” in general. This helps parks to evaluate conservation success and adapt management actions if needed.  

Methodology 

Photo credit: Rostislav Stach (SHAPE/DCNA)- all rights reserved

In 2022, the DCNA has provided parks’ staff with the opportunity to attend the PROALAS bird monitoring workshop in the Dominican Republic, organized by BirdsCaribbean. Through DCNA’s Research and Monitoring Working Group, the parks chose to use the PROALAS protocol as a standardized landbird monitoring method. Thanks to this standardized protocol, data collected in this programme will be comparable between Dutch Caribbean islands and with the rest of the Caribbean and South American region.   

Bird surveys will be conducted twice a year, specifically in March/April (post rainy-season) and in October/November (pre-rainy-season) on all six Dutch Caribbean islands. These surveys will be executed by trained park rangers and other bird experts. 

A Shared Commitment to Science 

This project will also contribute to achieving the strategic goals regarding (land)birds and their habitats as a part of the Nature and Environment Policy Plan (NEPP) by the Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), and Infrastructure and Water Management (I&W).  The project has been developed in consultation with Wageningen University & Research to make sure it can be used to the related “State of Nature of the Caribbean Netherlands Reporting”. Furthermore, to promote transparency and foster collaboration, all collected data will be made accessible through the Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD)Observation.org, and BirdsCaribbean. This commitment to data sharing transcends borders, ensuring that the science-driven conservation efforts benefit not only the Dutch Caribbean but also the global scientific community.  

***********************************************************************************  

DCNA       

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press.  No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.      

 

 

Een nieuw DCNA-project ‘Monitoring for Bird Biodiversity Conservation in the Dutch Caribbean’ is officieel gelanceerd. Door het combineren van verbeterde training, veldonderzoek en het gebruik van een gestandaardiseerd monitoringprogramma kunnen lokale natuurbeheerorganisaties nu beter bijdragen aan het monitoren en beschermen van landvogelpopulaties en hun omgeving in het Caribisch gebied. 

Met dit nieuwe project wil de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) de natuurbeheerorganisaties (parken) – Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA), Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI), Saba Conservation Foundation, St. Eustatius National Parks (STENAPA) en Nature Foundation St. Maarten– uitrusten met de tools om landvogelpopulaties actief te monitoren en de gegevens te analyseren. Dit project is meer dan alleen het verzamelen van gegevens; het is een dynamisch, wetenschappelijk aangedreven initiatief dat is ontworpen om uitgebreide analyses en kennisuitwisseling mogelijk te maken en inzichten te bieden in de gezondheid van de lokale ecosystemen. Het project is dit jaar gestart en loopt tot het eerste kwartaal van 2028. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de activiteiten van DCNA worden gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. 

Ecologische gezondheid 

Vogels bieden een unieke lens waarmee de parken de algehele gezondheid van hun ecosystemen kunnen beoordelen. Bovendien spelen vogels een cruciale rol in de ecosystemen van eilanden, bijvoorbeeld door bloemen te bestuiven, zaden te verspreiden, en ze benadrukken hoe belangrijk beschermde gebieden zijn voor bepaalde, kwetsbare soorten met een beperkt verspreidingsgebied. Door de relatieve dichtheid en soortensamenstelling van vogels in verschillende omgevingstypen te volgen, kunnen er een aantal belangrijke inzichten worden verkregen op eiland-, intereiland- en regionaal niveau. 

Eén doelstelling is om de relatieve dichtheid aan vogels beter te begrijpen, zowel in het algemeen als voor specifieke soorten. Door middel van zorgvuldige observatie zal dit project proberen patronen en fluctuaties in de loop van seizoenen en tijd te onderscheiden. Deze fluctuaties zijn niet alleen indicatoren van het vogelleven, maar vensters in een bredere ecologische dynamiek. 

Daarnaast zal dit project het hele jaar door de samenstelling van vogelsoorten in verschillende omgevingen onderzoeken. Dit zal de parken een beter inzicht geven in hoe lokale ecosystemen het hele jaar door ontwikkelen en zich aanpassen. 

De monitoringinspanningen zullen ertoe bijdragen dat bedreigde soorten tijdig worden geïdentificeerd om hun overleving op de lange termijn te beïnvloeden. Ook kunnen veranderingen – of de afwezigheid daarvan – in de omvang van de vogelpopulatie wijzen op veranderingen of stabiliteit in de omgeving. Op deze manier kan het monitoren van de vogelpopulatie ons meer vertellen over de ‘gezondheid’ van de natuur in het algemeen. Dit helpt parken om het succes van natuurbehoud te evalueren en indien nodig beheersmaatregelen aan te passen. 

Methodologie 

 Antillean crested hummingbird (Orthorhyncus cristatus) by Rostislav Stach (SHAPE/DCNA)- Alle rechten voorbehouden 

In 2022 heeft DCNA parkpersoneel de mogelijkheid geboden om de PROALAS-workshop voor vogelmonitoring in de Dominicaanse Republiek bij te wonen, georganiseerd door BirdsCaribbean. Via de Research and Monitoring Working Group van DCNA kozen de parken ervoor om het PROALAS -protocol te gebruiken als een gestandaardiseerde monitoringmethode voor landvogels. Dankzij dit gestandaardiseerde protocol zullen de in dit programma verzamelde gegevens vergelijkbaar zijn tussen de Nederlands Caribische eilanden en met de rest van het Caribisch gebied en de Zuid-Amerikaanse regio. 

Er zullen tweemaal per jaar vogelonderzoeken op alle zes de Nederlands-Caribische eilanden worden uitgevoerd, namelijk in maart/april (na het regenseizoen) en in oktober/november (vóór het regenseizoen). Deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd door getrainde parkwachters en andere vogelexperts. 

Een gedeelde toewijding aan de wetenschap 

Dit project zal tevens bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen op het gebied van (land)vogels en hun leefgebieden als onderdeel van het Natuur- en Milieubeleidsplan (NEPP) van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat. (I&W). Het project is ontwikkeld in overleg met Wageningen University & Research om ervoor te zorgen dat het gebruikt kan worden voor de gerelateerde “Staat van de natuur Caribisch Nederland rapportage”. Om de transparantie te bevorderen en samenwerking te bevorderen, zullen alle verzamelde gegevens bovendien toegankelijk worden gemaakt via de Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD)Observation.org, en BirdsCaribbean. Deze toewijding aan het delen van gegevens overstijgt grenzen en zorgt ervoor dat de wetenschappelijk gestuurde inspanningen op het gebied van natuurbehoud niet alleen ten goede komen aan het Nederlandse Caribisch gebied, maar ook aan de mondiale wetenschappelijke gemeenschap. 

****************************************************************************** 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.  

 

 

A lansa oficialmente un proyecto nobo di DCNA “Monitoreo pa Conservacion di Biodiversidad di parha den Caribe Hulandes”. Mediante combinacion di miho capacitacion, estudionan di campo y uzo di un programa di monitoreo standarisa, awor e organisacionnan local di maneho di naturalesa por contribui miho na monitoreo y proteccion di e poblacionnan di parha di tera y nan medio ambiente den henter Caribe Hulandes. 

A traves di e proyecto nobo aki, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) tin como meta ekipa e organisacionnan di maneho di naturalesa (parkenan): Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA), Investigacion y Maneho di e Biodiversidad di Caribe (CARMABI) , Saba Conservation Foundation, St. Eustatius National Parks (STENAPA) y Nature Foundation St. Maarten, cu e hermentnan pa monitorea activamente e poblacionnan di parha di tera y analisa e datonan. E proyecto aki ta mas cu un simpel compilacion di dato; e ta un iniciativa dinamico, impulsa pa ciencia y diseña pa facilita analisis integral y intercambio di conocemento, ofreciendo informacion tocante salud di e ecosistemanan local. E proyecto a cuminsa e aña aki y lo extende te na e prome trimester di 2028. E proyecto ta financia pa Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad di Alimento y e actividadnan di DCNA ta financia pa Loteria di Codigo Postal di Hulanda. 

Salud Ecologico 

E parhanan ta ofrece un lens unico a traves di cua e parkenan por evalua salud general di nan ecosistemanan. Ademas, e parhanan ta hunga un rol crucial den ecosistema insular, por ehempel, polinisando flor, distribuyendo simia, y nan ta enfatisa importancia di e areanan proteha pa cierto especie vulnerabel di distribucion restringi. Door di sigui e abundancia relativo y composicion di e especienan di parha den diferente tipo ambiental, por obtene un serie di conocemento clave na nivel insular, interinsular y regional. 

Un di e metanan ta pa compronde miho e abundancia relativo di parha, tanto den especie general como den especie specifico. A traves di un observacion cuidadoso, e proyecto aki lo trata na discerni patronchinan y fluctuacionnan a lo largo di e estacionnan y tempo. E fluctuacionnan aki no ta solamente indicado di bida di parha, sino bentananan pa un ecologico dinamico mas amplio.  

Adicionalmente, e proyectonan lo investiga composicion di e especienan di parha den varios medio ambiente durante aña. Esaki lo duna e parkenan un miho comprension di con e ecosistemanan local ta evoluciona y adapta nan mes durante aña. 

E esfuersonan di monitorea lo yuda garantisa cu e especienan menasa ta keda identifica na tempo pa influencia nan sobrevivencia a largo plazo. Ademas, e cambionan (of ausencia di nan) den tamaño di poblacion di parha por indica un cambio of stabilidad ambiental. Di e manera aki, monitorea poblacion di parha por bisa nos mas tocante “salud” di naturalesa en general. Esaki ta yuda e parkenan evalua e exito di conservacion y adapta e accionnan di maneho den caso cu ta necesario. 

Metodologia 

Foto: Rostislav Stach (SHAPE/DCNA)- Tur derecho reserva

Na aña 2022 DCNA a brinda personal di e parkenan oportunidad di asisti na PROALAS bird monitoring workshop in the Dominican Republic, organisa pa BirdsCaribbean. Pa medio di Grupo di Trabou di Investigacion y Monitoreo di DCNA, e parkenan a opta pa utilisa e protocol PROALAScomo metodo standarisa di monitoreo di parha di tera. Danki na e protocol standarisa aki, e datonan compila den e programa aki lo ta comparabel entre e islanan di Caribe Hulandes y resto di e region di Caribe y Zuid-Amerika. 

Lo realisa censo di parha dos biaha pa aña, specificamente den luna di maart/april (post- temporada di yobida) y den luna di october/november (pre- temporada di yobida) na tur seis isla di Caribe Hulandes. E estudionan aki lo wordo realisa pa park rangers capacita y otro expertonan di parha.  

Un compromiso Comparti cu Ciencia 

E proyecto aki tambe lo contribui pa logra e metanan strategico relaciona cu e parhanan (di tera) y nan habitat como parti di Nature and Environment Policy Plan (NEPP)  di Ministerio di Agricultura, Naturalesa y Calidad di Alimento (LNV), Infrastructura y Maneho di Awa. (I&W). E proyecto a keda desaroya den consulta cu Wageningen University & Research pa garantisa cu por uza esaki den e informacionnan relaciona cu  “State of Nature of the Caribbean Netherlands Reporting”. Ademas, pa promove transparencia y fomenta colaboracion, tur dato compila lo ta accesibel a traves di e database Biodiversidad di Caribe Hulandes (DCBD), Observation.org y BirdsCaribbean. E compromiso aki di comparti dato ta pasa frontera, pa sigura cu e  esfuersonan di conservacion impulsa pa ciencia ta beneficia no solamente Caribe Hulandes, sino tambe e comunidad cientifico mundial.  

***********************************************************************************  

DCNA 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostene comunicacion (cientifico) y  divulgacion den region di Caribe Hulandes door di percura cu e informacion cientifico relaciona cu naturalesa ta ampliamente disponibel a traves di entre otro, Dutch Caribbean Biodiversity Database, e plataforma di noticia BioNews di DCNA y prensa.  No tin derecho pa saca nada di e contenido. DCNA no ta responsabel pa e contenido y e impactonan indirecto cu resulta di e publicacion di e articulo aki. 

 

 

DCNA a lansa un proyekto nobo  ‘Monitoring for Bird Biodiversity Conservation in the Dutch Caribbean  – Monitoreo pa konservashon di biodiversidat di para na Karibe Hulandes’.  Pa medio di un kombinashon di entrenamentu mehorá, investigashon den vèlt i uso di un programa di monitoreo standarisá, awor organisashonnan lokal di maneho di naturalesa por aportá mas mihó na monitoreo i protekshon di populashon di para di tera i nan alrededor den área karibense. 

Ku e proyekto nobo akí Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ke ekipá e organisashonnan di maneho di naturalesa (e parkenan) – Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA), Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI), Saba Conservation Foundation, St. Eustatius National Parks (STENAPA) i Nature Foundation St. Maarten– ku e hèrmèntnan  pa aktivamente monitoriá populashon di para di tera i analisá e informashonnan. E proyekto akí ta mas ku solamente akumulá informashon; e ta un inisiativa dinámiko, impulsá sientífikamente i ku nan a diseñá pa hasi análisis amplio i interkambio di konosementu posibel i pa brinda komprenshon tokante salú di e ekosistemanan lokal. E proyekto a ranka sali e aña akí i ta kontinuá te den e promé kuartal di aña 2028. Ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda ta finansiá e proyekto i Nationale Postcode Loterij ta finansiá e aktividatnan di DCNA. 

Salú ekológiko 

Para ta ofresé un lèns úniko atraves di kua e parkenan por evaluá salú general di nan ekosistemanan. Banda di esaki para ta hunga un ròl krusial den ekosistema di e islanan, por ehèmpel pa medio di polinisá flor i plama simia, i nan ta enfatisá kon importante áreanan protehá ta pa sierto espesienan vulnerabel ku un área restringí kaminda ta topa ku nan. Pa medio di sigui e abundansia relativo i e komposishon di espesie di para den diferente tipo di medio ambiente, por optené konosementu importante riba nivel insular, interinsular i regional.  

Un di e metanan ta pa komprendé e abundansia relativo di para mas mihó, tantu en general komo pa espesienan spesífiko. Pa medio di opservashon minusioso e proyekto akí ta bai purba distinguí patronchi i fluktuashon den kurso di vários temporada i tempu. E fluktuashonnan akí no solamente ta indikadónan di bida di para, pero tambe ta duna un bista riba un dinamismo ekológiko mas amplio.  

Aparte di esaki durante henter aña e proyekto akí lo investigá komposishon di espesienan di para den diferente alrededor. Esaki lo duna e parkenan un mihó komprenshon di e manera ku ekosistemanan lokal ta evoluá i adaptá nan mes durante henter aña.  

E esfuersonan i monitoreo lo yuda garantisá ku ta identifiká espesienan menasá na tempu pa influensiá nan sobrebibensia riba término largu. Kambio  – òf ousensia di kambio  –  den grandura di e populashon di para tambe por indiká sierto kambionan òf stabilidat den medio ambiente. Di e manera akí monitoreo di populashon di para por konta nos mas tokante ‘salú’ di naturalesa en general. Esaki ta yuda e parkenan pa evaluá éksito di konservashon di naturalesa i si ta nesesario adaptá e medidanan di maneho. 

Metodologia 

Foto: Rostislav Stach (SHAPE/DCNA)- Tur derecho reserva

Na aña 2022 DCNA a ofresé personal di parke e posibilidat pa asistí na e tayer di PROALAS pa monitoreo di para na Repúblika Dominikana, organisá pa BirdsCaribbean. Via e Grupo di Trabou di Investigashon i Monitoreo di DCNA e parkenan a skohe pa usa e protokòl di PROALASkomo un método standarisá di monitoreo pa para di tera. Danki na e protokòl standarisá akí e informashonnan ku a akumulá den e programa akí lo ta komparabel entre e islanan di Karibe Hulandes i ku sobrá di e área karibense i region Suramerikano. 

Dos biaha pa aña lo ehekutá investigashon di para, spesífikamente na luna di mart/aprel (despues di temporada di yobida) i na luna di òktober/novèmber (promé ku temporada di yobida) na tur e seis islanan di Karibe Hulandes. Rangernan entrená di parke i otro ekspertonan di para lo ehekutá e investigashonnan akí. 

Un dedikashon kompartí na siensia 

E proyekto akí lo kontribuí na realisashon di e metanan stratégiko riba tereno di para (di tera) i nan áreanan di biba komo parti di e  Plan di Maneho di Naturalesa i Medio Ambiente di e ministerionan di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda i Infrastruktura i Maneho di Awa. A desaroyá e proyekto den konsulta ku Wageningen University & Research pa sòru ku por us’é pa e ‘Raportahe tokante Estado di Naturalesa di Karibe Hulandes’ korespondiente. Ademas, pa promové transparensia i kolaborashon, lo hasi tur e informashonnan akumulá aksesibel via Dutch Caribbean BiodiversityObservation.org, i BirdsCaribbean. E dedikashon na kompartimentu di informashon ta surpasá frontera i ta sòru pa e esfuersonan impulsá pa siensia riba tereno di konservashon di naturalesa no solamente ta na benefisio di e área di Karibe Hulandes, pero tambe di e komunidat sientífiko mundial.  

***********************************************************************************  

DCNA       

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)  ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews i via prensa. No por derivá ningun derecho for di e kontenido. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan (in)direkto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí. 

 

 

 

Published in BioNews 69

Date
2023
Data type
Media
Theme
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Climate scenarios and a Climate Impact Atlas for Bonaire, Sint Eustatius, and Saba

Dutch, Papiamento and Papiamentu below

 

The (Dutch) Caribbean islands are facing unprecedented challenges posed by climate change, including rising sea levels, intensifying hurricanes, heatwaves, and heavy rainfall. In response to these threats, Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) has published climate scenarios for the BES islands. In addition, a collaborative effort is underway to develop a Climate Impact Atlas for the BES islands, providing a crucial foundation for informed decision-making and sustainable development. In the week of October 16th, workshops and public lectures are held on Curaçao and on Bonaire to share developments in climate information and management perspectives, and to discuss priorities for further development. 

The KNMI’23 climate scenarios show what the BES islands will face in terms of climate change in the coming decades. Climate models have been used to calculate the impact of human greenhouse gas emissions on the future climate. The KNMI’23 climate scenarios consist of four pathways that describe possible future climates in the Caribbean between 2050 and 2100. The new climate scenarios tell us what changes we can expect as we adapt to a warmer climate with more extremes and higher sea levels. They also show what impacts can still be avoided by reducing greenhouse gas emissions. 

A Climate Impact Atlas translates scientific knowledge into accessible insights, offering essential information on climate change. Despite numerous organizations addressing climate-related topics in the BES islands, there is still a lack of comprehensive data on climate impacts. The Climate Impact Atlas aims to bridge this gap by consolidating existing knowledge into a centralized resource, empowering governments, individuals, and communities to understand the specific effects and vulnerabilities of their region. 

Getting Started 

The KNMI’23 climate scenarioswere presented to Minister Harbers on October 9th. Even in the most optimistic scenario, the climate will continue to change in the future, with major consequences for the Caribbean. The scenarios show that the Caribbean will become warmer and drier. The warming will be most pronounced in the rainy season, while the drying will be most pronounced in the dry season . This will be experienced as warmer periods during the rainy season and drier weather during the dry season.. Of particular concern for Bonaire is sea level rise, which could be limited under the low emissions scenario, but could reach over one meter by 2100 under the high emissions scenario. The upper limit could be over 3 meters if uncertain processes, such as the Antarctic ice sheet becoming less stable, occur before 2100. On St Eustatius and Saba, the likelihood of severe hurricanes with heavy rainfall increases in the future. A Future Weather experiment shows that Hurricane Irma would have had even higher wind speeds and rainfall rates in a warmer climate. 

The first version of the Climate Impact Atlas for the BES Islands is set to be developed in 2023, representing the initial phase of an ongoing initiative. The project was started in April 2023 and a demonstration of the concept for Bonaire will be included in the upcoming workshop in October.  As the year concludes, the online Climate Impact Atlas, along with a roadmap for future developments, will be unveiled. 

The inaugural Climate Impact Atlas for the BES Islands will comprise three key components: 

Climate Statistics: Providing information on present and future climate parameters, including temperature, rainfall, wind, and sea level for Bonaire, Sint Eustatius and Saba. 

Climate Data Viewer: Offering a user-friendly online platform to visualize climate data.  Initially for Bonaire, but viewers for Saba and Sint Eustatius will be developed in the near future. 

Climate Stories: Background information to accompany the main map layers in the viewer, aiding in the interpretation of maps. The initial focus will be on Bonaire in 2023, followed by Sint Eustatius and Saba. 

Collaboration 

Financed by the Ministry of Infrastructure and Water Management, with the CAS Foundation as the coordinator, the Climate Impact Atlas has garnered support from various organizations. Other contributing organizations include the Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), TERRAMAR museum, EcoVision, Wageningen Environmental Research (WENR), Instituut voor Milieuvraagstukken (VU-IVM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Rijkswaterstaat (RWS), Informatiehuis Marien, Deltares, RVO.nl, en het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV) and Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).  

This project is closely related to other regional projects such as the development of a Climate Impact Atlas for Curacao: “KlimaKòrsou“, Restoration of resilience Dutch CaribbeanSEALINK and Paratus

Want to get involved? 

In the research program Islanders at the Helm, researchers and civil society partners work together to offer/propose tailor-made solutions based on thorough interdisciplinary research. The aim is to develop new, sustainable and inclusive strategies in the face of current climate challenges. A Transatlantic Platform (TAP) has been developed to offer courses, lectures and workshops to promote knowledge and awareness of climate challenges. The Universities in the region, such as the University of the West Indies St. Augustine Campus (Trinidad & Tobago – British Caribbean), University of the US Virgin Islands (UVI- US Caribbean), the Inter-Continental University of the Caribbean (Curaçao – Dutch Caribbean), Instituto Pedagogico Arubano (Aruba – Dutch Caribbean), The National Archaeological Museum Aruba (Aruba – Dutch Caribbean) and the University of St. Martin (Sint Maarten and Saint Martin – Dutch and French Caribbean), are integral partners in the TAP having hosted prior lecture series. There is a recognition that Kingdom-wide collaboration goes hand in hand with integration in the wider Caribbean basin.  As part of the latest installation of the TAP, there will be public lectures and workshops on Bonaire and Curaçao: 

Public lecture for Curaçao on October 17th will be organized in collaboration with NAAM (National Archaeological Anthropological Memory Management) and the Curaçao Climate Change Platform:  

https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-17-october-2023-location-activity-7113127720611368960-5qvq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

Public lecture for Bonaire on October 19th  will be organized in collaboration with Terramar Museum: https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-19-october-2023-location-activity-7115267851241828352–8Zi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

Stay up to date by visiting https://bes.climateimpactatlas.com/ and https://klimakorsou.com/ 

DCNA       

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press. This article contains the results from several (scientific) studies but the studies themselves are not DCNA studies. This article contains the results from several (scientific) studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.   

 

 

De (Nederlandse) Caribische eilanden worden geconfronteerd met ongekende uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, waaronder de stijgende zeespiegel, toenemende orkanen, hittegolven en hevige regenval. Als reactie op deze bedreigingen heeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) klimaatscenario’s voor de BES-eilanden gepubliceerd. Daarnaast wordt er gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van een Klimaateffectatlas voor de BES-eilanden, die een cruciale basis biedt voor geïnformeerde besluitvorming en duurzame ontwikkeling. In de week van 16 oktober worden op Curaçao en Bonaire workshops en openbare lezingen gehouden om ontwikkelingen op het gebied van klimaatinformatie en managementperspectieven te delen en prioriteiten voor verdere ontwikkeling te bespreken.

De klimaatscenario’s van het KNMI’23 zijn op 9 oktober aan minister Harbers gepresenteerd. Zelfs in het meest optimistische scenario zal het klimaat in de toekomst blijven veranderen, met grote gevolgen voor het Caribisch gebied. De scenario’s laten zien dat het Caribisch gebied warmer en droger zal worden. Dit zal worden ervaren als warmere periodes tijdens het regenseizoen en droger weer tijdens het droge seizoen. Van bijzonder belang voor Bonaire is de stijging van de zeespiegel, die in het scenario met lage emissies beperkt zou kunnen blijven, maar in het scenario met hoge emissies in 2100 meer dan een meter zou kunnen bereiken. De bovengrens zou boven de 3 meter kunnen liggen als vóór 2100 onzekere processen plaatsvinden, zoals het minder stabiel worden van de Antarctische ijskap. Op Sint Eustatius en Saba neemt in de toekomst de kans op zware orkanen met hevige regenval toe. Een Future Weather-experiment laat zien dat orkaan Irma in een warmer klimaat zelfs nog hogere windsnelheden en regenval zou hebben gehad.

De eerste versie van de Klimaateffectatlas voor de BES-eilanden zal naar verwachting in 2023 worden ontwikkeld en vormt de eerste fase van een lopend initiatief. Deze Klimaateffectatlas vertaalt wetenschappelijke kennis naar toegankelijke inzichten en biedt essentiële informatie over klimaatverandering. Het project is in april 2023 gestart en een demonstratie van het concept voor Bonaire zal worden opgenomen in de komende workshop in oktober. Aan het eind van het jaar zal de online Klimaateffectatlas, samen met een routekaart voor toekomstige ontwikkelingen, worden onthuld.

Samenwerking

De Klimaateffectatlas, gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met Stichting CAS als coördinator, heeft steun gekregen van verschillende organisaties. Andere bijdragende organisaties zijn onder meer het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), TERRAMAR museum, EcoVision, Wageningen Environmental Research (WENR), Instituut voor Milieuvraagstukken (VU-IVM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Rijkswaterstaat (RWS), Informatiehuis Marien, Deltares, RVO.nl, en het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV) en Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).

Dit project hangt nauw samen met andere regionale projecten zoals de ontwikkeling van een Klimaateffectatlas voor Curaçao: “KlimaKòrsou“, Restoration of resilience Dutch CaribbeanSEALINK and Paratus.

Meedoen?

In het onderzoeksprogramma werken onderzoekers en partners uit het maatschappelijk middenveld samen om op maat gemaakte oplossingen aan te bieden/voor te stellen, gebaseerd op gedegen interdisciplinair onderzoek. Het doel is om nieuwe, duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen in het licht van de huidige klimaatuitdagingen. Er is een Transatlantisch Platform (TAP) ontwikkeld dat cursussen, lezingen en workshops aanbiedt om de kennis en het bewustzijn over klimaatuitdagingen te bevorderen. De universiteiten in de regio, zoals de University of the West Indies St. Augustine Campus (Trinidad & Tobago – British Caribbean), University of the US Virgin Islands (UVI- US Caribbean), de Inter-Continental University of the Caribbean (Curaçao – Nederlands Caribisch gebied), Instituto Pedagogico Arubano (Aruba – Nederlands Caribisch gebied), The National Archaeological Museum Aruba (Aruba – Nederlands Caribisch gebied) en de Universiteit van Sint Maarten (Sint Maarten en Saint Martin – Nederlands en Frans Caribisch gebied) zijn integrale partners in de TAP omdat ze eerdere lezingenreeksen georganiseerd hebben. Er wordt erkend dat samenwerking binnen het hele Koninkrijk hand in hand gaat met integratie in het hele Caribisch gebied. Als onderdeel van de nieuwste installatie van de TAP zullen er openbare lezingen en workshops plaatsvinden op Bonaire en Curaçao:

Openbare lezing voor Curaçao op 17 oktober wordt georganiseerd in samenwerking met NAAM (National Archaeological Anthropological Memory Management) en het Curaçao Climate Change Platform:

https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-17-october-2023-location-activity-7113127720611368960-5qvq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Openbare lezing voor Bonaire op 19 oktober wordt georganiseerd in samenwerking met Terramar Museum:

https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-19-october-2023-location-activity-7115267851241828352–8Zi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Blijf op de hoogte door een bezoek te brengen aan: https://klimakorsou.com/

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

 

 

E islanan di Caribe (Hulandes) ta enfrentando retonan desconoci a consecuencia di cambio di clima, incluyendo subimento di nivel di lama, aumento di horcan, ola di calor y yobida pisa. Como reaccion riba e menasanan aki Instituto Meteorologico Real di Hulanda (KNMI) a publica scenario di clima pa e islanan BES. Aparte di esey, ta trahando conhuntamente na desaroyo di un Atlas di impacto di Clima pa e islanan BES pa provee un base crucial pa ta bon informa ora di tuma decisionnan y pa desaroyo sostenibel. Den e siman di 16 di october tin tayernan y conferencia publico ta tuma luga na Corsou y Boneiro pa comparti desaroyo riba tereno di clima y perspectiva di maneho, y pa discuti  prioridadnan pa un mayor desaroyo. 

scenarionan di clima di KNMI’23 a keda presenta na Minister Harbers dia 9 di october. Hasta den e scenario mas optimista, clima lo sigui cambia den futuro, cu consecuencianan grandi pa Caribe. E scenarionan ta mustra cu Caribe lo bira mas cayente y seco. Lo experimenta esaki como periodo mas cayente durante temporada di yobida y como un clima mas seco durante temporada seco. Di particular preocupacion pa Boneiro ta aumento di nivel di lama, cu lo por wordo limita den e scenario di emision abou, pero lo por alcansa mas di un meter pa aña 2100 den e scenario di emision halto. E limite mas halto lo por ta mas di 3 meter si  proceso insigur tuma luga, manera si e capa di ijs di Antartica lo bira menos stabiel prome cu aña 2100. Na Sint Eustatius y Saba probabilidad di horcan severo cu yobida pisa ta aumenta den futuro. Un experimento di Future Weather ta mustra cu horcan Irma lo tabatin velocidad di biento y precipitacion mas halto den un clima mas cayente. 

E prome version di e Atlas di Impacto di Clima pa e Islanan BES lo keda desaroya na aña 2023, loke ta representa e fase inicial di un iniciativa cu lo sigui cana. E Atlas di Impacto di Clima aki lo traduci conocemento cientifico den conocemento accesibel y lo ofrece informacion esencial tocante cambio di clima. E proyecto a cuminsa den luna di april di aña 2023 y den e proximo tayer di october lo inclui un demostracion di e concepto pa Boneiro. Na fin di aña lo revela e Atlas di Impacto di Clima online, hunto cu un mapa di ruta pa futuro desaroyo. 

Colaboracion 

E Atlas di Impacto di Clima financia pa Ministerio di Infrastructura y Maneho di Awa, cu Fundacion CAS como coordinado a conta cu apoyo di diferente organisacion. Organisacionnan cu a contribui ta entre otro Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), museo TERRAMAR, EcoVision, Wageningen Environmental Research (WENR), Instituto pa Milieuvraagstukken (VU-IVM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Rijkswaterstaat (RWS), Informatiehuis Marien, Deltares, RVO.nl, y Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV) y Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). 

E proyecto aki ta estrechamente relaciona cu otro proyectonan regional manera desaroyo di un Atlas di Impacto di Clima pa Corsou: : “KlimaKòrsou“, Restoration of resilience Dutch CaribbeanSEALINK and Paratus

Bo kier ta involucra? 

Den e programa di investigacion Islanders at the Helm investigadonan y socionan civil ta traha hunto pa ofrece solucionnan personalisa basa riba investigacion interdisciplinario profundo. E meta ta pa desaroya strategianan nobo, sostenibel y inclusivo relaciona cu e desafionan climatico actual. A desaroya un Plataforma Transatlantico (TAP) pa ofrece curso, conferencia y tayer pa promove conocemento y conciencia tocante e desafionan di clima. E Universidadnan di region, manera University of the West Indies St. Augustine Campus (Trinidad & Tobago – British Caribbean), University of the US Virgin Islands (UVI- US Caribbean), Inter-Continental University of the Caribbean (Curaçao – Caribe Hulandes), Instituto Pedagogico Arubano (Aruba – Caribe Hulandes), Museo Archeologico Aruba (Aruba – Caribe Hulandes) y  Universidad di Sint Maarten (Sint Maarten y Saint Martin – Parti Hulandes y parti Frances), ta socionan integral den TAP organisando serienan di  conferencia anterior. Ta reconoce cu e cooperacion den henter e Reino ta bay pareu cu integracion den e cuenca di Gran Caribe. Como parte di e ultimo instalacion di TAP, lo tin conferencianan publico y tayernan na Boneiro y Corsou: 

Conferencia publico pa Corsou dia 17 di october ta wordo organisa den colaboracion cu NAAM (Nationaal Archeologisch Antropologisch Geheugen Management) y Plataforma di Cambio di Clima Corsou: 

https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-17-october-2023-location-activity-7113127720611368960-5qvq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

Ta organisa e conferencia publico pa Boneiro dia 19 di october den colaboracion cu Museo Terramar:  

https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-19-october-2023-location-activity-7115267851241828352–8Zi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

Keda na altura bishitando https://bes.climateimpactatlas.com/   y https://klimakorsou.com/ 

DCNA       

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostene comunicacion (cientifico) y  divulgacion den region di Caribe Hulandes door di percura cu e informacioncientifico relaciona cu naturalesa ta ampliamente disponibel a traves di entreotro, Dutch Caribbean Biodiversity Database, e plataforma di noticia BioNews di DCNA y prensa. E articulo aki ta contene e resultadonan di varios estudio (cientifico), pero e estudionan riba nan mes no ta estudio di DCNA. No tin derecho pa saca nada di e contenido. DCNA no ta responsabel pa e contenido y e impactonan indirecto cu resulta di e publicacion di e articulo aki.  

 

 

E islanan (hulandes) karibense ta enfrentá desafionan nunka bisto komo konsekuensia di kambio di klima, entre otro superfisie di laman ku ta subi, intensifikashon di orkan, temporada ku kalor ekstremo i yobida fuerte. Komo reakshon riba e menasanan akí e Instituto Meteorológiko Real di Hulanda (KNMI) a publiká vários senario di klima pa e islanan BES. Banda di esaki ta trahando konhuntamente riba desaroyo di un Atlas di Impakto Klimátiko pa e islanan BES, ku ta ofresé un base krusial pa toma di desishon bon pensá i desaroyo sostenibel. Den siman di 16 di òktober nan ta tene diferente tayer i charla na Kòrsou i Boneiru pa kompartí desaroyonan riba tereno di informashon tokante klima i perspectivanan di maneho i pa deliberá tokante prioridatnan pa desaroyo mas aleu. 

Dia 9 di òktober a presentá e senarionan di klima di KNMI’23 na minister Harbers. Asta den e senario di mas optimista, klima lo sigui kambia den futuro, ku konsekuensianan grandi pa área karibense. E senarionan ta mustra ku área karibense lo bira mas kayente i mas seku. Lo eksperensiá esaki komo periodonan mas kayente durante temporada di áwaseru i wer mas seku durante temporada di sekura. Di preokupashon partikular pa Boneiru ta subimentu di superfisie di laman, ku den e senario lo por keda limitá ku emishon abou, pero ku den e senario ku emishon haltu na aña 2100 lo por alkansá mas ku un meter. E límite mas haltu lo por ta riba 3 meter si promé ku aña 2100 sierto prosesonan insierto tuma lugá, manera e kapa di eis Antártiko ku ta bira ménos stabil. Na Sint Eustatius i Saba e chèns pa orkan pisá ku yobida fuerte ta oumentá den futuro. Un eksperimento di Future Weather ta mustra ku den un klima mas kayente orkan Irma lo tabatin velosidatnan di bientu mas haltu i mas tantu yobida.  

Segun ekspektativa lo desaroyá e promé vershon di e Atlas di Impakto Klimátiko pa e islanan BES na aña 2023 i e ta forma e promé fase di un inisiativa kontinuo. E Atlas di Impakto Klimátiko akí lo tradusí konosementu sientífiko den konosementu aksesibel, ofresiendo informashon esensial tokante kambio di klima. E proyekto a kuminsá na luna di aprel 2023 i lo inkluí un demonstrashon di e konsepto pa Boneiru den e próksimo tayer na luna di òktober. Na fin di aña lo revelá e Atlas di Impakto Klimátiko online, huntu ku un ‘roadmap’ pa desaroyonan di futuro. 

Kolaborashon 

E Atlas di Impakto Klimátiko ku Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa ta finansiá, ku Fundashon CAS komo kordinadó, a haña sosten di diferente organisashon. Otro organisashonnan ku ta aportá ta entre otro Entidat Públiko Boneiru, Museo TERRAMAR, EcoVision, Wageningen Environmental Research (WENR), Instituut voor Milieuvraagstukken (VU-IVM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Rijkswaterstaat (RWS), Informatiehuis Marien, Deltares, RVO.nl, i Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV) i Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). 

E proyekto akí ta den relashon estrecho ku otro proyektonan regional, manera desaroyo di un Atlas di Impakto Klimátiko pa Kòrsou: KlimaKòrsou”, Restoration of resilience Dutch CaribbeanSEALINK i Paratus

Bo ke partisipá? 

Den e programa di investigashon investigadónan i partnernan sosial ta traha huntu pa ofresé/proponé solushonnan na midí, basá riba investigashon interdisiplinario sólido. E meta ta pa desaroyá strategianan nobo, sostenibel i inklusivo pa enfrentá e desafionan di klima aktual. A desaroyá un Plataforma Transatlántiko (TAP) ku ta ofresé kurso, charla i tayer pa promové konosementu i konsiensia tokante desafionan di klima. E universidatnan den region, manera University of the West Indies St. Augustine Campus (Trinidad & Tobago – British Caribbean), University of the US Virgin Islands (UVI- US Caribbean),  Inter-Continental University of the Caribbean (Kòrsou – área di Karibe Hulandes), Instituto Pedagogico Arubano (Aruba – área di Karibe Hulandes), Museo Nashonal Arkeológiko Aruba (Aruba – área di Karibe Hulandes) i University of St. Martin (Sint Maarten i Saint Martin – área di Karibe Hulandes i Franses) ta partnernan integral di TAP i a organisá seri di charla anteriormente. Tin un rekonosementu ku kolaborashon dentro di henter Reino ta bai man den man ku integrashon den e konstelashon karibense mas amplio. Komo parti di e instalashon mas nobo di TAP lo organisá charla i tayer públiko na Boneiru i Kòrsou: 

Ta organisá e charla públiko dia 17 di òktober na Kòrsou den kolaborashon ku NAAM (National Archaeological Anthropological Memory Management) i Plataforma pa Kambio di Klima Kòrsou: https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-17-october-2023-location-activity-7113127720611368960-5qvq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

Ta organisá e charla públiko pa Boneiru dia 19 di oktober den kolaborashon ku Museo Terramar: https://www.linkedin.com/posts/islanders-at-the-helm_public-lecture-19-october-2023-location-activity-7115267851241828352–8Zi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

Keda na altura pa medio di bishitá   i https://klimakorsou.com/  

DCNA       

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews i via prensa. E artíkulo akí ta forma parti di e resultadonan di diferente investigashon sientífiko, pero e investigashonnan mes no ta investigashon di DCNA. No por derivá ningun derecho for di e kontenido. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan (in)direkto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí. 

 

 

 

Published in BioNews 69

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Bonaire
Saba
St. Eustatius
Author

Silent Reef Keepers: The Fight to Save the Caribbean Reef Shark

Dutch, Papiamento and Papiamentu below

 

The Kingdom of the Netherlands will ask for increased protection for the Caribbean reef shark during next month’s Conference of Parties for the Cartagena Convention (COPs) on Aruba. Caribbean reef sharks play a critical role in maintaining a healthy reef ecosystem and building resilience within the oceans. This increased protection is critical for ensuring a sustainable future for this iconic species. 

The Caribbean Sea is renowned for its crystal-clear waters, vibrant coral reefs, and a dazzling array of marine life. Among the charismatic inhabitants of this underwater paradise is the Caribbean Reef Shark (Carcharhinus perezii), a species that plays a crucial role in maintaining the health of coral reef ecosystems. In the Dutch Caribbean, these apex predators face mounting threats, but there is hope on the horizon. At the upcoming Conference of Parties for the Cartagena Convention (COPs), the Kingdom of the Netherlands will seek increased protection for these magnificent creatures by listing this species on Annex III of the SPAW Protocol.  Annex III includes plant and animal species which require additional protection to ensure this species is able to adequately recover their populations in the Wider Caribbean Region. 

Importance 

Caribbean Reef Sharks. Photo credit: Jim Abernethy – all rights reserved

Caribbean reef sharks thrive in warm, tropical waters of the Caribbean region, with a distribution range that stretches from Florida to Brazil. This species is one of the most encountered reef shark species throughout the whole Caribbean Sea.  Growing up to 3 m (9.8ft) in length, this shark is one of the largest apex predators in the reef ecosystem and is at the top of the marine food web, having only a few natural predators.   

In addition to being of great economic value, as shark diving is a major draw for divers from around the world, this species is also critical for maintaining balance within the reef ecosystem. Their presence helps regulate the population of smaller prey species, which in turn, prevents overgrazing on seagrass beds and coral reefs and eliminates sick or weak fish from the population. This balance is essential for maintaining the health and diversity of the entire coral reef. 

Threats 

Despite their ecological and economic significance, Caribbean reef sharks in the Caribbean face numerous threats that have led to a population reduction estimated to be between 50–79% over the past 29 years. In the (Dutch) Caribbean this is mainly caused by: 

Habitat Degradation: The degradation of coral reefs and seagrass beds due to climate change, pollution, and coastal development has a direct impact on the availability of prey for these sharks. Loss of habitat reduces their ability to find food and shelter. 

Overfishing: Overfishing poses one of the most immediate threats to Caribbean reef sharks. They are often caught incidentally in commercial fisheries, where fishermen are targeting other species, or intentionally, where they are sought after for their fins, used in shark fin soup. 

A Call for Increased Protection 

Caribbean Reef Shark. Photo credit: Elianne Dipp

There are different organizations and individuals working to protect sharks and their habitats in the Dutch Caribbean. A significant milestone was the establishment of protected areas such as the Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary between Bonaire, Saba and St. Eustatius.  Another milestone was in 2019 when the Dutch government adopted an International Shark Strategy. The strategy sets out which protective and management actions for sharks and rays are to be taken by the government in all seas and oceans where the Netherlands has influence (including the Dutch Caribbean).  Additional efforts are still needed to create more marine protected areas, enhance enforcement, reduce pollution in the ocean, and promote sustainable fishing practices.  These species know no (political) boundaries and their protection requires broadscale conservation efforts within the Dutch Caribbean and beyond. 

Conclusion 

The Caribbean reef shark is a species of paramount importance to the (Dutch) Caribbean’s coral reefs. With the extra protection being requested during the next COPS meeting in Aruba, there is hope that this species will have a healthy future. By recognizing their ecological significance and the challenges they face, we can work together to ensure a brighter future for the Caribbean Reef Shark in the Dutch Caribbean and beyond. 

DCNA      

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.     

 

 

Het Koninkrijk der Nederlanden zal volgende maand tijdens de Conference of Parties for the Cartagena Convention (COPs) op Aruba vragen om meer bescherming voor de Caribische rifhaai. Caribische rifhaaien spelen een cruciale rol bij het in stand houden van een gezond rifecosysteem en het opbouwen van veerkracht in de oceanen. Deze verhoogde bescherming is van cruciaal belang voor het garanderen van een duurzame toekomst voor deze iconische soort. 

De Caribische Zee staat bekend om zijn kristalheldere water, levendige koraalriffen en een oogverblindend aanbod aan zeeleven. Onder de charismatische bewoners van dit onderwaterparadijs bevindt zich de Caribische rifhaai (Carcharhinus perezii), een soort die een cruciale rol speelt bij het behoud van de gezondheid van koraalriffen. In het Caribisch gebied worden deze toproofdieren geconfronteerd met toenemende bedreigingen, maar er gloort hoop aan de horizon. Tijdens de komende Conference of Parties for the Cartagena Convention (COPs) zal het Koninkrijk der Nederlanden streven naar meer bescherming voor deze prachtige wezens door deze soort op te nemen in bijlage III van het SPAW-protocol. Bijlage III omvat planten- en diersoorten die extra bescherming nodig hebben om te garanderen dat deze soort in staat is hun populaties in de Caribische regio adequaat te herstellen. 

Belang 

 

Caribische rifhaaien. Foto: Jim Abernethy – all rights reserved

Caribische rifhaaien gedijen in de warme, tropische wateren van het Caribisch gebied, met een verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van Florida tot Brazilië. Deze soort is een van de meest aangetroffen soorten rifhaaien in de hele Caribische Zee. Deze haai, die tot 3 meter lang kan worden, is een van de grootste toproofdieren in het rif ecosysteem en staat aan de top van het mariene voedselweb, met slechts een paar natuurlijke vijanden. 

Deze soort is niet alleen van grote economische waarde, omdat duiken met haaien een grote trekpleister is voor duikers van over de hele wereld, maar ook van cruciaal belang voor het handhaven van het evenwicht binnen het rif ecosysteem. Hun aanwezigheid helpt bij het reguleren van de populatie van kleinere prooisoorten, wat op zijn beurt overbegrazing op zeegrasvelden en koraalriffen voorkomt en zieke of zwakke vissen uit de populatie elimineert. Dit evenwicht is essentieel voor het behoud van de gezondheid en diversiteit van het hele koraalrif. 

Gevaren 

Ondanks hun ecologische en economische betekenis worden Caribische rifhaaien in het Caribisch gebied geconfronteerd met talloze bedreigingen die hebben geleid tot een populatiereductie van naar schatting tussen de 50 en 79% in de afgelopen 29 jaar. In het (Nederlandse) Caribische gebied wordt dit vooral veroorzaakt door: 

Habitatverlies: De degradatie van koraalriffen en zeegrasvelden als gevolg van klimaatverandering, vervuiling en kustontwikkeling heeft een directe impact op de beschikbaarheid van eten voor deze haaien. Verlies van leefgebied vermindert hun vermogen om voedsel en onderdak te vinden. 

Overbevissing: Overbevissing vormt een van de meest directe bedreigingen voor Caribische rifhaaien. Ze worden vaak incidenteel gevangen in de commerciële visserij, waar vissers zich op andere soorten richten, of opzettelijk voor hun vinnen, die worden gebruikt in haaienvinnensoep. 

Een oproep tot meer bescherming 

 

Caribische rifhaai. Foto: Elianne Dipp

Er zijn verschillende organisaties en individuen die zich inzetten voor de bescherming van haaien en hun leefgebieden in het Caribisch gebied. Een belangrijke mijlpaal was de oprichting van beschermde gebieden zoals het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary tussen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Een andere mijlpaal was in 2019 toen de Nederlandse regering een Internationale Haaienstrategie aannam. In de strategie wordt vastgelegd welke beschermings- en beheers maatregelen voor haaien en roggen door de overheid moeten worden genomen in alle zeeën en oceanen waar Nederland invloed heeft (inclusief het Caribisch gebied). Er zijn nog steeds extra inspanningen nodig om meer beschermde mariene gebieden te creëren, de handhaving te verbeteren, de vervuiling van de oceaan terug te dringen en duurzame visserijpraktijken te bevorderen. Deze soorten kennen geen (politieke) grenzen en hun bescherming vereist grootschalige natuurbeschermingsinspanningen binnen het Nederlandse Caribisch gebied en daarbuiten. 

Conclusie 

De Caribische rifhaai is een soort die van groot belang is voor de koraalriffen in het (Nederlandse) Caribische gebied. Nu de extra bescherming wordt aangevraagd tijdens de volgende COPS-bijeenkomst op Aruba, bestaat er hoop dat deze soort een gezonde toekomst zal hebben. Door hun ecologische betekenis en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd te erkennen, kunnen we samenwerken om een betere toekomst voor de Caribische rifhaai in het Nederlandse Caribisch gebied en daarbuiten te garanderen. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.  

 

 

 

Reino di Hulandes ta bay solicita un mayor proteccion pa e tiburonnan di rif di Caribe durante e Conferencia di Partinan pa Convenio di Cartagena (COP) den e luna binidero na Aruba. E tiburonnan di rif di Caribe ta hunga un papel fundamental den mantencion di un ecosistema di rif saludabel y den desaroyo di resistencia dentro di e oceannan. E mayor proteccion aki ta fundamental pa garantisa un futuro sostenibel pa e especie iconico aki. 

Lama Caribe ta famoso pa su awanan cristalino, rifnan di coral vibrante y un deslumbrante variedad di bida marino. Entre e habitantenan carismatico di e paraiso submarino aki tin Tiburon di Rif di Caribe (Carcharhinus perezii), un especie cu ta hunga un papel crucial den mantencion di salud di e ecosistemanan di e rifnan di coral. Den Caribe Hulandes e animalnan di presa enorme aki ta enfrenta menasanan creciente, pero tin speransa na horizonte. Den e proximo Conferencia di e Partinan di Convencion di Cartagena (COP), Reino Hulandes lo busca un mayor proteccion pa e criaturanan magnifico aki door di inclui e especie aki den Anexo III di e Protocol SPAW. Anexo III ta inclui especie di mata y bestia cu ta rekeri proteccion adicional pa garantisa cu e especie aki por recupera nan poblacionnan den Region di Gran Caribe adecuadamente. 

Importancia 

 

Tiburon di Rif di Caribe. Potret: Jim Abernethy – all rights reserved

E tiburonnan di rif di Caribe ta prospera den e awanan cayente y tropical di region di Caribe, cu un rango di distribucion cu ta core desde Florida te Brasil. E especie aki ta un di e especienan di tiburon di rif mas haya den henter Lama Caribe. Cu un longitud di te 3 m (9.8 pia), e tiburon aki ta un di e animalnan mas grandi di e ecosistema di rif y ta na top di e red alimentario marino, teniendo solamente algun animal di presa natural. 

Ademas di tin un gran balor economico, ya cu buceo cu tiburon ta hopi atractivo pa  buceador di henter mundo, e especie aki tambe ta fundamental pa mantene ekilibrio dentro di e ecosistema di rif. Su presencia ta yuda regula e poblacion di especie di presa mas chikito, loke na su turno ta evita comemento di yerba di lama excesivo y e rifnan di coral y ta elimina e piscanan malo of debil di e poblacion. E ekilibrio aki ta esencial pa mantene salud y diversidad di henter e rif di coral. 

Menasanan 

A pesar di su importancia ecologico y economico, e tiburonnan di rif di Caribe ta enfrenta hopi menasa cu a causa reduccion di su poblacion calcula entre 50% y 79% den e ultimo 29 añanan. Den Caribe (Hulandes) esaki ta debi principalmente na: 

Degradacion di e habitat: E degradacion di e rifnan di coral y e praderanan marino debi na cambio climatico, contaminacion y desaroyo di costa tin un impacto directo den disponibilidad di presa pa e tiburonnan aki. Perdida di habitat ta reduci su capacidad pa haya alimento y refugio. 

Sobrepesca: Sobrepesca ta representa un di e menasanan mas inmediato pa e tiburonnan di rif di Caribe. Hopi biaha nan ta captura nan incidentalmente den peskeria comercial, na unda e piscadonan ta busca otro especie, of intencionalmente, unda ta busca nan pa nan halanan, cu ta uza den sopi di hala di tiburon. 

Un yamada pa un mayor proteccion 

 

Tiburon di Rif di Carib. Potret: Elianne Dipp

Tin diferente organisacion y individuo cu ta traha pa proteha e tiburonnan y nan habitatnan den Caribe Hulandes. Un logro importante tabata establecimento di areanan proteha manera Santuario di Tiburon y Mamifero Marino Yarari entre Boneiro, Saba y San Eustatius. Otro logro a keda produci na aña 2019, ora cu gobierno Hulandes a adopta un Strategia Internacional pa e Tiburonnan. E strategia establece aki tin accionnan di proteccion y maneho di tiburon y raya cu gobierno mester tuma den tur e lamanan y oceannan na unda Hulanda tin influencia (incluso Caribe Hulandes). Ainda mester di esfuerso adicional pa crea mas area marino proteha, mehora aplicacion di e ley, reduci contaminacion den ocean y promove practica di pesca sostenibel. E especienan aki no conoce frontera (politico) y nan proteccion ta rekeri esfuerso di conservacion na gran escala paden y pafo di Caribe Hulandes. 

Conclusion 

Tiburon di rif di Caribe ta un especie di suma importancia pa e rifnan di coral di Caribe (Hulandes). Cu e proteccion adicional cu lo solicita durante e proximo reunion di COPS na Aruba, tin speransa cu e especie aki lo tin un futuro saludabel. Door di reconoce nan importancia ecologico y e desafionan cu nan ta enfrenta, nos por traha hunto pa garantisa un miho futuro pa e tiburonnan di rif di Caribe den Caribe Hulandes y mas leu. 

DCNA

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) pa Naturalesa ta sostene comunicacion (cientifico) y  divulgacion den region di Caribe Hulandes door di haci cu e informacion cientifico relaciona cu naturalesa ta mas disponibel a traves di entre otro, Dutch Caribbean Biodiversity Database, e plataforma di noticia BioNews di DCNA y prensa. E articulo aki ta contene e resultadonan di varios estudio (cientifico), pero e estudionan riba nan mes no ta estudio di DCNA. No tin derecho pa saca nada di e contenido. DCNA no ta responsabel pa e contenido y e impactonan indirecto cu resulta di e publicacion di e articulo aki.  

 

 

 

Otro luna durante e Conference of Parties for the Cartagena Convention  – COPs (Konferensia di Partidonan pa e Tratado di Cartagena) na Aruba, Reino Hulandes lo pidi pa mas protekshon pa e tribon ’i pieda karibense. Tribon ’i pieda karibense ta hunga un ròl esensial ora ta trata di konservashon di un ekosistema di ref salú i desaroyo di resiliensia den oséano. E protekshon adishonal akí ta di importansia fundamental pa garantisá un futuro sostenibel pa e espesie ikóniko akí. 

Laman Karibe ta konosí pa su awa kristalino, ref di koral vibrante i un deslumbrante variedat di bida marino. Entre e habitantenan karismátiko di e paradiso bou di laman akí tin e tribon ‘i pieda karibense (Carcharhinus perezii), un espesie ku ta hunga un ròl krusial ora ta trata di konservashon di salú di e ekosistemanan di ref di koral. Den área karibense e bestia yagdó tòp akí ta konfrontá menasanan ku ta oumentando, pero tin speransa na horizonte. Durante e Conference of Parties for the Cartagena Convention (COPs) binidero, Reino Hulandes lo boga pa yega na mas protekshon pa e bunita kriaturanan akí pa medio di inkluí nan den anekso III di e protokòl di SPAW. Anekso III ta enserá espesienan di mata i bestia ku tin mester di protekshon èkstra pa garantisá ku e espesienan akí tin e kapasidat pa rekuperá nan populashon adekuadamente den region karibense mas amplio. 

Tribon ’i pieda karibense. Potret: Jim Abernethy- all rights reserved

Importansia 

Tribon ‘i pieda karibense ta prosperá bon den e laman kayente i tropikal di region karibense, i e área kaminda ta topa kuné ta kore for di Florida te Brasil. E espesie akí ta un di e espesienan di tribon ‘i pieda ku nan ta enkontrá mas tantu den henter Laman Karibe. E tribon akí ku por bira te 3 meter largu, ta un di e bestianan yagdó tòp mas grandi den e ekosistema di ref i e ta para na e puesto mas haltu den e ret di alimento marino, ku solamente un par di enemigu natural.  

Banda di ta di balor ekonómiko grandi, pa motibu ku sambuyamentu ku tribon ta un atrakshon prinsipal pa sambuyadónan di henter mundu, e espesie akí ta di importansia fundamental pa konservashon di e ekilibrio dentro di e ekosistema di ref. Nan presensia ta yuda ku regulashon di e populashon di espesienan di presa mas chikitu, loke na su turno ta prevení komementu eksesivo riba kama di yerba di laman i ref di koral, i ta eleminá piská ku a bira malu i suak for di den e populashon. E ekilibrio akí ta esensial pa konservashon di salú i diversidat di henter e ref di koral. 

Menasa 

No opstante nan importansia ekológiko i ekonómiko, e tribon ‘i pieda karibense den área karibense ta konfrontá hopi menasa ku a kondusí na un redukshon di populashon di segun balotashon entre 50 i 79% den e último 29 aña. Den área (hulandes) karibense kousa di esaki ta prinsipalmente:  

Degradashon di nan ambiente natural: Degradashon di ref di koral i kama di yerba di laman komo konsekuensia di kambio di klima, kontaminashon i desaroyo na kosta, tin un impakto direkto riba disponibilidat di presa pa e tribonnan akí. Pèrdida di área di biba ta redusí nan abilidat pa haña kuminda i refugio. 

Sobrepeska: Sobrepeska ta forma un di e menasanan di mas direkto pa tribon ‘i ref karibense. Hopi biaha ta kue nan insidentalmente den piskamentu komersial, kaminda e piskadónan ta enfoká riba otro tipo di espesie, òf intenshonalmente kaminda ta yag riba nan pa motibu di nan hala, ku hende ta usa den sòpi di hala di tribon. 

Tribon ‘i pieda karibense. Potret: Elianne Dipp

Un yamada pa mas protekshon 

Tin diferente organisashon i persona individual ku ta dediká nan mes na protekshon di tribon i su áreanan di biba den Karibe Hulandes. Un logro importante tabata lantamentu di áreanan protehá manera e Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary (Santuario di Tribon i Mamífero di Laman Yarari) entre Boneiru, Saba i Sint Eustatius. Un otro logro tabata na aña 2019 na momentu ku gobièrnu hulandes a adoptá un Strategia Internashonal pa Tribon. Den e strategia nan ta stipulá kua ta e medidanan i protekshon i maneho ku gobièrnu mester tuma pa tribon i chuchu den tur laman i oséano kaminda Hulanda tin influensia (inkluso área karibense). Te ainda esfuerso adishonal ta nesesario pa krea mas área marino protehá, mehorá mantenshon di lei, redusí kontaminashon di oséano i promové práktikanan sostenibel di piskamentu. E espesienan akí no konosé frontera (polítiko) i nan protekshon ta eksigí esfuerso di protekshon di naturalesa riba eskala grandi den área hulandes karibense i pafó di esaki. 

Konklushon 

E tribon ‘i pieda karibense ta un espesie ku ta di importansia grandi pa ref di koral den área (hulandes) karibense. Awor ku ta bai pidi protekshon èkstra durante e enkuentro di COPS na Aruba, tin un speransa ku e espesie akí lo tin un futuro salú. Pa medio di rekonosé nan importansia ekológiko i e retonan ku nan ta konfrontá, nos por traha huntu pa garantisá un mihó futuro pa e tribon ‘i pieda karibense den área hulandes karibense i pafó di esaki.          

DCNA 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews i via prensa. E artíkulo akí ta forma parti di e resultadonan di diferente investigashon sientífiko, pero e investigashonnan mes no ta investigashon di DCNA. No por derivá ningun derecho for di e kontenido. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan (in)direkto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí.   

 

 

 

Published in BioNews 69

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Legislation
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Upcoming Symposium on Nature Based Solutions

Dutch, Papiamento and Papiamentu below

 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) and Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) are proud to announce a symposium on Nature-Based Solutions (NBS) for Ecosystem Restoration and Conservation on the Dutch Caribbean islands. This event, scheduled for November 10th from 13:30 to 17:00 AST on Aruba, will provide a unique platform for the exchange of knowledge and experiences in integrating innovative solutions to preserve and rejuvenate the diverse ecosystems of the Dutch Caribbean. The symposium will see the attendance of several guests of honour, including Her Royal Highness Princess Beatrix, Patroness of the DCNA. The event is open for virtual attendance.   

Nature-Based Solutions  

The Dutch Caribbean islands boast stunningly beautiful ecosystems that deliver a number of important benefits. Aside from their economic and recreational importance, these areas are also vitally important to maintaining biodiversity and to building healthy and resilient spaces. Unfortunately, these unique environments face ecological vulnerabilities due to the constant threat from human activities and a changing climate. Implementing Nature-Based Solutions (NBS) is crucial to safeguarding these delicate balances to ensure these areas are around for generations to come. Nature-Based Solutions represent a groundbreaking approach that taps into the power of nature to address urgent environmental challenges. In the realm of ecosystem restoration, these solutions offer a beacon of hope by combining human ingenuity with the resilience of the natural world. 

NBS-Symposium 

To incorporate these Nature-Based Solutions on the Dutch Caribbean Islands, it is important to customize them to local contexts. Moreover, the journey towards their successful implementation is a collaborative one. It requires a well-coordinated effort from diverse stakeholders, like people working in the field of nature conservation, academia, government officials, and companies. To realize the full potential of these solutions, knowledge exchange and cooperation between these stakeholders are imperative. 

This is why the DCNA, together with FPNA, organizes a symposium on Nature-Based Solutions in ecosystem restoration on the Dutch Caribbean islands. The event will take place on November 10th from 13.30 – 17.00 AST.  

“We are thrilled to create a space for knowledge exchange and collaboration,” says Arno Verhoeven, Director of DCNA. “This event not only serves as a platform for sharing insights into the incorporation of Nature-Based Solutions but also contributes valuable input to the DCNA’s upcoming ‘Conservation and Restoration of Key Habitats’ Program.“ 

During the symposium, five high valued speakers will present on the topic of Nature-Based solutions. Also, directors of multiple Dutch Caribbean Park and Conservation Management Organizations will come together on stage to present and discuss their activities on implementing NBS for ecosystem restoration and conservation. The full programme can be found on the event page of the symposium. 

The symposium promises to be a milestone in advancing the dialogue on Nature-Based Solutions for ecosystem restoration and conservation in the Dutch Caribbean. By fostering knowledge and experience exchange and cooperation, it aims to contribute to a greener, more resilient future for the region. 

Attendance of the Symposium 

The symposium will take place at the University of Aruba, with approximately 100 invited guests attending in person. Guests represent stakeholders within the field, including local people and NGOs working on the ground, government officials, students, and local organizations. Additionally, this event will see the attendance of several guests of honour, including Her Royal Highness Princess Beatrix, Patroness of the DCNA. Her Royal Highness Princess Beatrix will visit the symposium as part of her three-day visit to Curaçao and Aruba. 

The symposium will also be accessible online to the wider public. The DCNA welcomes all people interested in the topic to join. Please, make sure to register your attendance here

Sponsors 

This symposium is funded by Milton Harms Fund in collaboration with Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch GebiedRepresentation of the Netherlands in Oranjestad, Aruba (VNO) Aruba Tourism Authority, and Grant Thornton Aruba. DCNA’s activities are sponsored by the Dutch Postcode Lottery and Pelican Adventure. 

Register through the following link: https://dcnanature.org/dcna-symposium-2nline-attendance/ 

Find all the event details by visiting https://dcnanature.org/dcna-symposium/ 

 

 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)  en Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)  kondigen met trots een symposium aan over Nature-Based Solutions (NBS) voor ecosysteem herstel en bescherming op de Nederlands-Caribische eilanden. Dit evenement, gepland voor 10 november van 13:30 tot 17:00 AST op Aruba, biedt een uniek platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen bij het integreren van innovatieve oplossingen om de diverse ecosystemen van de Nederlandse Cariben te behouden en te verbeteren. Op het symposium zullen verschillende eregasten aanwezig zijn, waaronder Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de DCNA. Het evenement is open voor virtuele aanwezigheid.   

Nature-Based Solutions 

De Nederlands Caribische eilanden hebben verbluffend mooie ecosystemen die een aantal belangrijke voordelen opleveren. Naast hun economische en recreatieve belang zijn deze gebieden ook van vitaal belang voor het behoud van de biodiversiteit en voor het bouwen van gezonde en veerkrachtige ruimtes. Helaas worden deze unieke omgevingen geconfronteerd met ecologische kwetsbaarheden als gevolg van de constante dreiging van menselijke activiteiten en een veranderend klimaat. Het implementeren van Nature-Based Solutions (NBS) is cruciaal om deze delicate evenwichten te beschermen en ervoor te zorgen dat deze gebieden er nog generaties lang zijn. Nature-Based Solutions vertegenwoordigt een baanbrekende aanpak die gebruik maakt van de kracht van de natuur om urgente milieu-uitdagingen aan te pakken. Op het gebied van ecosysteemherstel bieden deze oplossingen een baken van hoop door menselijke vindingrijkheid te combineren met de veerkracht van de natuurlijke wereld. 

NBS-Symposium 

Om deze Nature-Based Solutions op de Nederlands Caribische eilanden te integreren, is het belangrijk om ze aan te passen aan de lokale context. Bovendien is de weg naar een succesvolle implementatie een gezamenlijke reis. Het vereist een goed gecoördineerde inspanning van diverse belanghebbenden, zoals mensen die werkzaam zijn op het gebied van natuurbehoud, de academische wereld, overheidsfunctionarissen en bedrijven. Om het volledige potentieel van deze oplossingen te realiseren, is kennisuitwisseling en samenwerking tussen deze stakeholders noodzakelijk. 

Daarom organiseert de DCNA samen met FPNA een symposium over Nature-Based Solutions in ecosysteemherstel op de Nederlands Caribische eilanden. Het evenement vindt plaats op 10 november van 13.30 – 17.00 AST.  

“We zijn verheugd om een platform te creëren voor kennisuitwisseling en samenwerking”, zegt Arno Verhoeven, directeur van DCNA. “Dit evenement dient niet alleen als een platform voor het delen van inzichten in de integratie van op de natuur gebaseerde oplossingen, maar draagt ook bij aan waardevolle inbreng voor het aankomende ‘Conservation and Restoration of Key Habitats’-programma van de DCNA.“ 

Tijdens het symposium presenteren vijf zeer gewaardeerde sprekers over het onderwerp Nature-Based solutions. Ook zullen directeuren van meerdere Nederlands Caribische organisaties voor park- en natuurbeheer samenkomen op het podium om hun activiteiten te presenteren en te bespreken over de implementatie van NBS voor ecosysteemherstel en -behoud. Het volledige programma is te vinden op de evenementenpagina van het symposium. 

Het symposium belooft een mijlpaal te worden in het bevorderen van de dialoog over Nature-Based Solutions voor ecosysteemherstel en -behoud in de Nederlandse Cariben. Door kennis- en ervaringsuitwisseling en samenwerking te bevorderen, wil het bijdragen aan een groenere, veerkrachtigere toekomst voor de regio. 

Deelname aan het symposium 

Het symposium vindt plaats aan de Universiteit van Aruba, met ongeveer 100 genodigden die persoonlijk aanwezig zijn. Gasten vertegenwoordigen belanghebbenden in het veld, waaronder lokale mensen en ngo’s, overheidsfunctionarissen, studenten en lokale organisaties. Daarnaast zullen bij dit evenement verschillende eregasten aanwezig zijn, waaronder Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de DCNA. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix zal het symposium bezoeken als onderdeel van haar driedaagse bezoek aan Curaçao en Aruba. 

Het symposium zal ook online toegankelijk zijn voor het grote publiek. DCNA verwelkomt alle mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp om deel te nemen. Zorg ervoor dat u uw aanwezigheid hier registreert https://dcnanature.org/dcna-symposium-2nline-attendance/

Sponsoren 

Dit symposium wordt gefinancierd door het Milton Harms Fonds in samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Vertegenwoordiging Nederland in Oranjestad, Aruba (VNO) Aruba Tourism Authority en Grant Thornton Aruba. De activiteiten van DCNA worden gesponsord door de Nationale Postcode Loterij en Pelican Adventure

Schrijf je in via de volgende link: https://dcnanature.org/dcna-symposium-2nline-attendance/ 

Vind alle details van het evenement door naar https://dcnanature.org/dcna-symposium te gaan 

 

 

 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) i Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ku orguyo ta anunsiá un simposio tokante solushon basá riba naturalesa (Nature-Based Solutions – NBS) pa rekuperashon i konservashon di ekosistema na e islanan di Karibe Hulandes. E evento akí, planiá pa tuma lugá dia 10 di novèmber for di 13.30 or te 17.00 or na Aruba, ta ofresé un plataforma úniko pa interkambio di konosementu i eksperensia den kaso di integrashon di solushonnan inovativo pa konservá i rehubenesé e diferente ekosistemanan di área karibense. Vários wéspet di honor lo ta presente na e simposio, entre otro Su Altesa Real Prinsesa Beatrix, protektora di DCNA. E evento ta habrí pa partisipashon virtual. 

Solushon basá riba naturalesa – Nature-based solutions  

E islanan di Karibe Hulandes ta disponé di ekosistemanan sorprendentemente bunita, ku ta brinda algun bentaha importante. Banda di nan importansia ekonómiko i rekreativo, e áreanan akí ta di vital importansia tambe pa konservashon di biodiversidat i edifikashon di espasio salú i resiliente. Desafortunadamente e ambientenan úniko akí ta konfrontá vulnerabilidatnan ekológiko komo konsekuensia di e menasa konstante di aktividat humano i un klima ku ta kambiando. Implementashon di solushon basá riba naturalesa (nature-based solutions – NBS) ta di importansia krusial pa protehá e ekilibrionan delikado akí i sòru pa e áreanan akí por keda eksistí pa hopi generashon mas ainda. Solushon basá riba naturalesa ta representá un aserkamentu inovador ku ta hasi uso di forsa di naturalesa pa atendé ku desafionan urgente di medio ambiente. Riba tereno di rekuperashon di ekosistema e solushonnan akí ta ofresé un señal di speransa pa medio di kombiná inventividat humano ku resiliensia di nos mundu natural. 

Simposio di Nature Based Solutions 

Pa por integrá e solushonnan basá riba naturalesa akí na e islanan di Karibe Hulandes, ta importante pa adaptá nan na e konteksto lokal. Ademas, e kaminda pa yega na un implementashon eksitoso ta un kaminda ku nos tin ku kana konhuntamente. E ta eksigí un esfuerso bon kordiná di diferente stakeholder, manera hende ku ta traha riba tereno di konservashon di naturalesa, mundu akadémiko, funshonarionan di gobièrnu i empresanan. Pa realisá e potensial kompleto di e solushonnan akí, interkambio di konosementu i kolaborashon entre e stakeholdernan akí ta indispensabel. 

Pa e motibu akí Dutch Caribbean Nature Alliance, huntu ku Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), ta organisá un simposio tokante Nature Based Solutions – solushon basá riba naturalesa pa rekuperashon di ekosistema na e islanan di Karibe Hulandes. E evento ta tuma lugá dia 10 di novèmber for di 13.30 or te 17.00 or. 

‘Nos ta kontentu ku nos por krea un espasio pa interkambio di konosementu di kolaborashon’, segun Arno Verhoeven, direktor di DCNA. ‘E evento akí no ta sirbi solamente komo un plataforma pa kompartí konosementu relashoná ku integrashon di solushon basá riba naturalesa, pero e ta kontribuí tambe ku input balioso na e programa binidero di ‘Conservation and Restoration of Key Habitats’ di DCNA.’ 

Durante e simposio sinku orador altamente apresiá lo duna un presentashon tokante e tópiko Nature Based Solutions. Tambe e direktornan di vários organisashon di maneho di parke i konservashon di Karibe Hulandes lo bini huntu riba podio pa presentá i papia tokante nan aktividatnan riba tereno di implementashon di solushon basá riba naturalesa pa rekuperashon i konservashon di ekosistema. Bo ta haña e programa kompleto riba e página di evento di e simposio. 

E simposio ta primintí di bira un logro grandi den promoshon di e diálogo tokante solushon basá riba naturalesa pa rekuperashon i konservashon di ekosistema den área karibense. Pa medio di promové interkambio di konosementu i eksperensia i tambe kolaborashon, e simposio ke kontribuí na un futuro mas bèrdè i mas resiliente pa e region. 

Partisipashon na e simposio 

E simposio ta bai tuma lugá na Universidat di Aruba, kaminda lo tin mas òf ménos 100 invitado personalmente presente. E invitadonan ta representá stakeholdernan di den vèlt, entre otro hendenan lokal i organisashonnan no-gubernamental ku ta traha na Aruba, funshonarionan di gobièrnu, studiantenan i organisashonnan lokal. Aparte di esakinan lo tin vários wéspet di honor presente, entre otro Su Altesa Real Prinsesa Beatrix, protektora di DCNA. Su Altesa Real Prinsesa Beatrix lo bishitá e simposio komo parti di su bishita di tres dia na Kòrsou i Aruba. 

E simposio lo ta aksesibel online tambe pa e públiko mas amplio. DCNA ta enkurashá tur hende ku ta interesá den e tópiko pa partisipá. Por fabor, no lubidá di registrá bo partisipashon akinan. 

Patrosinador            

Milton Harms Fonds ta finansiá e simposio akí den kolaborashon ku Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch GebiedRepresentation of the Netherlands in Oranjestad, Aruba (VNO) Aruba Tourism Authority, and Grant Thornton Aruba.  Nationale Postcode Loterij i Pelican Adventure ta patrosiná e aktividatnan di DCNA. 

Registrá via e siguiente lenk: https://dcnanature.org/dcna-symposium-2nline-attendance/  

Tur detaye di e evento bo ta haña riba https://dcnanature.org/dcna-symposium/  

 

 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) y Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ta orguyoso di anuncia un simposio tocante Solucionnan basa riba naturalesa (SbN) pa restauracion y conservacion di e ecosistemanan riba e islanan di Caribe Hulandes. E evento aki, programa pa dia 10 di november di 1:30 p. m. pa 5:00 p. m. AST na Aruba, lo ofrece un plataforma unico pa intercambio di conocemento y experiencia den integracion di solucionnan innovado pa preserva y rehobenece e diverso ecosistemanan di Caribe Hulandes. E simposio lo conta cu asistencia di varios invitado di honor, entre nan Su Altesa Real Prinses Beatrix, Patrona di DCNA. E evento ta habri pa asistencia virtual. 

Solucionnan basa riba naturalesa 

E islanan di Caribe Hulandes ta conta cu ecosistemanan increiblemente bunita cu ta brinda un serie di beneficio importante. Banda di su importancia economico y recreativo, e areanan aki tambe ta di vital importancia pa mantene biodiversidad y construi espacionan saludabel y resiliente. Desafortunadamente, e entornonan unico aki ta enfrenta vulnerabilidadnan ecologico debi na menasa constante di actividad humano y cambio climatico. Implementacion di solucion basa riba naturalesa (SbN) ta crucial pa salvaguarda e ekilibrionan delicado aki y ta garantisa cu e areanan aki ta existi pa e generacionnan venidero. E solucionnan basa riba naturalesa ta representa un enfoke innovado cu ta probecha e poder di naturalesa pa aborda desafionan ambiental urgente. Riba tereno di restauracion di e ecosistemanan, e solucionnan aki ta ofrece un rayo di speransa combinando ingenio humano cu resiliencia di mundo natural. 

Simposio SbN 

Pa incorpora e solucionnan riba naturalesa den e islanan di Caribe Hulandes ta importante adapta nan conservacion di naturalesa, e mundo academico, funcionarionan di gobierno y empresanan. Pa probecha tur e potencialnan di e solucionnan aki, intercambio di conocemento y e cooperacion entre e partinan interesa ta imprescindibel.  

Pa e motibo aki Dutch Caribbean Nature Alliance, hunto cu Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), ta organisa un simposio tocante Solucionnan basa riba naturalesa pa restauracion di e ecosistemanan na e islanan di Caribe Hulandes. E evento lo tuma luga dia 10 di november di 1:30 p. m. a 5:00 p. m. AST. 

“Nos ta contento cu nos por crea un espacio pa intercambio di conocemento y colaboracion”, Arno Verhoeven, director di DCNA ta bisa. “E evento aki no solamente ta sirbi como plataforma pa comparti idea tocante incorporacion di solucionnan basa riba naturalesa, sino tambe ta duna aporte valioso na e proximo programa di ‘Conservation and Restauracion di Key Habitats’. 

Durante e simposio, cinco ponente di gran prestigio lo presenta e tema di e solucionnan basa riba naturalesa. Tambe e directornan di multipel organisacionnan di maneho di conservacion y parkenan di Caribe Hulandes lo reuni den e escenario pa presenta y discuti nan actividadnan tocante implementacion di SbN pa restauracion y conservacion di e ecosistemanan. Por haya e programa completo riba e pagina di evento di simposio. 

E simposio ta priminti di bira un logro importante den avance di dialogo tocante solucionnan basa riba naturalesa pa restauracion y conservacion di e ecosistemanan den Caribe Hulandes. Door di fomenta e intercambio y e cooperacion di conocemento y experiencia, e kier contribui na un futuro mas berde y resiliente pa e region. 

Asistencia na e Simposio 

E simposio ta tuma luga na Universidad di Aruba y aproximadamente 100 invitado lo asisti personalmente. E invitadonan ta representa e partinan interesa dentro di e campo, incluyendo e poblacion local y e ONG NGO’S cu ta traha riba e tereno, funcionarionan gubernamental, estudiantenan y organisacionnan local. Ademas, e evento aki lo conta cu asistencia di varios invitado di honor, entre nan Su Alteza Real Prinses Beatrix, Patrona di DCNA. Su Altesa Real Prinses Beatrix lo bishita e simposio como parti di su bishita di tres dia na Corsou y Aruba. 

E simposio tambe lo ta accesibel online pa e publico en general. DCNA ta yama bonbini na tur e personanan interesada den e tema pa join. Por fabor, sigura bo mes door di registra bo asistencia aki

Patrocinadonan 

E simposio aki ta financia pa Milton Harms Fund den colaboracion Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch GebiedRepresentation of the Netherlands in Oranjestad, Aruba (VNO) Aruba Tourism Authority, and Grant Thornton Aruba. E actividadnan di DCNA ta patrocina pa Nationale Postcode Loterij y Pelican Adventure

Registra bo mes a traves di e siguiente website: https://dcnanature.org/dcna-symposium-2nline-attendance/  

Haya tur e detayenan di evento bishitando https://dcnanature.org/dcna-symposium/  

 

 

Published in BioNews 69

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Document
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Guidelines for the Design and Conduct of Research and Monitoring Projects within the Dutch Caribbean Protected Areas

The Dutch Caribbean is home to a wide variety of unique animal and plant species and tropical habitats like coral reefs, mangroves and elfin forest. Nature contributes to the wellbeing of the local people, providing areas used as to generate income, food, recreation and (coastal) protection. Unfortunately, the islands’ natural resources are under pressure, stemming from local, regional and global threats. This combination makes understanding the state of nature through research and monitoring projects crucial for efficient and effective management and protection.

Each island has its own nature conservation (management) organizations tasked with safeguarding these natural areas. Nature conservation (management) organizations’ staff (biologists, rangers) and (citizen) scientists from all over the world provide invaluable support by gathering knowledge about these complex and fragile ecosystems.

The funding for research and monitoring in the Dutch Caribbean comes largely from the European Netherlands but also from other foreign institutions. Some monitoring (and research) projects by the local nature conservation (management) organizations are funded by governments and through park visitors' incomes. Science and research agendas are determined, and essential fieldwork is often directed by large science institutes and universities such as Wageningen University & Research (WUR), Dutch Research Council (NWO), the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Naturalis Biodiversity Center and the Smithsonian Institution. Although these institutions have sound scientific expertise and can meet the specific conditions required by international funders, they often lack local knowledge, capacity and infrastructure on the islands to carry out their work. Research topics are often based on knowledge gaps in science and international reporting obligations which do not always match the most pressing conservation issues for managing the protected areas (parks) in the Dutch Caribbean.

Local organizations can play an essential role in ensuring the local context is taken into consideration when doing research on the Dutch Caribbean islands. The (small) local non-governmental conservation organisations are often the only institutions with the capacity to support fieldwork of visiting scientists. They have the staff, local knowledge and necessary infrastructure and/or logistics (e.g. vehicles and laboratories), but their resources and capacity are often limited. One of the principles of 'sound nature management' is to have management choices guided by scientific research ('science-based management'). Unfortunately, this is often impossible on the islands due to a lack of financial resources and personnel, and conservation organizations are frequently forced to conduct annual monitoring with the limited available resources they have ("management-based science").

One of the key roles of the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is to find ways to build local capacity, improve knowledge sharing and cooperation, and promote efficient networking between different stakeholders, including the nature conservation management organizations on the six Dutch Caribbean islands. To help guide (visiting) researchers, students and funders in their design and implementation of projects within the region, nature conservation management organizations created these Research and Monitoring Guidelines for the protected areas (parks) with the following objectives:

• Support research and monitoring: keep researchers, funders and students well informed about the nature conservation management organizations’ research recommendations and wishes by having this framework updated yearly and published in DCNA’s digital newsletter BioNews and the Dutch Caribbean Biodiversity Database.

• Support local capacity building: encourage (visiting) researchers, students and funders to include local capacity building in their activities to adopt a more sustainable and integrative approach by bridging the worlds of knowledge and action, by not only focusing regionally but emphasizing approaches which are local, place-based, and solution-oriented.

• Encourage ethical practices: provide guidance for conducting research which is carried out in consideration of the local context, practices and sensitivities.

• Make scientific information widely available: request researchers to submit data, reports and publications for upload to the Dutch Caribbean Biodiversity Database where it can be used, amongst others, to guide local policy and management.

• Support science communication and outreach: to promote the sharing of project information to enhance communication and outreach to a diverse group of stakeholders such as other members of the scientific community, local nature conservation organizations, policy makes and the inhabitants of the islands.

 

 

Date
2023
Data type
Other resources
Theme
Education and outreach
Research and monitoring
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

BioNews 68

BioNews is a newsletter produced by the Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) which focuses on science and conservation in the Dutch Caribbean. BioNews provides regular updates on science and nature projects as well as overviews of on-going research and monitoring efforts, long term projects, recent reports and publications.

In BioNews 68 you will find articles on:

You will also find up-to-date overviews of:

You can sign-up here or send an email to research@DCNAnature.org and we will be happy to add you to our mailing list

For previous versions, please check the BioNews archive

*This newsletter was published by DCNA and funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Meet Yarari: The Caribbean’s Newest Nature Park

Dutch and Papiamentu blow

The Yarari Sanctuary is now legally established as a nature park by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, representing a significant milestone in marine conservation for the Caribbean region. This nature park includes the territorial waters of Bonaire, St. Eustatius and Saba and marks a crucial step towards safeguarding the rich biodiversity throughout the Caribbean Netherlands with a focus on marine mammals, sharks and rays. 

Origins 

The Yarari Sanctuary was first established in 2015 around the islands of Saba and Bonaire and since 2018, expanded to include St. Eustatius. The word “Yarari” comes from the Taino Indian language and means “a fine place”, as this area is meant to be a “fine place” for the 20 different marine mammals and over 30 species of sharks and rays which inhabit the waters of the Dutch Caribbean. These species rely on the network of linked habitats stretching across the region for vital hunting, breeding and calving areas. 

Megafauna 

Photo: Credit: Casper Douma/ WWF – all rights reserved

One of the core objectives of establishing the Yarari Sanctuary is the enhanced protection of these megafauna. Marine mammals, sharks and rays all play a pivotal role in the delicate balance of marine ecosystems. By designating these waters as a nature park, stricter regulations and measures can be put in place to safeguard these habitats. This includes creating designated zones where human activity is restricted to minimize disturbances to these animals during their critical breeding and feeding seasons. Increased protection will also help to limit fishing and other potentially harmful activities within the nature park. These changes have been incorporated into the updated BES Fisheries Decree (link included below). 

Protection Milestone  

The establishment of the Yarari Sanctuary is a significant milestone in the ongoing global effort to protect biodiversity. This initiative underscores the Caribbean Netherlands’ commitment to environmental stewardship and sustainable development. The Yarari Sanctuary is not just a testament to the beauty of these islands but also a promise to future generations that the wonders of our oceans will endure for years to come. 

More information 

You can find the official designation here (https://wetten.overheid.nl/BWBR0048395/2023-07-15) along with Implementation Decree (https://wetten.overheid.nl/BWBR0048396/2023-07-15) and the updated Fisheries legislation (https://wetten.overheid.nl/BWBR0028413/2023-07-15). 

Stay up to date about the latest news nature news from the six Dutch Caribbean Islands focused on research and monitoring by subscribing to the FREE digital newsletter BioNews: https://dcnanature.org/news/ 

For general information about the species in the Yarari Sanctuary see: 

DCNA     

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press. This article contains the results from several (scientific) studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.     

 

 

 

Het Yarari-reservaat is nu wettelijk ingesteld als natuurpark door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wat een belangrijke mijlpaal vertegenwoordigt in het behoud van de zee voor het Caribisch gebied. Dit natuurpark omvat de territoriale wateren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en markeert een cruciale stap in de richting van het veiligstellen van de rijke biodiversiteit in heel Caribisch Nederland, met een focus op zeezoogdieren, haaien en roggen.

Oorsprong

Het Yarari-reservaat werd voor het eerst opgericht in 2015 rond de eilanden Saba en Bonaire en sinds 2018 uitgebreid naar Sint Eustatius. Het woord “Yarari” komt uit de Taino-Indiaanse taal en betekent “een fijne plek”, aangezien dit gebied bedoeld is als een “fijne plek” voor de 20 verschillende zeezoogdieren en meer dan 30 soorten haaien en roggen die in de wateren van het Nederlandse Caribisch gebied leven. Deze soorten zijn afhankelijk van het netwerk van onderling verbonden leefgebieden dat zich over de regio uitstrekt voor vitale jacht-, broed- en afkalfgebieden.

Megafauna

Foto: Credit: Casper Douma/ WWF – all rights reserved

Een van de kerndoelstellingen van de oprichting van het Yarari-reservaat is de betere bescherming van deze megafauna. Zeezoogdieren, haaien en roggen spelen allemaal een cruciale rol in het delicate evenwicht van mariene ecosystemen. Door deze wateren aan te wijzen als natuurpark kunnen strengere regels en maatregelen worden getroffen om deze leefgebieden veilig te stellen. Dit omvat het creëren van aangewezen zones waar menselijke activiteit beperkt is om verstoringen voor deze dieren tijdens hun kritieke broed- en voederseizoenen tot een minimum te beperken. Een betere bescherming zal ook helpen de visserij en andere potentieel schadelijke activiteiten in het natuurpark te beperken. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het vernieuwde Visserijbesluit BES (link hieronder).

Beschermingsmijlpaal

De oprichting van het Yarari-reservaat is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende mondiale inspanningen om de biodiversiteit te beschermen. Dit initiatief onderstreept de inzet van Caribisch Nederland op het gebied van milieubeheer en duurzame ontwikkeling. Het Yarari-reservaat is niet alleen een bewijs van de schoonheid van deze eilanden, maar ook een belofte aan toekomstige generaties dat de wonderen van onze oceanen nog jaren zullen voortduren.

Meer informatie

De officiële aanduiding vindt u hier https://wetten.overheid.nl/BWBR0048395/2023-07-15 samen met het Uitvoeringsbesluit https://wetten.overheid.nl/BWBR0048396/2023-07-15 en de vernieuwde Visserijwetgeving https://wetten.overheid.nl/BWBR0028413/2023-07-15.

Blijf op de hoogte van het laatste natuurnieuws van de zes Nederlands Caribische eilanden gericht op onderzoek en monitoring door u te abonneren op de GRATIS digitale nieuwsbrief BioNews: https://dcnanature.org/news/

Voor algemene informatie over de soorten in het Yarari Sanctuary zie:

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNewsen de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Bonaire: STINAPA Bonaire: info@stinapabonaire.org

Saba: Saba Conservation Foundation (SCF)info@sabapark.org

St. Eustatius: St. Eustatius National Parks (STENAPA): outreach@statiapark.org

Algemeen: research@DCNAnature.org

 

 

Awor Santuario Yarari ta legalmente establesé komo parke di naturalesa di parti di Ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda, loke ta representá un logro signifikante den konservashon di laman pa área di Karibe. E parke di naturalesa akí ta enserá e awanan teritorial di Boneiru, Sint Eustatius i Saba, i e ta marka un paso krusial den direkshon di salbaguardiá e biodiversidat riku den henter Karibe Hulandes, ku un enfoke riba mamífero di laman, tribon i chuchu. 

Orígen 

A establesé Santuario Yarari pa promé biaha na aña 2015 rònt di e islanan Saba i Boneiru i for di aña 2018 nan a ekspandé esaki pa inkluí Sint Eustatius. E palabra ‘Yarari’ ta bini for di idioma Taino Indio i e ta nifiká ‘un sitio bunita’, mirando ku e área akí ta intenshoná komo un ‘sitio bunita’ pa e 20 diferente mamíferonan di laman i e mas ku 30 espesie di tribon i chuchu ku ta biba den e awanan di Karibe Hulandes. E espesienan akí ta dependé di e ret di ambientenan natural ku ta konektá ku otro i ku ta ekstendé nan mes atraves di e region pa áreanan vital di yagmentu, reprodukshon i alimentashon.  

Megafouna  

Photo: Credit: Casper Douma/ WWF – all rights reserved

Un di e ophetivonan núkleo di establesimentu di Santuario Yarari ta mihó protekshon pa e megafouna akí. Mamífero di laman, tribon i chuchu tur ta hunga un ròl fundamental den e ekilibrio delikado di ekosistemanan marino. Pa medio di indiká e awanan akí komo parke di naturalesa, por implementá regla i medida mas estrikto pa salbaguardiá e ambientenan natural akí. Esaki ta enserá kreamentu di zonanan designá kaminda ta limitá aktividat humano pa asina minimalisá estorbo pa e animalnan akí durante nan temporada krítiko di reprodukshon i alimentashon. Un mihó protekshon lo yuda limitá piskamentu i otro aktividatnan potensialmente dañino tambe den e parke di naturalesa. A prosesá e kambionan akí den e Dekreto di Peska BES renobá (a inkluí e lenk akí bou). 

Logro di protekshon 

Establesimentu di Santuario Yarari ta un logro importante pa loke ta trata e esfuersonan mundial kontinuo pa protehá biodiversidat. E inisiativa akí ta suprayá e dedikashon di Hulanda Karibense riba tereno di maneho di medio ambiente i desaroyo sostenibel. Santuario Yarari no solamente ta un prueba di bunitesa di nos islanan, pero tambe un promesa na nos generashonnan di futuro ku e maravianan di nos oséanonan lo sigui kontinuá durante hopi aña mas.  

Mas informashon    

E indikashon ofisial bo ta haña akinan (https://wetten.overheid.nl/BWBR0048395/2023-07-15) huntu ku e Dekreto di Ehekushon (https://wetten.overheid.nl/BWBR0048396/2023-07-15) i e Legislashon di Peska renobá (https://wetten.overheid.nl/BWBR0028413/2023-07-15).  

Keda na altura di e último informenan tokante naturalesa di e seis islanan di Karibe Hulandes ku enfoke riba investigashon i monitoreo, pa medio di tuma un abono grátis riba e boletin notisiero digital BioNews: https://dcnanature.org/news/  

Pa informashon general tokante e espesienan den Santuario Yarari, bishitá:    

DCNA 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews  i via prensa. E artíkulo akí ta forma parti di e resultadonan di diferente investigashon sientífiko, pero e investigashonnan mes no ta investigashon di DCNA. No por derivá ningun derecho for di e kontenido. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan (in)direkto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí.   

 

 

Published in BioNews 68

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Legislation
Geographic location
Bonaire
Saba
St. Eustatius
Author

Preserving Paradise: Nature and Environmental Policy Plan 2020-2030

Dutch and Papiamentu below

 The Caribbean Netherlands’ Nature and Environmental Policy Plan 2020-2030 is an integrated plan to safeguard and enhance the natural environment over the next decade. Through this overarching framework and the island specific implementation agendas, a series of programs and projectshave been developed and initiated on the BES islands to help meet the ambitious goals, enhancing overall nature conservation and improving local resilience against climate change.  

NEPP 

The Nature and Environmental Policy plan 2020-2030 (NEPP) presents a strategy, setting ambitious strategic goals and targets that are worked out through milestones and in the island specific implementation agendas. The targets, milestones and measures aim to address pressing environmental challenges and promote sustainable development for the islands of Bonaire, Saba and St. Eustatius (BES). The aim of this policy is to establish a framework for implementing progressive policies that protect the Caribbean Netherlands’s unique landscapes and biodiversity while combatting climate change. 

French angel fish. Photo credit: MMBockstael-Rubio- all rights reserved

The NEPP has been developed by the Dutch Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), Infrastructure and Water Management (I&W) and Interior and Kingdom Relations (BZK) in close cooperation with the Public Entities of Bonaire, Saba and St. Eustatius and local organizations. The plan is a continuation of earlier environmental policies and reflects the Netherlands’ commitment to fulfilling international agreements such as the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), the objectives under the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Cartagena Convention and its underlying protocols. 

Strategic Goals 

Within this framework, four strategic goals have been laid out. The first is to reverse coral reef degradation through better erosion control, effective waste and wastewater management and through coral reef restoration.  The second strategic goal is to restore and conserve unique habitats and species, which is done through conserving and preserving native habitats and species and combating invasive species.  Strategic goal three concerns the sustainable use of land and water for the development of the local economy, which will focus on sustainable fisheries, balancing tourism with nature conservation and investing in sustainable local food production.  Lastly, the fourth strategic goal aims to create local conditions to ensure sustainable results of nature policy through improved awareness, education and training, employment investments and developing a structural research agenda. 

Programs and projects 

On Bonaire, Sint Eustatius and Saba steering groups have been established to coordinate, monitor, and steer the implementation of the NEPP and the island implementation agenda. Each steering group is chaired by the governor of that island, the members of the steering group are LNV, IenW, BZK and the respective Public Entity. On each island there is a program manager for the implementation of the NEPP and implementation agenda. The program manager is also the secretary of the steering group.  

Taking into consideration the limited capacity on each island, a program structure has been established to effectively initiate, execute, and monitor projects. In close cooperation with and between the steering groups, governments, park authorities, NGOs and private organizations, a set of projects and project proposals have been submitted, are in progress or have been finalized to facilitate meeting these four strategic goals. These projects cover a wide variety of topics including wastewater management, invasive species control, water quality monitoring, habitat restoration and investments in innovative agricultural practices such as hydroponics, just to name a few.  A complete overview of related projects is now available on the Dutch Caribbean Nature Alliance website (https://dcnanature.org/nepp-overview/) and kept up to date and published monthly in their free digital newsletter “BioNews”(https://dcnanature.org/news/). 

Value 

The Caribbean Netherlands’ Nature and Environmental Policy Plan 2020-2030 represents a significant step forward in the Netherlands’ commitment to sustainable development and environmental protection. By setting ambitious goals and embracing innovative strategies, the plan paves the way for a cleaner, greener, and more resilient future.  

DCNA 

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports (science) communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature related (scientific) information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and through the press. This article contains information from several projects but the projects themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article. 

 

 

 

Het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030 van Caribisch Nederland is een integraal plan om de natuur de komende tien jaar te beschermen en te versterken. Door dit overkoepelende kader en de eilandspecifieke uitvoeringsagenda’s is op de BES-eilanden een reeks programma’s en projecten ontwikkeld en gestart om de ambitieuze doelstellingen te helpen behalen, het algehele natuurbehoud te verbeteren en de lokale weerbaarheid tegen klimaatverandering te verbeteren. 

NMBP 

Het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030 (NMBP) presenteert een strategie met ambitieuze strategische doelen en streefdoelen uitgewerkt in mijlpalen en in de eilandspecifieke uitvoeringsagenda’s. De doelen, mijlpalen en maatregelen zijn gericht op het aanpakken van urgente milieu-uitdagingen en het bevorderen van duurzame ontwikkeling voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES). Het doel van dit beleid is om een kader te creëren voor de uitvoering van vooruitstrevend beleid dat de unieke landschappen en biodiversiteit van Caribisch Nederland beschermt en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaat. 

Franse keizervis. Foto credit: MMBockstael-Rubio- alle rechten voorbehouden

Het NMBP is ontwikkeld door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in nauwe samenwerking met de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius en lokale organisaties. Het plan is een voortzetting van eerder milieubeleid en weerspiegelt de Nederlandse inzet voor het nakomen van internationale afspraken zoals the Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, de doelstellingen van the Convention on Biological Diversity (CBD) en the Cartagena Convention en de daaraan ten grondslag liggende protocollen. 

Strategische doelen 

Binnen dit kader zijn vier strategische doelen opgesteld. De eerste is om de aantasting van koraalriffen om te keren door betere erosiecontrole, effectief afval- en afvalwaterbeheer en door herstel van koraalriffen. Het tweede strategische doel is het herstel en behoud van unieke leefgebieden en soorten, wat wordt gedaan door inheemse leefgebieden en soorten te behouden en invasieve soorten te bestrijden. Strategisch doel drie betreft het duurzaam gebruik van land en water voor de ontwikkeling van de lokale economie, waarbij de nadruk zal liggen op duurzame visserij, het balanceren van toerisme met natuurbehoud en investeren in duurzame lokale voedselproductie. Het vierde strategische doel, ten slotte, beoogt lokale voorwaarden te scheppen voor duurzame resultaten van het natuurbeleid door middel van betere voorlichting, onderwijs en opleiding, werkgelegenheidsinvesteringen en het ontwikkelen van een structurele onderzoeksagenda. 

Programma’s en projecten 

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn stuurgroepen ingesteld om de uitvoering van het NMBP en de eilandelijke uitvoeringsagenda te coördineren, te monitoren en te sturen. Elke stuurgroep wordt voorgezeten door de gezaghebber van dat eiland. De leden van de stuurgroep zijn LNV, IenW, BZK en het betreffende openbaar lichaam. Op elk eiland is er een programmamanager voor de uitvoering van het NMBP en de uitvoeringsagenda. De programmamanager is tevens secretaris van de stuurgroep. 

Rekening houdend met de beperkte capaciteit op elk eiland, is er een programmastructuur opgezet om projecten effectief te initiëren, uit te voeren en te monitoren. In nauwe samenwerking met en tussen de stuurgroepen, overheden, parkautoriteiten, ngo’s en particuliere organisaties is een reeks projecten en projectvoorstellen ingediend, in uitvoering of afgerond om het behalen van deze vier strategische doelen te vergemakkelijken. Deze projecten hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen, waaronder afvalwaterbeheer, beheersing van invasieve soorten, monitoring van de waterkwaliteit, herstel van leefgebieden en investeringen in innovatieve landbouwpraktijken zoals hydrocultuur, om er maar een paar te noemen. Een compleet overzicht van gerelateerde projecten is nu beschikbaar op de website van de Dutch Caribbean Nature Alliance (https://dcnanature.org/nepp-overview/) en wordt maandelijks bijgewerkt en gepubliceerd in hun gratis digitale nieuwsbrief “BioNews”(https://dcnanature.org/news/). 

Waarde 

Het Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030 van Caribisch Nederland is een belangrijke stap voorwaarts in de Nederlandse inzet voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Door ambitieuze doelen te stellen en innovatieve strategieën te omarmen, maakt het plan de weg vrij voor een schonere, groenere en veerkrachtigere toekomst. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps)communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde (wetenschappelijke) informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en via de pers. Dit artikel bevat informatie van verschillende projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

 

 

 

E Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2023-2030 di Hulanda Karibense ta un plan integral pa protehá i fortifiká nos ambiente natural den e próksimo 10 aña. Pa medio di e kuadro general akí i e agèndanan di implementashon spesífiko pa kada isla a desaroyá i inisiá un seri di programa i proyektona e islanan BES pa yuda realisá e metanan ambisioso, mehorá  konservashon en general di naturalesa i mehorá e resiliensia lokal kontra kambio di klima. 

Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030 

E Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030 ta presentá un strategia ku metanan stratégiko ambisioso i ophetivonan ku ta keda elaborá pa medio di logronan i den e agèndanan di implementashon spesífiko pa kada isla. E metanan, logronan i medidanan ta enfoká riba atendementu ku desafionan di medio ambiente urgente i riba promoshon di desaroyo sostenibel pa e islanan Boneiru, Saba i Sint Eustatius (BES). Meta di e maneho akí ta pa krea un kuadro pa implementashon di maneho progresivo ku ta protehá e paisahenan úniko i e biodiversidat di Hulanda Karibense i ku na mes momentu ta kombatí kambio di klima. 

French angel fish. Photo credit: MMBockstael-Rubio- all rights reserved

E ministerionan di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV), Infrastruktura i Maneho di Awa (I&W) i Asuntunan di Interior i Relashonnan den Reino (BZK) den kolaborashon estrecho ku e entidatnan públiko Boneiru, Saba i Sint Eustatius i organisashonnan lokal a desaroyá e Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030. E plan akí ta un kontinuashon di e maneho anterior di medio ambiente i ta reflektá Hulanda su dedikashon pa kumpli ku  tratadonan internashonal, manera e Metanan Sostenibel di Desaroyo (SDG) di Nashonnan Uní, e metanan di e Tratado enkuanto Diversidat Biológiko (CBD) i e Tratado di Cartagena i e protokòlnan ku ta basá riba esaki. 

Metanan stratégiko 

Dentro di e kuadro akí a formulá kuater meta stratégiko. E promé ta pa drai bèk e degradashon di ref di koral pa medio di mihó kontròl riba eroshon, maneho efektivo di desperdisio i awa shushi i restorashon di ref di koral. E di dos meta stratégiko ta restorashon i konservashon di habitatnan i espesienan úniko, loke ta keda realisá pa medio di konservashon i preservashon di habitatnan i espesienan endémiko i pa medio di kombatí espesienan invasivo. E di tres meta stratégiko ta trata di uso sostenibel di tera i awa pa desaroyo di ekonomia lokal, kaminda énfasis lo ta riba piskamentu sostenibel, ponementu di turismo den ekilibrio ku preservashon di naturalesa i invershon den produkshon lokal i sostenibel di kuminda. E di kuater meta stratégiko, finalmente, tin komo ophetivo pa krea kondishonnan lokal pa resultadonan sostenibel di maneho di naturalesa, pa medio di mihó informashon, enseñansa i formashon, invershon den oportunidat pa trabou i desaroyo di un agènda di investigashon struktural. 

Programa i proyekto 

Na Boneiru, Sint Eustatius i Saba a instituí gruponan di direkshon pa kordiná, monitoreá i duna direkshon na implementashon di e Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030 i e agènda insular di implementashon. Gezaghèber di e isla ta presidí kada grupo di direkshon. E miembronan di e grupo di direkshon ta e ministerionan di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda, Infrastruktura i Maneho di Awa, Asuntunan di Interior i Relashonnan den Reino i e entidat públiko en kestion. Na kada isla tin un mènedjer di programa pa implementashon di e  Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente 2020-2030  i e agènda di implementashon. E mènedjer di programa ta alabes sekretario di e grupo di direkshon. 

Teniendo kuenta ku e kapasidat limitá na kada isla, a establesé un struktura di programa pa inisiá, implementá i monitoreá e proyektonan efektivamente. Den kolaborashon estrecho ku i entre e gruponan di direkshon, gobièrnunan, outoridatnan di parke, organisashonnan no-gubernamental (ngo-nan) i organisashonnan partikular a entregá un seri di proyekto i proposishon pa proyekto ku ta den implementashon òf ku a finalisá, pa fasilitá kumplimentu ku e kuater metanan stratégiko akí. E proyektonan akí ta relashoná ku un variedat amplio di tópiko, entre otro maneho di awa shushi, kontròl di espesienan invasivo, monitoreo di kalidat di awa, restorashon di habitat i invershon den práktika inovativo di agrikultura manera hidrokultura, djis pa menshoná algun. Un bista general kompleto di e proyektonan enbolbí ta disponibel awor riba wèpsait di Dutch Caribbean Nature Alliance (https://dcnanature.org/nepp-overview/) i ta keda aktualisá mensualmente i publiká den nan boletin di notisia digital grátis ‘BioNews’. 

Balor 

E Plan di Maneho pa Naturalesa i Medio Ambiente pa Hulanda Karibense ta un paso importante padilanti pa loke ta trata Hulanda su dedikashon na desaroyo sostenibel i protekshon di medio ambiente. Pa medio di formulá metanan ambisioso i brasa strategianan inovativo, e plan ta habri kaminda pa un futuro mas limpi, mas bèrdè i mas resiliente. 

DCNA 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta sostené komunikashon (sientífiko) i ‘outreach’ den region hulandes karibense pa medio di hasi informashon sientífiko relashoná ku naturalesa mas ampliamente disponibel via entre otro Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA su plataforma di notisia BioNews i via prensa. E artíkulo akí ta kontené informashon di diferente proyekto, pero e proyektonan mes no ta investigashon di DCNA. No por derivá ningun derecho for di e kontenido. DCNA no ta responsabel pa e kontenido i e konsekuensianan indirekto ku ta surgi for di publikashon di e artíkulo akí.  

 

 

Published in BioNews 68

Date
2023
Data type
Media
Theme
Governance
Education and outreach
Legislation
Geographic location
Aruba
Bonaire
Curacao
Saba
Saba bank
St. Eustatius
St. Maarten
Author

Guana Guardians: Safeguarding Iguanas for a Vibrant Future

Dutch below

Known for its striking appearance and important ecological role, the Lesser Antillean Iguana plays a crucial part in the ecosystem on St. Eustatius. In October, the Dutch government will officially propose to upgrade this speciesfrom Annex III to Annex II of the Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) during the next Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in October on Aruba. This change will give the authorities within the Caribbean the tools they need to further protect this species. 

(lesser Antillean iguana (Iguana delicatissima) Photo credit: Philippa King-STENAPA- all rights reserved)

The Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima) is a critically endangered species endemic to the Caribbean Lesser Antilles, a chain of islands stretching from the Virgin Islands in the north to Grenada in the south. Within the Dutch Caribbean, since its extinction on St. Maarten, this iguana can only be found on the island of Statia. These iguanas are typically found in scrub woodlands, dry tropical forests and mangroves but are also known to venture into human-altered landscapes like abandoned quarries and urban areas. 

Distinctive Appearance 

On St. Eustatius, the Lesser Antillean Iguana is distinguishable by the lack of the large scale on the corner of its jaw and the absence of black stripes on its tail for which the non-native ‘green’ iguanas (Iguana iguana) are known for. The confusion with the protected native iguana can be reduced by calling the non-native species ‘striped-tailed iguana’. As both the non-native and native species are green during some parts of their life cycle, the use of colors within the name can be confusing. At the date of this publication, there is only one confirmed sighting of a green/striped-tailed iguana on St Eustatius. Even though it’s currently only one animal, an adult invasive female iguana can lay a nest of hybrid offspring if she mates with native male iguanas. Over the recent years, more than 10 non-native iguanas have been removed from Statia. The native iguanas have evolved several adaptations that help them thrive in their challenging environments. Their long, muscular tails aid in maintaining balance, enabling them to navigate trees and branches with ease. Moreover, their strong, sharp claws allow them to climb trees and rocky surfaces, providing access to safe havens, typically a nearby burrow, and prime basking spots. 

Conservation Status and Threats 

Unfortunately, the Lesser Antillean Iguana faces numerous conservation challenges. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has classified this species as Critically Endangered. In addition to habitat loss and degradation due to urbanization, tourism, and introduction of feral predators (such as cats, dogs and mongooses), the main reason for their decline is competition from introduced green iguanas that continue to threaten the remaining populations. Green iguanas can compete with native iguanas for resources, and interbreeding between the species leads to hybridization; a process through which the native populations is slowly displaced.  Additionally, illegal poaching for the pet trade poses a considerable threat, as these charismatic reptiles are sought after as exotic pets. 

Conservation Efforts 

To safeguard the Lesser Antillean Iguana, conservation efforts have been implemented across the island of St. Eustatius. Protected areas have been established to preserve crucial habitats and prevent further destruction while research and monitoring programs aid in improving overall understanding of the iguanas’ behavior, population dynamics and habitat needs. Furthermore, on St. Eustatius this species is protected under the National Nature Conservation Framework Act BES. Although these steps are important for their protection, it is important that residents and visitors stay vigilant in protecting these local iguanas from the continuous threat of non-native iguanas arriving from for example St. Maarten. 

Another important step is to further strengthen its protection and legal status. The Kingdom of the Netherlands will propose to upgrade the Lesser Antillean Iguana from Annex III to Annex II of the Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW).  This upgrade would mean that these iguanas would now be under the highest level of protection, meaning the possession, trade or even disturbance of these species is forbidden.  

The Lesser Antillean Iguana is a captivating and ecologically significant species that enriches St. Eustatius’s biodiversity.  Given this species’ ecological role and importance as a key stone species in the Caribbean dry forest ecosystem, these iguanas deserve our admiration and improved conservation efforts. By promoting awareness, implementing protective measures, and respecting their natural habitats, we can ensure that future generations can appreciate the beauty and importance of these remarkable reptiles in the Dutch Caribbean. 

DCNA      

The Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) supports science communication and outreach in the Dutch Caribbean region by making nature-related scientific information more widely available through amongst others the Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s news platform BioNews and the press. This article contains the results from several scientific studies but the studies themselves are not DCNA studies. No rights can be derived from the content. DCNA is not liable for the content and the in(direct) impacts resulting from publishing this article.     

 

 

Bekend om zijn opvallende verschijning en belangrijke ecologische rol, speelt de antillenleguaan een cruciale rol in het ecosysteem op Sint Eustatius. In oktober zal de Nederlandse regering officieel voorstellen om deze soort op te waarderen van bijlage III naar bijlage II van het Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) tijdens de volgende Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in oktober op Aruba. Deze verandering zal de autoriteiten in het Caribisch gebied de instrumenten geven die ze nodig hebben om deze soort verder te beschermen. 

De antillenleguaan (Iguana delicatissima) Foto: Philippa King-STENAPA- all rights reserved

De antillenleguaan (Iguana delicatissima) is een ernstig bedreigde diersoort die endemisch is voor de Bovenwindse Eilanden, een eilandenketen die zich uitstrekt van de Maagdeneilanden in het noorden tot Grenada in het zuiden. Binnen het Nederlandse Caribisch gebied komt deze leguaan sinds het uitsterven op Sint Maarten alleen nog voor op het eiland Sint Eustatius. Deze leguanen worden doorgaans aangetroffen in struikgewas, droge tropische bossen en mangroven, maar het is ook bekend dat ze zich wagen in door de mens veranderde landschappen, zoals verlaten steengroeven en stedelijke gebieden. 

Onderscheiden

Op Sint Eustatius is de antillenleguaan te onderscheiden door het ontbreken van de grote schub op de hoek van de kaak en het ontbreken van zwarte strepen op de staart waar de niet-inheemse ‘groene’ leguanen (Iguana iguana) om bekend staan. De verwarring met de beschermde inheemse leguaan kan worden verminderd door de uitheemse soort ‘gestreepte staartleguaan’ te noemen. Omdat zowel de niet-inheemse als de inheemse soort tijdens sommige delen van hun levenscyclus groen zijn, kan het gebruik van kleuren in de naam verwarrend zijn. Op de datum van deze publicatie is er slechts één bevestigde waarneming van een groen/gestreepte staartleguaan op Sint Eustatius. Ook al is het momenteel maar één dier, een volwassen invasieve vrouwelijke leguaan kan een nest van hybride nakomelingen leggen als ze paart met inheemse mannelijke leguanen. De afgelopen jaren zijn ruim tien niet-inheemse leguanen van Sint Eustatius verwijderd. De inheemse leguanen hebben verschillende aanpassingen ontwikkeld die hen helpen te gedijen in hun uitdagende omgevingen. Hun lange, gespierde staarten helpen bij het bewaren van het evenwicht, waardoor ze gemakkelijk door bomen en takken kunnen navigeren. Bovendien zorgen hun sterke, scherpe klauwen ervoor dat ze in bomen en rotsachtige oppervlakken kunnen klimmen, waardoor ze toegang kunnen krijgen tot een veilige plek, meestal een nabijgelegen hol, en uitstekende locaties om te zonnebaden. 

Staat van instandhouding en bedreigingen 

Helaas wordt de antillenleguaan geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van natuurbehoud. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) heeft deze soort geclassificeerd als ernstig bedreigd. Naast het verlies en de achteruitgang van het leefgebied als gevolg van verstedelijking, toerisme en de introductie van wilde roofdieren (zoals katten, honden en mangoesten), is de belangrijkste reden voor hun achteruitgang de concurrentie van geïntroduceerde groene leguanen die de resterende populaties blijven bedreigen. Groene leguanen kunnen concurreren met inheemse leguanen om hulpbronnen, en kruising tussen de soorten leidt tot hybridisatie; een proces waardoor de inheemse bevolking langzaam wordt verdreven. Bovendien vormt de illegale stroperij voor de handel in huisdieren een aanzienlijke bedreiging, omdat deze charismatische reptielen gewild zijn als exotische huisdieren. 

Beschermen 

Om de antillenleguaan te beschermen, zijn er op heel Sint Eustatius natuurbehoudsinspanningen uitgevoerd. Er zijn beschermde gebieden ingesteld om cruciale leefgebieden te behouden en verdere vernietiging te voorkomen, terwijl onderzoeks- en monitoringprogramma’s helpen bij het verbeteren van het algemene inzicht in het gedrag van de leguanen, de populatiedynamiek en de benodigde leefgebieden. Bovendien wordt deze soort op Sint Eustatius beschermd op grond van the National Nature Conservation Framework Act BES. Hoewel deze stappen belangrijk zijn voor hun bescherming, is het ook belangrijk dat bewoners en bezoekers waakzaam blijven bij het beschermen van deze lokale leguanen tegen de voortdurende dreiging van niet-inheemse leguanen die bijvoorbeeld uit Sint Maarten komen. 

Een andere belangrijke stap is het verder versterken van de bescherming en juridische status ervan. Het Koninkrijk der Nederlanden zal voorstellen om de antillenleguaan op te waarderen van Bijlage III naar Bijlage II van het Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW). Deze upgrade zou betekenen dat deze leguanen nu onder het hoogste beschermingsniveau zouden vallen, wat betekent dat het bezit, de handel of zelfs verstoring van deze soorten verboden is. 

De antillenleguaan is een ecologisch belangrijke soort die de biodiversiteit van Sint Eustatius verrijkt. Gezien de ecologische rol en het belang van deze soort als sleutelsoort in het Caribische droge bosecosysteem, verdienen deze leguanen onze bewondering en verbeterde inspanningen voor natuurbehoud. Door het bewustzijn te bevorderen, beschermende maatregelen te nemen en hun natuurlijke leefgebied te respecteren, kunnen we ervoor zorgen dat toekomstige generaties de schoonheid en het belang van deze opmerkelijke reptielen in het Nederlandse Caribisch gebied kunnen waarderen. 

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt wetenschapscommunicatie en outreach in de Nederlands-Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA’s nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, maar de onderzoeken zelf zijn geen DCNA-onderzoeken. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

 

 

Published in BioNews 68

Date
2023
Data type
Media
Theme
Education and outreach
Legislation
Geographic location
St. Eustatius
Author